Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BorderType - właściwość obiektu PmgBox

Opis:
Typ obwódki boksu.
Składnia:
Long BorderType
Wartości:
0 - Wydęty
1 - Zagłębiony
2 - Obrys
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ obwódki" tego obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
- PmgBox.BorderWidth (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBox = pMe.Items("/Box");
var nBorderType = oBox.BorderType;  //odczyt

oBox.BorderType = 2;  //zapis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice