Promotic

Obiekt PmgWTable (Tabela)

Opis:
Patrz: PmgWTable - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt ten służy do wyświetlenia, ewentualnie do edycji dowolnych danych w formie tabeli.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
BackColorWstępnie ustawiony kolor tła nie stałych komórek tabeli
ColFirstVisibleIndeks kolumny, która zostanie wyświetlona jako pierwsza za stałymi kolumnami
ColsIlość wszystkich kolumn tabeli
Dim()Początkoww ustawienie tabeli
Draw()Odświeżenie tabeli
FillFromInfo()Odczyt danych z obiektu możliwego do wyświetlenia w INFO systemie
FitWidth()Dostosowanie szerokości kolumn do bieżącej szerokości tabeli
FixedBackColorWstępnie ustawiony kolor tła stałych komórek tabeli
FixedColsIlość stałych kolumn tabeli
FixedFontCzcionka stałych komórek tabeli
FixedForeColorWstępnie ustawiony kolor tekstu stałych komórek tabeli
FixedRowsIlość stałych wierszy tabeli
FocusedCellTextWartość zaznaczonej komórki
FocusedColIndeks kolumny zaznaczonej komórki
FocusedRowIndeks wiersza zaznaczonej komórki
FocusVisibleUmożliwienie wyłączenia standardowej obwódki zaznaczonej komórki
FontCzcionka nie stałych komórek tabeli
ForeColorWstępnie ustawiony kolor tekstu nie stałych komórek tabeli
GetColPrivateData()Zwraca pomocniczą wartość kolumny
GetColWidth()Zwraca szerokość kolumny (w pikselach)
GetRowPrivateData()Zwraca pomocniczą wartość wiersza
GridZezwolenie wyświetlenia siatki komórek
InsertRow()Włożenie nowego wiersza do tabeli
InteractionTyp obsługi tabeli
IsCellFocused()Stwierdzi, czy komórka posiada fokus
PaddingBottomWytworzy wolny obszar dla tekstu komórki u dołu
PaddingLeftWytworzy wolny obszar dla tekstu komórki po lewej
PaddingRightWytworzy wolny obszar dla tekstu komórki po prawej
PaddingTopWytworzy wolny obszar dla tekstu komórki u góry
RemoveRow()Usunie wiersza tabeli
ResizeColEnabledZezwolenie/zakaz zmiany szerokości kolumny
RowFirstVisibleIndeks wiersza, który zostanie wyświetlona jako pierwszy za wierszami stałymi
RowsIlość wszystkich wierszy tabeli
SetColPrivateData()Ustawia pomocniczą wartość kolumny
SetColWidth()Ustawia szerokość kolumny (w pikselach)
SetEditMode()Ustawia komórki do trybu edycji
SetFocus()Wymuszone uzyskanie fokusu
SetRowPrivateData()Ustawia pomocniczą wartość wiersza
StartHeightWysokość wiersza
StartWidthWstępnie ustawiona szerokość kolumn
Metody do ustawienia komórki (Cell) tabeli:
GetCellBackColor()Zwraca kolor tła komórki
GetCellEditable()Zwraca znacznik, czy jest możliwa edycja komórki
GetCellForeColor()Zwraca kolor tekstu komórki
GetCellText()Zwraca tekst komórki
GetCellTextAlign()Zwraca wyrównanie tekstu komórki
GetCellTextAlignVert()Zwraca pionowe wyrównanie tekstu komórki
SetCellBackColor()Ustawia kolor tła komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellEditable()Zezwolenie/zakaz możliwość edycji komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellForeColor()Ustawia kolor tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellText()Ustawia tekst komórki
SetCellTextAlign()Ustawia horyzontalne (poziome) wyrównanie tekstu komórki
SetCellTextAlignVert()Ustawia pionowe wyrównanie tekstu komórki
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onCellClickedJest wywołane kliknięciem myszki na komórkę
onCellEditedJest wywołane przy zakończeniu edycji komórki
onCellEditRequestedJest wywołane przy rozpoczęcui edycji komórki
onCellFocusChangedJest wywołane przy zmianie fokusu komórki
onCellTextChangeJest wywołane przy zmianie bieżąco zmienianego tekstu
onFixedCellClickedJest wywołane kliknięciem lewym przyciskem myszki na komórkę w stałej części
onDataUpdateJest wywołane przy zapotrzebowaniu na dane podczas przesuwania paska przewijania
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
TabelaPodstawowe parametry tabeli
KolumnyUstawienia właściwości kolumn tabeli
KomórkiUstawienia właściwości komórek tabeli

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAx-PmTable -> PmgWTable
Pm8.03.23: Usunięty błąd: w Web panelach: W Firefox nie było możliwe ustawienie szerokości kolumny na 0.
Pm8.03.22: Usunięty błąd: w Web panelach:
- Można wprowadzić teraz więcej aniżeli tylko jeden stały wiersz lub kolumnę.
- Niekiedy był zbędnie widoczny pasek przewijania.
Pm8.02.14: optymalizowany podczas wyrysowania by nie migotał.
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.