Update cookies preferences
Promotic

SetColWidth - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawia szerokość kolumny (w pikselach).
Składnia:
Empty SetColWidth(Long Col, Long Value)
Parametry:
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (liczone włącznie z częścią stałą).
Value(Long) Nowo zapisywana wartość.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.StartWidth (właściwość)
Przykład:
Ustawia szerokość 5. kolumny
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetColWidth(4, 80);
oTable.Draw();

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość ColWidth została zastąpiona metodami GetColWidth oraz SetColWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.