Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgButtonState (Przycisk dwustanowy)

Opis:
Przycisk przeznaczony do przełączania dwu stanów, na przykład włączone-wyłączone. Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku dojdzie do przełączenia stanu wewnętrznego przycisku (0->1 lub odwrotnie) i zostanie wywołane zdarzenie onButtonUp. Stan przycisku jest graficznie wyrażony za pomocą wyświetlonego tekstu lub wyświetlonej mapy bitowej i wewnętrznie jest zapisany we właściwości State.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu w przycisku dla stanu 0
ColorText1 Kolor tekstu w przycisku dla stanu 1
ImageSrc Nazwa pliku ze ścieżką grafiki wyświetlonej w przycisku w stanie 0
ImageSrc1 Nazwa pliku ze ścieżką grafiki wyświetlonej w przycisku w stanie 1
State Stan przycisku dwustanowego (0 lub 1)
StateEx Zwraca jeden z pięciu stanów przycisku
Tekst Tekst w przycisku dla stanu 0
Text1 Tekst w przycisku dla stanu 1
Zdarzenia:
onButtonUp Jest wywołane przy zwolnieniu klawisza na klawiaturze lub myszki
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Przycisk Wspólne właściwości przycisku dwustanowego
State Właściwości przycisku w stanie 0 lub 1
Patrz również:
- PmgButton (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiButtonTwo -> PmgButtonState
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice