Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgButton (Przycisk jednostanowy)

Opis:
Przycisk jednostanowy jest przeznaczony do uruchamiania skryptu (np. przełączenie na inny panel, przekazanie wartości, odtworzenie pliku dźwiękowego,...).

Skrypt można definiować w zdarzeniu onButtonDown lub onButtonUp.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu w przycisku
ImageSrc Nazwa pliku ze ścieżką do pliku z grafiką wyświetlaną w przysicku
StateEx Zwraca stan przycisku
Tekst Tekst w przycisku
Zdarzenia:
onButtonDown Jest wywołane po naciśnięciu przycisku
onButtonUp Jest wywołane przy zwolnieniu przycisku
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Przycisk Właściwości przycisku.
Notatka:

Jeżeli w skrypcie jest metoda wywołujące dowolne okno modalne (np. Pm.InputBox), wtedy jest konieczne umieszczenie takiego skryptu do zdarzenia onButtonUp (w innym przypadku SO Windows nie musi zapewnić, że przycisk zostanie poprawnie wyświetlony).

Przycisk może być wyświetlony z mapą bitową. Ta może być zmieniana powiązaniem danych "T - Powiązanie danych z obliczeniem według tabeli wartości" w zależności od stanu naciśnięcia przycisku (patrz właściwość StateEx).

Patrz również:
- PmgButtonState (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiButton -> PmgButton
Pm8.00.13: Następne mniejsze korekty dotyczące obiekta.
Pm8.00.07: oraz PmgButtonState obiekt: Funkcjonuje wyrównywanie ikony z tekstem. Jeżeli jest na przykład ustawiony konfigurator "Wyświetl obrazek" na "wlewo od tekstu" a przy tym tekst jest wyrównywany w lewo, wtedy ikona razem z tekstem jest wyrównywana wlewo (wcześniej bez względu na ustawienie był wycentrowany). To działa także w przypadku zastowania technologii Web panele.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice