Promotic

PROMOTIC 8.2 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.

Wersja 8.2.23 (od 19.11.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgLine obiekt: Brak możliwości poruszania obiektem, jeżeli był ustawiony pionowo lub poziomo.
- PmTeco driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transferu wartości 8-bajt (typ danych LREAL oraz DATE / DATE_AND_TIME) pojawiały się błędy.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Komunikacja nie działała jeżeli w jednym z obiektów PmaCommGroup znajdowały się zmienne wymagające dane z różnych numerów DataFile.

Wersja 8.2.22 (od 14.5.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaInstance obiekt: Optymalizacja (przyspieszenie) wczytywania obiektu z obiektu PmaPrototype przy uruchamianiu aplikacji.
- Web panele:
- OpenView metoda: Niepoprawnie obliczano rozmiar oraz pozycję panela otwieranego w samodzielnym oknie (tzn. jeżeli był "target:_blank;").
- PmaPanel obiekt: Usunięty błąd: JavaScript panele czasami zostały niepoprawnie wyświetlane w InternetExplorer9.
- Powiązanie danych SP - Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm: Usunięty błąd: nie działała w panelach JavaScript.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Uogólnienie o typ ASDU-5 oraz ASDU-6.

Wersja 8.2.21 (od 22.4.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgTrendViewer obiekt: w panelach JavaScript:
- Usprawniono metody AddPoints, GetTimeArray oraz GetValueArray.
- Udoskonalono wyrysowanie wartości trendów kliknięciem myszki.
- Web panele: Usunięty błąd: Korekty błędów które wystąpiły podczas korzystania ze starszej przeglądarki InternetExplorer 8.

Wersja 8.2.20 (od 4.3.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaAlarmGroup obiekt:
- Korekta podczas otwierania alarm/event przeglądarki w Webie. Po zastosowaniu $vb w identyfikatorze grupy alarmu wyrażenie oceniono jako puste.
- Korekta przepisywania danych w pamięci podczas zapisu do DBF (alarmy DBF), podczas przekroczenia wielkości zapisywanej wartości wobec szerokości kolumny w DBF.
Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.3

Wersja 8.2.19 (od 2.3.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Usprawnione metody Pm.CreateDate oraz Pm.FormatDate.
- Usprawniona edycja w Touchpad przeglądarkach, które nie wspierają myszki - na przykład Android. Przeglądarki te nie wspierają dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki, który powoduje otwarcie edycji w obiektach PmgString oraz PmgWTable. Teraz można przejść do trybu edycji Pmg obiektu również wyborem z menu lokalnego Pmg obiektu - tzn. na przykład w Android dłużsszym przytrzymaniem palca ponad Pmg obiektem.
- Poprawiony tryb edycji w obiekcie PmgWEdit - nie działał w Chrome oraz Android.
Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.2
- PmaWorkspace obiekt: Usprawniony dla Webu jako standardowa strona HTML (wcześniej był zbudowany w oparciu o przestarzałą koncepcję frameset). Równocześnie w Webie zostało ulepszone zachowanie pasków przewijania.
- PmMBus driver komunikacyjny:
- Uogólnienie ItemId o możliwość wprowadzenia wymaganego Subunit.
- Wytworzono nowy typ wiadomości (w obiekcie PmaCommMsg) do odczytu informacji o tym, jakie wartości można uzyskać z miernika.
- Czasami "przeliczenie do jenostki fizykalnej" zostało wykonane niepoprawnie (dla rozszerzonego typu VIFE)
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Czasami nie działała transmisja wiadomości typu Odczyt nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika PLC.

Wersja 8.2.18 (od 5.11.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgRasterImage obiekt: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do niepoprawnego wyrysowania przeźroczystości konfiguratora "Stopień przeźroczystości".
- PmaPanel obiekt: Usunięty błąd: JavaScript panele czasami powodowały ubytek pamięci.
Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.1
- Web panele:
- Otwarcie panela zawieszało się w przypadku wpisania znaków diakrytycznych (tzn. narodowo zależne znaki) w parametrach panela.
- Obiekt PmgTrendViewer w panelach JavaScript: Optymalizacja zapytań w przypadku ich dużej ilości lub częstotliwości.
- Udoskonalono wyrysowanie Pmg obiektów również dla starszych przeglądarek InternetExplorer 8.
- Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.2.18.
Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.1
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Identyfikator polecenia posiadał błędny format w przenoszonych danych. Możliwym było przeniesienie tylko pierwszych 128 wiadomości.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Odczyt oraz zapis bitu w rejestrze (tzn. odczyt oraz zapis do obszaru RoB) nie działał poprawnie.

Wersja 8.2.17 (od 15.8.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: W obiektach PmgString oraz PmgWEdit udoskonalona praca z fokusem podczas zakończenia edycji.
- Edytor paneli: W konfiguracji powiązania danych "E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym" nie było możliwe dodanie następnej zmiennej.
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas odczytu oraz zapisu wartości typu S5Time.

Wersja 8.2.16 (od 12.6.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: w karcie "Pozycje" dodano przyciski do importu oraz eksportu pozycji.
- PmaTrendGroup obiekt: Usunięty błąd: Dla typu zapisu "Database Oracle cyclic" nie działało usuwanie starych rekordów.
- PmgRasterImage obiekt: Wprowadzone wsparcie formatu graficznego WMF.
- Pm.GetDateOf metoda: Dostępne dla Web paneli.
- PmaWeb obiekt: Usunięty błąd: Podczas większych obciążeń przestał działać Web serwer (przede wszystkim w przypadku ustawienia typu usługa http).
- PmgTrendViewer obiekt: Korekty błędów oraz udoskonalenia w panelach JavaScript.
- PmBACnet driver komunikacyjny: Uogólnienie zapis do urządzenia:
- U present-value teraz można określać również pryorytet do zapisu.
- Podczas zapisu wartości null dla JavaScript lub Empty dla VBScript wysyłana jest wartość BACnet NULL i wtedy w urządzeniu dojdzie do usunięcia danych.
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd:
- Nie było możliwe podłączenie dwu aplikacji PROMOTIC do jednego sterownika PLC.
- Nie działała poprawnie transmisja wiadomości typu Odczyt nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika PLC.

Wersja 8.2.15 (od 24.4.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- PmgTrendViewer obiekt:
- Druk w trybie tabelkowym był niepoprawnie formatowany.
- Usprawniony druk trendów z przeglądarki Web przy pomocy metod SaveToHtm oraz Pm.PrintHtmlPage. Nowe konfiguracje wstępne przeglądarki trendów posiadają już poprawnie zkonfigurowany przycisk do druku.
- Różne korekty błędów rysowania.
- Web panele:
- Jeżeli w panelu zostało zastosowane niewspierane powiązanie danych VB - Powiązanie danych z wyrażeniem skryptowym lub S - Powiązanie danych z zawartością pliku tekstowego, wtedy Web panel w ogóle nie został odczytany. Teraz zostanie wczytany lecz nie będą działały następujące powiązania.
- onMousePress zdarzenie: (w Firefox lub Chrome) działało nawet jeżeli sterowanie było zabronione.
- PmMBus driver komunikacyjny: Możliwość odczytu adresu urządzenia (MeterAddr) v ItemId.
- Pm.ScanDate metoda: Usunięty błąd: czasami zostały niepoprawnie zweryfikowane milisekundy.
- Pm.NetTestPC metoda: Usunięty błąd: Dla parametru nType=3 (Ping 2) dochodziło do ubytku pamięci.
- PmaObject.GetOwnedByType metoda: Usunięty błąd: Metoda zwracała również obiekt, ponad którym została wywołana.

Wersja 8.2.14 (od 4.2.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- PmaPanel.OpenViewModal metoda: Metoda nie potrafiła zwracać wartość typu Date.
- PmgNumber obiekt: Nie działały powiązania danych dla konfiguratorów Zakres dolny oraz Zakres górny.
- PmgTrendViewer obiekt: W panelach JavaScript:
- Uruchomiony kolor tła podziałki (konfigurator "Kolor tła").
- Uruchomione właściwości CursorTime oraz CursorValue.
- Uruchomione zdarzenie onCursorTimeChange.
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: (przeglądarka historii alarmów):
- Usunięty błąd: podczas włączonego filtru oraz w przypadku zdalnych alarmów (jeżeli Typ zapisania = Odległe połączenie poprzez Web) nie działał właściwie pasek przewijania.
- Optymalizacja wyszukiwania oraz wczytywania danych z plików historii.
- Pm.StringOper metoda: Nowa metoda. Umożliwia usuwanie początkowych/końcowych spacji (trim) oraz zamianę dożych/małych liter. Metoda ta dla JavaScript zastepuje VBScript metody: Trim, LTrim, RTrim, LCase, UCase.
- PmaData.WriteToWeb metoda: Usunięty błąd: Podczas zapisu wartości tekstowej na koniec tekstu był dodawany znak 0.
- PmaDataTable.SetArray metoda: Usunięty błąd: Podczas zapisu do komórki wartość nie została właściwie przetransformowana na wymagany typ danych kolumny.
- PmgTrendViewer obiekt: W panelach JavaScript:
- Uruchomiony kolor tła podziałki (konfigurator "Kolor tła").
- Uruchomione właściwości CursorTime oraz CursorValue.
- Uruchomione zdarzenie onCursorTimeChange.
- PmgWTable obiekt: optymalizowany podczas wyrysowania by nie migotał.

Wersja 8.2.13 (od 17.12.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Ulepszenie automatycznie generowanych HTML paneli dla InternetExporer 11 (w tej przeglądarce Microsoft znów przestał wspierać niektóre technologie).
- PmgRasterImage obiekt: Jeżeli konfigurator "Wielkość" został ustawiony na wartość "Poprzez cały nadzędny", wtedy w Webie nie działo wyświetlanie obrazka w formacie PNG.
- PmgTrendViewer obiekt: emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Uruchomienie wyświetlania czasu obok kursora.
- Korekta w metodzie AddTrend.
- Edytor paneli: Uruchomiono całościowe kopiowanie konfiguratora "Parametry Pmg obiektu".
- PmgWCombo obiekt: W runtime rozmiar obiektu nie dostosował się do wielkości czcionki.
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: Jeżeli w przeglądarce stanu alarmów został ustawiony konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)", wtedy alarmy nie wyświetlały się w przeglądarce historii alarmów.
- PmaComm.ClosePort metoda: Metoda ta teraz nie zamknie port jeżeli ten jest aktualnie otwierany.
- Pm.FileCsvWrite metoda:
- Wejściowa macierz wartości aValues poprzez wołanie metody została zamknięta i nie było możliwe ponad tą tablicą wołać na przykład ReDim.
- Jeżeli zostało określone "fileselect:yes;" oraz nie zostało potwierzdone okno do wyboru pliku, wtedy metoda i tak przeprowadziła zapis do pliku.
- Pm.SetBit metoda: Niepoprawnie był testowany zakres bitów i niekiedy możliwy był zapis poza zakres.
- Pm.ControlSound metoda: w INFO systemie w /Errors/Global został wygenerowany błąd, nawet jeżeli metoda przebiegła w porządku.

Wersja 8.2.12 (od 5.11.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Pm.WndLogon metoda: Usprawniona również dla innych przeglądarek aniżeli InternetExplorer.
- PmgTrendViewer obiekt: emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Usprawnione właściwości TimeMin oraz TimeMax
- Usprawnione przeglądanie trendów przy pomocy tabeli
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: W przypadku przełączania przeglądarki historii i stanu aktualnie jest dodawany tekst filtracji.
- Pm.NetTestPC metoda: Usunięty błąd: Przypadkowo zwracał true również dla niedostępnego komputera.

Wersja 8.2.11 (od 28.8.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaPrototype obiekt: Obszerne optymalizacje, które przyśpieszają start aplikacji oraz zmniejsza wielkość korzystanej pamięci (np. wspólne skrypty w instancjach inicjalizują się tylko raz).
- PmaAlarmGroup.GetStateData metoda: jeżeli nie jest określony kierunek (nie jest określony parametr from lub to) wtedy zapisane rekordy są zwracane od najnowszych do najstarszych - według dokumentacja. Kierunek można wprowadzić przy pomocy parametru scanstart.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: w wiadomości typu XX-User defined opened function do zmiennej w karcie "Dane-odbiór" nie zapisywała się ilość bajtów pobranych danych lecz całkowita długość wiadomości.
- Korekta w driverach komunikacyjnych - bardzo dużego obciążenie mogło spowodować trwałe zablokowanie komunikacji.
- PmgCanvas obiekt: nowa konfiguracja wstępna dla inteligentnych zaworów oraz pomp.

Wersja 8.2.10 (od 24.7.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: W SO Windows XP w panelach graficznych czasami nie doszło do poprawnego obliczenia niektórych powiązań danych. (korekta została wprowadzona również do wersji Pm8.1.13).
- Edytor paneli: Nie było możliwe zbiorowo edytować konfigurator "PmgObject > Box > Kontrast (-100 do 100%)".
- Web panele: Dla InternetExplorer 8 (oraz niższe): Obiekty PmgTrendViewer oraz PmgWTable w panelach JavaScript nie są emulowane (ponieważ ta stara przeglądarka nie wspiera niektórych ważnych standardów), ale przeglądarka przełączy się do trybu pełnego wyświetlenia ActiveX obiektu (te ActiveX obiekty muszą zostać u klienta zainstalowane) - podobnie jak dla paneli VBScript.

Wersja 8.2.9 (od 9.7.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Udoskonalona emulacja obiektu PmgTrendViewer oraz PmgWTable dla JavaScript paneli.
- W przypadku obiektów PmgBarBox oraz PmgSliderBox zostały przerzucone limity urządzeń oraz limity technologiczne.
- Metody Pm.GetBit oraz Pm.SetBit zostały usprawnione dla Webu.
- PmgInstance obiekt: Usunięty błąd: Nie było możliwe przeprowadzić kompilacji jeżeli obiekt PmgInstance znajdował się w następnym objekcie PmgInstance.
- System alarmów i Eventów:
- Podczas przełączania pomiędzy przeglądarką stanu a historii nie zostało zachowane ustawienia podgrup oraz filtrów.
- W przeglądarce stanów w Webie znajduje się poprawka dla większej ilości wyświetlonych alarmów.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Jeżeli zostanie pobrana wartość z znacznikiem niewłaściwego stanu w kwalifikatorze, wtedy danej zmiennej będzie ustawiona właściwość Quality na wartość "0=Bad:NonSpecific".
- PmaCommGroup obiekt: Usunięty błąd: Czasami nie działał import/eksport do pliku CSV.

Wersja 8.2.8 (od 29.5.2013) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.2 stabilną. W przyszłości zostaną dodanwae tylko niezbędne korekty błędów i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu.

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmSNMP driver komunikacyjny: Wytworzono
- PmRtManager: Nowy program użytkowy PmRtManager. Służy do administracji runtime aplikacji PROMOTIC. Umożliwia dwie funkcje:
- Nadzorowanie uruchomionej aplikacji iw razie potrzeby ponowne jej uruchomienie (tzw. WatchDog). Patrz PmRtManager jako WatchDog. Ta funkcja zastępuje poprzednie proste narzędzie PmWatchDog.
- Uruchomić aplikację jako usługę Windows. Patrz PmRtManager jako usługa Windows.
- PmaData.WriteToWeb metoda: można wprowadzić, które zmienne mają być przesłane.
- PmgInstance obiekt: Usunięty błąd: W edytorze panela została błędnie narysowana jego pozycja. jeżeli obiekt został wżłobiony do innego obiektu.
- Pm.TransformValue metoda: Uogólnienie transformacji liczby typu Double (typy transformacji 200-203, 225).

Wersja 8.2.7 (od 29.4.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgCanvas nowy obiekt: Umożliwia swobodne rysowanie (przy pomocy JavaScript) do powierzchni tego obiektu.
Obiekt ten jest "rewolucyjny" w tym, że daje projektantowi do ręki narzędzie dla własnego wytwarzania własnej grafiki. Algorytm rysowania może być zależny od zmiennych obiektu, i wtedy może zmieniać kolory, kształty, odcienie, itd., na podstawie stanu zmiennych w aplikacji.
Dla tego obiektu są również przygotowane ciekawe konfiguracje wstępne, które pokazują praktyczne możliwości tego obiektu.
- PmIEC62056 driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji z urządzeniami dla pomiaru energii elektrycznej poprzez protokół według normy IEC62056-21 lub IEC1107:1996.
- Menedżer lokalizowanych tekstów: Nowe narzędzie do zarządzania lokalizowanych tekstów. Można go wywołać w środowisku deweloperskim z menu > Menedżer lokalizowanych tekstów.
- Web panele:
- Udoskonalona emulacja obiektu PmgTrendViewer dla paneli JavaScript.
- Uruchomiona metoda PmgFrame.OpenView.
- PmaTrendGroup obiekt: W konfiguratorach Jednostka oraz Wyświetlana nazwa trendu można teraz wprowadzać Makro wyrażenie $.text.
- PmaAlarmGroup obiekt: Usunięty błąd: Metoda GetStateData nie zwróciła danych jeżeli został ustawiony typ "Odległe połączenie poprzez Web".
- Pm.ColorOper metoda: Nowy typ transformacji 2 potrafi zmienić jasność określonego koloru.

Wersja 8.2.6 (od 18.3.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgString obiekt: Udostępniona możliwość bezpośredniej edycji (podobnie jako w obiekcie PmgWEdit). Wcześniej była możliwość edycji tylko przy pomocy okna pomocniczego. Patrz konfigurator "Typ edycji".
- Pm.StringJoin metoda: Zwraca łańcuch wytworzony przez połączenie podłańcuchów znaków zawartych w 1-wymiarowej tablicy.
- Pm.StringCmp metoda: Zwraca wynik porównania dwu łańcuchów.
- PmElgas2 driver komunikacyjny: Wytworzono
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Uogólnienie o typ ASDU-103.
- Drivery komunikacyjne: Usunięty błąd: Dla wirtualnego łącza szeregowego (dla konwertera USB-łącze szeregowe) nie działała metoda OpenPort oraz ClosePort.
- PmaTrendGroup obiekt: W zmiennej trendu w konfiguratorze "Dodatkowe parametry" znajduje się nowa pozycja Dodatkowe parametry, która umożliwia wprowadzić nazwy kolumny w bazie danych.

Wersja 8.2.5 (od 25.2.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Udostępniony konfigurator "Wzór" dla obiektów PmgRectangle oraz PmgEllipse.
- Udostępniony konfigurator "Zaokrąglenie rogu X" dla obiektu PmgRectangle.
- Udostępniony metoda Pm.StringScan.
- Udoskonalona emulacja obiektu PmgTrendViewer dla JavaScript paneli graficznych.
- System alarmów i Eventów: Jeżeli w obiekcie PmaAlarmGroup był konfigurator "Typ zapisania" ustawiony na wartość "Odległe połączenie poprzez Web", wtedy:
- czasem nie działała poprawnie metoda GetHistoryData.
- podczas otwarcia przeglądarka stanu chwilowo wyświetliła alarmy innymi kolorami. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- przeglądarka historii czasem spowodowała zawieszenie systemu. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- podczas potwierdzenia przez użytkownika sieciowego obecnie są przekazywane dokładniejsze informacje o danym użytkowniku. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- przeglądarka stanu nie wyświetlała kolumny u klienta AckerId oraz UserNote. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- $.expr makro wyrażenie: W wyrażeniu można zastosować zmienną pDE (obiekt typu Rozszerzenia danych).
- INFO system: Usunięty błąd: w INFO systemie w trybie runtime czasem doszło do zkasowania zawartości karty "/Errors/Script" (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3)

Wersja 8.2.4 (od 8.2.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm obiekt: Został uzupełniony o stałe, które są potrzebne dla niektórych obliczeń matematycznych: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E oraz LOG2E.
- PmaPanel obiekt: Usunięty błąd: Jeżeli wartości parametrów panela były wprowadzone w konfiguratorze "Wartość domyślna sViewPars"", wtedy zostały źle wyznaczane (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3).
- Web panele: Optymalizacja wyświetlania trendów przy pomocy obiektu PmgTrendViewer w Webie w przypadku wolnego połączenia HTTP.

Wersja 8.2.3 (od 28.1.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Drivery komunikacyjne:
- PmBACnet driver komunikacyjny: Wytworzono
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Wiadomość typu Odczyt nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika PLC w niektórych przypadkach wytworzyła błędną listę nazw.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Korekta transmisji wiadomości typu XX-User defined opened function.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas zapisu zmiennej do sterownika PLC w niektórych przypadkach wystąpił błąd
- Web panele: Udoskonalona emulacja obiektów PmgTrendViewer oraz PmgWTable dla paneli JavaScript.
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: litewski (lt).
- PmgObject.GetPar metoda: przy pomocy metody GetPar był osiągalny tylko pierwszy parametr.

Wersja 8.2.2 (od 20.12.2012) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: serbski (latin).
- Karta "Aplikacja" obiektu PmaRoot: Nie można było przejść do trybu edycji w przypadku aplikacji zabezpieczonej przez hasło (patrz konfigurator "Edycja aplikacji ze sprawdzeniem hasła") (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.1).

Wersja 8.2.1 (od 11.12.2012) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: Udoskonalona emulacja ActiveX obiektów PmgTrendViewer oraz PmgWTable dla paneli Webowych typu JavaScript.
- Pm obiekt: Zostało wytworzonych wiele metod, które zastępują metody VBScript. Te nowe metody działają również w Web panelach (JavaScript i VBScript). Nowymi metodami są:
- Pm obiekt: Zostało wytworzonych wiele metod, które zastępują metody VBScript. Te nowe metody działają również w Web panelach (JavaScript i VBScript). Nowymi metodami są:
- Karta "Aplikacja" obiektu PmaRoot: Usunięty konfigurator "Przy otwarciu aplikacji przejdź do runtime". To znaczy, że z deweloperskim kluczem sprzętowym aplikacja uruchamia się w trybie deweloperskim. Dla aplikacji PmFree można w konfiguratorze "Typ licencji runtime" określić, czy dana aplikacja ma być uruchamiana w środowisku deweloperskim lub w runtime.
- PmaCommGroup obiekt: GetSpecParam oraz SetSpecParam nowe metody. W przypadku niektórych driverów umożliwiają odczyt/zmianę domyślnie ustawionego adresu sterownika PLC ("SlaveAddr").

Wersja 8.2.0 (od 24.10.2012) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor paneli:
- Prototypy i instance: Wytworzono nowe obiekty PmgPrototype oraz PmgInstance.
Te obiekty umożliwiają wytworzenie grupy obiektów (instancji) założonych na wspólnym szablonie (prototypie). Instancje mogą się różnić tylko pozycją, parametrami i zmiennymi - wszystko pozostałe jest zdefiniowane w prototypie.
Zaletą jest, że przez zmianę w prototypie zostaną jednocześnie zmienione wszystkie instancje. Koncepcja ta jest podobna jak w przypadku Pma obiektów PmaInstance i PmaPrototype.
- Edytor obiektów Pmg: Zmiana wyglądu okien konfiguracyjnych do edycji Pmg obiektów. Obecnie okna zawierają karty do edycji grup właściwości. Edycja Pmg obiektów jest dzięki temu uproszczona, ponieważ nie są otwierane kolejne okna podległe.
- PmgAnimImage nowy obiekt: Wyświetla animowane pliki GIF.
Obiekt ten jest dla zwykłych animacji dogodniejszym niż dotychczasowy obiekt PmgVideo, który służy do odtwarzania plików avi.
- PmgObject.Vars metoda: (Zmieniono na obiekt.) Pmg obiektu obecnie nie zwraca wartość zmiennej obiektu lecz zwraca obiekt, który przedstawia daną zmienną. Dopiero właściwość Vars.Value zwraca wartość zmiennej. Zmiana ta umożliwia zapis do zmiennych również w Web panelu.
- Web panele: Automatyczne wytwarzanie HTML stron panela zostało udoskonalone tak, że obecnie strony funkcjonują również w przeglądarkach Firefox, Chrome, Opera .... W celu pełej funkcjonalności są jednak konieczne zmiany w panelu:
- zdarzenia Pmg obiektu muszą być napisane w języku JavaScript. Ten język jest nowo wprowadzonym do systemu PROMOTIC i na razie służy tylko dla paneli, które mają funkcjonować w Webie.
Język JavaScript jest nowocześniejszym, bardziej powszechnym i dla potrzeb systemu PROMOTIC nawet prostszym niż język VBScript. Patrz Porównanie języków VBScript oraz JavaScript.
- Obiekty PmgTrendViewer i PmgWTable są emulowane w HTML (tzn. w przeglądarce nie jest uruchamiany ActiveX obiekt lecz wszystko funkcjonuje jako standardowe HTML). W obecnej wersji obiekty te nie są jeszcze w pełni funkcjonalne - są uruchomione tylko podstawowe funkcje.
Poza tymi dwoma obiektami inne ActiveX obiekty nie funkcjonują.
- Automatyczne wytwarzanie html podczas kompilacji panela jest szybsze a wytwarzane strony html są mniejsze.
- PmaWeb obiekt: "Typ Web serwera=wewnętrzny http" obecnie wspiera połączenie trwałe według HTTP/1.1. To znaczy, że po każdym zapytaniu połączenie NIE jest zakańczane i dlatego komunikacja jest szybsza.
- Drivery komunikacyjne:
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji z wyższymi seriami sterowników PLC Allen-Bradley poprzez protokół EtherNet/IP-CIP.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie dla EtherNet/IP.
Zmieniona nazwa drivera i licencji (poprzednia nazwa PmDF1).
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- Obecnie można transmitować wiadomości dla funkcji definiowanych przez użytkownika. W parametrach obiektu PmaCommMsg można obecnie ustawić funkcję: XX-User defined opened function.
- Obecnie można zapisywać do poszczególnych bitów (zarówno w obiekcie PmaCommGroup jak i PmaCommMsg) przy pomocy funkcji Modbus 22-Mask Write Register (Modify Register Using both AND & OR Masks).
- PmMelsecFXS driver komunikacyjny:
- Uogólnienie do zastosowania z obiektem PmaCommGroup.
- Uogólnienie dla większego zakresu urządzeń, które wspierają sterowniki PLC od typu FX2N.
- PmFatek driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK.
- System alarmów i Eventów:
- Historię można obecnie zapisywać również do dBase DBF plików, patrz konfigurator "Typ zapisania" oraz "Parametry dla typu: Plik dBase III (*.dbf)".
- Przy zapisywaniu do plików tekstowych już nie powstają pliki typu *.alc/*.evc, w których znajdowała się lista kopii zapasowych. Lista kopii zapasowych jest obecnie wytwarzana automatycznie.
- Rozszerzenia danych:
- ExtEvent obiekt: nowe rozszerzenie danych, które przy zapisie do zmiennej umożliwia wytworzenie eventu dla obiektu PmaEventGroup. Jest podobne do ExtAlarmBinary.
- Karta "Dane" obiektu PmaData: ExtWriteAction: Nowe rozszerzenie danych, które określa, kiedy zostaną wywołane zdarzenia onItemBeforeWrite i onItemAfterWrite. Poprzednio te ustawienia znajdowały się bezpośrednio w konfiguratorach zmiennej, obecnie to ustawienie jest automatycznie konwertowane do rozszerzenia danych.
- CSV pliki:
- Eksport-Import zmiennych obiektu PmaData: obecnie można zapisywać i odczytywać ustawienia rozszerzeń danych. Wszystkie rozszerzenia danych są w tym przypadku zapisane do jednego systemowego tekstu.
- Pm.FileCsvWrite nowa metoda: do zapisu do pliku CSV. Jest odwrotną metodą do uprzednio istniejącej metody Pm.FileCsvRead.
- Makro wyrażenie:
- Sposób zapisu makro wyrażeń został uogólniony tak, żeby było można wytwarzać "makro w makrze", czyli żeby wartością w makro wyrażeniu mogło być ponownie makro wyrażenie. Obecnie można wprowadzić makro wyrażenie w formie prostej (w stary sposób, kiedy nie można wytwarzać bardziej złożonych konstrukcji) i w formie złożonej (gdzie występują nawiasy i można wytwarzać "makro w makrze").
- Nowe Makro wyrażenie $.expr dla bardzo ogólnych obliczeń.
- Środowisko deweloperskie: Środowisko deweloperskie PROMOTIC obecnie zapamiętuje (w pliku Promotic.ini) 10 ostatnio edytowanych projektów. Jeżeli obecnie zostanie uruchomiony właściwe oprogramowanie Promotic.exe, wtedy w dialogu wstępnym zaoferuje te projekty do wyboru.
- Typy nośników licencji PROMOTIC: - Serwer licencyjny PmLicServer Nowy typ nośnika licencyjnego, który umożliwia posiadanie na jednym serwerze administracji licencji PROMOTIC.
Wtedy jedna lub kilka aplikacji PROMOTIC nie muszą posiadać standardowego klucza sprzętowego ale licencję uzyskają przy pomocy komunikacji Ethernet z serwerem "PmLicServer".
Jest to bardzo dogodne, jeżeli aplikacja jest uruchomiona na komputerze wirtualnym lub jeżeli w danej firmie jest większa ilość aplikacji PROMOTIC.
- PmaTrendGroup obiekt: Wartość tekstowa konfiguratora "Wyświetlana nazwa trendu" jest obecnie zlokalizowana w Webie a także przy przełączeniu aplikacji do innego języka.
- Użytkownicy oraz uprawnienia: Zdarzenie onUserLogonBegin jest obecnie wywoływane także dla użytkowników Webowych co umożliwia przy pomocy skryptu wyeliminowanie zalogowania konkretnego użytkownika.
- Karta "Aplikacja" obiektu PmaRoot: Systemowe pliki z danymi (np. plik Aplikacja.log) są standardowo zapisywane w folderze aplikacji.
Obecnie to ustawienie można zmienić w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Do systemowych plików z danymi".
- PmgFrame obiekt: W obiekcie PmgFrame jest nowa metoda OpenView, która umożliwia otwarcie przeglądarki z parametrem.
- Pm.GetSystemInfo metoda:
- Nowa opcja "screensaver.active" określa, czy jest aktywny wygaszacz ekranu.
- Nowa opcja "app.zoom" umożliwia odczytać zoom aplikacji (tzn. wartość konfiguratora "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji").
© MICROSYS, spol. s r.o.