Update cookies preferences
Promotic

onCellEdited - zdarzenie obiektu PmgWTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy zakończeniu edycji komórki (np. przy pomocy klawisza Enter).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Row - (Long) [do odczytu]Wiersz edytowanej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.Col - (Long) [do odczytu] Kolumna edytowanej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.CellText - (String) [do odczytu] Edytowy tekst
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na 1, 2 lub 3.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nRow = pEvent.Row;
var nCol = pEvent.Col;
var val = Pm.ToNumber(pEvent.CellText);
if (val < 10000)
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "transparent");
}
else
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "#ffff00");
}
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.