Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nowości systemu PROMOTIC 8.3.

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 8.3.30 (od 7.3.2019) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmABradleyDF1 - Uogólnienie o obszar danych typu "L - Long".
- PmChar - Usunięty błąd: Podczas zamykania portu nie została poprawnia zakończona wiadomość typu Slave
- Tekst - Usunięty błąd: Konfigurator Wyrównanie poziome o wartości W prawo nie działał poprawnie w lokalnym panelu

Wersja 8.3.29 (od 28.11.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmAlarmEvent obiekt: metoda GetHistoryData niepotrafiła przeszukać więcej kopii zapasowych (jeżeli nie była określona ilość rekordów "records:xx;").
- TrendsView obiekt: Korekty błędów dla Web paneli.
- Różne małe korekty.

Wersja 8.3.28 (od 16.10.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmCommData obiekt: Usunięty błąd: Wołanie metody Refresh zpowodowało zatrzymanie periodycznej komunikacji tego obiektu.
- PmiCanvas obiekt: Usunięty błąd: Odczytawa wartość koloru (na przykład właściwości strokeStyle) była niepoprawna.
- Web panele oraz Trendy: Różne małe korekty.

Wersja 8.3.27 (od 13.9.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmOmronFINS driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Czsami po wyłączeniu oraz włączeniu driver sterownika przestał komunikować.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Dla Etnernet TCP nie działały wiadomości typu Slave.
- PmElgas2 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie funkcjonował odbiór wiadomości, która została odebrana w większej ilości Ethernet pakietach.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie komunikacji Ethernet dla adresacji poprzez bridge. Patrz nowy konfigurator "Typ adresacji".
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowy parametr "screen.allmonitors" do stwierdzenia rozmiaru ograniczającego wszystkie monitory.
- Pm.OtherAppOper metoda: Nowy parametr nOper=20 do stwierdzenia pozycji oraz rozmiaru okna danej aplikacji.

Wersja 8.3.26 (od 28.6.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.DateDiff oraz Pm.DateAdd nowe metody dla pracy z czasem
- Pm.Trunc, Pm.Floor oraz Pm.Ceil nowe metody w celu uzyskania liczby całkowitej
- Usunięty błąd: PmiItem.Visible oraz PmiItem.Enabled właściwości - czasami nie działało ustawianie przy pomocy skryptu lub powiązania danych.
- GetPar metoda uogólniona o parametr "nAttr". Można określić, by metoda metoda zwraca wartość typu danych Long (inaczej zwraca zawsze jako String).

Wersja 8.3.25 (od 13.6.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: Instalacja PROMOTIC nie działała dla SO Windows XP (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.24).
- Pm.EncryptText oraz Pm.DecryptText teraz metody działają również w JavaScript oraz Web panelach.
- PmOmronFINS driver komunikacyjny: Dodano typ danych L1 oraz R1.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Zoptymalizowano podział zmiennych w PmCommData do pojedyńczych ramek.

Wersja 8.3.24 (od 26.4.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- Rozszerzenie o pracę z wartością typu LL2 = LongLong type 2 (8Byte Signed Integer).
- Usunięty błąd: Podczas odczytu danych nie przeprowadzano test, czy odpowiedź uzyskano z właściwego urządzenia.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Jeżeli w trakcie połaczenia Ethernet doszło do awarii, wtedy driver przestał działać.
- PmPanel - panel graficzny:
- Web panele:
- TrendsView element graficzny: Korekty różnych błędów.
- PmiText element graficzny: Usprawniono konfigurator "Typ cieniowania tekstu".
- PmiPrototype oraz PmiInstance element graficzny: Konfiguratory "Element graficzny ZAKAZANY w trybie runtime itd. przesunięto z prototypu do instancji. Teraz można zakazać każdą instancję z osobna.
- PmMenu obiekt: teraz można tworzyć menu wielopoziomowe - metodą AddMenu("id", "text", "type:menu;") można teraz dodać podmenu.
- Różne korekty oraz udoskonalenia v trendech, w alarmach, w edytorze paneli graficznych itd.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracje wstępne w grupie "Dostęp do baz danych".

Wytworzy obiekt PmAdo ustawiony dla określonej bazy danych oraz wytworzy dwa panele jako przykład do testów oraz przeglądania danej bazy.

- Konfiguracja wstępna "Diagram - Całkowita efektywność urządzenia (OEE)".

Element graficzny PmiCanvas przygotowany do wizualizacji efektywności urządzenia wg wskaźnika OEE.

- Konfiguracja wstępna "Diagram liniowy jednego przebiegu określony wartościami x, y".

Element graficzny PmiCanvas wyświetla przebieg funkcji określonej wartościami x oraz y.

Wersja 8.3.23 (od 20.11.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Serwer licencyjny PmNetKey:
- Wydłużenie czasu działania runtime podczas utraty łączności z serverem licencyjnym z 12 godzin do 48 godzin.
- Nowe możliwości metody LicenceInfo(10/11/12) w celu stwierdzenia jak długo już trwa utrata komunikacji z serwerem licencyjnym.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: w adresie OID nie nożna było odczytać większej liczby niż 8 388 607 (liczba na 3 bajty).
- PmTable element graficzny w Web panels: Różne korekty błędów:
- W Firefox nie było możliwe ustawienie szerokości kolumny na 0.
- PmiText oraz PmiWEdit element graficzny: korekta edycji podczas trybu wielowierszowego.
- W lokalnym menu edytora skryptów istnieje nowy wybór Menedżer skryptów aplikacji ..., który otworzy przeglądarkę do wyświetlenia skryptów zdarzeń lub nebo metod dowolnego PROMOTIC obiektu lub elementu graficznego.

Wersja 8.3.22 (od 24.10.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- GetVarExtensions nowa metoda w obiektach PmCommData, PmOpcClientData oraz PmTrend:

Metoda ta umożliwia uzyskać wszystkie rozszerzenia danych, które są zarejestrowane w danym obiekcie. W taki sposób można uzyskać np. wszystkie zmienne, które są trendowane przy pomocy danego obiektu PmTrend.

- PmChar driver komunikacyjny: uogólnienie parametrów protokołu dla Ethernet o konfigurator "Odczytane dane będą zawsze tylko w jednym pakiecie", przy pmocy którego można optymalizować prędkość odczytu krótkich powiadomień.
- PmAdo obiekt: uogólnione metody DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans. Jeżeli w tych metodach w parametrze zostanie określone "return:map;", wtedy metody zwracają szczegółowsze informacje o wyniku wołania.
- TrendsView element graficzny ve Web panelech: Różne korekty błędów:
- Udoskonalone stwierdzanie przejścia na czas letni.
- Nie działało wielokrotne wołanie metody RemoveAllTrends.
- Ustawienie właściwości ValueMin oraz ValueMax w innej kolejności spowodowało odwrócenie podziałki.
- PmTable element graficzny ve Web panelech: Różne korekty błędów:
- Teraz można określać więcej aniżeli tylko jeden stały wiersz lub kolumnę.
- Niekiedy był zbędnie widoczny scrollbar.
- PmiRoot.Print metoda nie działała podczas otwierania panela.
- PmiWEdit element graficzny: Usunięty błąd: W WEBie nie uwzględniano ustawienie "Tylko do odczytu". Zezwolona edycja.
- W niektórych przypadkach z SO Windows zostało błędnie uzyskane ustawienie lokalne kropki dziesiętnej a wtedy dochodziło do niepoprawnego odczytu liczb rzeczywistych.

Wersja 8.3.21 (od 18.7.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmiText element graficzny: dla dużych czcionek (większe niż 100px) zostało ulepszone wygładzanie liter.
- PmiLine element graficzny: pro WEB panele usprawniony Wzór (linia kreskowa, kropkowa itd.).
- PmDataTable.Sort metoda: sortowanie tekstów wykonywane jest teraz z uwzględnieniem lokalizacji językowej.
- Pm.ScanDate metoda: usprawniona dla WEB paneli a zobecněna o nFormatType=10 (określa się format dla data w postaci "YmdHMS").
- PmTrend.GetGroupTitle nowa metoda: do stwierdzenia nazwy grupy trendów użytkownika.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmChar wraz z panelem oraz sterowaniem - można zastosować jako prosty terminal komunikacyjny.

Patrz / Komunikacja / PmChar Konfigurowalny protokół / PmChar - Zestaw komunikacji z danymi i panelem

Wersja 8.3.20 (od 2.6.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: Wietnamski. Patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
- PmExpr obiekt: Nowy obiekt pomocniczy do obliczania wyrażeń JavaScript dostarczonych w postaci tekstu.

W celu pozania funkcjonalności została wytworzona nowa konfiguracja wstępna: / Panele (PmPanel) / Pozostałe / PmExpr - wyrażenie matematyczne.

- Web panele:
- PmiWEdit.onDataEditAccept zdarzenie: Usunięty błąd: Po zakończeniu edycji zdarzenie zostało wielokrotnie wywołane.
- TrendsView element graficzny w Web panelach: Usprawnienie przeglądania trendów również z innych aplikacji PROMOTIC.

Wersja 8.3.19 (od 13.4.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Różne udoskonalenia i korekty w wyświetlaniu stron Webowych paneli, alarmów, trendów, formularza (obiektu PmForm) itd.
- PmComm.GetProtParam metoda: uogólniona o stwierdzanie adresu ethernet ("EthIPAddr"), portu ethernet ("EthPort") oraz portu szeregowego ("SerPort").
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Uogólnienie o wysyłanie wiadomości typu broadcast przy pomocy obiektu PmCommMsg, tzn. jeżeli określony slave adres to 0, wtedy wiadomości będą odbierane przez wszystkie stacje w sieci.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie drivera dla odczytu ujemnych wartości w kodzie BCD.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Dla formatu protokołu 3E/ASCII była niepoprawnie wysyłana wartość typu 1 bit.

Wersja 8.3.18 (od 8.2.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmIEC62056 driver komunikacyjny: Uogólnienie o nowy typ polecenia "Tryb rejestrowy - Blokowo orientowany transfer danych".
- Edytor aplikacji: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do utraty ustawień w zakładce PmRoot > Użytkownicy.

Wersja 8.3.17 (od 3.1.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- TrendsView element graficzny w Web panelach: Dla przeglądarki Chrome usprawniona konfiguracja trendów (określanie kolorów, stylu itd.).
- Alarm/event przeglądarka:
- Usprawniono właściwe wyświetlanie podczas odwrotnego uszeregowania w czasie
- Na Webie dla przeglądarki Chrome usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Uogólnienie dla wersji 3 SNMP (uwierzytelnienie i szyfrowanie).
- PmMBus driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas odczytu wartości w formacie 12 digit BCD wartość została niepoprawnie obloczona.
- PmCommData obiekt: AutoSendEnabled nowa właściwość
- PmForm obiekt: Usunięty błąd: Nazwy przycisków systemowych były tylko w języku angielskim.

Wersja 8.3.16 (od 24.10.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmiWEdit element graficzny: Usunięty błąd: Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wartości przy pomocy klawisza Enter nie doszło do wywołania zdarzenia onDataEditAccept.
- Edytor paneli: Usunięty błąd: Dla zmiennej typu "Boolean" nie było możliwym stworzenie powiązanie danych (zawieszał się padal edytor paneli).

Wersja 8.3.15 (od 30.9.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- INFO system: w środowisku deweloperskim do INFO systemu zostało dodane kompletne drzewo aplikacji obiektów rozpoczynając obiektem PmRoot. Obok każdego obiektu znajdują się informacje o licencjach wykorzystanych w obiekcie. W obiekcie PmRoot znajdują sie informacje o potrzebnych licencjach dla całej aplikacji.
- PmDataTable obiekt: Pierwszą kolumnę można określić jako typ Identyfikator. Ten identifikator wiersza można wtedy zastosować np. w metodzie Item w celu adresacji komórki tabeli.
- PmForm obiekt:
- Każdy obiekt PmfObject zawiera nowe właściwości TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.

Właściwości te umożliwiają w lepszy sposób zaprojektować rozmiar oraz pozycję konfiguratorów.

- Obiekt PmfString zawiera nowe właściwości Multiline oraz Subtype. Teraz można tworzyć wielowierszowe pole wprowadzania, statyczne notatki itd.
- Obiekt PmfSepar zawiera nowa właściwość Subtype. Teraz można tworzyć puste wiersze pomiędzy konfiguratorami.
- PmAlarmEvent obiekt: W przegąldarce historii zoptymalizowano ułożenie przycisków przewijania w czasie.
- PmDataTable.LoadFromFile metoda: Usunięty błąd: czasami w metodzie wystąpił błąd podczas wczytywania pustego pliku CSV.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: wiadomość typu SNMP Walk zostało przedwcześnie zakończone jeżeli niektóra z wartości zawierała StatusError.
- PmOmronFINS driver komunikacyjny: teraz jest wspirany rejestr EM.
- Formatowanie liczby ze znakiem dziesiętnym: udoskonalona praca ze znakiem dziesiętnym kropką/przecinkiem wg ustawień w SO Windows.

Wersja 8.3.14 (od 28.7.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Pm.SelectionDialog metoda: Uzupełniona o parametr oExtra, w którym można określić akcję, która zostanie wykonana po zamknięciu okna wyboru. W tym przypadku wywołanie metody jest asynchroniczne (tzn. nie zostanie zatrzymana i nie czeka na zamknięcie okna).

Takie podejście zapewnia poprawne działanie tej metody również w przeglądarce Chrome (ta przeglądarka nie umożliwia synchronicznego otwierania okien modalnych).

- TrendsView element graficzny w Web panelach JavaScript:
- Udoskonalona funkcjonalność konfiguratora TrendsView > Grid > Typ linii.
- Usunięty błąd: jeżeli w pliku konfiguracyjnym był tvTrend ustawiony jako niewidoczny, wtedy w Web środowisku był widoczny.
- Usunięty błąd: RemoveAllTrends metoda powodowała zaistnienie błędu, jeżeli nie było żadnego trendu.
- Rozszerzenia danych:
- w konfiguratorze "Obiekt docelowy" obecnie może być przedstawione Makro wyrażenie (dla ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend, ExtComm, ExtOpcClient).
- konfigurator Typ wartości uogólniony o opcję "3 - Wyrażenie JavaScript". Umożliwia ona na przykład wywołanie alarmu, jeżeli wartość jest większa niż określona stała, trendowanie Quality danej zmiennej itd. (dla ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend).
- TrendsView: wyświetlenie nagłówka trendu w miejscu kursora obecnie zostało rozszerzone o możliwość wyświetlenia czasu - patrz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
- PmDataTable obiekt: W zakładce konfiguracyjnej Kolumny dla każdej kolumny został wprowadzony nowy konfigurator Tylko do odczytu. Do zmiennej w takiej kolumnie można zapisać tylko raz, takie zmienne nie są wliczane do wielkości aplikacji, co z kolei ma wpływ na rodzaj podstawowej licencji runtime. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
- Edytor aplikacji:
- Wytworzony Manager plików konfiguracyjnych. Umożliwia w prosty sposób wytwarzać *.ini lub *.xml pliki konfiguracyjne, które można później wczytywać przy pomocy makro wyrażenia $.cfgfile.
- Wytworzony Administrator kopii zapasowych aplikacji. Umożliwia w prosty sposób odnowić starsze kopie zapasowe aplikacji, przejściowo zajrzeć do starszej kopii zapasowej, ustawić parametry wykonywania kopii zapasowych itd.

Wersja 8.3.13 (od 27.5.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Uproszczono logowanie użytkowników w Webie. Podczas wprowadzenia błędnego loginu lub hasła zostanie otwarte okno powiadomień z przyciskiem, przy pomocy którego można wywołać nowe zalogowanie.
- TrendsView element graficzny w Web panelach JavaScript:
- Usunięty błąd: Wykres typu Stała podczas pewnych ustawień został niepoprawnie wyrysowany.
- Usunięty błąd: Wykreślone teksty obok punktów nie zostały uszeregowane pod sobą, nakrywały się.
- Usunięty błąd: INFO system (oferowany poprzez obiekt PmWebInfo) w Webie został otwarty w bardzo małym oknie.
- Var obiekt (Zmienna) posiada nowy konfigurator Zaokrąglenie.
- Nowy PROMOTIC folder #temp: - do tego foldera można zapisywać wszystkie tymczasowe pliki, tzn. te które później można usuwać.
- Rozszerzenia danych:
- ExtAlarmAnalog: Dodany nowy konfigurator Typ deaktywacji, przy pomocy którego można np. ustawić by alarmy pozostawały w stanie "nie aktywny oraz nie potwierdzony (niebieski)" widocznym (wcześniej to nie było możliwe).
- ExtSubVar: Usunięty błąd: nie działał import/eksport ani XML ani CSV.
- PmChar driver komunikacyjny: Uogólnienie dla Ethernetu Slave powiadomienia.
- Nowe Konfiguracje wstępne dla komunikacji:
- Komunikacja protokołem DALI.
- Dalsze możliwości komunikacji z urządzeniami firmy Papouch.
- PmiCanvas element graficzny: Usunięty błąd: Dochodziło do ubytku pamięci podczas niepoprawnego (nie w parach) wołania metod save oraz restore.
- Edytor paneli: Usunięty błąd: Podczas pewnych ustawień doczhodziło do nieprawidłowej kompilacji parametrów elementów graficznych.
- Wprowadzone wsparcie tekstowego formatu JSON - tekstowy format wymiany danych. Są nowe metody:
- PmMap.mapGetPropNames nowa metoda: umożliwia stwierdzenie nazwy wszystkich właściwości w obiekcie PmMap.
- Pm.IsInt nowa metoda: umożliwia stwierdzić czy wartość to liczba całkowita (że nie posiada części dziesiętnej).

Wersja 8.3.12 (od 26.2.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Powiązanie danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym: w wyrażeniu można teraz stosować również zmienną pMe (element graficzny, w którym znajduje się dane powiązanie danych). Przy pomocy tej zmiennej można się w wyrażeniu odnosić do dowolnej właściwości dowolnego elementu graficznego w tym panelu.
- Web panele:
- Usunięty błąd: Element graficzny PmiWCombo był wyświetlany o niewłaściwej wysokości.
- Udoskonalono okno logowania użytkowników (otwierane przy pomocy metody Pm.WndLogon).
- Edytor paneli:
- Usunięty błąd: Nie było możliwe przełączanie do trybu edycji niektórych wewnętrznych elementów (dla PmiBarPane, PmiSliderPane, PmiPrototype).
- Konfiguracje wstępne elementów graficznych:
- Nowe, przejrzystrze uszeregowanie podczas wytwarzania nowego elementu graficznego.
- Nowa konfiguracja wstępna: Kalendarz.
- PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transmisji niektórych typów powiadomień dochodziło do ubytku pamięci.
- PmMBus driver komunikacyjny: Usunięty błąd: źle były odczytywane wartości typu 24bit Integer.
- Obiekt PmMap: uruchomiona nowa metoda mapSaveToString.
- W dokumentacji powstał nowy rozdział opisujący dostęp do baz danych Calc (OpenOffice, LibreOffice).

Wersja 8.3.11 (od 19.1.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: w środowisku deweloperskim podczas zmiany rozszerzeń danych nie doszło do zapisania edytowanych wartości (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.10).
- Nowe rozszerzenie danych ExtSubVar umożliwia do zmiennej włożyć następną podzmienną.
- Uogólniono metodę OpenView: w pozycji oExtra.onOpen można ustawić metodę, która zostanie wywołana dopiero po rzeczywistym otwarciu panela.
- Web panele: usprawniono metodę Pm.WndLogon również dla przeglądarki Chrome.
- PmBACnet driver komunikacyjny: nowo wspiera obiekt typu "PulseConverter".
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny:
- Teraz można w ItemId wprowadzać adresy większe aniżeli 254.
- Usunięty błąd: W przypadku EtherNet/IP podczas odczytu nietestowano identyfikator błędu STS.
- Administrator tekstów zlokalizowanych: dodano możliwość importu/eksportu do CSV.
- Korekta obliczania makro wyrażenia $.par w elementach graficznych PmiInstance oraz PmiPrototype.
- TrendsView element graficzny: Korekta wobec niewłaściwego wykorzystania tej kotrolki ActiveX w stronach HTML.

Wersja 8.3.10 (od 15.12.2015) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: Zapis obiektu lub tablicy do zmiennej można było wykonać tylko z licencją PmRtProf. Teraz można zapisywać z wszyskimi licencjami prócz PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime.
- PmiText oraz PmiWEdit element graficzny: usprawnione dla niemieckiej wersji ustawień SO Windows (kiedy to dla liczby separatorem rzędu tysięcy jest "kropka").
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Uogólniony zapis danych o funkcję Modbus FN06 (obszar RoS oraz RiS).
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usprawniony zapis jednego bitu.
- PmMBus driver komunikacyjny: Udoskonalono opracowanie odczytu niektórych danych (np. danych o rozszerzeniu VIFE dla stwierdzenia czasu zmiany danej).
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: nie można było odczytać tablicę dwurozmiarową.
- PmWorkspace obiekt: Usunięty błąd: Jeżeli zoom aplikacji był aktywny (patrz konfigurator PmRoot > Wygląd > Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji), wtedy czasami dochodziło do niepoprawnego obliczenia szerokości/wysokości pojedyńczych ramek.
- INFO system: Usunięty błąd: Nie wyświetlała się zawartość obiektu PmInstance.

Wersja 8.3.9 (od 19.11.2015) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmAdo obiekt: nowe metody dla wsparcia transakcji: DbBeginTrans, DbCommitTrans oraz DbRollbackTrans.
- PmForm obiekt:
- Nowy typ pozycji formularza - separator, tzn. obiekt PmfSepar
- Close nowa metoda oraz nowe właściwości BgColor, SysButtons
- Edytor paneli: Usunięty błąd:
- Brak możliwości poruszania obiektem PmiLine, jeżeli był ustawiony pionowo lub poziomo. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.23.
- Podczas kopiowania elementów ze schowka Windows nie dochodziło do zaznaczenia kopiowanych elementów.
- PmTrend obiekt: Usunięty błąd:
- GetValueByTime metoda nie potrafiła zwrócić jedną wartość dla typu zapisu Database dBase backups.
- Podczas typu zapisu Database Access backups (przestarzałe) podczas każdego uruchamiania do runtime powstawał nowy backup.
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Zmienne z jednego PmCommData czasami niepoprawnie zostały podzielone do powiadomień komunikacyjnych w wyniku czego niektóre zmienne nie zostały przeniesione. (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.2)
- PmTeco driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transferu wartości 8-Byte (Typ danych LREAL oraz DATE / DATE_AND_TIME) pojawiały się błędy. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.23.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie działała komunikacja jeżeli w jednym z obiektów PmCommData znajdowały się zmienne wymagające dane z różnych numerów DataFile. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.23.

Wersja 8.3.8 (od 1.10.2015) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.3 wersją stabilną. W przyszłości zostaną dodane tylko niezbędne korekty i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu. Dalszy rozwój będzie prowadzony w nowej wersji Promotic9.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Cennik systemu PROMOTIC Poprzedni cennik systemu PROMOTIC już niestety nie odpowiadał aktualnemu stanu na rynku SCADA i nie odzwierciedlała poziom technologiczny systemu PROMOTIC. Z tego powodu został przygotowany nowy cennik, który o wiele lepiej odpowiada rzeczywistości oraz jest również prostrzy i przejrzystrzy.
 
Główne zmiany w cenniku:
- Usunięcie kategorii cenowych D/E. Jedna kategoria cen obowiązuje dla wszystkich klientów (niezależnie od posiadanie licencji deweloperskiej).
- Wyodrębnienie ceny klucza licencyjnego z ceny licencji. To oznacza, że w nowym cenniku klucze licencyjne są zamieszczone jako oddzielne pozycje ze swoimi cenami.
- Zmiana warunków użytkowania PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC. Do runtime dodano ograniczenia:
- Nie można zastosować więcej niż 10 paneli (obiektów PmPanel).
- Do zmiennych w obiektach PmData, PmDataTable, PmCommData, PmOpcClientData ... nie można zapisywać wartości typu Object oraz Array.
- Nowy PmForm obiekt, który umożliwia w bardzo ogólny sposób wytwarzać formularze w celu wprowadzania danych. Otwierany jest przy pomocy metod typu OpenView i dlatego można go otworzyć nie tylko w samodzielnym oknie, ale również w elemencie graficznym PmiWFrame lub w obszarze roboczym PmWorkspace. Działa również w Web panelach. Zastępuje przestarzałą metodę Pm.InputBox.
- PmiCanvas element graficzny: Dla tego obiektu zostało stworzone (narazie proste) narzędzie do rysowania, przy pomocy którego można narysować obrazek w sposób graficzny a narzędzie zapisze go w formie skryptu.

Narzędzie to będzie w następnych wersjach ougólniane tak, by umożliwiało wszelkie graficzne możliwości oraz by potrafiło nie tylko tworzyć ale również odczytać skrypt.

Narzędzie do rysowania można aktualnie wywołac z następujących miejsc:

- Wybrać konfigurację wstępną / Obrazek / Narysowanie obrazka PmiCanvas lub
- W zakładce Draw - podczas tworzenia nowej metody należy wybrać wybór "rysowanie obrazka PmiCanvas" lub
- W zakładce Draw - w menu lokalnym edytora skryptów należy wybrać Canvas editor ....
- Nowy pomocniczy obiekt PmList. Umożliwia projektantowi wytwarzać w tym obiekcie listę wartości typu LIFO oraz FIFO. Patrz Porównanie obiektów w celu trzymania wartości.
- Korekta wprowadzania zlokalizowanych liczb rzeczywistych (w Edytor aplikacji, Edytor paneli oraz w elementach graficznych PmiText, PmiWEdit) w przypadku, kiedy został wprowadzony separator miesc dziesiętnych jako "przecinek" i separator rzędu tysięcy jako "kropka" (niemieckie ustawienia wprowadzania liczb).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: po transmisji 32000 komunikacji dochodziło do zbędnego ponawiania komunikacji.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Nowe obrazki w sekcji / Obrazek
- Słupek (PmiCanvas) przy pomocy elementu graficznego PmiCanvas.

Wersja 8.3.7 (od 27.8.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: Chiński oraz Malezyjski. Patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
- Usunięty błąd: Wersja Pm8.3.6 nie działała w SO Windows XP.
- Usunięty błąd: W skrypcie nie działała dyrektywa skryptu #pragma option OldGlobalMethodCall.
- TrendsView element graficzny w JavaScript Web panelach: Usunięty błąd: czasami nie wyświetlał się poprawnie w przeglądarce Chrome.

Wersja 8.3.6 (od 14.8.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- System PROMOTIC został przetestowany w oparciu o nowo udostępnioną wersję SO Windows 10 i działa poprawnie.
- Nowy pomocniczy obiekt PmAction. Można w nim zdefiniować akcję - wołanie metody projektanta obiektu.
- Znacząco uogólniono otwieranie paneli przy pomocy metody OpenView:
- Metoda ta otwiera wszytkie typy PROMOTIC przeglądarek w dowolnej ramce: oprócz PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, itd. można teraz otworzyć np. INFO system w określonej ramce obiektu PmWorkspace.
- Do metod OpenView dodano czwarty nieobowiązkowy parametr oExtra, który podczas otwierania umożliwia określić właściwości:
- oExtra.Arguments (obiekt typu PmMap): Wartość, która zostanie przekazana otwieranemu panelowi będzie w panelu dostępna przy pomocy właściwości PmiRoot.Arguments.
- oExtra.onClose (obiekt typu PmAction): Tu można zdefiniować metoda projektanta, która zostanie wywołana podczas zamknięcia tego otwieranego panela.
- Uogólniono parametr sOptions:
- uogólniony wpis pos:top,x,y; umożliwi pozycjonować okno względem okna głównego.
- nowy wpis modal:1; umożliwi przy pomocy tej metody otworzyć panel modalnie.
- Tym uogólnieniem zmienia się również sposób tworzenia okien modalnych - tzn. okien, które zablokują dostęp do innych okien na czas wprowadzanie danych.

OpenViewModal metoda staje się przestarzałą - metoda ta jest "synchroniczna", tzn. podczas wywołania skrypt czeka na zakończenie danego okna a dopiero po jego zamknięciu dalej jest wykonywany. Takie rozwiązanie nie działa poprawnie w niektórych przeglądarkach internetowych i z punktu widzenia wykonywania skryptu jest niekoncepcyjne.

Nowy typ otwierania okna modalnego przy pomocy metody OpenView (z ustawionym wpisem modal:1;) otworzy okno modalnie ale skrypt jest nadal wykonywany. Dopiero po zamknięciu okna modalnego, zostanie wywołana metoda projektanta, która została określona we wpisie oExtra.onClose

Patrz W jaki sposób pracować z oknami modalnymi.

W taki sposób otwierane okna modalne już działają poprawnie w przeglądarkach internetowych.
- Web panele:
- Nowy konfigurator PmPanel > Web serwer > Sposób wyświetlania błędów odświeżania: Umożliwi zabronić pojawianiu się alertu w panelu podczas wystąpienia utraty łączności z serwerem.
- TrendsView element graficzny w panelach webowych JavaScript:
- Korekta wyrysowania w czasie kiedy nie był podłączony żaden z trendów.
- Korekta wyrysowania podczas przesuwania w trybie tabelkowym.
- PmWorkspace obiekt (obszar roboczy): Dla każdej ramki (frame) wprowadzono nowy konfigurator "Minimalna szerokość (px)" lub "Minimalna wysokość (px)".

Ustawienie tych konfiguratorów jest ważne wtedy, kiedy rozmiar ramki nie można zmienić do wartości zerowej. Jest to np. ważne w przypadku wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...) kiedy obszar jest wyświetlany w swym minimalnym rozmiarze.

- Menu lokalne elementu graficznego : (wytworzone przy pomocy zdarzenia onMenuFill oraz onMenuSelect)
- Dla Web paneli przetworzono menu lokalne w taki sposób, że działa we wszystkich przeglądarkach.
- PmiItem.ShowMenu nowa metoda umożliwia skryptowo otworzyć menu lokalne w każdym elementie graficznym.
- PmS7 driver komunikacyjny: Podczas utraty łączności we wszystkich zmiennych zostanie przepisana właściwość Quality.
- Zaimplementowano komunikację z usługą webową Maatrix. Usługa ta umożliwia z aplikacji PROMOTIC wysyłanie ogólnych powiadomień do telefonów komórkowych.

Powstała również nowa konfiguracja wstępna Wysyłanie wiadomości do aplikacji mobilnej usługi "Maatrix".

Wersja 8.3.5 (od 14.5.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmInstance obiekt: Optymalizacja (przyspieszenie) wczytywania obiektu z obiektu PmPrototype podczas startu runtime. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.22.
- Web panele:
- Niepoprawnie obliczano rozmiar oraz pozycję panela otwieranego w niezależnym oknie (tzn. jeżeli był "target:_blank;"). Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.22.
- panele JavaScript czasami zostały niepoprawnie wyświetlone w InternetExplorer9. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.22.
- TrendsView element graficzny: Podczas ustawiania dochodziło do zawieszenia edytora paneli (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.4).
- Powiązanie danych SP - Powiązanie z właściwością obiektu Pm: nie działała w panelach JavaScript. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.22.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: został uogólniony o typ ASDU-5 oraz ASDU-6. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.22.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Nie było możliwe pozyskiwać zmienne typu Unsigned32 (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.4).
- Nowa konfiguracja wstępna: Wykres przebiegu mocy energetycznej.

Wersja 8.3.4 (od 22.4.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Nowy sposób określania ścieżek do plików: W poprzednich wersjach ścieżki określano przy pomocy makro wyrażenia $.path. W praktyce takie rozwiązanie jest niekoncepcyjne oraz zbędnym obciążeniem, ponieważ należy obliczać całe makro wyrażenie, które może być ogólnie złożone. Dlatego od tej wersji zalecanym jest określanie ścieżki przy pomocy nowej składni rozpoczynającej znakiem # (patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów). Makro wyrażenie $.path nadal działa i jest potrzebny dla ogólniejszej koncepcji, ale dla zwykłych ścieżek jeet bardziej wskazana nowa koncepcja.
- PmiCanvas element graficzny:
- W zakładce Draw można teraz wytwarzać pomocnicze metody do kreślania. W zdarzeniu onDraw nie trzeba pisać cały skrypt rysowania, ale można w niej wołać metody pomocnicze. Dzięki temu skrypt rysowania stanie się bardziej przejrzystym.
- Nowy obiekt CanvasCtxExt do kreślania, który rozszerza możliwości rysowania o transformacje odwracania deformacyjnego. Obiekt jest podczas rysowania dostępny poprzez parametr pEvent.CtxExt.
- Nowy pomocniczy obiekt PmMap. Umożliwia projektantowi wytwarzać w tym (na początku pustym) obiekcie własne właściwości. Przydatne w przypadkach, kiedy należy do dowolnej metody przekazywać wiele nazwanych wartości.
- Web panele:
- TrendsView element graficzny w panelach JavaScript:
- Usprawniono metody AddPoints, GetTimeArray oraz GetValueArray.
- Udoskonalono wyrysowanie wartości trendów podczas kliknięcia myszką.
- Korekty błędów, które wystąpiły podczas korzystania ze starszej przeglądarki InternetExplorer8.
- Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.21.
- PmBACnet driver komunikacyjny: Usprawniono odczyt oraz zapis właściwości weekly-schedule w obiekcie Schedule.
- PmSNMP driver komunikacyjny: korekty podczas wysyłania i odbioru dużej ilości danych.

Wersja 8.3.3 (od 5.3.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowy parametr "win.username" dla stwierdzenia nazwy aktualnie zalogowanego użytkownika w SO Windows.
- Korekta uruchomienia apliakcji z runtime kluczem licencyjnym (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.2).
- Korekta podczas otwierania alarm/event przeglądarki na Webie. Po zastosowaniu $vb w identyfikatorze grupy alarmu wyrażenie oceniono jako puste. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.20.
- Korekta przepisywania danych w pamięci podczas zapisu do DBF (alarmy DBF), podczas przekroczenia wielkości zapisywanej wartości wobec szerokości kolumny w DBF. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.20.

Wersja 8.3.2 (od 2.3.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- W katalogu aplikacji będą powstawać nowe podkatalogi:
- DtBackup: W tym miejscu są zapisywane kopie zapasowe pliku Aplikacja.pra. Działa również automatyczny zapis tego pliku podczas edycji.
- Temp: W tym miejscu są zapisywane pliki tymczasowe np. z importu/exportu.
- Rozszerzenie danych ExtTrend: Uogólnienie o możliwość trendowania tylko określony bit w danej wartości (patrz konfigurator "Typ wartości").
- Alarmy oraz Eventy:
- Dane historyczne można zapisywać do: Baza danych MySQL oraz Baza danych FireBird (patrz konfigurator "Typ zapisania").
- w metodzie Acknowledge można teraz wprowadzić narodowy język kwitującego.
- Ppodczas przeglądania u Web kliena jest ulepszona lokalizacja języków narodowych.
- Wsparcie MS SQL Server Compact: Na potrzeby małych oraz testowych aplikacji bazodanowych można zastosować teraz również następującą darmową wersję a to w obiektach PmAdo, PmAlarmEvent oraz PmTrend.
- Web panele:
- Usprawnione metody Pm.CreateDate oraz Pm.FormatDate. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.19.
- Usprawniona edycja w Touchpad przeglądarkach, które nie wspierają myszki - np. Android. Przeglądarki te nie wspierają dwukrotne klinięcie myszki, który powoduje otwarcie edycji w elementach PmiText oraz PmTable. Teraz można przejść do trybu edycji również wyborem z menu lokalnego elementu - tzn. np. w Android dłużsszym przytrzymaniem palca na elemencie. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.19.
- Poprawiony tryb edycji w obiekcie PmiWEdit - nie działał w Chrome oraz Android. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.19.
- PmWorkspace obiekt: Usprawniony dla Webu jako standardowa strona HTML (wcześniej był zbudowany w oparciu o przestarzałą koncepcję frameset). Równocześnie dla Webu zostało ulepszone zachowanie scrollbarów. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.19.
- PmS7 driver komunikacyjny:
- do parametrów protokołu dodano konfiguratory
- Maks. długość PDU: możliwość ograniczenia maksymalnej długości powiadomienia
- Connection type: Określenie typu połączenia (czy aplikacja ma się połączyć z PLC jako PG=Urządzenie programowania lub OP=Panel operatorski).
- przetestowano komunikację z modułami LOGO! wersji 8. Moduły od tej wersji wspierają protokół S7 i wtedy można komunikować z nimi przy pomocy tego drivera.
- PmMBus driver komunikacyjny:
- Uogólnienie ItemId o możliwość wprowadzenia wymaganego Subunit.
- Wytworzono nowy typ powiadomienia (w obiekcie PmCommMsg) dla odczytu informacji o tym, jakie wartości można uzyskać z miernika.
- Czasami "przeliczenie do jenostki fizykalnej" zostało wykonane niepoprawnie (dla rozszerzonego typu VIFE) Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.19.
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Czasami nie działała transmisja danych typu "Wczytanie nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika". Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.19.
- W edytorze skryptu został wytworzony nowy Skrypt Wizard do prostrzego wstawiania najczęściej używanych poleceń (if, for, switch, otwarcie panela, itd.)
- Graficzny ActiveX element Graph (dla wyświetlania wartości w kolumnach, trójwymiarowo, itd.) jest od tej wersji usunięty i pakietu instalacyjnego oraz z dokumentacji. Element ten jest przestarzały, w zamian lepiej stosować obiekt PmiCanvas (patrz konfiguracje wstępne w grupie Konfiguracje wstępne w grupie "Trend"). ActiveX można samodzielnie pobrać ze strony https://www.promotic.eu/pl/.

Wersja 8.3.1 (od 5.11.2014) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: Turecki. Patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
- PmTrend obiekt: Nowy konfigurator Dodatkowe parametry, który umożliwi wprowadzić np. nazwy lub typy danych kolumny w zapisywanej bazie danych.
- Edytor paneli: Korekty w konfiguratorach elementów graficznych. Ze zmianą konfiguratorów w wersji Pm8.3 dochodziło do niepoprawnego zapisu powiązania danych lub makro wyrażenia.
- PmiRasterImage element graficzny: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do niepoprawnego wyrysowania przeźroczystości wg konfiguratora Stopień przeźroczystości. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.18.
- PmPanel obiekt: Usunięty błąd: Panele JavaScript czasami powodowały ubytek pamięci. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.18.
- Web panele:
- Otwarcie panela zawieszało się w przypadku wpisania znaków diakrytycznych w parametrach panela.
- TrendsView element graficzny w panelach JavaScript: Optymalizacja zapytań w przypadku ich dużej ilości lub częstotliwości.
- Udoskonalono wyrysowanie elementów również dla starszych przeglądarek InternetExplorer 8.
- Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.18.
- Nowy PmOmronFINS driver komunikacyjny:
- Komunikacja przebiega poprzez protokół FINS z nowymi sterownikami PLC firmy Omron. Dotychczasowy PmOmronC driver komunikacyjny jest przeznaczony do komunikacji przy pomocy starszego protokołu Mode-C.
- Oba drivery są zawarte w jednej wspólnej licencji PmOmron.
- PmOmronC driver komunikacyjny: rozszerzony o możliwośćkorzystania z obiektu PmCommData.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Identyfikator polecenia posiadał błędny format w przenoszonych danych. Możliwym było przeniesienie tylko pierwszych 128 powiadomień. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.18.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Odczyt oraz zapis bitu w rejestrze (tzn. odczyt oraz zapis do obszaru RoB) nie działał poprawnie. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.18.

Wersja 8.3.0 (od 26.9.2014) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Rozszerzenia danych:
- Rozszerzenie danych jest obiektem z możliwością skryptowania.
- Var.Extension metoda ten obiekt udostępni. Rozszerzenie danych nie posiada tylko zmienna obiektu PmData ale również zmienna w obiektach PmCommData, PmOpcClientData oraz PmTrend. W tych obiektach znajduje się tylko jedno rozszerzenie "siebie samego", tzn. rozszerzenie danych ExtComm, ExtOpcClient oraz ExtTrend.
- Obiekt rozszerzenia danych można również adresować w ścieżce obiektów przy pomocy identifikatora #ext.
- W obiektach PmCommData oraz PmOpcClientData można teraz konfigurator Zdarzenie "onDataReceive" ustawić na wybór "A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmData)". Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
- Zakładka Metody: Teraz posiada ją każdy PROMOTIC obiekt oraz element graficzny (wcześniej ją posiadało tylko kilka typów PROMOTIC obiektów).
- Duże ulepszenia wyglądy okien konfiguracyjnych w edytorze aplikacji oraz w edytorze paneli.
- W oknie konfiguracji obiektu u góry jest wyświetlona ścieżka do danego obiektu a kliknięciem na pozycję w tej ścieżce można otwożyć dowolny inny obiekt. W ten sposób można się szybko poruszać pomiędzy obiektami.
- Wsparcie edycji tylko za pomocą klawiatury (bez myszki): Naciśnięciem klawisza Alt przy konfiguratorach pojawią się litery a po ich naciśnięciu przesunie się fokus na wybrany konfigurator. Koncepcja tych liter jest hierarchiczna, tzn. niektóre litery mogą przedstawiać zestawienie konfiguratorów a po naciśnięciu takiej litery pojawią się następne litery dla następnych subkonfiguratorów.
- Makro wyrażenie: W konfiguratorach, gdzie można wpisać makro wyrażenie, po lewej znajduje się przycisk (identyczne jak przycisk powiązania danych) i przy jego pomocy można stworzyć makro wyrażenie w sposób konfiguracyjny.
- Edytor aplikacji:
- Konfigurator "Zablokuj obiekt przy uruchomieniu" został poszerzony o możliwość wprowadzania Makro wyrażenie $.cfgfile i tak można np. ustawić w pliku konfiguracyjnym, które obiekty mają zostać w aplikacji rzeczywiście uruchomione.
- Konfigurator "Udostępnij obiekt w zmiennej" jest już uważany za przestarzały i z tego powodu jest ukryty w nowych aplikacjach oraz w aplikacjach, które go nie używały.
- Edytor paneli:
- PmiRoot nowy element graficzny, który przedstawia całą zawartość graficzną panela.
- W każdym panelu znajduje się tylko jeden. Do tego obiektu zostały przesunięte wszystkie właściwości panela, np. Szerokość panela, Wysokość panela, Parametry elementu, itd.
- W pasku narzędzi znajduje się nowa ikona (Edycja PmiRoot).
- Każdy element posiada nową skryptową właściwość PmiItem.Root, przy pomocy której istnieje dostęp do obiektu PmiRoot w każdym zdarzeniu.
- PmiRoot.onViewerResize zdarzenie: W tym zdarzeniu można dynamicznie powiększać, zmmniejszać oraz przemieszczać obiekty w celu optymalizacji wyświetlania w oknie o określonych rozmiarach.
- Powstało wiele nowych konfiguracji wstępnych elementów graficznych. Dlatego też zawartość w oknie "Konfiguracje wstępne elementów graficznych" została przepracowana i teraz konfiguracje wstępne nie są podzielone wg typu ale wg zastosowania elementu. Na przykład w grupie Konfiguracje wstępne w grupie "Ruruciąg" nie znajdują sie tylko elementy typu PmiPipe, ale również (PmiRasterImage), które są związane z rurociągiem.
- W konfiguratorach, gdzie jest określone powiązanie danych, zostanie to powiązanie danych wyświetlone w formie tekstowej pod konfiguratorem oraz można go bezpośrednio edytować. W ten sposób przyśpiesza się jego zmiana lub kopia.
- onModeChange: Nowe zdarzenie w każdym elemencie graficznym informuje o tym że:
- ponad elementem pojawił się kursor myszki
- element graficzny uzyskał fokus
- doszło do zmiany właściwości Visiblelub Enabled.
- Wyrysować obwódkę wokół elementu z fokusem: Nowy konfigurator w kazdym elemencie graficznym.
- Został usunięty konfigurator dla korekcji rozmiarów panela. Przestał mieć znaczenie, ponieważ panele są otwierane w powierzchni roboczej (w obiekcie PmWorkspace).
- PmPanel obiekt:
- Nowy konfigurator "Zezwolić wielokrotne otwarcie lokalnego panela". Jeżeli jest ustawiony, wtedy można panel otworzyć kilkakrotnie jednocześnie (np. za każdym razem z innym parametrem).
- Wiele właściwości w tym obiekcie jest aktualnie przestarzałych, ponieważ znajdują się również w obiekcie PmiRoot. Ponieważ teraz można jeden panel otworzyć wielokrotnie, tak właściwości te w tym obiekcie straciły sens.
- Została usunięta możliwość zapisywania graficznej zawartości panela jako wzór dla reszty paneli. U wszytkich takich paneli jest wykonana automatyczna konwersja, tzn. dana zawartość graficzna zostanie powielona do wszystkich obiektów PmPanel, które ten wzór wykorzystywały. Dla wyorów jest aktualnie korzystniejszym stosować obiekt PmPrototype.
- Alarmy oraz Eventy:
- Dane historyczne można teraz zapisywać również do Baza danych MS SQL oraz Baza danych Oracle (patrz konfigurator "Typ zapisania").
- Przeglądarka historii:
- Zamiast scrollbara są teraz przyciski "w górę" oraz "w dół".
- Usprawnione zostalo sortowanie malejąco oraz narastająco wg czasu powstania, tzn. nowe alarmy teraz mogą znajdować się u góry.
- Przeglądarkę stanu oraz historii można teraz otworzyć wielokrotnie jednocześnie, np. można mieć wciąż otwarte małe a doże okno otworzyć tylko niekiedy.
- Licencje:
- Pozycja handlowa PmBaseClient została zmieniona na PmDataClient a pozycja PmFullClient została zmieniona na PmWebClient.
- Można teraz określić kolejność testowania HW kluczy i w taki sposób np. preferować klucz developerski przed kluczem runtime. Ustawienie dokonuje się w pliku INI aplikacji - patrz Opis kluczy w sekcji [Licence].
- Plik licencyjny SWK związany z usługą Serwer licencyjny PmNetKey: Teraz może jeden plik swk zawierać "multilicencję", tzn. jeden plik może zostać udostępniony większej ilości aplikacji.
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: ukraiński, grecki oraz farsi. Patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
- INFO system: Teraz można otworzyć większą ilość okien jednocześnie - patrz przycisk Otwórz nowy.
- PmComm.GetCount nowa metoda: dla stwierdzenia całkowitej ilości komunikacyjnych transmisji.
 

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice