Promotic

Run - metoda obiektu PmaCommMsg

Opis:
Polecenie wykonania transmisji wiadomości (tylko dla wiadomości typu Master).
Składnia:
Boolean Run([Boolean bPriority])
Parametry:
bPriority[opcjonalne] (Boolean) Znacznik, jak wiadomość ma zostać zaszeregowana do kolejki wiadomości
false (domyślnie) - Obiekt jest zaszeregowany na koniec kolejki
true - Obiekt jest zaszeregowany na początek kolejki, to znaczy, że przeskoczy inne czekające w kolejce wiadomości
Wartość zwrotna:
true - Transmisja wiadomości została pomyślnie "rozpoczęta", wiadomość została zaszeregowana do kolejki jeszcze nie zakończonych transmisji innych obiektów PmaCommMsg. Kiedy kolejka nadejdzie do danej wiadomości to zostanie ona wysłana i po transmisji na pewno zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Transmisja wiadomości nie została rozpoczęta. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane. Powodem może być błędne ustawienie wiadomości lub najczęściej dlatego, że w obiekcie PmaCommMsg jeszcze przebiega transmisja spowodowana przez poprzednie wywołanie metody Run.
Notatka:
Nie trzeba wywoływać tej metody w skrypcie, jeżeli konfigurator "Transmituj automatycznie" jest zaznaczony (jeżeli właściwość AutoRunEnabled jest ustawiona na true).

Jest konieczne wywoływanie tej metody tylko dla wiadomości typu Master, dla wiadomości typu Slave jest wołana automatycznie (ustawienie Master/Slave - patrz konfigurator "Typ wiadomości").
Metoda Run tylko daje impuls do transmisji wiadomości. Po zakończeniu metody Run nie jest więc w ogóle zagwarantowane, że dane zostały przeniesione. Metoda Run tylko spowoduje, że dany obiekt PmaCommMsg zostanie "zaszeregowany" do kolejki wiadomości, które mają zostać wysłane.
Dany obiekt PmaCommMsg czeka w kolejce, dopóki nie nadejdzie jego kolej (taka funkcjonalność jest wewnętrzną funkcją systemu PROMOTIC i projektant nie musi się o to troszczyć). Wtedy sam zacznie wysyłać swoje dane, po czym oczekuja na odbiór wymaganych danych, dane odbierze i cały proces zostanie zakończony wywołaniem zdarzenia onEndOfTransfer. Jednakże Metoda Run nie czeka na wykonanie tych czynności.
Obiekt PmaCommMsg może się więc znajdować w dwu stanach - stan kiedy nie przebieda transmisja oraz stan, kiedy transmisja przebiega (tzn. stan pomiędzy wywołaniem metody Run a zdarzeniem onEndOfTransfer). Metodę Run można wywoływać nad obiektem tylko wtedy, kiedy nie przebiega w tym obiekcie transmisja danych. Ten stan można stwierdzić przy pomocy metody GetReady.

Niniejszą metodę można wywołać także w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
if (oCommMsg.GetReady())
{
oCommMsg.Run();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.