Promotic

Obiekt PmgRasterImage (Obrazek rastrowy)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia grafiki rastrowej (PNG, JPG, GIF, TIF, BMP ...) i wektorowej (SVG, WMF).
Grafika wektorowa SVG jest do obiektu wyświetlana w formie wektorowej, lecz później pracuje się z nią tak samo jak z grafiką rastrową. Zaletą grafiki rastrowej jest to, że przy zwiększaniu/zmniejszaniu pierwotnego obrazka nie dochodzi do deformacji i obrazek jest wciąż "ładny". Dlatego wszystkie obrazki dostarczane razem z systemem PROMOTIC są w formacie SVG.
Dla projektanta, który wytwarza swoją własną grafikę według zapotrzebowania jest prostsze wytwarzanie obrazki na przykład w formacie PNG lub JPG.

Obiekt PmgRasterImage umożliwia:
- rotację (patrz konfigurator "Rotuj")
- naświetlenie kolorem (patrz konfigurator "Kolor światła")
- przeźroczystość całego obrazka (patrz konfigurator "Zezwól przeźroczystość")
- wyświetlenie wycinka obrazka (patrz konfigurator "Wycięcie aktywne")


Pmg obiekt nie zawiera właściwych danych z pliku, jest tylko odniesieniem do takiego pliku. Projektant musi zapewnić, żeby odpowiedni plik był wciąż dostępny w aplikacji - odpowiednio określoną nazwą pliku i ustawieniem ścieżki do pliku. Jest zalecane, żeby stosować tylko te pliki, które znajdują się na ścieżkach #pmres: lub #appres:.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
ColorBgKolor tła
ColorItemKolor światła
RotationRotacja oraz odwrócenie obrazka
SrcNazwa pliku ze ścieżką z grafiką łącznie ze ścieżką
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z menu lokalnego Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
ImageWłaściwości obrazka.
Patrz również:
- PmgAnimImage (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiRasterImage -> PmgRasterImage
Pm8.03.01: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do niepoprawnego wyrysowania przeźroczystości konfiguratora "Stopień przeźroczystości".
Pm8.02.16: Wprowadzone wsparcie formatu graficznego WMF.
Pm8.02.13: Jeżeli konfigurator "Wielkość" został ustawiony na wartość "Poprzez cały nadzędny", wtedy w Webie nie działo wyświetlanie obrazka w formacie PNG.
Pm8.00.05: posiada nowe właściwości ColorItem (kolor światła) oraz ColorBg (Kolor tła).
© MICROSYS, spol. s r.o.