Promotic

onButtonUp - zdarzenie obiektu PmgButton

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy zwolnieniu przycisku (za pomocą klawiatury lub myszki).
Wywołanie zdarzenia także jest zależne od od ustawienia konfiguratora "Zawsze wywołaj zdarzenie 'onButtonUp'".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgButton obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
W zdarzeniu zostanie wywołana metoda, która zamieni dotychczasowy panel za inny. Patrz metoda Pm.CreateView.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "../Panel2", "", "target:main;");
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r.o.