Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmgAlarmStateViewer

Opis:
Obiekt ten służy do przeglądania stanu alarmów obiektu PmaAlarmGroup.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Acknowledge()Potwierdzenie jednej wybranej pozycji, lub wszystkich wyświetlonych pozycji
GetColInfo()Zwraca informacje o właściwościach kolumn przeglądarki
GetDataFilter()Zwraca jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
GetDataItem()Zwraca obiekt PmMap z pozycjami wybranego wiersza
GetGroupInfo()Zwraca informacje o grupie alarmów PmaAlarmGroup
GetStateColor()Zwraca kolor wymaganego stanu alarmu
GetTimeFormat()Zwraca regułę formatowania dla określonej kolumny z czasem
SetDataFilter()Ustawia jedną lub wszystkie wartości łańcucha filtra
SetStateColor()Ustawia kolor stanu alarmu
SetTimeFormat()Ustawia regułę formatowania dla określonej kolumny z czasem
SortColIdentyfikator kolumny, według której przebiega sortowanie
SortTypeKierunek sortowania
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu kontekstowe Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onConnectJest wywołane po podłączeniu do grupy alarmów
onActionJest wywołane kliknięciem myszki lub naciśnięciem klawisza spacja i jest przeznaczone do wołania metody Acknowledge
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z menu kontekstowego Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, wysokości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
WyglądUstawienie wyglądu pojedyńczych części przeglądarki stanu alarmów
PrzeglądarkaPodstawowe parametry przeglądarki stanu alarmów
WyglądUstawienie wyglądu pojedyńczych części przeglądarki stanu alarmów
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.15: Usunięty błąd: Niepoprawne ustawienie koloru tła
Pm9.00.14: W konfiguracji wstępnej zmieniono wygląd przycisków, dodano menu kontekstowe oraz nowa funkcja do druku. Nowe zdarzenie onConnect.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.