Promotic

PROMOTIC 9.0 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.

Wersja 9.0.25 (od 15.6.2023) - stabilna wersja

- PmDNP3 driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji poprzez protokół DNP3.
- Środowisko deweloperskie:
- Dodano możliwość przeniesienia karty aplikacji do nowego okna, aby podzielić środowisko deweloperskie na kilka oddzielnych okien.
- Nowe opcje zarządzania kartami aplikacji i nowe kontekstowe Menu kart aplikacji.
- Menu i pasek narzędziowy edytora grafiki:
- Dodano możliwość przenoszenia zaznaczonych obiektów za pomocą myszy pomiędzy złożonymi obiektami
- edycja podobiektów musi być włączona
- Dodano możliwość wstawiania wybranych Pmg obiektów do nowego obiektu PmgBox przy użyciu opcji w menu "Zaznaczone Pmg obiekty / Wstaw wybrane obiekty do nowego obiektu z PmgBox. ...".
- Obiekt PmaDataTable:
- PmaDataTable.GetCellValue metoda: Nowy parametr sParams. Określa szczegółowo zachowanie metody.
- PmaDataTable.SetCellValue metoda: Nowy parametr sParams. Określa szczegółowo zachowanie metody.
- Obiekt PmaSequencer:
- PmaSequencer.Remove metoda:
- Nowa opcja "return:xxx;" umożliwiająca określić, czy metoda powinna zwracać ilość usuniętych pozycji lub tablicę z wartościami usuniętych pozycji.
- Nowe opcje 4, 5, 14, 15 parametru CheckType.
- PmaSequencer.Add metoda:
- Nowa opcja "pos:xxx;" umożliwiająca określić miejsce zaszeregowania pozycji.
- Nowa opcja "timeout:xxx;" umożliwiająca określić miejsce zaszeregowania pozycji.
- Nowy parametr Val4 oraz parametr Val5.
- Obiekt PmForm:
- PmfTable.MoveRow metoda: nowa metoda aby przenieść wiersz tabeli.
- Otwarcie przeglądarki obiektu PmForm (/#glob/form): Usunięty błąd: Nie działał parametr ev.Form w zdarzeniu onClose w Web panelu.
- Karta "Image" obiektu PmgRasterImage: Usprawniono konfigurator Wycięcie aktywne dla Web paneli.
- PmgBox.BorderType właściwość: Nowe typy obwódki boksa: Grzbiet (ridge) oraz Prosty (solid).
- Obiekt Pm:
- Pm.GetVarType metoda: Parametr nMode posiada nową opcję 2 umożliwiającą określić, że zostanie zwrócony kod numeryczny obiektu.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Usunięty błąd: Opcja "app.lastuseracttime" nie działała w Web panelu.
- Pm.GenerateId metoda: Nowa metoda - Zwraca unikatowy identyfikator numeryczny.
- Pm.PrinterCfg metoda: Nowa metoda - Wyświetlenie okna do wyboru i konfiguracji drukarki.
- PmArray obiekt: Nowe metody GetSubArray oraz SetSubArray do odczytu/zapisu wiersza/kolumny tablicy 2-wymiarowej.

Wersja 9.0.24 (od 15.12.2022) - stabilna wersja

- Korekty błędów w środowisku deweloperskim, w obiekcie PmFormat oraz w obiekcie PmfTable.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Widżet Prognoza pogody - 4 dni
- Konfiguracja wstępna Widżet Prognoza pogody - tygodniowa

Wersja 9.0.23 (od 10.11.2022) - stabilna wersja

- Karta "Dane" obiektu PmaObject: Rozszerzone opcje zarządzania oraz dodania nowych funkcji do tabeli zmiennych
(tryb wiersza i tryb komórek, zaznaczanie wielu elementów, bezpośrednia edycja komórek, filtr wierszy, konfiguracja kolumn, usuwanie, kopiowanie, wstawianie elementów, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu itd.)
- Korekty błędów w edytorze grafiki.
- PmDateObject obiekt:
- Nowa właściwość GetDayOfYear - zwraca dzień w roku.
- Nowa właściwość GetWeekOfYear - zwraca tydzień w roku.

Wersja 9.0.22 (od 22.8.2022) - stabilna wersja

- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: bułgarski (bg).
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Jeżeli sterownik PLC podzielił otrzymane dane jednego żądania na kilka podwiadomości, wtedy ocenił go za zły odbiór.
- PmBACnet driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Wdrożono odczyt oraz zapis do właściwości priority-array[x].
Jednocześnie driver został uogólniony, aby otrzymywać pojedyńcze właściwości priority-array (tzn. bez podania indeksu) - patrz przykład AnalogOutput.15.priority-array.
- Karta "Wygląd" obiektu PmaRoot: W konfiguratorze "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji" można do wprowadzania wartości wykorzystać makro wyrażenie.

Wersja 9.0.21 (od 1.5.2022) - stabilna wersja

- Pulpit zdalny Windows: Od tej wersji klucz sprzętowy działa bezpośrednio poprzez zdalny pulpit Windows (RDP), bez konieczności korzystania z lokalnego serwera licencyjnego.
- PmOpcUaClient driver komunikacyjny: Korekta: Jeżeli w obiekcie PmaCommGroup było dużo zmiennych, wtedy nie działał odczyt danych.
Dodany konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Maksymalna ilość zmiennych w jednej wiadomości rejestrującej".
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie działał odbiór wartości typu $STRING jeżeli była w formie struktury.
- PmaCommGroup.onDataSend zdarzenie: Nowe zdarzenie, które zostanie wywołane po wysłaniu danych do komunikacji.

Wersja 9.0.20 (od 23.2.2022) - stabilna wersja

- Reguła formatowania dla czasu (DateTime):
- Nowa pozycja D = dzień w roku.
- Nowa pozycja Wi = tydzień w roku.
- Nowa pozycja ws = dzień w tygodniu (tydzień rozpoczynający się w niedzielę).
- Nowa pozycja wm = dzień w tygodniu (tydzień rozpoczynający się w poniedziałek).
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Układanie bloków w stos

Wersja 9.0.19 (od 2.2.2022) - stabilna wersja

- PmManager:
- Narzędzia i ustawienia > Administrator instalatorów > Aplikacja PROMOTIC: Nowe konfiguratory do dodania skrótu do aplikacji na pulpit Windows oraz do dodania plików i folderów użytkownika do foldera aplikacji.
- PmOpcUaClient driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Jeżeli nie udało się połączyć, wtedy powstawały nowe żądania na wytworzenie połączenia a stare żądania nie zostały zakończone.
- Obiekt PmaWebDir:
- PmaWebDir.onPageLoad zdarzenie:
- Nowy parametr pEvent.Params z parametrami w adresie URL.
- Parametr pEvent.FilePath jest teraz do odczytu i zapisu.
- PmaWebDir.onPageModify zdarzenie:
- Nowy parametr pEvent.Params z parametrami w adresie URL.
- Nowy parametr pEvent.MimeType zawierający MIME typ strony HTML.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowe opcje:
- "objects.kernel.usage": Zwraca wartość ilości markerów (Handle, obiekty KERNEL) procesu.
- "objects.gdi.usage": Zwraca wartość ilości obiektów GDI procesu.
- "objects.gdi.usage.peak": Zwraca maksymalną wartość osiągniętą przez liczbę obiektów GDI procesu.
- "objects.user.usage": Zwraca wartość ilości obiektów USER (User interface objects) procesu.
- "objects.user.usage.peak": Zwraca maksymalną wartość osiągniętą przez liczbę obiektów USER (User interface objects) procesu.
- Pm.PrintScreen metoda: Dodany parametr "screen:xxx;" oraz parametr "point:x,y;".

Wersja 9.0.18 (od 5.10.2021) - stabilna wersja

- Administrator instalatorów: Nowe narzędzie do wytwarzania i zarządzania instalatorami użytkownika PROMOTIC.
Instalator umożliwia wytworzenie programu instalacyjnego zawierającego wersję systemu PROMOTIC oraz jedną lub kilka aplikacji PROMOTIC.

Wersja 9.0.17 (od 24.8.2021) - stabilna wersja

- PmFormat nowy obiekt: Obiekt ten umożliwia nowy ogólny typ formatowania (konwersji) wartości (liczba, łańcuch tekstowy, wartość logiczna, data oraz czas) do łańcucha tekstowego i z powrotem.
Tego formatowania można teraz używać:
- w obiekcie PmgNumber. (patrz konfigurator "Typ formatowania wartości") lub
- jako oddzielny obiekt wytworzony przy pomocy nowej metody Pm.CreatePmFormat.
- PmArray.Sort metoda: Nowy parametr onSort do sortowania tablicy 1-wymiarowej przy pomocy funkcji.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Nowy typ Master wiadomości typu Polecenie odczytu (ASDU-102, C_RD_NA_1).

Wersja 9.0.16 (od 21.5.2021) - stabilna wersja

- PmOpcUaClient driver komunikacyjny:
- Włączona opcja autoryzacji nazwy użytkownika typu UserName (tzn. należy wprowadzić nazwę i hasło).
- Usunięty błąd: Po określonym czasie (np. po 5 minutach) następował restart tego drivera.
- Okno konfiguracyjne "Edycja tekstowa obiektu": Nowe okno do edycji tekstowej Pma oraz Pmg obiektów oraz ich podobiektów.
Okno to zastępuje kartę Zawartość obiektów PmaObject oraz PmgObject.
- PmaRoot.onAppStopEnd zdarzenie: System PROMOTIC teraz w tym zdarzeniu wstępnie ustawi zapisanie stanu INFO systemu (zawartość pozycji Errors oraz Debug) do pliku Aplikacja_RtStop.log.
Plik ten można poźniej przeglądać w środowisku deweloperskim w menu " > Otwórz plik aplikacji".
- Nowa metoda AddEvent w każdym obiekcie Pma i Pmg umożliwia zarejestrować funkcję JavaScript, która zostanie wywołana podczas powstania wymaganego zdarzenia obiektu.

Wersja 9.0.15 (od 8.3.2021) - stabilna wersja

Rewizja 2 (od 25.3.2021):
- PmOpcUaClient driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Z niektórymi typami serwerów OPC UA nie udało się nawiązać połączenia.
- PmgAlarmStateViewer obiekt: Usunięty błąd: Niepoprawne ustawienie koloru tła


Rewizja 1 (od 15.3.2021):
- Usunięty błąd: W przeglądarkach alarmów i eventów teksty w kolumnach tabeli były wyrównywane na środek zamiast wlewo.


NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Uogólnienie przeglądarek alarmów oraz eventów (obiektów PmgAlarmStateViewer, PmgAlarmHistoryViewer, PmgEventViewer):
- Każdy obiekt posiada teraz kartę konfiguracyjną Przeglądarka, w której można ustawić na przykład kolor tła tabeli itd.
- Nowa właściwość SortType oraz SortCol dla możliwości ustawić sortowanie w tabeli w skrypcie.
- Okno konfiguracyjne "Rozszerzenie danych AlarmAnalog" obiektu ExtAlarmAnalog: Nowe konfiguratory "Histereza dla górnych limitów oraz "Histereza dla dolnych limitów do wprowadzania wartości histerezji górnych/dolnych limitów.
Teraz alarm może zanikać podczas innej wartości niż przy której powstał.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Uogólnienie o typ danych Modbus: S1 = String type 1 (byte order: 214365..) oraz S3 = String type 3 (byte order: 123456..)
- PmOpcUaClient driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie działał odczyt wiadomości komunikacyjnej rozdzielonej do większej ilości podwiadomości.
- PmCharServer driver komunikacyjny: Uogólnienie zastosowania obiektu PmaCommMsg typu Master. Narazie tylko w przypadku, kiedy komunikacja przebiega tylko z jednym klientem.
- MQTT protokół komunikacyjny: Usunięty błąd: Uaktualnienie oraz korekta drivera zgodnie ze standardem MQTT5.
- Zmieniono systemowe nazwy obiektów PmgPane na PmgBox, PmgBarPane na PmgBarBox, PmgSliderPane na PmgSliderBox oraz PmgMeterPane na PmgMeterBox.
- PmfNumber.StepSize właściwość: Nowa właściwość do wprowadzania wielkości przysrostu kliknięciem myszki na przyciski "w górę"/"w dół" podczas edycji.
- Nowe konfiguracje wstępne:

Wersja 9.0.14 (od 22.12.2020) - stabilna wersja

Rewizja 1 (od 5.1.2021):
- PmgObject.GetPar metoda: Usunięty błąd: Obliczenie parametrów we wżłobionych obiektach graficznych


NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmKNX driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji poprzez protokół KNX.
- PmBuffer.CalcCheckSum metoda: Nowy typy sumy kontrolnej (hash) md5, sha256 oraz sha512.
- Pm.WndOper metoda: Nowa metoda: Wykonanie operacji nad otwartym oknem innej aplikacji
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: włoski (it).
- PmgAlarmStateViewer obiekt: W konfiguracji wstępnej zmieniono wygląd przycisków, dodano menu oraz nowa funkcja dla druku. Nowe zdarzenie onConnect.
- PmgAlarmHistoryViewer obiekt: W konfiguracji wstępnej zmieniono wygląd przycisków, dodano menu oraz nowa funkcja dla druku. Rozszerzenie metody GetColInfo oraz nowe metody GetGroupInfo, GetTimeFormat oraz SetTimeFormat.
- PmgEventViewer obiekt: W konfiguracji wstępnej zmieniono wygląd przycisków, dodano menu oraz nowa funkcja dla druku. Rozszerzenie metody GetColInfo oraz nowe metody GetGroupInfo, GetTimeFormat oraz SetTimeFormat.
- PmgTrendViewer obiekt: W konfiguracji wstępnej zmieniono wygląd przycisków, dodano menu w przeglądarce oraz nowa funkcja do wyświetlenia wartości aktywnego trendu tabelkowo w nowym oknie.
- Okno konfiguracyjne "Rozszerzenie danych AlarmAnalog" obiektu ExtAlarmAnalog: W konfiguratorze "Identyfikator alarmu" do wprowadzania wartości można teraz zastosować Makro wyrażenie.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Pionowy bitowy MultiCheckBox

Wersja 9.0.13 (od 21.10.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmOpcUaClient driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas zapisu do zmiennych w obiekcie PmaCommGroup czasami została zakończona komunikacja.
- PmSMS driver komunikacyjny: nowy konfigurator "Kodowanie znaków" umożliwia przełączenie modemu do kodowania UTF-8.
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: estoński (et).
- ExtWriteAction obiekt: Dodano testowanie zapisywanej wartości pod względem jakości, minimum oraz maksymum.

Wersja 9.0.12 (od 11.9.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmManager: Podczas instalacji oraz w oprogramowaniu PmManager dodano możliwość ustawienia zabezpieczenia folderów systemu PROMOTIC oraz określić, czy zmiany mogą wykonywać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora lub wszyscy użytkownicy.
- PmaTrendGroup obiekt: Usunięty błąd: Korekta odczytu rekordów przy pomocy metod GetValueByTime oraz GetData. Porównywanie nazw było case sensitive.
- PmaSequencer obiekt: Usunięty błąd: Korekta błędu sequencera po uruchomieniu w innym wątku.
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: Korekta błędu podczas zaniku dynamicznego PmAlarmItem oraz onStateChange.
- Nowa konfiguracja wstępna:
- Konfiguracja wstępna Eksplorator plików

Wersja 9.0.11 (od 3.8.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Środowisko deweloperskie: Dodano możliwość edycji większej ilości Pma obiektów równocześnie przy pomocy kart aplikacji w nagłówku okna środowiska deweloperskiego.
- Karta "Web" obiektu PmaWeb: Nowy konfigurator "Ustawienia zaawansowane" z opcją HttpHeaders. Umożliwia na przykład określić nazwę oraz wartość nagłówka HTTP, które będą wkładane do każdej transmisji HTTP.
- PmaPanel.GetLastRefresh metoda: Nowa metoda. Służy do uzyskania czasu, kiedy panel ostatni raz wysłał zapytanie o dane (lokalnie lub w Webie)
W ten sposób można określić, czy dany panel jest/ nie jest aktualnie otwarty (lokalnie lub w Webie), a następnie na przykład zmienić periodu komunikacji.
- Opis INI pliku aplikacji (Aplikacja.ini): Nowe klucze MediumDt oraz MediumRt umożliwiają ustawić aplikacji odrębną licencję dla środowiska deweloperskiego oraaz dla środowiska runtime.
- Nowa konfiguracja wstępna:
- Konfiguracja wstępna Eksplorator plików

Wersja 9.0.10 (od 22.5.2020) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor obiektów Pmg: Dodanie wsparcie funkcjonalności Drag&Drop w drzewie Pmg obiektów.
Wybrany Pmg obiekt można teraz uchwyceniem oraz przesuwaniem myszki w prosty sposób przesunąć lub skopiować przed, za lub do innego Pmg obiektu.
- Prototypy i instance: Korekty błędów oraz udoskonalenia edycji lokalnych oraz globalnych Pma oraz Pmg prototypów.
- podczas zmiany nazwy prototypu można wybrać, czy nazwa prototypu ma zostać zmieniona również we wszystkich jego instancjach
- podczas usunięcia prototypu można wybrać, czy wraz z prototypem mają zostać usunięte również jego wszystkie instancje
- w oknie do wyboru prototypu można teraz wytworzyć nowy lokalny oraz globalny Pma lub Pmg prototyp
- obiekt PmaFolder można teraz skopiować do nowego globalnego obiektu PmaPrototype
- obiekt PmgBox można teraz skopiować do nowego lokalnego lub globalnego obiektu PmgPrototype
- PmBuffer.CalcCheckSum metoda: Nowa metoda do obliczenia różnych rodzai sum kontrolnych z danych zawartych w buforze.
- Rozszerzenia danych ExtComm oraz ExtOpcDa: Te obiekty posiadają nowe właściwości RecalcD, RecalcK oraz RecalcQ w celu zmiany wartości przeliczeniowych w skrypcie.

Wersja 9.0.9 (od 18.3.2020) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic9.0 stabilną. W przyszłości zostaną dodanwae tylko niezbędne korekty błędów i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu.

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmOpcUaClient driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji z serwerami OPC UA.
- Pm.CreateView metoda: Nowa metoda do otwierania przeglądarki (panel = PmaPanel, raport = PmaReport, formularz = PmForm, itd.).
Metoda ta zastępuje metodę OpenView oraz zapewnia w jednolity, ogólniejszy oraz prostszy sposób otwierać wszystkie typy przeglądarekw systemie PROMOTIC.
- PmaGlobal nowy obiekt: Nowy Pma obiekt umieszczony na początku drzewa aplikacji pod nazwą #Global, w którym można umieszczać aplikacyjne (obiekt PmaPrototype) i graficzne (obiekt PmgPrototype) prototypy globalne.
Prototypy graficzne obecnie już nie muszą być umieszczone tylko w jednym panelu, lecz jeden prototyp jest oferowany równocześnie do większej ilości paneli.
W tej wersji globalny prototyp graficzny można na razie edytować tylko za pośrednictwem instancji w niektórym z paneli, lecz w kolejnych wersjach możliwość ta zostanie uogólniona o możliwość bezpośredniej edycji globalnego prototypu.
- PmArray.Sort metoda: Nowa metoda do sortowania tablicy.
- PmaRoot.AddEventTimer metoda: Nowa metoda do uruchomienia funkcji JavaScript z opóźnieniem lub periodem w skryptach Pma obiektów.

Wersja 9.0.8 (od 13.12.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmManager:
- W kartach Aplikacje oraz Wersje PROMOTIC zostało zmienione rozmieszczenie elementów sterowania i został dodany pasek narzędziowy z oddzielymi przyciskami do uruchomienia środowiska deweloperskiego i runtime PROMOTIC.
- W karcie "Narzędzia i ustawienia" została dodana możliwość ustawienia, czy po dwukrotnym kliknięciu na plik PRA ma zostać uruchomiony program PmManager, Środowisko deweloperskie PROMOTIC lub Runtime PROMOTIC.
- PmDdAdmin - administracja baz danych SQL: Korekta dla SQL Server 2017 - w ramach pewnych ustawień nie było możliwym wytworzenie lub usunięcie bazy danych.
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Miernik
- Konfiguracja wstępna 4-kwadrantowy wykres mocy

Wersja 9.0.7 (od 31.10.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- $.expr makro wyrażenie: W wyrażeniu można zastosować zmienną pVar (obiekt typu PmVar).
- Karta "Grupa" obiektu PmaAlarmGroup: Nowe konfiguratory Przeglądarka stanu oraz Przeglądarka historii do wprowadzania ścieżki do przeglądarki stanu oraz historii.
- Karta "Grupa" obiektu PmaEventGroup: Nowy konfigurator "Przeglądarka historii" do wprowadzania ścieżki do przeglądarki historii.

Wersja 9.0.6 (od 9.10.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Karta "Grupa" obiektu PmaAlarmGroup: Nowe konfiguratory Zezwól przechowania alarmów podczas krótkiego wyłączenia aplikacji oraz Maksymalny czas wyłączenia aplikacji [s] do ustawienia zapisu aktywnych alarmów podczas krótkiego zatrymania aplikacji.
- PmgRoot.AddEventTimer metoda: Nowa metoda do uruchomienia funkcji JavaScript z opóźnieniem lub periodem w panelu (w grafice obiektu PmaPanel).
- Nowe konfiguracje wstępne:
- Konfiguracja wstępna Panel z tabelą typu PmfTable
- Konfiguracja wstępna PmgForm z tabelą PmfTable

Wersja 9.0.5 (od 19.9.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmBuffer obiekt:
- LoadFromFile oraz SaveToFile nowe metody: Metody umożliwiają odczyt lub zapis do pliku binarnego. Metody te zastępują metody Pm.FileBinaryRead oraz Pm.FileBinaryWrite, które nie działają w języku JavaScript i dlatego są już przestarzałe.
- GetBit oraz SetBit nowe metody: Metody umożliwiają bitowy dostęp do bloku danych.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nowe opcje:
- "app.lastuseracttime" zwraca czas ostatniej czynności użytkownika. Umożliwia np. wyrejestrowanie użytkownika Web po określonym czasie nieaktywności. Patrz Przykład3.
- "tz.bias.standard" zwraca przesunięcie czasu pomiędzy UTC oraz lokalnym czasem zimowym.
- "tz.bias.daylight" zwraca przesunięcie czasu pomiędzy UTC oraz lokalnym czasem letnim.
- Pm obiekt: InfoLogReg oraz InfoLogAdd nowe metody: Metody umożliwią zarejestrować do INFO systemu nową pozycję a później do niej dodawać nowe wpisy. Chodzi o uogólnienie metody Pm.Debug w celu własnego logowania.

Wersja 9.0.4 (od 25.7.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmBuffer nowy obiekt: Nowy obiekt, który podtrzymuje większą ilość wartości w jednym bloku danych w postaci binarnej. Blok ten można później zapisać w formie typu HexaString (np. dla drivera PmChar lub PmCharServer).
- PmForm obiekt: Nowy podobiekt PmfTable, przy pomocy którego można do formularza dodać tabelkę wartości.
- PmArray obiekt: Nowe metody Insert oraz Remove do dodania lub usunięcia pozycji w tablicy.
- Korekta w driverach komunikacyjnych. W wersji Pm9.0.3 uogólniono rdzeń wszystkich driwerów komunikacyjnych (z powodu nowego drivera PmCharServer) i dlatego niektóre drivery należało zmodyfikować.

Wersja 9.0.3 (od 1.7.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PostgreSQL baza danych: W systemie PROMOTIC zostało wytworzone wsparcie dla tej bazy danych. Można ją standardowo wykorzystywać (tak samo jak inne wspierane bazy danych) w obiektach PmaAdo, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup oraz PmaEventGroup.
- PmaPanel obiekt: Usunięcie kompilacji paneli. Wszelkie zmiany wykonane w graficznej zawartości zostaną automatycznie skompilowane oraz zapisane wraz z zapisaniem całego obiektu PmaPanel.
- PmCharServer driver komunikacyjny: Nowy driver typu Ethernet-Server. Aplikacja PROMOTIC może być s ten sposób serwerem, który oferuje dane określone przez projektanta (tekstowe lub binarne) innym klientom.
- MQTT protokół komunikacyjny: Wytworzona konfiguracja wstępna dla drivera komunikacyjnego PmChar.
Klient może być typu Subscriber lub Publisher (tzn. konfiguracja wstępna umożliwia odczyt i zapis).
Na razie taka komunikacja może się odbywać wyłącznie bez szyfrowania.
- Serwer licencyjny PmLicServer: Zmiana nazwy i modyfikacja serwera licencyjnego.
W poprzednich wersjach nosił nazwę PmNetKey.exe i był dostępny jako niezależny plik instalacyjny.
Obecnie nosi nazwę PmLicServer.exe a jego instalacje jest częścią programu instalacyjnego danej wersji PROMOTIC (w programie instalacyjnym można wybrać również instalację samego PmLicServer).

Wersja 9.0.2 (od 8.3.2019) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Runtime PROMOTIC: System PROMOTIC teraz wspiera również 64-bitowe wersje runtime oraz środowiska deweloperskiego.
- Użytkownicy oraz uprawnienia: Wprowadzono logowanie użytkowników Windows przy pomocy nazwy oraz hasła, a administracja użytkowników jest następnie wykonywana przy pomocy środków Windows.
Zalogowany użytkownik jest później członkiem grup użytkowników według swego uczestnictwa w odpowiednich grupach Windows.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas zamykania portu nie została poprawnia zakończona wiadomość typu Slave.
- PmaCommGroup.onDataReceive zdarzenie: Nowa właściwość pEvent.Attr, z której można stwierdzić czy wiadomość, która wywołała to zdarzenia była pierwszą lub ostatnią.
- Karta "Tekst" obiektu PmgString: Usunięty błąd: Konfigurator "Wyrównanie poziome" o wartości "W prawo" nie działał poprawnie w lokalnym panelu.
- Pm.RestartGui metoda: Nowa metoda. Wykona restart interfejsu graficznego aplikacji.
- Konfiguratory alarm pozycji: Zmiana wartości w konfiguratorze "Priorytet" z trzech wartości 0,5,10 na zakres wartości 0-10.

Wersja 9.0.1 (od 18.12.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor skryptów: Klawisz "tabulator" od tej pory nie dodaje dwie spacje, ale pozostawi w tekście znak "tabulator" o długości 2 spacji.
- Edytor obiektów Pmg:
- Usunięto karta "Podobiekty". Dodanie, usunięcie oraz edycja Pma obiektu jest wykonywana w drzewie Pmg obiektów (w podobny sposób jako w drzewie Pma obiektów).
- w drzewie Pmg obiektów istnieje teraz nowa pozycja #Prototypes, która zawiera wszystkie obiekty PmgPrototype w panelu. Administrację prototypów (dodawanie, usuwanie, edycja) można teraz dokonywać bezpośrednio w tej pozycji, nie trzeba tego już dokonywać poprzez obiekt PmgInstance.
- PmaAlarmGroup/PmaEventGroup obiekt: metoda GetHistoryData niepotrafiła przeszukać więcej kopii zapasowych (jeżeli nie była określona ilość rekordów "records:xx;"). Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.29.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie o obszar danych typu "L - Long".
- PmgRadioButton obiekt: Usunięty błąd: Nawet jeżeli obiekt posiadał zabronione sterowanie (w konfiguratorze "Sterowanie aktywne"), wtedy w Web panelach kliknięciem myszki było możliwe zmienić wartość.

Wersja 9.0.0 (od 16.10.2018) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Wiele zmian, które zostały opisane w Przejście ze starszych wersji na wersję PROMOTIC 9.
- Web panele: Od wersji Pm9.0.0 są Web panele PROMOTIC przeznaczone tylko dla przeglądarek wspierających standardową technologię HTML5. To znaczy dla Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari itd. InternetExplorer jest wspierany tylko od wersji 11.
- Karta "Panel" obiektu PmgRoot:
- Nowy konfigurator "Kolor tła panela". Zastępuje zmienną BackgroundColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
- Nowy konfigurator "Kolor ramki fokusa". Zastępuje zmienną FocusColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
© MICROSYS, spol. s r. o.