Promotic

BorderType - właściwość obiektu PmgBox

Opis:
Typ obwódki boksa.
Składnia:
Long BorderType
Wartości:
0 - Wypukły (outset)
1 - Zagłębiony (inset)
2 - Rowek (groove)
3 - Grzbiet (ridge)
4 - Prosty (solid)
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ obwódki" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgBox.BorderWidth (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");

var nBorderType = oBox.BorderType;   // Odczyt z właściwości
oBox.BorderType = 2;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.25: Nowe typy obwódki boksa: Grzbiet (ridge) oraz Prosty (solid).
© MICROSYS, spol. s r.o.