Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgRadioButton (Przyciski radiowe z nagłówkiem/bez nagłówka)

Opis:
Obiekt służy do wyboru jednej z N pozycji przedstawionych w wierszu tekstu. Wybrana pozycja może być wyróżniona graficznie pomiędzy pozostałymi pozycjami.

Termim "Radio" pochodzi z przycisków starych radioodbiorników - chodziło o przyciski mechaniczne: jeżeli został naciśnięty jeden z nich, wtedy pozostałe przyciski wyskoczyły.

 
Wybrana pozycja jest określona indeksem (indeksowane od 0). Indeks wybranej pozycji można określić na przykład przy pomocy właściwości Value.

Ewentualne powiązanie danych określa zmienną, do której będzie przenoszona wartość odpowiadająca wybranej pozycji. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna powiązania danych jest zmieniona za pomocą innych metod, wtedy zmiana tej zmiennej przejawi się w zmianie wybranej pozycji.

 
Przy zmianie wybranego tekstu zostanie wywołane zdarzenie onDataEditAccept. Przyciski radiowe można więc rozumieć jako wytworzone Menu.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
Value Indeks wybranego tekstu
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po zmianie zawartości obiektu
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Przycisk Właściwości przycisku radiowego.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiButtonRadio -> PmgRadioButton
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice