Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC 9.0 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 9.0.12 (od 11.9.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmManager: Podczas instalacji oraz w oprogramowaniu PmManager dodano możliwość ustawienia zabezpieczenia folderów systemu PROMOTIC oraz określić, czy zmiany mogą wykonywać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora lub wszyscy użytkownicy
- PmaTrendGroup obiekt: Usunięty błąd: Korekta odczytu rekordów przy pomocy GetValueByTime oraz GetData. Porównywanie nazw było case sensitive.
- PmaSequencer obiekt: Usunięty błąd: Korekta błędu sequencera po uruchomieniu w innym wątku.
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: Korekta błędu podczas zaniku dynamicznego PmAlarmItem oraz onStateChange.
- Nowa konfiguracja wstępna:
- Konfiguracja wstępna Eksplorator plików

Wersja 9.0.11 (od 3.8.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Środowisko deweloperskie: Dodano możliwość edycji większej ilości Pma obiektów jednocześnie przy pomocy kart aplikacji w pasku kart środowiska deweloperskiego.
- Karta "Web" obiektu PmaWeb: Nowy konfigurator "Ustawienia zaawansowane" z opcją HttpHeaders. Umożliwia na przykład określić nazwę oraz wartość nagłówka HTTP, które będą wkładane do każdej transmisji HTTP.
- PmaPanel.GetLastRefresh metoda: Nowa metoda. Przeznaczone do uzyskania czasu, kiedy panel ostatni raz wysłał zapytanie o dane (lokalnie lub w webie)

W ten sposób można określić, czy dany panel jest/ nie jest aktualnie otwarty (lokalnie lub w webie), a następnie na przykład zmienić periodu komunikacji.

- Opis INI pliku aplikacji (Aplikacja.ini): Nowe klucze MediumDt oraz MediumRt umożliwiają ustawić aplikacji odrębną licencję dla środowiska deweloperskiego oraaz dla trybu runtime.
- Nowa konfiguracja wstępna:
- Konfiguracja wstępna Eksplorator plików

Wersja 9.0.10 (od 22.5.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor obiektów Pmg: Dodano wsparcie funkcjonalności Drag&Drop w drzewie Pmg obiektów.

Wybrany Pmg obiekt można teraz uchwyceniem oraz przesuwaniem myszki w prosty sposób przesunąć lub skopiować przed, za lub do innego Pmg obiektu.

- Prototypy i instance: Korekty oraz uleprzszenia edycji lokalnych oraz globalnych Pma oraz Pmg prototypów.
- podczas zmiany nazwy prototypu można określić, czy nazwa prototypu ma zostać zmieniona również we wszystkich jego instancjach
- podczas usunięcia prototypu można określić, czy wraz z prototypem mają zostać usunięte również jego wszystkie instancje
- w oknie wyboru prototypu można teraz wytworzyć nowy lokalny oraz globalny Pma lub Pmg prototyp
- obiekt PmaFolder można teraz skopiować do nowego globalnego obiektu PmaPrototype
- obiekt PmgPane można teraz skopiować do nowego lokalnego lub globalnego obiektu PmgPrototype
- PmBuffer.CalcCheckSum metoda: Nowa metoda do obliczenia różnych rodzai sum kontrolnych z danych zawartych w buforze.
- Rozszerzenia danych ExtComm a ExtOpcDa: Obiekty te posiadają nowe właściwości RecalcD, RecalcK a RecalcQ w celu zmiany wartości przeliczeniowych w skrypcie.

Wersja 9.0.9 (od 18.3.2020) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic9.0 stabilną. W przyszłości zostaną dodane tylko niezbędne korekty i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmOpcUaClient driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji z serwerami OPC UA.
- Pm.CreateView metoda: Nowa metoda do otwierania przeglądarki (panel = PmaPanel, raport = PmaReport, formularz = PmForm, itd.).

Metoda ta zastępuje metodę OpenView oraz umożliwia w jednolity, ogólniejszy oraz prostszy sposób otwierać wszystkie typy przeglądarekw systemie PROMOTIC.

- PmaGlobal nowy obiekt: Nowy Pma obiekt umieszczony na początku drzewa aplikacji pod nazwą #Global, w którym można umieszczać aplikacyjne (obiekt PmaPrototype) i graficzne (obiekt PmgPrototype) prototypy globalne.

Prototypy graficzne obecnie już nie muszą być umieszczone tylko w jednym panelu, lecz jeden prototyp jest oferowany jednocześnie do większej ilości paneli.

W tej wersji globalny prototyp graficzny można na razie edytować tylko za pośrednictwem instancji w niektórym z paneli, lecz w kolejnych wersjach możliwość ta zostanie uogólniona o możliwość bezpośredniej edycji globalnego prototypu.

- PmArray.Sort metoda: Nowa metoda do sortowania tablicy.
- PmaRoot.AddEventTimer metoda: Nowa metoda do uruchomienia funkcji JavaScript z opóźnieniem lub periodem w skryptach Pma obiektów.

Wersja 9.0.8 (od 13.12.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmManager:
- W kartach Aplikacja oraz Wersja PROMOTIC zostało zmienione rozmieszczenie elementów sterowania i został dodany pasek narzędziowy z oddzielymi przyciskami do uruchomienia środowiska deweloperskiego i runtime PROMOTIC.
- W karcie "Narzędzia i ustawienia" została dodana możliwość ustawienia, czy po dwukrotnym kliknięciu na plik PRA ma zostać uruchomiony program PmManager, Środowisko deweloperskie PROMOTIC lub Runtime PROMOTIC.
- PmDdAdmin - administracja baz danych SQL: Korekta dla SQL Server 2017 - w ramach pewnych ustawień nie było możliwym wytworzenie lub usunięcie bazy danych
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Miernik jednostkowy
- Konfiguracja wstępna 4-kwadrantowy wykres mocy

Wersja 9.0.7 (od 31.10.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- $.expr makro wyrażenie: W wyrażeniu można zastosować zmienną pVar (obiekt typu PmVar).
- Karta "Grupa" obiektu PmaAlarmGroup: Nowe konfiguratory Przeglądarka stanu oraz Przeglądarka historii do określenia ścieżki do przeglądarki stanu oraz historii.
- Karta "Grupa" obiektu PmaEventGroup: Nowy konfigurator "Przeglądarka historii" do określenia ścieżki do przeglądarki historii.

Wersja 9.0.6 (od 9.10.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Karta "Grupa" obiektu PmaAlarmGroup: Nowe konfiguratory Zezwolenie przechowania alarmów podczas krótkiego wyłączenia aplikacji oraz Maksymalny czas wyłączenia aplikacji [s] w celu stawienia zapisu aktyvnych alarmów podczas krótkiego zatrymania aplikacji.
- PmgRoot.AddEventTimer metoda: Nowa metoda do uruchomienia funkcji JavaScript z opóźnieniem lub periodem w panelu (w grafice obiektu PmaPanel).
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Panel z tabelką typu PmfTable
- Konfiguracja wstępna PmgForm z tabelką PmfTable

Wersja 9.0.5 (od 19.9.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmBuffer obiekt:
- LoadFromFile oraz SaveToFile nowe metody: Metody umożliwiają odczyt lub zapis do pliku binarnego. Metody te zastępują metody Pm.FileBinaryRead oraz Pm.FileBinaryWrite, które nie działają w języku JavaScript i z tego powodu są już przestarzałe.
- GetBit oraz SetBit nowe metody: Metody umożliwiają bitowy dostęp do bloku danych.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowe wybory:
- "app.lastuseracttime" zwraca czas ostatniej czynności użytkownika. Umożliwia np. wyrejestrowanie użytkownika web po określonym czasie nieaktywności. Patrz Przykład3.
- "tz.bias.standard" zwraca przesunięcie czasu pomiędzy UTC oraz lokalnym czasem zimowym.
- "tz.bias.daylight" zwraca przesunięcie czasu pomiędzy UTC oraz lokalnym czasem letnim.
- Pm obiekt: InfoLogReg oraz InfoLogAdd nowe metody: Metody umożliwią zarejestrować do INFO systemu nową pozycję a później do niej dodawać nowe wpisy. Chodzi o uogólnienie metody Pm.Debug w celu własnego logowania.

Wersja 9.0.4 (od 25.7.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmBuffer nowy obiekt: Nowy obiekt, który podtrzymuje większą ilość wartośći w jednym bloku danych w postaci binarnej. Blok ten można później zapisać do tekstu typu HexaString (np. dla drivera PmChar lub PmCharServer).
- PmForm obiekt: Nowy podobiekt PmfTable, przy pomocy którego można do formularza dodać tabelkę wartości.
- PmArray obiekt: Nowe metody Insert oraz Remove do dodania lub usunięcia pozycji w tablicy.
- Korekta kilku driverów komunikacyjnych. W wersji Pm9.0.3 uogólniono rdzeń wszystkich driwerów komunikacyjnych (z powodu nowego drivera PmCharServer) z tego powodu niektóre drivery należało zmodyfikować.

Wersja 9.0.3 (od 1.7.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PostgreSQL baza danych: W systemie PROMOTIC zostało wytworzone wsparcie dla tej bazy danych. Można ją standardowo wykorzystywać (tak samo jak inne wspierane bazy danych) w obiektach PmaAdo, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup oraz PmaEventGroup.
- PmaPanel obiekt: Usunięcie kompilacji paneli. Wszelkie zmiany wykonane w graficznej zawartości zostaną automatycznie skompilowane oraz zapisane wraz z zapisaniem całego obiektu PmaPanel.
- PmCharServer driver komunikacyjny: Nowy driver typu Ethernet-Server. Aplikacja PROMOTIC może być s ten sposób serwerem, który oferuje dane określone przez projektanta (tekstowe lub binarne) innym klientom.
- MQTT protokół komunikacyjny: Wytworzona konfiguracja wstępna dla drivera komunikacyjnego PmChar.

Klient może być typu Subscriber lub Publisher (tzn. konfiguracja wstępna umożliwia odczyt i zapis).

Na razie taka komunikacja może się odbywać wyłącznie bez szyfrowania.

- Serwer licencyjny PmLicServer: Zmiana nazwy i modyfikacja serwera licencyjnego.

W poprzednich wersjach nosił nazwę PmNetKey.exe i był dostępny jako niezależny plik instalacyjny.

Obecnie nosi nazwę PmLicServer.exe a jego instalacje jest częścią programu instalacyjnego danej wersji PROMOTIC (w programie instalacyjnym można wybrać również instalację samego PmLicServer).

Wersja 9.0.2 (od 8.3.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Runtime PROMOTIC: System PROMOTIC teraz wspiera również 64 bitowe wersje runtime oraz środowiska deweloperskiego.
- Użytkownicy oraz uprawnienia: Wprowadzono logowanie użytkowników Windows przy pomocy nazwy oraz hasła, a administracja użytkowników jest następnie wykonywana przy pomocy środków Windows.

Zalogowany użytkownik jest później członkiem grup PROMOTIC wg swego uczestnictwa w odpowiednich grupach Windows.

- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas zamykania portu nie została poprawnia zakończona wiadomość typu Slave.
- PmaCommGroup.onDataReceive zdarzenie: Nowa właściwość pEvent.Attr, z której można stwierdzić czy wiadomość, która wywołała to zdarzenia była pierwszą lub ostatnią.
- PmgString obiekt, Tekst karta: Usunięty błąd: Konfigurator Wyrównanie poziome o wartości "W prawo" nie działał poprawnie w lokalnym panelu.
- OpenView metoda: Nowy wybór screen,x,y w parametrze sParams umożliwiający absolutne pozycjowanie okna w systemie współrzędnych Windows.
- Pm.RestartGui metoda: nowa metoda. Wykona restart interfejsu graficznego aplikacji.
- Konfiguratory alarm pozycji: Zmiana wartości w konfiguratorze "Priorytet" z trzech wartości 0,5,10 na zakres wartości 0-10.

Wersja 9.0.1 (od 18.12.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor skryptów: Klawisz "tabulator" od tej pory nie dodaje dwie spacje, ale pozostawi w tekście znak "tabulator" o długości 2 spacji.
- Edytor obiektów Pmg:
- Usunięto karta "Podobiekty". Dodanie, usunięcie oraz edycja Pma obiektu jest wykonywana w drzewie Pmg obiektów (w podobny sposób jak w drzewie Pma obiektów).
- w drzewie Pmg obiektów istnieje teraz nowa pozycja #Prototypes, która zawiera wszystkie obiekty PmgPrototype danego panela. Administrację prototypów (dodawanie, usuwanie, edycja) można teraz dokonywać bezpośrednio w tej pozycji, nie trzeba tego już dokonywać poprzez obiekt PmgInstance.
- PmaAlarmGroup/PmaEventGroup obiekt: metoda GetHistoryData niepotrafiła przeszukać więcej kopii zapasowych (jeżeli nie była określona ilość rekordów "records:xx;"). Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.29.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie o obszar danych typu "L - Long".
- PmgRadioButton obiekt: Usunięty błąd: Nawet jeżeli obiekt posiadał zabronione sterowanie (w konfiguratorze "Sterowanie aktywne"), wtedy w Web panelach poprzez kliknięciem było możliwe zmienić wartość.

Wersja 9.0.0 (od 16.10.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Wiele zmian, które zostały opisane w Przejście ze starszych wersji na wersję PROMOTIC 9.
- Web panele: Od wersji Pm9.0.0 są WEB panele PROMOTIC przeznaczone tylko dla przeglądarek wspierających standardową technologię HTML5. To znaczy dla Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari itd. Internet Explorer jest wspierany tylko od wersji 11.
- PmgRoot obiekt, Panel karta:
- Nowy konfigurator "Kolor tła panela". Zastępuje zmienną BackgroundColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
- Nowy konfigurator "Kolor ramki fokusa". Zastępuje zmienną FocusColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice