Update cookies preferences
Promotic

onDataUpdate - zdarzenie obiektu PmgWTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas każdego wymogu na odświeżenie (np. każde przesuwanie paska przewijania i każde wywołanie metody Draw).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.StartRow - (Long) [do odczytu] Indeks pierwszego wiersza do odświeżania
pEvent.EndRow - (Long) [do odczytu] Indeks ostatniego wiersza do odświeżania (włącznie)
pEvent.StartEmptyRow - (Long) [do odczytu] Indeks pierwszego wiersza niezawierającego dane do odświeżania
pEvent.EndEmptyRow - (Long) [do odczytu] Indeks ostatniego wiersza nie zawierającego dane do odświeżania (włącznie)
Notatka:
Zdarzenie to na razie nie działa w panelu Webowym.

Umożliwia poza innymi dynamicznie wczytać zawartość tabeli w zależności od pozycji paska przewijania, parametry nStartRow, nEndRow mówią, które wiersze mają zostać wyświetlone, a parametry nStartEmptyRow, nEndEmptyRow mówią, dla których z tych wierszy jeszcze nie zostały wczytane dane. Można zatem w tym zdarzeniu albo wypełniać wszystkie wiersze (tzn. wiersze pomiędzy nStartRow oraz nEndRow) danymi bieżącymi, lub wypełnić tylko te wiersze, które jeszcze nie zostały wypełnione danymi (tzn. wiersze pomiędzy nStartEmptyRow oraz nEndEmptyRow).
Przykład:
Niechaj przykład jest zapisany w skrypcie tego zdarzenia.
W parametrze pMe znajduje się odniesienie do obiektu PmgWTable. Niechaj w obiekcie PmaData jest zapisanych 300 wartości, które bieżąco zmieniają się, na przykład zawsze co 20 sekund. Tabela została wytworzona poza skryptem tego zdarzenia (np. następująco oTable.cols=2, oTable.Rows=301, oTable.FixedCols=0, oTable.FixedRows=1). Przykład zawsze zawiera wszystkie wymagane wiersze do oświeżenia (wiersze pomiędzy nStartRow, nEndRow), tabela zawsze wyświetla dane bieżące.
Wiersz oTable.SetCellText index+1, 0 posiada indeks powiększony o 1, ponieważ tabela posiada w naszym przypadku jeden stały wiersz zarezerwowany dla nagłówków kolumn.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var index;
var oTable = pMe;
for (index = nStartRow; index <= nEndRow; index++)
{
oTable.SetCellText(index, 0, index);
oTable.SetCellText(index, 1, Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1));
}
© MICROSYS, spol. s r.o.