Promotic

Konfiguracja wstępna "eWON - Komunikacja z usługą chmury eWON Talk2M przy pomocy interfejsu M2Web API - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji eWON.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / eWON - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder z zagnieżdżonymi obiektami:
Comm - (obiekt PmaFolder) za pomocą swojego interfejsu umożliwia komunikować z wybranym urządzeniem poprzez usługę chmury
View - (obiekt PmaFolder) umożliwia wyszukanie podłączonych urządzeń (eWONów), odczytanie nazw zmiennych i ich bieżących wartości, zapis nowej wartości do jednej lub kilku zmiennych.
data1 - (obiekt PmaData) obiekt przygotowany do obróbki wartości zmiennych konkretnego urządzenia
Timer - (obiekt PmaTimer) obiekt przygotowany do komunikacji cyklicznej


W metodzie "GetAuthentication" obiektu PmaFolder są zawarte wszystkie dane logowania w celu dostępu do usługi chmury.


Comm - PmaFolder Obiekt ten posiada interfejs komunikacyjny w formie trzech metod:
RequestEwons - do uzyskania listy urządzeń
RequestGetCsvData - do stwierdzania stanu bieżącego wszystkich zmiennych konkretnego urządzenia
RequestSetCsvData - do zapisu wartości do jednej lub kilku zmiennych konkretnego urządzenia

Podobiektem tego folderu jest obiekt PmaSequencer, który zapewnia właściwą komunikację. Rezultat pomyślnej komunikacji przekaże do opracowania metodzie ReplyEwons, ReplyGetCsvData lub ReplySetCsvData obiektu, który został mu przekazany w parametrze oRcv. Odpowiednia metoda musi istnieć w tym obiekcie.


View - PmaFolder Obiekt PmaFolder posiada metody, których wymaga interfejs komunikacyjny wyżej opisanego obiektu Comm. Metody do obróbki odczytanych danych Reply ... zapisują do zmiennych podobiektu pomocniczego data. Te później służą do obróbki i wyświetlenia odczytanych wartości w panelu. Do celów testowych oraz do wyświetlenia odczytanych danych jest przeznaczony panel testowy "PanelTest". W nim można przy pomocy konfiguratorów ustawić wymaganą metodę oraz parametr polecenia. Umożliwia także stwierdzenie ustawienia oraz export listy zmiennych wybranego urządzenia eWON do przyszłej parametryzacji i importu zmiennych do obiektu data1.


data1 - PmaData Obiekt data1 jest przygotowany za pomocą swojego interfejsu do obróbki danych odczytanych w metodzie ReplyGetCsvData i ReplySetCsvData. Metodę RequestGetCsvData można wywołać bez parametru, lecz metoda "RequestSetCsvData" jest przygotowana tylko dla zmiany wartości jednej zmiennej (parametry itemName i itemVal).

Do poprawnego funkcjonowania obiektu data1 jest konieczne:
- W metodzie "eWonAuth" określić nazwę konkretnego urządzenia (eWONa) razem z nazwą i hasłem użytkownika. Dane te są do dyspozycji w panelu PanelTest do pomyślnej komunikacji przy pomocy metody getcsvdata z konkretnym wybranym eWONem
- Wytworzyć listy zmiennych zgodnych z nazwami zmiennych wybranego eWONa. Te zmienne można zaimportować do obiektu w karcie "Dane" przy pomocy przycisku "" z pliku DataVars.csv. Plik ten jest wytworzony po naciśnięciu przycisku Export Settings w panelu PanelTest po pomyślnej komunikacji przy pomocy metody getcsvdata z konkretnym wybranym eWONem.


Timer1 - PmaTimer Umożliwia cykliczny odczyt danych przez wywołanie metody "RequestGetCsvData" obiektu data1.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "eWonM2Web"
Identyfikator konta usługiprzypisany kod identyfikacyjny konta usługi
Nazwa kontaNazwa konta użytkownika
UżytkownikLogin konta użytkownika
HasłoHasło konta użytkownika
Pokaz komunikacjiWytworzy folder View do testowania komunikacji
Dane do odczytu wartości zmiennychWytworzy obiekty data1 oraz Timer1 do odczytania wartości zmiennych

Historia:
Pm8.03.29: Komunikacja z usługą chmury eWON Talk2M przy pomocy interfejsu M2Web API
© MICROSYS, spol. s r. o.