Promotic

GetColWidth - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zwraca szerokość kolumny (w pikselach).
Składnia:
Long GetColWidth(Long Col)
Parametry:
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.StartWidth (właściwość)
Przykład:
Stwierdzi szerokość 5. kolumny
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nWidth = oTable.GetColWidth(4);

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość ColWidth została zastąpiona metodami GetColWidth oraz SetColWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.