Promotic

Obiekt PmgButtonState (Przycisk dwustanowy)

Opis:
Przycisk przeznaczony do przełączania dwu stanów, na przykład włączone-wyłączone. Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku dojdzie do przełączenia stanu wewnętrznego przycisku (0->1 lub odwrotnie) i zostanie wywołane zdarzenie onButtonUp. Stan przycisku jest graficznie wyrażony za pomocą wyświetlonego tekstu lub wyświetlonej mapy bitowej i wewnętrznie jest zapisany we właściwości State.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgBox.
Właściwości i metody tego obiektu:
ColorTextKolor tekstu w przycisku w stanie 0
ColorText1Kolor tekstu w przycisku w stanie 1
ImageSrcNazwa pliku ze ścieżką grafiki wyświetlonej w przycisku w stanie 0
ImageSrc1Nazwa pliku ze ścieżką grafiki wyświetlonej w przycisku w stanie 1
StateStan przycisku dwustanowego (0 lub 1)
StateExZwraca jeden z pięciu stanów przycisku
TextTekst w przycisku w stanie 0
Text1Tekst w przycisku w stanie 1
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgBox:
BorderTypeTyp obwódki boksa
BorderWidthSzerokość obwódki boksu
ColorDarkKolor zciemnienia 3D obwódki Pmg obiektu
ColorItemKolor tła boksu
ColorLightKolor zjaśnienia obwódki 3D Pmg obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onButtonUpJest wywołane przy zwolnieniu przycisku na klawiaturze lub myszki
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
BoxUstawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
PrzyciskWspólne właściwości przycisku dwustanowego
StateWłaściwości przycisku w stanie 0 lub 1
Patrz również:
- PmgButton (obiekt)

Historia:
Pm8.00.07: Funkcjonuje wyrównywanie ikony z tekstem. Jeżeli na przykład konfigurator "Wyświetl obrazek" jest ustawiony na "wlewo od tekstu" a przy tym tekst jest wyrównywany wlewo, wtedy ikona razem z tekstem jest wyrównywana wlewo (wcześniej niezależnie na ustawienie był wycentrowany). To działa także w przypadku zastowania technologii Web panele.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiButtonTwo -> PmgButtonState
© MICROSYS, spol. s r. o.