Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC 8.2 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

Wersja 8.2.23 (od 19.11.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor paneli: Usunięty błąd: Brak możliwości poruszania obiektem PmgLine, jeżeli był ustawiony pionowo lub poziomo. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.9.
- PmTeco driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas transferu wartości 8-Byte (Typ danych LREAL oraz DATE / DATE_AND_TIME) pojawiały się błędy. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.9.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Nie działała komunikacja jeżeli w jednym z obiektów PmaCommGroup znajdowały się zmienne wymagające dane z różnych numerów DataFile.

Wersja 8.2.22 (od 14.5.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaInstance obiekt: Optymalizacja (przyspieszenie) wczytywania obiektu z obiektu PmaPrototype podczas startu runtime. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.5.
- Web panele:
- Niepoprawnie obliczano rozmiar oraz pozycję panela otwieranego w niezależnym oknie (tzn. jeżeli był "_blank"). Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.5.
- panele JavaScript czasami zostały niepoprawnie wyświetlone w InternetExplorer9. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.5.
- Powiązanie danych "SP - Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm": nie działała w panelach JavaScript. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.5.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Uogólnienie o typ ASDU-5 oraz ASDU-6.

Wersja 8.2.21 (od 22.4.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Obiekt PmgTrendViewer w panelach JavaScript:
- Usprawniono metody AddPoints, GetTimeArray oraz GetValueArray.
- Udoskonalono wyrysowanie wartości trendów po naciśnięciu myszką.
- Korekty błędów, które wystąpiły podczas korzystania ze starszej przeglądarki InternetExplorer8.

Wersja 8.2.20 (od 4.3.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Korekta podczas otwierania alarm/event przeglądarki na Webie. Po zastosowaniu $vb w identyfikatorze grupy alarmu wyrażenie oceniono jako puste. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.3.
- Korekta przepisywania danych w pamięci podczas zapisu do DBF (alarmy DBF), podczas przekroczenia wielkości zapisywanej wartości wobec szerokości kolumny w DBF. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.3.

Wersja 8.2.19 (od 2.3.2015) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Usprawnione metody Pm.CreateDate oraz Pm.FormatDate. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.2.
- Usprawniona edycja w Touchpad przeglądarkach, które nie wspierają myszki - na przykład Android. Przeglądarki te nie wspierają dwukrotne kliknięcie myszki, który powoduje otwarcie edycji w obiektach PmgString oraz PmgWTable. Teraz można przejść do trybu edycji również wyborem z menu lokalnego Pmg obiektu - tzn. na przykład w Android dłużsszym przytrzymaniem palca na Pmg obiektcie. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.2.
- Poprawiony tryb edycji w obiekcie PmgWEdit - nie działał w Chrome oraz Android. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.2.
- PmaWorkspace obiekt: Usprawniony dla Webu jako standardowa strona HTML (wcześniej był zbudowany w oparciu o przestarzałą koncepcję frameset). Równocześnie dla Webu zostało ulepszone zachowanie scrollbarów. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.2.
- PmMBus driver komunikacyjny:
- Uogólnienie ItemId o możliwość wprowadzenia wymaganego Subunit.
- Wytworzono nowy typ powiadomienia (w obiekcie PmaCommMsg) dla odczytu informacji o tym, jakie wartości można uzyskać z miernika.
- Czasami "przeliczenie do jenostki fizykalnej" zostało wykonane niepoprawnie (dla rozszerzonego typu VIFE)
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Czasami nie działała transmisja danych typu Wczytanie nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika PLC.

Wersja 8.2.18 (od 5.11.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgRasterImage obiekt: Usunięty błąd: Czasami dochodziło do niepoprawnego wyrysowania przeźroczystości w konfiguratorze "Stopień przeźroczystości". Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.1.
- PmaPanel obiekt: Usunięty błąd: Panele JavaScript czasami powodowały ubytek pamięci. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.1.
- Web panele:
- Otwarcie panela zawieszało się w przypadku wpisania znaków diakrytycznych w parametrach panela.
- Obiekt PmgTrendViewer w panelach JavaScript: Optymalizacja zapytań w przypadku ich dużej ilości lub częstotliwości.
- Udoskonalono wyrysowanie Pmg obiektów również dla starszych przeglądarek InternetExplorer 8.
- Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.3.1.
- PmSNMP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Identyfikator polecenia posiadał błędny format w przenoszonych danych. Możliwym było przeniesienie tylko pierwszych 128 powiadomień.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Odczyt oraz zapis bitu w rejestrze (tzn. odczyt oraz zapis do obszaru RoB) nie działał poprawnie.

Wersja 8.2.17 (od 15.8.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: W obiektach PmgString oraz PmgWEdit udoskonalona praca z fokusem podczas zakończenia edycji.
- Edytor paneli: W konfiguracji powiązania danych "E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym" nie było możliwe dodanie następnej zmiennej.
- PmS7 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: podczas odczytu oraz zapisu warości typu danych S5Time.

Wersja 8.2.16 (od 12.6.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaAlarmGroup obiekt: w zakładce "Pozycje" dodano przyciski do importu oraz eksportu pozycji.
- PmaTrendGroup obiekt: Usunięty błąd: dla typu zapisu "Database Oracle cyclic" nie działało usuwanie starych rekordów.
- PmgRasterImage obiekt: Wprowadzone wsparcie formatu graficznego WMF.
- Pm.GetDateOf metoda: Małe korekty oraz usprawnienie dla Web paneli.
- PmaWeb obiekt: Usunięty błąd: Podczas większych obciążeń przestał działać Web serwer (przede wszystkim w przypadku ustawienia typu usługa http).
- Web panele oraz obiekt PmgTrendViewer w panelach JavaScript: Różne małe korekty oraz udoskonalenia.
- PmBACnet driver komunikacyjny: Uogólnienie zapis do urządzenia:
- U present-value teraz można określać również pryorytet zapisu.
- Podczas zapisu wartości null dla JavaScript lub Empty pro VBScript wysyłana jest wartość BACnet NULL i wtedy w urządzeniu dojdzie do usunięcia danych.
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd:
- Nie było możliwe podłączenie dwu aplikacji PROMOTIC do jednego sterownika PLC.
- Nie działał poprawnie transfer danych typu Wczytanie nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika PLC.

Wersja 8.2.15 (od 24.4.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt PmgTrendViewer: Druk w trybie tabelkowym był niepoprawnie formatowany.
- Web panele:
- Obiekt PmgTrendViewer w panelach JavaScript:
- Usprawniony druk trendów z przeglądarki Web przy pomocy metod SaveToHtm oraz Pm.PrintHtmlPage. Nowe konfiguracje wstępne przeglądarki trendów posiadają już poprawnie zkonfigurowany przycisk do druku.
- Różne korekty błędów rysowania.
- Jeżeli w panelu zostało zastosowane niewspierane powiązanie danych VB - Powiązanie danych z wyrażeniem skryptowym lub S - Powiązanie danych z zawartością pliku tekstowego, wtedy Web panel w ogóle nie został odczytany. Teraz zostanie wczytany lecz nie będą działały następujące powiązania.
- onMousePress zdarzenie: (w Firefox lub Chrome) działało nawet jeżeli sterowanie było zabronione.
- PmMBus driver komunikacyjny:
- W ItemId dodano możliwość odczytu adresu urządzenia (MeterAddr).
- Dla urządzeń Sontex SUPERCAL korekta wczytywania danych.
- Pm.ScanDate metoda: czasami zostały niepoprawnie zweryfikowane milisekundy.
- Pm.NetTestPC metoda: dla parametru nType=3 (Ping 2) dochodziło do ubytku pamięci.
- GetOwnedByType metoda: zwracała również obiekt, ponad którym została wywołana.

Wersja 8.2.14 (od 4.2.2014) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- OpenViewModal metoda nie potrafiła zwracać wartość typu Date.
- Obiekt PmgString: Nie działały powiązania danych dla konfiguratorów Zakres dolny oraz Zakres górny.
- Obiekt PmgTrendViewer w panelach JavaScript:
- Uruchomiony kolor tła podziałki (konfigurator "Kolor tła").
- Uruchomione właściwości CursorTime oraz CursorValue.
- Uruchomione zdarzenie onCursorTimeChange.
- PmaAlarmGroup obiekt (przeglądarka historii):
- Usunięty błąd: podczas włączonego filtru oraz w przypadku zdalnych alarmów (tzn. kiedy Typ zapisania = Odległe połączenie poprzez WEB) nie działał właściwie scrollbar.
- Optymalizacja wyszukiwania oraz wczytywania danych z plików historii.
- Pm.StringOper nowa metoda: umożliwia usuwanie początkowych/końcowych spacji (trim) oraz zamianę dożych/małych liter. Ta metoda dla JavaScript zastepuje VBScript metody: Trim, LTrim, RTrim, LCase, UCase.
- PmaData.WriteToWeb metoda: Usunięty błąd: podczas zapisu wartości tekstowej na koniec tekstu był dodawany znak 0.
- PmaDataTable.SetArray metoda: Usunięty błąd: podczas zapisu do komórki wartość nie została właściwie przetransformowana na wymagany typ danych kolumny.
- Obiekt PmgTrendViewer: optymalizowany podczas oferowania i wyrysowania przebiegu trendów.
- Obiekt PmgWTable: optymalizowany podczas wyrysowania by nie migotał.

Wersja 8.2.13 (od 17.12.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Ulepszenie automatycznie generowanych HTML paneli dla InternetExporer 11 (w tej przeglądarce Microsoft znów przestał wspierać niektóre funkcjonalności).
- PmgRasterImage obiekt: Jeżeli konfigurator "Wielkość" został ustawionu na wartość "Poprzez cały nadzędny", wtedy w Webie nie działo wyświetlanie obrazków w formacie PNG.
- Obiekt PmgTrendViewer emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Uruchomienie wyświetlania czasu obok kursora.
- Korekta w metodzie AddTrend.
- Edytor paneli: Uruchomiono całościowe kopiowanie konfiguratora "Parametry obiektu".
- PmgWCombo obiekt: w trybie runtime rozmiar obiektu nie dostosował się do wielkości czcionki.
- PmaAlarmGroup obiekt: Jeżeli w przeglądarce stanu został ustawiony konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)", wtedy alarmy nie wyświetlały się w przeglądarce historii.
- ClosePort metoda: Metoda ta teraz nie zamknie port jeżeli ten jest aktualnie otwierany.
- Pm.FileCsvWrite metoda:
- Wejściowa macierz wartości aValues poprzez wołanie metody została zamknięta i nie było możliwe ponad tą tablicą wołać na przykład ReDim.
- Jeżeli zostało określone "fileselect:yes;" oraz nie został potwierzdony dialog dla wyboru pliku, wtedy metoda i tak przeprowadziła zapis do pliku.
- Pm.SetBit metoda: Niepoprawnie był testowany zakres bitów i niekiedy możliwy był zapis poza obszar.
- Pm.ControlSound metoda: w INFO systemie w /Errors/Global został wygenerowany błąd, nawet jeżeli metoda przebiegła w porządku.

Wersja 8.2.12 (od 5.11.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Pm.WndLogon metoda usprawniona również dla innych przeglądarek aniżeli MS InternetExplorer.
- Obiekt PmgTrendViewer emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Usprawnione właściwości TimeMin oraz TimeMax
- Usprawnione przeglądanie trendów przy pomocy tabeli
- PmaAlarmGroup obiekt: W przypadku przełączania przeglądarki stanu bieżącego i historii aktualnie jest dodawany tekst filtracji.
- Pm.NetTestPC metoda: przypadkowo zwracał true również dla niedostępnych PC.

Wersja 8.2.11 (od 28.8.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaPrototype obiekt: obszerne optymalizacje, które przyśpieszają start aplikacji oraz zmniejsza wielkość korzystanej pamięci (np. wspólne skrypty w instancjach inicjalizują się tylko raz).
- PmaAlarmGroup.GetStateData: jeżeli nie jest określony kierunek (nie jest określony parametr from lub to) wtedy zapisane pozycje są zwracane od najnowszych do najstarszych - wg dokumentacja. Kierunek można wprowadzić przy pomocy parametru scanstart.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: w wiadomości typu XX-User defined opened function do zmiennej w zakładce "Dane-odbiór" nie zapisywała się ilość bajtów pobranych danych lecz całkowita długość wiadomości.
- Korekta w rdzeniu wszystkich driverów komunikacyjnych - bardzo dużego obciążenie mogło spowodować trwałe zablokowanie komunikacji.
- PmgCanvas obiekt: nowa konfiguracja wstępna dla inteligentnych zaworów oraz pomp.

Wersja 8.2.10 (od 24.7.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: W SO Windows XP w panelach graficznych czasami nie doszło do poprawnego obliczenia niektórych powiązań danych. (korekta została wprowadzona również do wersji Pm8.1.13).
- Edytor paneli: Nie było możliwe zbiorowo edytować właściwość PmgObject > Panel > Kontrast (-100 do 100%).
- Web panele: Dla: InternetExplorer8 (oraz niższe): Obiekty PmgTrendViewer oraz PmgWTable w panelach JavaScript nie są emulowane (ponieważ ta stara przeglądarka nie wspiera niektórych ważnych standardów), ale przeglądarka przełączy się do trybu pełnego wyświetlenia ActiveX (te elementy ActiveX muszą zostać u klienta zainstalowane) - podobnie jak dla paneli VBScript.

Wersja 8.2.9 (od 9.7.2013) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Udoskonalona emulacja obiektu PmgTrendViewer oraz PmgWTable dla JavaScript paneli.
- W przypadku obiektów PmgBarPane oraz PmgSliderPane zostały przerzucone limity urządzeń oraz limity technologiczne.
- Dla Webu zostały usprawnione metody Pm.GetBit oraz Pm.SetBit.
- Edytor paneli:
- Jeżeli obiekt PmgInstance znajdował się w następnym objekcie PmgInstance, wtedy nie było możliwe przeprowadzić kompilacji.
- Konfiguratory w powiązaniu danych "T - Powiązanie danych z obliczeniem według tabeli wartości" niekiedy wychodziły poza obszar danych.
- Alarmy oraz Eventy:
- Podczas przełączania pomiędzy przeglądarką stanu a historią nie zostało zachowane ustawienie podgrup oraz filtrów.
- W przeglądarce stanów na Webu znajduje się poprawka dla większej ilości wyświetlonych alarmów.
- INFO system: nowa zakładka "/System/Statistics", która wyświetla bieżącą statystykę całej aplikacji.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Jeżeli zostanie pobrana wartość ze znacznikiem niewłaściwego stanu w kwalifikatorze, wtedy danej zmiennej będzie ustawiona właściwość Quality o wartości "0=Bad:NonSpecific".
- PmaCommGroup obiekt: Czasami nie działał import/eksport do pliku CSV.

Wersja 8.2.8 (od 29.5.2013) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.2 stabilną i w przyszłości będą do niej dodawane tylko nezbędne korekty. Dalszy rozwój będzie prowadzony w nowej wersji Promotic8.3.
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmSNMP driver komunikacyjny: Wytworzono
- Nowe narzędzie PmRtManager. Służy do administracji runtime aplikacji PROMOTIC. Umożliwia dwie funkcje:
- Nadzorowanie uruchomionej aplikacji iw razie potrzeby ponowne jej uruchomienie (tzw. WatchDog). Patrz PmRtManager jako WatchDog. Ta funkcja zastępuje poprzednie proste narzędzie PmWatchDog.
- Uruchomić aplikację jako usługę SO Windows. Patrz PmRtManager jako usługa.
- PmaData.WriteToWeb metoda: można wprowadzić, które zmienne mają być przesłane.
- PmgInstance obiekt: Usunięty błąd: Jeżeli obiekt został wżłobiony do innego obiektu, wtedy w edytorze paneli została błędnie narysowana jego pozycja.
- Web panele: Udoskonalona emulacja obiektu PmgTrendViewer oraz PmgWTable dla paneli JavaScript.

Wersja 8.2.7 (od 29.4.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgCanvas nowy obiekt: Umożliwiający swobodne rysowanie (przy pomocy JavaScript) do powierzchni tego obiektu. Obiekt ten jest "rewolucyjny" w tym, że daje projektantowi do ręki narzędzie dla własnego wytwarzania własnej grafiki. Algorytm rysowania może być zależny od zmiennych elementu, i wtedy może zmieniać kolory, kształty, odcienie, itd., na podstawie stanu zmiennych w aplikacji.

Dla tego obiektu są również przygotowane ciekawe konfiguracje wstępne, które pokazują praktyczne możliwości tego obiektu.

- PmIEC62056: Nowy driver do komunikacji z urządzeniami dla pomiaru energii elektrycznej poprzez protokół według normy IEC62056-21 lub IEC1107:1996.
- Administrator tekstów zlokalizowanych: Nowe narzędzie do zarządzania zlokalizowanych tekstów. Można go wywołać w środowisku deweloperskim z menu > Administrator tekstów zlokalizowanych.
- Web panele:
- Udoskonalona emulacja obiektu PmgTrendViewer dla paneli JavaScript.
- Uruchomiona metoda PmgFrame.OpenView.
- PmaTrendGroup obiekt: W konfiguratorach Jednostka oraz Nazwa do wyświetlenia można teraz wprowadzać Makro wyrażenie $.text.
- PmaAlarmGroup obiekt:
- Usunięty błąd: metoda GetStateData nie zwróciła danych jeżeli został ustawiony typ "Odległe połączenie poprzez WEB".
- Pm.ColorOper metoda: nowy typ transformacji 2 potrafi zmienić jasność określonego koloru.

Wersja 8.2.6 (od 18.3.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmgString obiekt: udostępniona możliwość bezpośredniej edycji (podobnie jak w obiekcie PmgWEdit). Wcześniej była możliwość edycji tylko przy pomocy okna pomocniczego. Patrz konfigurator "Typ edycji".
- Pm.StringJoin nowa metoda umożliwia połączyć tabelkę wartości do jednego łańcucha z separatorami.
- Pm.StringCmp nowa metoda dla porównywania dwu łańcuchów.
- Drivery komunikacyjne:
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Uogólnienie o typ ASDU-103.
- Usunięty błąd: dla wirtualnego łącza szeregowego (dla konwertera USB-łącze szeregowe) nie działała metoda OpenPort oraz ClosePort.
- PmaTrendGroup obiekt: w zmiennej trendu w konfiguratorze "Dodatkowe parametry" znajduje się nowa pozycjaDodatkowe parametry, która umożliwia wpisanie nazwy kolumny w bazie danych.

Wersja 8.2.5 (od 25.2.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Udostępniony konfigurator "Wzór" dla obiektów PmgRectangle oraz PmgEllipse.
- Udostępniony konfigurator "Zaokrąglenie rogu X" dla obiektu PmgRectangle.
- Udostępniony metoda Pm.StringScan.
- Udoskonalona emulacja obiektu PmgTrendViewer dla JavaScript paneli graficznych.
- Alarmy oraz Eventy: Jeżeli w obiekcie PmaAlarmGroup był ustawiony konfigurator "Typ zapisania" na wartość "Odległe połączenie poprzez WEB", wtedy:
- czasem nie działała poprawnie metoda GetHistoryData.
- podczas otwarcia przeglądarka stanu chwilowo wyświetliła alarmy innymi kolorami. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- przeglądarka historii czasem spowodowała zawieszenie systemu. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- podczas potwierdzenia przez użytkownika sieciowego obecnie są przekazywane dokładniejsze informacje o danym użytkowniku. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- przeglądarka stanu nie wyświetlała kolumny u klienta AckerId oraz UserNote. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.11.
- Makro wyrażenie $.expr: w wyrażeniu można teraz używać również niektóre (matematyczne, łańcuchowe) metody obiektu Pm.
- Usunięty błąd: w INFO systemie w trybie runtime czasem doszło do zkasowania zawartości zakładki /Errors/Script (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3).

Wersja 8.2.4 (od 8.2.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt Pm: został uzupełniony o stałe, które są potrzebne dla niektórych obliczeń matematycznych: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E oraz LOG2E.
- Usunięty błąd: Jeżeli wartości parametrów panela były wprowadzone w konfiguratorze "Wartość domyślna sParams"", wtedy zostały źle wyznaczane (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3).
- Web panele:
- Usunięty błąd: Zmienne Pmg obiektu nie były dostępne w przeglądarce Internet Explorer 8 oraz starszych (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3).
- Optymalizacja wyświetlania trendów przy pomocy obiektu PmgTrendViewer w internecie w przypadku wolnego połączenia HTTP.

Wersja 8.2.3 (od 28.1.2013) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Drivery komunikacyjne:
- PmBACnet driver komunikacyjny: Wytworzono
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Naprawa transmisji wiadomości typu XX-User defined opened function.
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Wiadomość typu Wczytanie nazw wszystkich dostępnych zmiennych ze sterownika PLC w niektórych przypadkach wytworzyła błędną listę nazw.
- Web panele: Udoskonalona emulacja obiektów PmgTrendViewer oraz PmgWTable dla paneli JavaScript.
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: litewski. Patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
- Parametry Pmg obiektu: Usunięty błąd: przy pomocy metody GetPar był osiągalny tylko pierwszy parametr.

Wersja 8.2.2 (od 20.12.2012) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: Nie można było przejść do trybu edycji w przypadku aplikacji zabezpieczonej przez hasło (patrz konfigurator "Edycja aplikacji ze sprawdzeniem hasła") (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.1).
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: serbski (latin). Patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.

Wersja 8.2.1 (od 11.12.2012) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Udoskonalona emulacja obiektów ActiveX PmgTrendViewer oraz PmgWTable dla paneli webowych typu JavaScript.
- Udoskonalone wyświetlanie obiektu PmgShape w przeglądarce InternetExplorer.9 oraz innych. Niestety nie można osiągnąć pełnej zgodności dla przeglądarki InternetExplorer.8 oraz starszych i w tych przeglądarkach obiekt może wyświetlać się niezupełnie poprawnie.
- Pm obiekt: zostało wytworzonych wiele metod, które zastępują metody VBScript. Te nowe metody działają również w Web panelach (Javascript i VBScript). Nowymi metodami są:
- Usunięty konfigurator "Przy otwarciu aplikacji przejdź do runtime" w zakładce "Aplikacja". To znaczy, że z deweloperskim kluczem sprzętowym aplikacja uruchamia się w trybie deweloperskim. Dla aplikacji PmFree można w konfiguratorze "Typ licencji runtime" określić, czy dana aplikacja ma być uruchamiana w trybie deweloperskim lub runtime.
- PmaCommGroup obiekt: GetSpecParam oraz SetSpecParam nowe metody. W przypadku niektórych driverów umożliwiają odczyt/zmianę domyślnie ustawionego adresu sterownika PLC ("SlaveAddr").

Wersja 8.2.0 (od 24.10.2012) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor paneli:
- Nowe obiekty PmgInstance i PmgPrototype:

Te obiekty umożliwiają wytworzenie grupy obiektów (instancji) założonych na wspólnym szablonie (prototypie). Instancje mogą się różnić tylko pozycją, parametrami i zmiennymi - wszystko pozostałe jest zdefiniowane w prototypie. Zaletą jest, że przez zmianę w prototypie zostaną jednocześnie zmienione wszystkie instancje. Koncepcja ta jest podobna jak w przypadku Promotic obiektów PmaInstance i PmaPrototype.

- PmgAnimImage nowy obiekt: Wyświetla animowane pliki GIF.

Obiekt ten jest dla zwykłych animacji dogodniejszym niż dotychczasowy obiekt PmgVideo, który służy do odtwarzania plików avi.

- PmgRasterImage.Rotation nowa właściwość umożliwia odczyt/zapis wartości w konfiguratorze "Rotuj".
- Zmiana wyglądu okien konfiguracyjnych do edycji Pmg obiektów. Obecnie okna zawierają zakładki do edycji grup właściwości. Edycja Pmg obiektów jest dzięki temu uproszczona, ponieważ nie są otwierane kolejne okna podległe. Koncepcja tych dialogów konfiguracyjnych jest obecnie taka sama jak w Edytorze aplikacji.
- Vars metoda Pmg obiektu obecnie nie zwraca wartość zmiennej obiektu lecz zwraca obiekt, który przedstawia daną zmienną. Dopiero właściwość Vars.Value zwraca wartość zmiennej.
- Web panele:
- Automatyczne wytwarzanie html stron panelu zostało udoskonalone tak, że obecnie strony funkcjonują również w przeglądarkach Firefox, Chrome, Opera .... W celu pełej funkcjonalności są jednak konieczne zmiany w panelu:
- zdarzenia Pmg obiektu muszą być napisane w języku JavaScript. Ten język jest nowo wprowadzonym do systemu PROMOTIC i na razie służy tylko do paneli, które mają funkcjonować na Webie.

Język JavaScript jest nowocześniejszym, bardziej powszechnym i dla potrzeb systemu PROMOTIC nawet prostszym niż język VBScript. Patrz Porównanie języków VBScript oraz JavaScript.

- Obiekty PmgTrendViewer i PmgWTable są emulowane w HTML (tzn. w przeglądarce nie jest uruchamiany kod ActiveX lecz wszystko funkcjonuje jako standardowe HTML). W obecnej wersji obiekty te nie są jeszcze w pełni funkcjonalne - są uruchomione tylko podstawowe funkcje.

Poza tymi dwoma obiektami inne elementy ActiveX nie funkcjonują.

- Automatyczne wytwarzanie html podczas kompilacji panelu jest szybsze a wytwarzane strony html są mniejsze.
- PmaWeb obiekt:

"Typ Web serwera=wewnętrzny http" obecnie wspiera połączenie trwałe według HTTP/1.1. To znaczy, że po każdym zapytaniu połączenie NIE jest zakańczane i dlatego komunikacja jest szybsza.

- Drivery komunikacyjne:
- PmABradleyCIP driver komunikacyjny: Nowy driver do komunikacji z wyższymi seriami sterowników PLC Allen-Bradley za pośrednictwem protokołu EtherNet/IP-CIP.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie dla EtherNet/IP.

Zmieniona nazwa drivera i licencji (poprzednia nazwa PmDF1).

- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- Obecnie można transmitować komunikaty dla funkcji definiowanych przez użytkownika. W parametrach obiektu PmaCommMsg można obecnie ustawić funkcję: XX-User defined opened function.
- Obecnie można zapisywać do poszczególnych bitów (zarówno w obiekcie PmaCommGroup jak i PmaCommMsg) przy pomocy funkcji Modbus 22-Mask Write Register (Modify Register Using both AND & OR Masks).
- PmMelsecFXS:
- Uogólnienie do zastosowania z obiektem PmaCommGroup.
- Uogólnienie dla większego zakresu urządzeń, które wspierają sterowniki PLC od typu FX2N.
- PmFatek: Nowy driver do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK.
- Alarmy oraz Eventy:
- Historię można obecnie zapisywać również do DBase DBF plików, patrz konfigurator "Typ zapisania" oraz "Parametry dla typu: Plik dBASE III (*.dbf)".
- Przy zapisywaniu do plików tekstowych już nie powstają pliki typu *.alc/*.evc, w których znajdowała się lista kopii zapasowych. Lista kopii zapasowych jest obecnie wytwarzana automatycznie.
- Rozszerzenia danych:
- ExtEvent: nowe rozszerzenie danych, które przy zapisie do zmiennej umożliwia wytworzenie eventu dla obiektu PmaEventGroup. Jest podobne do ExtAlarmBinary.
- PmaData obiekt, Dane zakładka: ExtWriteAction: nowe rozszerzenie danych, które określa, kiedy zostaną wywołane zdarzenia onItemBeforeWrite i onItemAfterWrite. Poprzednio te ustawienia znajdowały się bezpośrednio w konfiguratorach zmiennej, obecnie to ustawienie jest automatycznie konwertowane do rozszerzenia danych.
- Pliki CSV:
- Eksport-Import zmiennych obiektu PmaData: obecnie można zapisywać i odczytywać ustawienia rozszerzeń danych. Wszystkie rozszerzenia danych są w tym przypadku zapisane do jednego systemowego tekstu.
- Pm.FileCsvWrite nowa metoda: do zapisu do pliku CSV. Jest odwrotną metodą do uprzednio istniejącej metody Pm.FileCsvRead.
- Makro wyrażenie:
- Sposób zapisu makro wyrażeń został uogólniony tak, żeby było można wytwarzać "makro w makrze", czyli żeby wartością w makro wyrażeniu mogło być ponownie makro wyrażenie. Obecnie można makro wyrażenie wpisać w formie prostej (w stary sposób, kiedy nie można wytwarzać bardziej złożonych konstrukcji) i w formie złożonej (gdzie występują nawiasy i można wytwarzać "makro w makrze").
- Nowe Makro wyrażenie $.expr dla bardzo ogólnych obliczeń.
- Środowisko deweloperskie PROMOTIC obecnie zapamiętuje (w pliku Promotic.ini) 10 ostatnio edytowanych projektów. Jeżeli obecnie zostanie uruchomiony właściwe oprogramowanie Promotic.exe, wtedy w dialogu wstępnym zaoferuje te projekty.
- Typy nośników licencji PROMOTIC:
- Serwer licencyjny PmLicServer: Nowy rodzaj klucza, który umożliwia posiadanie na jednym serwerze administracji licencji PROMOTIC. Wtedy jedna lub kilka aplikacji nie muszą posiadać standardowego klucza sprzętowego ale licencję uzyskają przy pomocy komunikacji Ethernet z serwerem "PmLicServer". Jest to bardzo dogodne, jeżeli aplikacja jest uruchomiona w środowisku wirtualnym lub jeżeli w danej firmie jest większa ilość aplikacji.
- PmaTrendGroup obiekt: Wartość tekstowa konfiguratora "Nazwa do wyświetlenia" jest obecnie zlokalizowana w środowisku webowym a także przy przełączeniu aplikacji do innego języka.
- Użytkownicy oraz uprawnienia: zdarzenie onUserLogonBegin jest obecnie wywoływane także dla użytkowników webowych co umożliwia przy pomocy skryptu wyeliminowanie zalogowania konkretnego użytkownika.
- Systemowe pliki z danymi (np. plik "Aplikacja.log") są standardowo zapisywane w folderze aplikacji. Obecnie to ustawienie można zmienić w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Do systemowych plików z danymi".
- w obiekcie PmgFrame jest nowa metoda OpenView, która umożliwia otwarcie przeglądarki z parametrem.
- Pm.GetSystemInfo metoda:
- Nowa operacja "screensaver.active" umożliwia stwierdzenie, czy jest aktywny wygaszacz ekranu.
- Nowa operacja "app.zoom" umożliwia odczytać zoom aplikacji (tzn. wartość konfiguratora "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji").
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice