Promotic

Parametry - karta obiektu PmaCommMsg

Opis:
Definicja parametrów wiadomości komunikacyjnej.
Konfiguratory:
Typ wiadomościNiektóre typy protokołów mają z góry określony typ wiadomości i pozycji tej w takim przypadku nie można zmienić.
Master - Transmisja tej wiadomości będzie wywoływać zawsze aplikacja PROMOTIC (np. przez wywołanie metody Run). Strona przeciwległa jest typu Slave, tzn. oczekuje na wiadomość, na którą następnie odpowiada.
Slave - Transmisja tej wiadomości zawsze będzie wywołany przez stronę przeciwległą. Niniejszy obiekt PmaCommMsg tylko oczekuje na wiadomość, na którą następnie odpowie. Metoda Run w tym przypadku nie jest stosowana.
Transmituj automatycznieJeżeli jest zaznaczone, wtedy automatycznie będzie wywoływana metoda Run. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy jest konieczne wywołać metodę Run w skrypcie na przykład w czasomierze (w zdarzeniu onTick), po naciśnięciu przycisku (w zdarzeniu onButtonUp), itd.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoRunEnabled.
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli wiadomość jest typu Master (tzn. jeżeli konfigurator "Typ wiadomości" jest ustawiony na "Master").
Jeżeli jest zezwolona transmisja automatyczna i pomimo tego zostanit w skrypcie wywołana metoda Run, wtedy przez jej wywołanie zostanie przesunięty czas transmisji automatycznej.
Period transmisji [ms]Period w milisekundach z jakim będzie wykonywana transmisja automatyczna.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoRunPeriod.
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli jest zezwolona transmisja automatyczna oraz tylko jeżeli Typ wiadomości = Master.
Period nie musi być dokładnie dotrzymany. Na przykład jeżeli fizyczna transmisja bę trwać dłużej niż określony period, wtedy następne transmisje zostaną opóźnione i rzeczywisty period może być większy. Jeżeli dwa obiekty PmaCommMsg będą mieć ustawiony np. taki sam period, wtedy nie można polegać na tym, że dane będą transmitowane ciągle równocześnie.
Opóźnienie początkowe [ms]Opóźnienie (w milisekundach) transmisji automatycznej po uruchomieniu aplikacji.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie.
Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli jest zezwolona transmisja automatyczna oraz tylko jeżeli Typ wiadomości = Master.
Ustawienie danychPo naciśnięciu przycisku można ustawić zmienne w kartach Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór. Ilość i ustawienie tych zmiennych jest zależne od tego, jak są ustawione parametry wiadomości. Ustawienie danych jest zezwolone tylko jeżeli jest z góry znana dokładna struktura wiadomości (ilość danych i ich typy danych) na podstawie typu wybranego protokołu i ustawieniu parametru wiadomości tego protokołu.
Parametry wiadomościOkreślenie parametrów jest zależne od typu protokołu komunikacyjnego ustawionego w obiekcie PmaComm.
© MICROSYS, spol. s r. o.