Promotic

PROMOTIC 8.3 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.

Wersja 8.3.32 (od 2.7.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Komunikacja w sieciach Sigfox: Nowa wersja interfejsu API chmury (backend.sigfox.com). API "v1" wyłączono 27.4.2020, do dyspozycji istnieje tylko API v2. Zmiany handlowe: usunięcie 12 miesięcznej historii wiadomości. Tylko 3 dni darmowo z możliwością płatnego rozszerzenia do 30 dni. Zmiany techniczne: korekta adresów URL w celu wołania metod, zmiana wartości reprezentujących czas (timestamp in milliseconds since Unix Epoch). Poprawiono w konfiguracji wstępnej.
- Pm.JsonParse metoda: Korekta parsacji JSON. Liczba jest teraz zapisywana zawsze jako R8 (wcześniej jako typ danych Double lub typ danych Integer)
- PmgTrendViewer obiekt: Umożliwia podłączyć również do serwerów HTTPS
- PmgTrendViewer obiekt: Podczas wyświetlania wartości (Label)
- w przypadku długich nazw dochodziło do przekroczenia buffora 101 znaków a tym do zawieszenia
- maska dokładności posiadała tylko 6 miejsc. Podczas proby wyświetlenia większej ilości miejsc dziesiętnych została wyświetlona tylko liczba całkowita.

Wersja 8.3.31 (od 1.7.2019) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- MQTT protokół komunikacyjny: Wytworzona konfiguracja wstępna dla drivera komunikacyjnego PmChar.
Klient może być typu Subscriber lub Publisher (tzn. konfiguracja wstępna umożliwia odczyt i zapis).
Na razie taka komunikacja może się odbywać wyłącznie bez szyfrowania.

Wersja 8.3.30 (od 5.2.2019) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie o obszar danych typu "L - Long".
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas zamykania portu nie została poprawnia zakończona wiadomość typu Slave.
- Karta "Tekst" obiektu PmgString: Usunięty błąd: Konfigurator "Wyrównanie poziome" o wartości "W prawo" nie działał poprawnie w lokalnym panelu.

Wersja 8.3.29 (od 28.11.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Konfiguracja wstępna eWON - Komunikacja z usługą chmury eWON Talk2M przy pomocy interfejsu M2Web API - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Komunikacja z usługą chmury eWON Talk2M przy pomocy interfejsu M2Web API
- PmaAlarmGroup.GetHistoryData metoda: Usunięty błąd: Niepotrafiła przeszukać więcej kopii zapasowych (jeżeli nie była określona ilość rekordów "records:xx;").
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: dla Web paneli
- PmaCommGroup.GetCount metoda: Uogólnienie o wartości parametru 10-13 oraz 20-23

Wersja 8.3.28 (od 16.10.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaCommGroup obiekt: Usunięty błąd: Wołanie metody Refresh zpowodowało zatrzymanie periodycznej komunikacji tego obiektu.
- PmgCanvas obiekt: Usunięty błąd: Odczytana wartość koloru była niepoprawna (na przykład właściwości strokeStyle).

Wersja 8.3.27 (od 12.9.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmOmronFINS driver komunikacyjny: Czsami po wyłączeniu oraz włączeniu driver sterownika przestał komunikować.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Dla Etnernet TCP nie działały wiadomości typu Slave.
- PmElgas2 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie funkcjonował odbiór wiadomości, która została odebrana w większej ilości Ethernet pakietów.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie komunikacji Ethernet dla adresacji poprzez bridge. Patrz nowy konfigurator "Typ adresacji".
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowa opcja "screen.allmonitors" zwraca rozmiar ograniczającego wszystkie monitory.
- Pm.OtherAppOper metoda: Nowy parametr nOper=20 do stwierdzania pozycji oraz rozmiaru okna danej aplikacji.

Wersja 8.3.26 (od 28.6.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.DateDiff metoda: Nowa metoda - Zwraca ilość przedziałów czasu pomiędzy dwoma datami
- Pm.DateAdd metoda: Nowa metoda - Zwraca datę zwiększoną o określony przedział czasu
- Pm.Trunc metoda: Nowa metoda - Zwraca całą część liczby (usunie część po przecinku dziesiętnym)
- Pm.Floor metoda: Nowa metoda - Zwraca największą liczbę całkowitą, która jest mniejsze lub równe wprowadzonej liczbie
- Pm.Ceil metoda: Nowa metoda - Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, która jest większe lub równe wprowadzonej liczbie
- PmgObject.Visible właściwość: Usunięty błąd: Czasami nie działało ustawianie w skrypcie lub powiązaniem danych.
- PmgObject.Enabled właściwość: Usunięty błąd: Czasami nie działało ustawianie w skrypcie lub powiązaniem danych.
- PmgObject.GetPar metoda: Uogólnienie o parametr nAttr. Można wprowadzić, by metoda metoda zwraca wartość typu danych Long (w innym przypadku zwraca zawsze jako String).

Wersja 8.3.25 (od 13.6.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Instalacja PROMOTIC 8: Usunięty błąd: Instalacja nie działała dla SO Windows XP (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.24).
- Pm.EncryptText metoda: Teraz działa również dla JavaScript oraz Web panele.
- Pm.DecryptText metoda: Teraz działa również dla JavaScript oraz Web panele.
- PmOmronFINS driver komunikacyjny: Dodany typ danych L1 oraz R1.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Optymalizowano podział zmiennych w obiekcie PmaCommGroup do pojedyńczych wiadomości.

Wersja 8.3.24 (od 26.4.2018) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- Uogólnienie o typ danych Modbus: LL2 = LongLong type 2 (8Byte Signed Integer)
- Usunięty błąd: Podczas odczytu danych nie przeprowadzano test, czy odpowiedź uzyskano z właściwego urządzenia.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Jeżeli w trakcie połaczenia Ethernet doszło do awarii, wtedy driver przestał działać.
- PmgString obiekt: Web panele - Usprawniono konfigurator "Typ cieniowania tekstu".
- PmgPrototype obiekt: Konfiguratory "Obiekt ZAKAZANY w runtime itd. przesunięto z prototypu do instancji. Teraz można zakazać każdą instancję z osobna.
- PmgInstance obiekt: Konfiguratory "Obiekt ZAKAZANY w runtime itd. przesunięto z prototypu do instancji. Teraz można zakazać każdą instancję z osobna.
- PmMenu obiekt: Teraz można tworzyć menu wielopoziomowe: można teraz dodać podmenu przy pomocy metody AddMenu("id", "text", "type:menu;")
- Korekty błędów oraz udoskonalenia trendów, alarmów itd.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Dostęp do baz danych: Wytworzy obiekt PmaAdo ustawiony dla określonej bazy danych oraz dwa panele jako przykłady do testów oraz przeglądania danej bazy.

Wersja 8.3.23 (od 20.11.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Serwer licencyjny PmLicServer: Wydłużenie czasu działania runtime podczas utraty łączności z serwerem licencyjnym z 12 godzin do 48 godzin
- Pm.LicenceInfo metoda: Nowe możliwości metody LicenceInfo(10/11/12) do stwierdzania jak długo już trwa utrata komunikacji z serwerem licencyjnym.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: W adresie OID nie nożna było odczytać większej liczby niż 8 388 607 (liczba na 3 bajty).
- PmgWTable obiekt: Usunięty błąd: w Web panelach: W Firefox nie było możliwe ustawienie szerokości kolumny na 0.
- PmgString obiekt: Usunięty błąd: Edycja podczas trybu wielowierszowego.
- PmgWEdit obiekt: Usunięty błąd: Edycja podczas trybu wielowierszowego.
- Podstawowa obsługa edytora skryptu: W lokalnym menu edytora skryptu istnieje nowa opcja Menedżer skryptów aplikacji ..., który otworzy przeglądarkę do wyświetlenia skryptów zdarzeń lub nebo metod dowolnego Pma obiektu lub Pmg obiektu.

Wersja 8.3.22 (od 24.10.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaTrendGroup.GetVarExtensions metoda: Umożliwia uzyskać wszystkie rozszerzenia danych, które są zarejestrowane do tego obiektu. W taki sposób można uzyskać na przykład wszystkie zmienne, które są trendowane przy pomocy danego obiektu PmaTrendGroup.
- PmaCommGroup.GetVarExtensions metoda: Umożliwia uzyskać wszystkie rozszerzenia danych, które są zarejestrowane do tego obiektu. W taki sposób można uzyskać na przykład wszystkie zmienne, które są trendowane przy pomocy danego obiektu PmaTrendGroup.
- PmaOpcDaClientGroup.GetVarExtensions metoda: Umożliwia uzyskać wszystkie rozszerzenia danych, które są zarejestrowane do tego obiektu. W taki sposób można uzyskać na przykład wszystkie zmienne, które są trendowane przy pomocy danego obiektu PmaTrendGroup.
- PmChar driver komunikacyjny: Uogólnienie parametrów protokołu dla Ethernetu o konfigurator "Odczytane dane będą zawsze tylko w jednym pakiecie", przy pmocy którego można optymalizować prędkość odczytu krótkich wiadomości.
- PmaAdo obiekt: Uogólnienie metod DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans.
Jeżeli w tych metodach w parametrze zostanie określone "return:map;", wtedy metody zwracają szczegółowsze informacje o wyniku wołania.
W niektórych przypadkach z SO Windows zostało błędnie uzyskane ustawienie lokalne kropki dziesiętnej a wtedy dochodziło do niepoprawnego odczytu liczby rzeczywistej.
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: w Web panelach:
- Udoskonalone stwierdzanie przejścia na czas letni.
- Nie działało wielokrotne wołanie metody RemoveAllTrends.
- Ustawienie właściwości ValueMin oraz ValueMax w innej kolejności spowodowało odwrócenie podziałki.
- PmgWTable obiekt: Usunięty błąd: w Web panelach:
- Można wprowadzić teraz więcej aniżeli tylko jeden stały wiersz lub kolumnę.
- Niekiedy był zbędnie widoczny pasek przewijania.
- PmgRoot.Print metoda: Usunięty błąd: Metoda nie działała podczas otwierania panela.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna System iNELS od firmy ELKO EP

Wersja 8.3.21 (od 18.7.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgString obiekt: Dla dużych czcionek (większe niż 100px) zostało ulepszone wygładzanie liter.
- PmgLine obiekt: w Web panelach usprawniony Wzór (linia kreskowa, kropkowa itd.).
- PmaDataTable.Sort metoda: sortowanie tekstów wykonywane jest teraz z uwzględnieniem lokalizacji językowej.
- Pm.ScanDate metoda: Dostępne dla Web paneli.. Uogólniono nFormatType=10 (określa się format dla data w formie "YmdHMS").
- PmaTrendGroup.GetGroupTitle metoda: Nowa metoda. Zwraca nazwę grupy trendów definiowanych przez użytkownika
- Nowe konfiguracje wstępne:

Wersja 8.3.20 (od 2.6.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: wietnamski (vi).
- PmExpr obiekt: Nowy obiekt pomocniczy do obliczania wyrażeń JavaScript dostarczonych w formie tekstu. W celu pozania funkcjonalności została wytworzona nowa konfiguracja wstępna: / Panele (PmaPanel) / Pozostałe / PmExpr - wyrażenie matematyczne.
- PmgWEdit.onDataEditAccept zdarzenie: Usunięty błąd: Web panele - Po zakończeniu edycji zdarzenie zostało wielokrotnie wywołane.
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: Web panele - Usprawnienie przeglądania trendów również z innych aplikacji PROMOTIC.

Wersja 8.3.19 (od 13.4.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Różne korekty błędów w wyświetlaniu stron Webowych paneli, alarmów, trendów, formularza (obiekt PmForm) itd.
- PmaComm.GetProtParam metoda: Uogólnienie o stwierdzanie adresu ethernet ("EthIPAddr"), portu ethernet ("EthPort") oraz portu szeregowego ("SerPort").
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Uogólnienie o wysyłanie wiadomości typu broadcast przy pomocy obiektu PmaCommMsg, tzn. jeżeli określony Slave adres to 0, wtedy wiadomości będą odbierane przez wszystkie stacje w sieci.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie dla odczytu ujemnych wartości w kodzie BCD.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Dla formatu protokołu 3E/ASCII była niepoprawnie wysyłana wartość typu 1 bit.

Wersja 8.3.18 (od 8.2.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmIEC62056 driver komunikacyjny: Uogólnienie o nowy typ wiadomości "Tryb rejestrowy - Blokowo orientowana transmisja danych".
- Środowisko deweloperskie: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do utraty ustawień w karcie "PmaRoot > Użytkownicy".

Wersja 8.3.17 (od 3.1.2017) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgTrendViewer obiekt: Web panele - Dla przeglądarki Chrome usprawniona konfiguracja trendów (określanie kolorów, stylu itd.).
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: Usprawniono właściwe wyświetlanie pozycji podczas odwrotnego uszeregowania w czasie Dla przeglądarki Chrome w Webie usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Uogólnienie dla wersji 3 SNMP (upoważnienie oraz szyfrowanie).
- PmMBus driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas odczytu wartości w formacie 12 digit BCD wartość została niepoprawnie obloczona.
- PmaCommGroup.AutoSendEnabled właściwość: Zezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji
- PmForm obiekt: Usunięty błąd: Nazwy przycisków systemowych były tylko w języku angielskim.

Wersja 8.3.16 (od 24.10.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgWEdit obiekt: Usunięty błąd: Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wartości przy pomocy klawisza Enter nie zostanie wywołane zdarzenie onDataEditAccept.
- Zmienne Pmg obiektu: Usunięty błąd: Edytor paneli - W zmiennej typu Boolean nie było możliwym stworzenie powiązanie danych.
- Nowe konfiguracje wstępne:

Wersja 8.3.15 (od 30.9.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- INFO system: w środowisku deweloperskim w INFO systemie zostało dodane kompletne drzewo aplikacji obiektów rozpoczynając obiektem PmaRoot. Obok każdego obiektu znajdują się informacje o licencjach wykorzystanych w obiekcie. W obiekcie PmaRoot znajdują sie informacje o potrzebnych licencjach dla całej aplikacji.
- PmaDataTable obiekt: Pierwszą kolumnę można określić jako typ Identyfikator. Ten identyfikator wiersza można zastosować na przykład w metodzie GetCellValue w celu adresacji komórki tabeli.
- PmForm obiekt:
- Każdy obiekt PmfObject zawiera nowe właściwości TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.
Właściwości te umożliwiają w lepszy sposób zaprojektować rozmiar oraz pozycję konfiguratorów.
- Obiekt PmfString zawiera nowe właściwości Multiline oraz Subtype. Teraz można tworzyć wielowierszowe pole wprowadzania, statyczne notatki itd.
- Obiekt PmfSepar zawiera nowa właściwość Subtype. Teraz można tworzyć puste wiersze pomiędzy konfiguratorami.
- PmaAlarmGroup obiekt: W przeglądarce historii zoptymalizowano ułożenie przycisków przewijania w czasie.
- PmaDataTable.LoadFromFile metoda: Usunięty błąd: Czasami w metodzie wystąpił błąd podczas wczytywania pustego pliku CSV.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: wiadomość typu SNMP Walk zostało przedwcześnie zakończone jeżeli niektóra z wartości zawierała StatusError.
- PmOmronFINS driver komunikacyjny: teraz jest wspirany rejestr EM.
- Formatowanie liczby ze separatorem dziesiętnym: udoskonalona praca z kropką dziesiętną kropką według ustawienia w SO Windows.

Wersja 8.3.14 (od 28.7.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.SelectionDialog metoda: Web panele - Uogólnienie o parametr oExtra, w którym można wprowadzić akcję, która zostanie wykonana po zamknięciu okna wyboru. W tym przypadku wywołanie tej metody jest asynchroniczne (tzn. nie zostanie zatrzymana i nie czeka na zamknięcie okna).
Takie podejście zapewnia poprawne funkcjonalność tej metody również w przeglądarce internetowej Chrome (ta przeglądarka nie umożliwia synchronicznego otwierania okien modalnych).
- PmgTrendViewer obiekt: Web panel:
- Udoskonalona funkcjonalność konfiguratora "PmgTrendViewer > Siatka osi wartości > Typ linii".
- Usunięty błąd: jeżeli w pliku konfiguracyjnym był tvTrend ustawiony jako niewidoczny, wtedy w Webie był widoczny.
- Usunięty błąd: Metoda RemoveAllTrends powodowała zaistnienie błędu, jeżeli nie było żadnego trendu.
- wyświetlenie nagłówka trendu w miejscu kursora obecnie zostało rozszerzone o możliwość wyświetlenia czasu - patrz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
- PmaDataTable obiekt: W karcie "Kolumny" dla każdej kolumny został wprowadzony nowy konfigurator "Tylko do odczytu". Do zmiennej w takiej kolumnie można zapisać tylko raz, takie zmienne nie są wliczane do wielkości aplikacji, co z kolei ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
- Środowisko deweloperskie:
- Wytworzony Menedżer plików konfiguracyjnych. Umożliwia w prosty sposób wytwarzać *.ini lub *.xml pliki konfiguracyjne, które można później wczytywać przy pomocy makro wyrażenia $.cfgfile.
- Wytworzony Menedżer kopii zapasowych aplikacji. Umożliwia w prosty sposób odnowić starsze kopie zapasowe aplikacji, przejściowo zajrzeć do starszej kopii zapasowej, ustawić parametry wykonywania kopii zapasowych itd.
Rozszerzenia danych
- ExtComm-Cfg konfigurator: W konfiguratorze "Obiekt docelowy" obecnie może być przedstawione Makro wyrażenie (dla ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend, ExtComm, ExtOpcDa).
- ExtAlarmBinary-Cfg konfigurator: Konfigurator "Typ wartości" uogólniony o opcję "3 - Wyrażenie JavaScript". Umożliwia na przykład wywołanie alarmu, jeżeli wartość jest większe niż określona stała, trendowanie Quality zmiennej itd. (dla ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend).

Wersja 8.3.13 (od 27.5.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Uproszczono logowanie użytkowników w Webie. Podczas wprowadzenia błędnego loginu lub hasła zostanie otwarte okno powiadomień z przyciskiem, przy pomocy którego można wywołać nowe zalogowanie.
- PmgTrendViewer obiekt: w Web panelach:
- Usunięty błąd: Wykres typu Stała podczas pewnych ustawień został niepoprawnie wyrysowany.
- Usunięty błąd: Wykreślone teksty obok punktów nie zostały uszeregowane pod sobą, nakrywały się.
- INFO system: (oferowany przy pomocy obiektu PmaWebInfo) w Webie został otwarty w bardzo małym oknie.
- PmVar obiekt: (Zmienna) Nowy konfigurator "Zaokrąglenie".
- PmgCanvas obiekt: Usunięty błąd: Dochodziło do ubytku pamięci podczas niepoprawnego (nie w parach) wołania metod save oraz restore.
- PmChar driver komunikacyjny: Uogólnienie dla Ethernetu Slave wiadomości.
- PmMap.mapGetPropNames metoda: Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich dynamicznych właściwości
- Pm.IsInt metoda: Test, czy wartość jest liczba całkowita
- JSON - tekstowy format wymiany danych: Wprowadzone wsparcie tekstowego formatu JSON - tekstowy format wymiany danych. Są nowe metody:
- PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów: Nowy folder systemowy: #temp:. Do tego foldera można zapisywać wszystkie tymczasowe pliki, tzn. te które później można usuwać.
- Edytor paneli: Usunięty błąd: Podczas pewnych ustawień doczhodziło do nieprawidłowej kompilacji parametrów Pmg obiektów.
- Rozszerzenia danych:
- ExtAlarmAnalog obiekt: Nowy konfigurator "Typ deaktywacji", przy pomocy którego można na przykład ustawić by alarmy pozostawały w stanie "nieaktywny niepotwierdzony (niebieski)" widocznym (wcześniej to nie było możliwe).
- ExtSubVar obiekt: nie działał import/eksport ani XML ani CSV
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna PmChar - DALI
- Konfiguracja wstępna Trend wartości bieżącej
- Konfiguracja wstępna Dwa słupki wartości (PmgCanvas)
- Konfiguracja wstępna Dwa 3D słupki warości (PmgCanvas)

Wersja 8.3.12 (od 26.2.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Powiązanie danych E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym: W wyrażeniu można teraz stosować również zmienną pMe (obiekt, w którym znajduje się dane powiązanie danych). Przy pomocy tej zmiennej można się w wyrażeniu odnosić do dowolnej właściwości dowolnego Pmg obiektu w tym panelu.
- Web panele:
- Usunięty błąd: Obiekt PmgWCombo był wyświetlany o niewłaściwej wysokości.
- Udoskonalono okno logowania użytkowników (otwierane przy pomocy metody Pm.WndLogon).
- Edytor paneli:
- Usunięty błąd: Nie było możliwe przełączanie do trybu edycji niektórych wewnętrznych Pmg obiektów (dla PmgBarBox, PmgSliderBox, PmgPrototype).
- Konfiguracje wstępne Pmg obiektów:
- Nowe, przejrzystrze uszeregowanie podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transmisji niektórych typów wiadomości dochodziło do ubytku pamięci (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmMBus driver komunikacyjny: Usunięty błąd:
Źle były odczytywane wartości typu 24bit Integer.
Podczas transmisji niektórych typów wiadomości dochodziło do ubytku pamięci (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transmisji niektórych typów wiadomości dochodziło do ubytku pamięci (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmElgas2 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transmisji niektórych typów wiadomości dochodziło do ubytku pamięci (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmMap.mapSaveToString metoda: Uruchomiona nowa metoda mapSaveToString.
- Calc: W dokumentacji powstał nowy rozdział opisujący dostęp do bazy danych Calc (OpenOffice, LibreOffice).
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Kalendarz

Wersja 8.3.11 (od 19.1.2016) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Rozszerzenia danych: Usunięty błąd: podczas zmiany rozszerzeń danych nie doszło do zapisania edytowanych wartości (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.10).
- ExtSubVar nowy obiekt: Umożliwia do zmiennej włożyć następną podzmienną.
- OpenView metoda: Uogólnienie: w pozycji oExtra.onOpen można ustawić metodę, która zostanie wywołana dopiero po rzeczywistym otwarciu panela.
- Web panele: Usprawniono metodę Pm.WndLogon również dla przeglądarki Chrome.
- PmBACnet driver komunikacyjny: Nowo wspiera obiekt typu "PulseConverter".
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny:
- Teraz można wprowadzić w ItemId adresy większe niż 254.
- Usunięty błąd: W przypadku EtherNet/IP podczas odczytu nietestowano znacznik błędu STS.
- Menedżer lokalizowanych tekstów: Możliwość importu/eksportu do pliku CSV.
- PmgInstance obiekt: Korekta obliczania makro wyrażenia $.par w Pmg obiektach PmgInstance oraz PmgPrototype.
- PmgTrendViewer obiekt: Korekta wobec niewłaściwego wykorzystania tego ActiveX obiektu w stronach HTML.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Mapa i obszar: Wyświetlenie oraz sterowanie określonymi punktami

Wersja 8.3.10 (od 15.12.2015) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: Zapis obiektu lub tablicy do zmiennej można było wykonać tylko z licencją PmRtProf. Teraz można zapisywać z wszyskimi licencjami prócz PmRtFree - Bezpłatna licencja runtime.
- PmgString obiekt: Usprawnione dla niemieckiej wersji ustawień SO Windows (kiedy to dla liczby separatorem rzędu tysięcy jest "kropka").
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Uogólnienie zapisu danych o funkcję Modbus FN06 (obszar RoS).
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usprawniony zapis jednego bitu.
- PmMBus driver komunikacyjny: Udoskonalono opracowanie odczytu niektórych danych (np. danych o rozszerzeniu VIFE do stwierdzania czasu zmiany danej).
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie można było odczytać tablicę dwurozmiarową.
- PmaWorkspace obiekt: Usunięty błąd: Jeżeli zoom aplikacji był aktywny wtedy czasami dochodziło do niepoprawnego obliczenia szerokość/wysokość pojedyńczych ramek (patrz konfigurator "PmaRoot > Wygląd > Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji").
- INFO system: Usunięty błąd: Nie wyświetlała się zawartość obiektu PmaInstance.

Wersja 8.3.9 (od 19.11.2015) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor paneli: Usunięty błąd:
- Brak możliwości poruszania obiektem PmgLine, jeżeli był ustawiony pionowo lub poziomo. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.23.
- Podczas kopiowania Pmg obiektów ze schowka Windows nie dochodziło do zaznaczenia kopiowanych Pmg obiektów.
- PmaAdo obiekt: nowe metody dla wsparcia transakcji: DbBeginTrans, DbCommitTrans oraz DbRollbackTrans.
- PmForm obiekt:
- Nowy typ Pmf obiektu - separator, tzn. obiekt PmfSepar
- Close nowa metoda oraz nowe właściwości BgColor, SysButtons
- PmaTrendGroup obiekt:
- Metoda GetValueByTime nie potrafiła zwrócić jedną wartość dla typu zapisu Database dBase backups.
- Podczas typu zapisu Database Access backups (przestarzałe) po uruchomieniu aplikacji powstawał nowy backup.
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Zmienne z jednego PmaCommGroup czasami niepoprawnie zostały podzielone do wiadomości komunikacyjnych w wyniku czego niektóre zmienne nie zostały przeniesione. (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.2)
- PmTeco driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transferu wartości 8-bajt (typ danych LREAL oraz DATE / DATE_AND_TIME) pojawiały się błędy.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Komunikacja nie działała jeżeli w jednym z obiektów PmaCommGroup znajdowały się zmienne wymagające dane z różnych numerów DataFile.

Wersja 8.3.8 (od 1.10.2015) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.3 stabilną. W przyszłości zostaną dodanwae tylko niezbędne korekty błędów i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu.

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Korekta wprowadzania zlokalizowanych liczb rzeczywistych (w Środowisko deweloperskie PROMOTIC, Edytor paneli oraz w Pmg obiektach PmgString, PmgWEdit) jeżeli został wprowadzony separator miejsc dziesiętnych jako "przecinek" i separator rzędu tysięcy jako "kropka" (niemieckie ustawienia wprowadzania liczb).
- PmForm nowy obiekt: Umożliwia w bardzo ogólny sposób wytwarzać formularze do wprowadzania danych. Otwierany jest przy pomocy metod typu OpenView i dlatego można go otworzyć nie tylko w samodzielnym oknie, ale również w obiekcie PmgFrame lub w obszarze roboczym PmaWorkspace. Działa również w Web panelach. Zastępuje przestarzałą metodę Pm.InputBox.
- PmFree: Zmiana warunków użytkowania PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC. Do runtime dodano ograniczenia:
- Nie można zastosować więcej niż 10 paneli (obiektów PmaPanel).
- Do zmiennych w obiektach PmaData, PmaDataTable, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup ... nie można zapisywać wartości typu Object oraz typu Array.
- PmgCanvas obiekt: Dla tego obiektu zostało stworzone (narazie proste) narzędzie do rysowania, przy pomocy którego można narysować obrazek w sposób graficzny a narzędzie zapisze go w formie skryptu.
Narzędzie to będzie w następnych wersjach ougólniane tak, by umożliwiało wszelkie graficzne możliwości oraz by potrafiło nie tylko tworzyć ale również odczytać skrypt.
Narzędzie do rysowania można aktualnie wywołac z następujących miejsc:
- Wybrać konfigurację wstępną / Obrazek / Narysowanie obrazka PmgCanvas lub
- W karcie "Draw" - podczas tworzenia nowej metody należy wybrać wybór "rysowanie obrazka PmgCanvas" lub
- W karcie "Draw" - w menu lokalnym edytora skryptu należy wybrać Canvas editor ....
- PmList nowy obiekt: Umożliwia projektantowi wytwarzać w tym obiekcie listę wartości typu LIFO oraz FIFO.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Po transmisji 32000 komunikacji dochodziło do zbędnego ponawiania komunikacji.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Słupek (PmgBar): Słupek (PmgBar) przy pomocy obiektu PmgCanvas.

Wersja 8.3.7 (od 27.8.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: Wersja Pm8.3.6 nie działała w SO Windows XP.
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: standardowy mandaryński (zh) oraz malajski (ms).
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: w Web panelach: czasami nie wyświetlał się poprawnie w przeglądarce internetowej Chrome.
- #pragma: Usunięty błąd: w skrypcie nie działała dyrektywa skryptu #pragma option OldGlobalMethodCall.

Wersja 8.3.6 (od 14.8.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- System PROMOTIC został przetestowany w oparciu o nowo udostępnioną wersję SO Windows 10 i działa poprawnie.
- PmAction nowy obiekt: Obiekt przedstawia akcję, którą można później wywołać.
- OpenView metoda: Znacząco uogólniono otwieranie paneli przy pomocy metod OpenView:
- Do metod OpenView dodano czwarty nieobowiązkowy parametr oExtra, który podczas otwierania umożliwia określić właściwości:
- oExtra.Arguments (obiekt typu PmMap): Wartość, która zostanie przekazana otwieranemu panelowi będzie w panelu dostępna przy pomocy właściwości PmgRoot.Arguments.
- oExtra.onClose (obiekt typu PmAction): Tu można określić metoda projektanta, która zostanie wywołana podczas zamknięcia tego otwieranego panela.
- Tym uogólnieniem zmienia się również sposób tworzenia okien modalnych - tzn. okien, które zablokują dostęp do innych okien na czas wprowadzanie danych.
Metoda OpenViewModal staje się przestarzałą - metoda ta jest "synchroniczna", tzn. podczas wywołania skrypt czeka na zakończenie tego okna a dopiero po jego zamknięciu dalej jest wykonywany. Takie rozwiązanie nie działa poprawnie w niektórych przeglądarkach internetowych i z punktu widzenia wykonywania skryptu jest niekoncepcyjne.
Nowy typ otwierania okna modalnego przy pomocy metody OpenView (z ustawionym wpisem modal:1;) otworzy okno modalnie ale skrypt jest nadal wykonywany. Dopiero po zamknięciu okna modalnego, zostanie wywołana metoda projektanta, która została określona we wpisie oExtra.onClose
Patrz Jak pracować z oknami modalnymi.
W taki sposób otwierane okna modalne już działają poprawnie w przeglądarkach internetowych.
- Web panele:
Nowy konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Sposób wyświetlania błędów odświeżania": Umożliwia zabronić pojawianiu się alertu w panelu podczas wystąpienia utraty łączności z serwerem.
Przetworzono menu lokalne (onMenuFill oraz onMenuSelect) w taki sposób, że działa we wszystkich przeglądarkach.
- PmgObject.ShowMenu metoda: Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: w Web panelach:
- wyrysowania w czasie kiedy nie był podłączony żaden z trendów.
- wyrysowania podczas przesuwania w trybie tabelkowym.
- PmaWorkspace obiekt: Dla każdej ramki (frame) wprowadzono nowy konfigurator "Minimalna szerokość (px)" oraz konfigurator "Minimalna wysokość (px)".
Ustawienie tych konfiguratorów jest ważne wtedy, jeżeli rozmiar ramki nie można zmienić do wartości zerowej. Jest to na przykład ważne w przypadku wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...) kiedy obszar jest wyświetlany w swym minimalnym rozmiarze.
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas utraty łączności we wszystkich zmiennych zostanie przepisana właściwość Quality.
- Web usługa Maatrix: komunikacja z aplikacjami mobilnymi: Zaimplementowano komunikację z usługą Webową Maatrix. Usługa ta umożliwia z aplikacji PROMOTIC wysyłanie ogólnych wiadomości do telefonów komórkowych.
Powstała również nowa konfiguracja wstępna Wysłanie wiadomości do aplikacji mobilnej usługi "Maatrix".
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Wykres polar

Wersja 8.3.5 (od 14.5.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaInstance obiekt: Optymalizacja (przyspieszenie) wczytywania obiektu z obiektu PmaPrototype przy uruchamianiu aplikacji.
- Web panele: Usunięty błąd: Niepoprawnie obliczano rozmiar oraz pozycję panela otwieranego w nowym oknie (tzn. jeżeli był "target:_blank;").
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: Podczas ustawiania dochodziło do zawieszenia edytora paneli (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.4).
- Powiązanie danych SP - Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm: Usunięty błąd: nie działała w panelach JavaScript.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Uogólnienie o typ ASDU-5 oraz ASDU-6.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie było możliwe pozyskiwać zmienne typu Unsigned32 (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.4).
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Wykres przebiegu mocy energetycznej

Wersja 8.3.4 (od 22.4.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Nowy sposób określania ścieżek do plików: W poprzednich wersjach ścieżki określano przy pomocy makro wyrażenia $.path. W praktyce takie rozwiązanie jest niekoncepcyjne oraz zbędnym obciążeniem, ponieważ należy obliczać całe makro wyrażenie, które może być ogólnie złożone. Dlatego od tej wersji zalecane jest określanie ścieżki przy pomocy nowej składni rozpoczynającej znakiem # (patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów). Makro wyrażenie $.path nadal działa i jest potrzebny dla ogólniejszej koncepcji, ale dla zwykłych ścieżek jeet bardziej wskazana nowa koncepcja.
- PmgCanvas obiekt:
- W karcie "Draw" można teraz wytwarzać pomocnicze metody do rysowania. W zdarzeniu onDraw nie trzeba pisać cały skrypt rysowania, ale można w niej wołać metody pomocnicze. Dzięki temu skrypt rysowania stanie się bardziej przejrzystym.
- Nowy obiekt CanvasCtxExt do rysowania, który rozszerza możliwości rysowania o transformacje odwracania deformacyjnego. Obiekt jest podczas rysowania dostępny poprzez parametr pEvent.CtxExt.
- PmMap nowy obiekt: Umożliwia projektantowi wytwarzać w tym (na początku pustym) obiekcie własne właściwości. Przydatne w przypadkach, kiedy należy do dowolnej metody przekazywać wiele nazwanych wartości.
- PmgTrendViewer obiekt: w panelach JavaScript:
- Usprawniono metody AddPoints, GetTimeArray oraz GetValueArray.
- Udoskonalono wyrysowanie wartości trendów kliknięciem myszki.
- Web panele: Usunięty błąd: Korekty błędów które wystąpiły podczas korzystania ze starszej przeglądarki InternetExplorer 8.
- PmBACnet driver komunikacyjny: Usprawniono odczyt oraz zapis właściwości weekly-schedule w obiekcie Schedule.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Korekty błędów podczas wysyłania i odbioru dużej ilości danych.

Wersja 8.3.3 (od 5.3.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowa opcja "win.username" zwraca nazwy aktualnie zalogowanego użytkownika w SO Windows.
- PmaAlarmGroup obiekt:
- Korekta podczas otwierania alarm/event przeglądarki w Webie. Po zastosowaniu $vb w identyfikatorze grupy alarmu wyrażenie oceniono jako puste.
- Korekta przepisywania danych w pamięci podczas zapisu do DBF (alarmy DBF), podczas przekroczenia wielkości zapisywanej wartości wobec szerokości kolumny w DBF.
- Korekta uruchomienia aplikacji z licencją runtime (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.2).

Wersja 8.3.2 (od 2.3.2015) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmFilesApp: w folderze aplikacji będą powstawać nowe podfoldery:
- DtBackup: W tym miejscu są zapisywane kopie zapasowe pliku Aplikacja.pra. Działa również automatyczny zapis tego pliku podczas edycji.
- Temp: W tym miejscu są zapisywane pliki tymczasowe na przykład z importu/exportu.
- ExtTrend Rozszerzenie danych: Uogólnienie o możliwość trendowania tylko określony bit w danej wartości (patrz konfigurator "Typ wartości").
- PmaAlarmGroup obiekt:
- Dane historyczne można zapisywać do: Baza danych MySQL oraz Baza danych FireBird (patrz konfigurator "Typ zapisania").
- W metodzie Acknowledge teraz można wprowadzić język narodowy kwitującego.
- Ppodczas przeglądania u Web kliena jest ulepszona lokalizacja języków narodowych.
- MS SQL Server Compact: Na potrzeby małych oraz testowych aplikacji bazodanowych można zastosować teraz również następującą darmową wersję a to w obiektach PmaAdo, PmaAlarmGroup oraz PmaTrendGroup.
- Web panele:
- Usprawnione metody Pm.CreateDate oraz Pm.FormatDate.
- Usprawniona edycja w Touchpad przeglądarkach, które nie wspierają myszki - na przykład Android. Przeglądarki te nie wspierają dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki, który powoduje otwarcie edycji w obiektach PmgString oraz PmgWTable. Teraz można przejść do trybu edycji Pmg obiektu również wyborem z menu lokalnego Pmg obiektu - tzn. na przykład w Android dłużsszym przytrzymaniem palca ponad Pmg obiektem.
- Poprawiony tryb edycji w obiekcie PmgWEdit - nie działał w Chrome oraz Android.
- PmaWorkspace obiekt: Usprawniony dla Webu jako standardowa strona HTML (wcześniej był zbudowany w oparciu o przestarzałą koncepcję frameset). Równocześnie w Webie zostało ulepszone zachowanie pasków przewijania.
- PmS7 driver komunikacyjny:
- Do parametrów protokołu dodano konfiguratory
- Maks. długość PDU: możliwość ograniczenia maksymalnej długości wiadomości
- Connection type: Określenie typu połączenia (określa, czy aplikacja ma się połączyć z PLC jako PG=Urządzenie programowania lub OP=Panel operatorski).
- Przetestowano komunikację z modułami LOGO! wersji 8. Od tej wersji moduły wspierają protokół S7 i wtedy można komunikować z nimi przy pomocy tego drivera.
- PmMBus driver komunikacyjny:
- Uogólnienie ItemId o możliwość wprowadzenia wymaganego Subunit.
- Wytworzono nowy typ wiadomości (w obiekcie PmaCommMsg) do odczytu informacji o tym, jakie wartości można uzyskać z miernika.
- Czasami "przeliczenie do jenostki fizykalnej" zostało wykonane niepoprawnie (dla rozszerzonego typu VIFE)
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Czasami nie działała transmisja wiadomości typu Odczyt nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika PLC.
- Został wytworzony nowy Skrypt Wizard w edytorze skryptu do prostrzego wstawiania najczęściej używanych poleceń (if, for, switch, otwarcie panela, itd.)
- Graficzny ActiveX obiekt Graph (dla wyświetlania wartości w kolumnach, trójwymiarowo, itd.) jest od tej wersji usunięty i pakietu instalacyjnego oraz z dokumentacji. Obiekt ten jest przestarzały, w zamian lepiej stosować obiekt PmgCanvas (patrz konfiguracje wstępne w grupie Konfiguracje wstępne w grupie "Trend"). ActiveX obiekt można samodzielnie pobrać ze strony https://www.promotic.eu/pl/.

Wersja 8.3.1 (od 5.11.2014) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: turecki (tr).
- PmaTrendGroup obiekt: Nowy konfigurator "Dodatkowe parametry".
- Edytor paneli: Korekty błędów w konfiguratorach Pmg obiektów. Ze zmianą konfiguratorów w wersji Pm8.3 dochodziło do niepoprawnego zapisu powiązania danych lub makro wyrażenia.
- PmgRasterImage obiekt: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do niepoprawnego wyrysowania przeźroczystości konfiguratora "Stopień przeźroczystości".
- PmaPanel obiekt: Usunięty błąd: JavaScript panele czasami powodowały ubytek pamięci.
- Web panele:
- Otwarcie panela zawieszało się w przypadku wpisania znaków diakrytycznych (tzn. narodowo zależne znaki) w parametrach panela.
- Obiekt PmgTrendViewer w panelach JavaScript: Optymalizacja zapytań w przypadku ich dużej ilości lub częstotliwości.
- Udoskonalono wyrysowanie Pmg obiektów również dla starszych przeglądarek InternetExplorer 8.
- Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.18.
- PmOmronFINS driver komunikacyjny:
- Driver ten potrafi komunikować się poprzez protokół FINS z nowymi sterownikami PLC od firmy Omron. Dotychczasowy driver komunikacyjny PmOmronC jest przeznaczony do komunikacji poprzez protokół Mode-C.
- Oba drivery są zawarte w jednej wspólnej licencji PmOmron.
- PmOmronC driver komunikacyjny: Uogólnienie o możliwość korzystania z obiektu PmaCommGroup.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Identyfikator polecenia posiadał błędny format w przenoszonych danych. Możliwym było przeniesienie tylko pierwszych 128 wiadomości.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Odczyt oraz zapis bitu w rejestrze (tzn. odczyt oraz zapis do obszaru RoB) nie działał poprawnie.

Wersja 8.3.0 (od 26.9.2014) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Rozszerzenia danych: Rozszerzenie danych jest obiektem z możliwością skryptowania.
- Metoda PmVar.Extension obiekt ten udostępni. Rozszerzenie danych nie posiada tylko zmienna obiektu PmaData ale również zmienna w obiektach PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup oraz PmaTrendGroup. W tych obiektach znajduje się tylko jedno rozszerzenie "siebie samego", tzn. rozszerzenie danych ExtComm, ExtOpcDa oraz ExtTrend.
- Obiekt rozszerzenia danych można również adresować w ścieżce obiektów przy pomocy identyfikatora #ext.
- PmaCommGroup obiekt: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmaData)".
Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
- PmaOpcDaClientGroup obiekt: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData)". Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
- Karta "Metody" obiektu PmaObject: Taką kartę posiada każdy Pma obiekt oraz Pmg obiekt (wcześniej ją posiadało tylko kilka typów Pma obiektów).
- Makro wyrażenie: W konfiguratorach, gdzie można wprowadzić makro wyrażenie, po lewej znajduje się przycisk (identyczne jak przycisk powiązania danych) i przy jego pomocy można wytworzyć makro wyrażenie w sposób konfiguracyjny.
- Środowisko deweloperskie:
- Duże udoskonalenia wyglądu okien konfiguracyjnych w edytorze aplikacji oraz w edytorze paneli.
- W oknie konfiguracji obiektu u góry jest wyświetlona ścieżka do danego obiektu a kliknięciem myszki na pozycję w tej ścieżce można otwożyć dowolny inny obiekt. W ten sposób można się szybko poruszać pomiędzy obiektami.
- Wsparcie edycji tylko za pomocą klawiatury (bez myszki): Po naciśnięciu klawisza Alt przy konfiguratorach pojawią się litery a po naciśnięciu litery przesunie się fokus na wybrany konfigurator. Koncepcja tych liter jest hierarchiczna, tzn. niektóre litery mogą przedstawiać zestawienie konfiguratorów a po naciśnięciu takiej litery pojawią się następne litery dla następnych subkonfiguratorów.
- Konfigurator "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji" został poszerzony o możliwość wprowadzania Makro wyrażenie $.cfgfile i tak można na przykład ustawić w pliku konfiguracyjnym, które obiekty mają zostać w aplikacji rzeczywiście uruchomione.
- Konfigurator "Udostępnij obiekt w zmiennej" jest już uważany za przestarzały i dlatego jest ukryty w nowych aplikacjach oraz w aplikacjach, które go nie używały.
- PmgRoot nowy obiekt: nowy obiekt który przedstawia całą zawartość graficzną panela.
- W każdym panelu znajduje się tylko jeden. Do tego obiektu zostały przesunięte wszystkie właściwości panela, np. Szerokość panela, Wysokość panela, Parametry Pmg obiektu, itd.
- W pasku narzędzi znajduje się nowa ikona (Edycja obiektu PmgRoot).
- Każdy obiekt posiada nową skryptową właściwość PmgObject.Root, przy pomocy której istnieje dostęp do obiektu PmgRoot w każdym zdarzeniu.
- PmgRoot.onViewerResize zdarzenie: W tym zdarzeniu można dynamicznie powiększać, zmniejszać oraz przemieszczać obiekty w celu optymalizacji wyświetlania w oknie o określonych rozmiarach.
- PmgObject.onModeChange zdarzenie: Nowe zdarzenie w każdym Pmg obiektcie informuje o tym że:
- nad obiektem pojawił się kursor myszki
- obiekt uzyskał fokus
- doszło do zmiany właściwości Visible lub Enabled.
- PmaPanel obiekt:
- Nowy konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela". Jeżeli jest ustawiony, wtedy można panel otworzyć kilkakrotnie równocześnie (np. za każdym razem z innym parametrem).
- Wiele właściwości w tym obiekcie jest aktualnie przestarzałych, ponieważ znajdują się również w obiekcie PmgRoot. Ponieważ teraz można jeden panel otworzyć wielokrotnie, tak właściwości te w tym obiekcie straciły sens.
- Została usunięta możliwość zapisywania graficznej zawartości panela jako wzór dla reszty paneli. U wszytkich takich paneli jest wykonana automatyczna konwersja, tzn. dana zawartość graficzna zostanie powielona do wszystkich obiektów PmaPanel, które ten wzór wykorzystywały. Dla wyorów dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaPrototype.
- System alarmów i Eventów:
- Dane historyczne można teraz zapisywać również do Baza danych MS SQL oraz Baza danych Oracle (patrz konfigurator "Typ zapisania").
- Przeglądarka historii:
- Zamiast paska przewijania są teraz przyciski "w górę" oraz "w dół".
- Usprawnione zostalo sortowanie malejąco oraz narastająco według czasu powstania, tzn. nowe alarmy teraz mogą znajdować się u góry.
- Przeglądarkę stanu oraz historii można teraz otworzyć wielokrotnie jednocześnie, na przykład można mieć wciąż otwarte małe okno a doże okno otworzyć tylko niekiedy.
- Edytor paneli:
- W konfiguratorach, gdzie jest określone powiązanie danych, zostanie to powiązanie danych wyświetlone w formie tekstowej pod konfiguratorem oraz można go bezpośrednio edytować. W ten sposób przyśpiesza się jego zmiana lub kopia.
- Nowy konfigurator "Wyrysować obwódkę wokół obiektu z fokusem" w kazdym Pmg obiektcie.
- Licencje:
- Pozycja handlowa PmBaseClient została zmieniona na PmDataClient a pozycja PmFullClient została zmieniona na PmWebClient.
- Teraz można wprowadzić kolejność testowania HW kluczy i w taki sposób na przykład preferować klucz developerski przed kluczem runtime. Ustawienie dokonuje się w pliku Aplikacja.ini - patrz Opis kluczy w sekcji [Licence].
- Sieciowy klucz licencyjny: Teraz może jeden plik swk zawierać "multilicencję", tzn. jeden plik może zostać udostępniony większej ilości aplikacji.
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: ukraiński (uk), grecki (el) oraz perski (fa).
- INFO system: Teraz można otworzyć większą ilość okien równocześnie - patrz przycisk "Otwórz nowy".
- PmaComm.GetCount metoda: Dla stwierdzenia całkowitej ilości komunikacyjnych transmisji.
© MICROSYS, spol. s r.o.