Promotic

Obiekt PmgWTable (Tabela)

Opis:
Patrz: PmgWTable - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt ten służy do wyświetlenia, ewentualnie edycji dowolnych danych w formie tabeli.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
BackColorWstępnie ustawiony kolor tła nie stałych komórek tabeli
ColFirstVisibleIndeks kolumny, która zostanie wyświetlona jako pierwsza za stałymi kolumnami
ColsIlość wszystkich kolumn tabeli
DimPoczątkoww ustawienie tabeli
DrawOdświeżenie tabeli
FillFromInfoOdczyt danych z obiektu możliwego do wyświetlenia w INFO systemie
FitWidthDostosowanie szerokości kolumn do bieżącej szerokości tabeli
FixedBackColorWstępnie ustawiony kolor tła stałych komórek tabeli
FixedColsIlość stałych kolumn tabeli
FixedFontCzcionka stałych komórek tabeli
FixedForeColorWstępnie ustawiony kolor tekstu stałych komórek tabeli
FixedRowsIlość stałych wierszy tabeli
FocusedCellTextWartość zaznaczonej komórki
FocusedColIndeks kolumny zaznaczonej komórki
FocusedRowIndeks wiersza zaznaczonej komórki
FocusVisibleUmożliwienie wyłączenia standardowej obwódki zaznaczonej komórki
FontCzcionka nie stałych komórek tabeli
ForeColorWstępnie ustawiony kolor tekstu nie stałych komórek tabeli
GetColPrivateDataZwraca pomocniczą wartość kolumny
GetColWidthZwraca szerokość kolumny (w pikselach)
GetRowPrivateDataZwraca pomocniczą wartość wiersza
GridZezwolenie wyświetlenia siatki komórek
InsertRowWłożenie nowego wiersza do tabeli
InteractionTyp obsługi tabeli
IsCellFocusedStwierdzi, czy komórka jest zaznaczona
PaddingBottomWytwarza wolny obszar dla tekstu komórki u dołu
PaddingLeftWytwarza wolny obszar dla tekstu komórki po lewej
PaddingRightWytwarza wolny obszar dla tekstu komórki po prawej
PaddingTopWytwarza wolny obszar dla tekstu komórki u góry
RemoveRowUsunie wiersza tabeli
ResizeColEnabledZezwolenie/zakaz zmiany szerokości kolumn
RowFirstVisibleIndeks wiersza, który zostanie wyświetlona jako pierwszy za wierszami stałymi
RowsIlość wszystkich wierszy tabeli
SetColPrivateDataUstawia pomocniczą wartość kolumny
SetColWidthUstawia szerokość kolumny (w pikselach)
SetEditModeUstawia komórki do trybu edycji
SetFocusWymuszone uzyskanie fokusu
SetRowPrivateDataUstawia pomocniczą wartość wiersza
StartHeightWysokość wiersza
StartWidthWstępnie ustawiona szerokość kolumn
Metody dla ustawienia komórki (Cell) tabeli:
GetCellBackColorZwraca kolor tła komórki
GetCellEditableZwraca znacznik, czy jest możliwa edycja komórki
GetCellForeColorZwraca kolor tekstu komórki
GetCellTextZwraca tekst komórki
GetCellTextAlignZwraca wyrównanie tekstu komórki
GetCellTextAlignVertZwraca pionowe wyrównanie tekstu komórki
SetCellBackColorUstawia kolor tła komórki (ewentualnie całych kolumni i wierszy)
SetCellEditableZezwolenie/zakaz możliwość edycji komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellForeColorUstawia kolor tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellTextUstawia tekst komórki
SetCellTextAlignUstawia horyzontalne (poziome) wyrównanie tekstu komórki
SetCellTextAlignVertUstawia pionowe wyrównanie tekstu komórki
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BlinkWłączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndexZwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCountZwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfoZwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetParOdczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
ItemsZwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
PmZwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
RefreshOdświeżenie Pmg obiektu
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenuOtworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
VarsZwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onCellClickedJest wywołane kliknięciem myszki na komórkę
onCellEditedJest wywołane przy zakończeniu edycji komórki
onCellEditRequestedJest wywołane przy rozpoczęcui edycji komórki
onCellFocusChangedJest wywołane przy zmianie fokusu komórki
onCellTextChangeJest wywołane przy zmianie bieżąco zmienianego tekstu
onFixedCellClickedJest wywołane kliknięciem lewym przyciskem myszki na komórkę w stałej części
onDataUpdateJest wywołane przy zapotrzebowaniu na dane podczas przesuwania scrollbara
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
TabelaPodstawowe parametry tabeli
KolumnyUstawienia właściwości kolumn tabeli
KomórkiUstawienia właściwości komórek tabeli

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAx-PmTable -> PmgWTable
Pm8.03.23: Usunięty błąd: w Web panelach: W Firefox nie było możliwe ustawienie szerokości kolumny na 0.
Pm8.03.22: Usunięty błąd: w Web panelach:
- Można wprowadzić teraz więcej aniżeli tylko jeden stały wiersz lub kolumnę.
- Niekiedy był zbędnie widoczny scrollbar.
Pm8.02.14: optymalizowany podczas wyrysowania by nie migotał.
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.