Promotic

BorderType - właściwość obiektu PmgBox

Opis:
Typ obwódki boksu.
Składnia:
Long BorderType
Wartości:
0 - Wydęty
1 - Zagłębiony
2 - Obrys
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ obwódki" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgBox.BorderWidth (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");
var nBorderType = oBox.BorderType;   // Odczyt z właściwości

oBox.BorderType = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.