Promotic

Obiekt PmgRadioButton (Przyciski radiowe z nagłówkiem/bez nagłówka)

Opis:
Obiekt służy do wyboru jednej z N pozycji przedstawionych w wierszu tekstu. Wybrana pozycja może być wyróżniona graficznie pomiędzy pozostałymi pozycjami.
Termin "Radio" pochodzi z przycisków starych radioodbiorników - chodziło o przyciski mechaniczne: jeżeli został naciśnięty jeden z nich, wtedy pozostałe przyciski wyskoczyły.

Wybrana pozycja jest określona indeksem (indeksowane od 0). Indeks wybranej pozycji można określić na przykład przy pomocy właściwości Value.
Ewentualne powiązanie danych określa zmienną, do której będzie przenoszona wartość odpowiadająca wybranej pozycji. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna powiązania danych jest zmieniona za pomocą innych metod, wtedy zmiana tej zmiennej przejawi się w zmianie wybranej pozycji.

Przy zmianie wybranego tekstu zostanie wywołane zdarzenie onDataEditAccept. Przyciski radiowe można więc rozumieć jako wytworzone Menu.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgBox.
Właściwości i metody tego obiektu:
ValueIndeks wybranego tekstu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgBox:
BorderTypeTyp obwódki boksu
BorderWidthSzerokość obwódki boksu
ColorDarkKolor zciemnienia 3D obwódki Pmg obiektu
ColorItemKolor tła boksu
ColorLightKolor zjaśnienia obwódki 3D Pmg obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BlinkWłączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndexZwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCountZwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfoZwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetParOdczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
ItemsZwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
PmZwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
RefreshOdświeżenie Pmg obiektu
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenuOtworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
VarsZwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onDataEditAcceptJest wywołane po zmianie zawartości obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
BoxUstawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
PrzyciskWłaściwości przycisku radiowego.

Historia:
Pm9.00.01: Usunięty błąd: Nawet jeżeli obiekt posiadał zabronione sterowanie (w konfiguratorze "Sterowanie aktywne"), wtedy w Web panelach kliknięciem myszki było możliwe zmienić wartość.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiButtonRadio -> PmgRadioButton
© MICROSYS, spol. s r. o.