Promotic

Menu Pma obiektów

Menu Pma obiektów zostanie wywołane po naciśnięciu prawego przycisku myszki ponad wybranym obiektem w edytorze obiektów Pma.

Pozycje menu:
- Nowy obiekt ... (Ins): Włożenie nowego obiektu do obiektu aktywnego

- Znajdź tekst ... (Ctrl+F): Otworzy okno konfiguracyjne "Znajdź tekst", w którym można ustawić parametry wyszukiwania tekstu w drzewie Pma obiektów.
- Znajdź obiekt ...: Otworzy okno do wyboru rodzaju wyszukiwanego obiektu
- Znajdź obiekt według czasu edycji ...: Otworzy okno do wprowadzania czasu ostatniej edycji wyszukiwanego obiektu
- Znajdź zmienne globalne ...: Otworzy okno do wyboru z listy zmiennych globalnych

- Zmień nazwę (F2): Zmiana nazwy aktywnego obiektu
- Usuń (Del): Usunie aktywny obiekt wraz z jego podobiektami
- Usuń podobiekty: Usunie wszystkie podobiekty aktywnego obiektu
- Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji: Jeżeli jest zaznaczone, wtedy aktywny obiekt (włącznie wszystkich podobiektów) nie zostanie zaszeregowany do uruchomionej aplikacji.
- Skonwertuj do języka JavaScript ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Konwersja skryptów obiektu" do konwersji skryptów wybranego Pma obiektu z języka VBScript do języka JavaScript.
- Kopiuj do nowego obiektu PmaPrototype ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj do nowego obiektu PmaPrototype" dla ustawienie parametrów kopiowania obiektu PmaFolder do nowego obiektu PmaPrototype.
- Skonwertuj do obiektu PmaFolder: Skonwertuje obiekt PmaInstance do obiektu PmaFolder.

- Wytnij (Ctrl+X): Wycięcie i skopiowanie aktywnego obiektu do schowka Windows
- Kopiuj (Ctrl+C): Skopiowanie aktywnego obiektu do schowka Windows
- Wklej do (Ctrl+V): włożenie nowegoobiektu ze schowka Windows do obiektu aktywnego
- Wklej na poziom (Ctrl+D): włożenie nowego obiektu ze schowka Windows na poziom obiektu aktywnego

- Edycja tekstowa obiektu ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Edycja tekstowa obiektu", w którym można edytować lub przeglądać zawartość obiektu w postaci tekstowej.
- Eksportuj obiekt ...: Otworzy okno do konfiguracji eksportu wybranego obiektu
- Eksportuj zawartość obiektu ...: Otworzy okno do konfiguracji eksportu zawartości wybranego obiektu
- Importuj do obiektu ...: Otworzy okno z wyborem pliku do importu do wybranego obiektu

Historia:
Pm9.00.02: Nowa opcja Skonwertuj do języka JavaScript, umożliwiający konwersję skryptów wybranego Pma obiektu z języka VBScript do języka JavaScript.
© MICROSYS, spol. s r.o.