Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgWTable (Tabela)

Opis:
Patrz: PmgWTable - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt ten służy do wyświetlenia, ewentualnie edycji dowolnych danych w formie tabelkowej.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
BackColor Wstępnie ustawiony kolor tła nie stałych komórek tabeli
ColFirstVisible Indeks kolumny, która zostanie wyświetlona jako pierwsza za stałymi kolumnami
Cols Ilość wszystkich kolumn tabeli
Dim Początkoww ustawienie tabeli
Draw Odświeżenie tabeli
FillFromInfo Wczytanie danych z obiektu możliwego do wyświetlenia w INFO systemie
FitWidth Dostosowanie szerokości kolumn do bieżącej szerokości tabeli
FixedBackColor Wstępnie ustawiony kolor tła stałych komórek tabeli
FixedCols Ilość stałych kolumn tabeli
FixedFont Czcionka stałych komórek tabeli
FixedForeColor Wstępnie ustawiony kolor tekstu stałych komórek tabeli
FixedRows Ilość stałych wierszy tabeli
FocusedCellText Wartość zaznaczonej komórki
FocusedCol Indeks kolumny zaznaczonej komórki
FocusedRow Indeks wiersza zaznaczonej komórki
FocusVisible Umożliwienie wyłączenia standardowej obwódki zaznaczonej komórki
Font Czcionka nie stałych komórek tabeli
ForeColor Wstępnie ustawiony kolor tekstu nie stałych komórek tabeli
GetColPrivateData Zwraca pomocniczą wartość kolumny
GetColWidth Zwraca szerokość kolumny (w pikselach)
GetRowPrivateData Zwraca pomocniczą wartość wiersza
Grid Włączenie wyświetlenia siatki komórek
InsertRow Włożenie nowego wiersza do tabeli
Interaction Typ obsługi tabeli
IsCellFocused Stwierdzi, czy komórka jest zaznaczona
RemoveRow Usunie wiersza tabeli
ResizeColEnabled Zezwolenie/zakaz zmiany szerokości kolumn
RowFirstVisible Indeks wiersza, który zostanie wyświetlona jako pierwszy za wierszami stałymi
Rows Ilość wszystkich wierszy tabeli
SetColPrivateData Ustawia pomocniczą wartość kolumny
SetColWidth Ustawia szerokość kolumny (w pikselach)
SetEditMode Ustawia komórki do trybu edycji
SetFocus Wymuszone uzyskanie fokusu
SetRowPrivateData Ustawia pomocniczą wartość wiersza
StartHeight Wysokość wiersza
StartWidth Wstępnie ustawiona szerokość kolumn
Metody dla ustawienia komórki (Cell) tabeli:
GetCellBackColor Zwraca kolor tła komórki
GetCellEditable Zwraca znacznik, czy jest możliwa edycja komórki
GetCellForeColor Zwraca kolor tekstu komórki
GetCellText Zwraca tekst komórki
GetCellTextAlign Zwraca wyrównanie tekstu komórki
GetCellTextAlignVert Zwraca pionowe wyrównanie tekstu komórki
SetCellBackColor Ustawia kolor tła komórki (ewentualnie całych kolumni i wierszy)
SetCellEditable Zezwolenie/zakaz możliwość edycji komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellForeColor Ustawia kolor tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellText Ustawia tekst komórki
SetCellTextAlign Ustawia horyzontalne (poziome) wyrównanie tekstu komórki
SetCellTextAlignVert Ustawia pionowe wyrównanie tekstu komórki
Zdarzenia:
onCellClicked Jest wywołane przy kliknięciu na komórkę
onCellEdited Jest wywołane przy zakończeniu edycji komórki
onCellEditRequested Jest wywołane przy rozpoczęcui edycji komórki
onCellFocusChanged Jest wywołane przy zmianie fokusu komórki
onCellTextChange Jest wywołane przy zmianie bieżąco zmienianego tekstu
onFixedCellClicked Jest wywołane przy kliknięciu lewym przyciskeíem myszki na komórkę w stałej części
onDataUpdate Jest wywołane przy zapotrzebowaniu na dane podczas przesuwania scrollbara
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Tabela Podstawowe parametry tabeli
Kolumny Ustawienia właściwości kolumn tabeli
Komórki Ustawienia właściwości komórek tabeli

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAx-PmTable -> PmgWTable
Pm8.03.23: Usunięty błąd: w Web panelach: W Firefox nie było możliwe ustawienie szerokości kolumny na 0.
Pm8.03.22: Usunięty błąd: w Web panelach:
- Można wprowadzić teraz więcej aniżeli tylko jeden stały wiersz lub kolumnę.
- Niekiedy był zbędnie widoczny scrollbar.
Pm8.02.14: optymalizowany podczas wyrysowania by nie migotał.
Navigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice