Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgRadioButton (Przyciski radiowe z nagłówkiem/bez nagłówka)

Opis:
Obiekt służy do wyboru jednej z N pozycji przedstawionych w wierszu tekstu. Wybrana pozycja może być wyróżniona graficznie pomiędzy pozostałymi pozycjami.

Termim "Radio" pochodzi z przycisków starych radioodbiorników - chodziło o przyciski mechaniczne: jeżeli został naciśnięty jeden z nich, wtedy pozostałe przyciski wyskoczyły.

 
Wybrana pozycja jest określona indeksem (indeksowane od 0). Indeks wybranej pozycji można określić na przykład przy pomocy właściwości Value.

Ewentualne powiązanie danych określa zmienną, do której będzie przenoszona wartość odpowiadająca wybranej pozycji. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna powiązania danych jest zmieniona za pomocą innych metod, wtedy zmiana tej zmiennej przejawi się w zmianie wybranej pozycji.

 
Przy zmianie wybranego tekstu zostanie wywołane zdarzenie onDataEditAccept. Przyciski radiowe można więc rozumieć jako wytworzone Menu.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
Value Indeks wybranego tekstu
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po zmianie zawartości obiektu
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Przycisk Właściwości przycisku radiowego.

Historia:
Pm9.00.01: Usunięty błąd: Nawet jeżeli obiekt posiadał zabronione sterowanie (w konfiguratorze "Sterowanie aktywne"), wtedy w Web panelach poprzez kliknięciem było możliwe zmienić wartość.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiButtonRadio -> PmgRadioButton
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice