Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToHtm - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Metoda wczyta szablon HTML określony w parametrze sSrcHtm, zapisze do niego własne dane wyeksportowane do łańcucha i w rezultacie wytworzy stronę HTML, którą zapisze według ustawienia parametru sDstHtm.

W ten sposób wytworzona strona HTML może mieć wygląd wykresu lub tabelkowy i można ją wykorzystać na przykład do druku (patrz Przykład1).

Składnia:
Variant SaveToHtm(String sSrcHtm, String sDstHtm, String sParams, [String sParText])
Wołanie:
value = oTView.SaveToHtm(sSrcHtm, sDstHtm, sParams)
Parametry:
sSrcHtm(String) Wprowadzając pusty łańcuch "" szablon zostanie wygenerowany przy wykorzystaniu systemu PROMOTIC.
sDstHtm(String) Miejsce do zapisania strony HTML. Może być:
- plik na dysku, który zostanie nowo wytworzony - Nazwa pliku ze ścieżką wprowadzona z prefiksem file: (np. "file:c:/dest.htm"). Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji (jeżeli przeglądarka trendów jest uruchomiona w aplikacji PROMOTIC).
- łańcuch w zmiennej (String) - W tym przypadku parametr jest wejściowo/wyjściowy (wejściem jest "string:") i następnie po wywołaniu tej metody zawiera właściwą zawartość pliku HTML.
- łańcuch w zmiennej (String) - gdzie słowem kluczowym jest "return:" wtedy metoda zwraca samą zawartość strony HTML. (Metoda z takim parametrem działa również w panelach JavaScript.)

Do wprowadzenia nie można zastosować bezpośrednio makro wyrażenia, lecz można wykorzystać metodę EvalMacro.

sParams(String) Dodatkowe parametry określająca sposób wytworzenia pliku docelowego. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "mode:graph;view:dlg;".
"mode:xxx;" (opcjonalne) - Określa, która strona zostanie wykorzystana do wyświetlenia danych przeglądarki trendów
table (domyślnie) - strona w tabelkowej formie
graph - strona w formie graficznej z wykresem 2-wymiarowym
"graphcfg:xxx;" (opcjonalne) - Określa, jakie ustawienie zostanie zastosowane dla przeglądarki trendów w formie graficznej (PmgTrendViewer) w zapisanej stronie HTML. Strona HTML zawiera w sobie swój własny obiekt (PmgTrendViewer).
default (domyślnie) - Wszystkie ustawienia przeglądarki w zapisanej stronie HTML będą domyślne (z wyjątkiem czasu od-do).
copy - Wszystkie ustawienia przeglądarki w zapisanej stronie HTML zostanie przejęte z przeglądarki, w której została wywołana metoda SaveToHtm.
"view:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy i jak ma zostać wyświetlona wytworzona strona
no (domyślnie) - nie jest wyświetlana
dlg - wytworzona strona zostanie wyświetlona w oknie o wstępnie ustawionej wielkości
"text_xxx:yyy;" (opcjonalne) - Szablon (określony w parametrze sSrcHtm) zawiera kilka wstępnie ustawionych słów kluczowych, które umożliwiają wprowadzenie tekstu przez projektanta, który następnie zostanie wyświetlony w wytworzonym pliku (określonym w parametrze sDstHtm) zamiast tych słów kluczowych, patrz opis wartości.
text_title - Wartość słowa kluczowego title w szablonie (sSrcHtm) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy.

Przykład: text_title:Kotlownia 5;

text_note1 - Wartość słowa kluczowego note1 w szablonie (sSrcHst) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy.
text_note2 - Wartość słowa kluczowego note2 w szablonie (sSrcHst) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy.
text_codeinit - Wartość słowa kluczowego codeinit w szablonie (sSrcHst) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy. Łańcuch yyy jest kodem inicjalizującym w języku JavaScript, który zostanie wykonany przy wczytaniu strony.

Jeżeli w łańcuchu yyy występuje znak ; (średnik), wtedy jest konieczne ustawić text_codeinit:$Par:0; a właściwy kod inicjalizacyjny wprowadzić w parametrze sParText, patrz Przykład4. W przykładzie zastosowane odniesienie oTView jest odniesieniem do przeglądarki trendów PmgTrendViewer i jej nazwa musi być dotrzymana.

text_userYY - Oprócz wstępnie przygotowanych słów kluczowych można zedytować kopię szablonu (skopiowaną z oryginalnego szablonu z katalogu PROMOTIC Web, patrz opis parametru sSrcHst) i uzupełnić do niego następne słowa kluczowe i w parametrze zdefiniować łańcuch do zastąpienia. Na przykład jeżeli w szablonie HTML występuje słowo kluczowe userkey, wtedy parametr jest:

text_userkey:tekst do wyświetlenia;

sParText[opcjonalne] (String) Tekst do zastąpienia słowa kluczowego codeinit w szablonie. Patrz opis parametru sParams, wartości codeinit.
Wartość zwrotna:
true - zapis przebiegł pomyślnie (nieważne jeżeli parametr sDstHtm = "return:")
false - W innym przypadku (nieważne jeżeli parametr sDstHtm = "return:")
HTMLstring - Zwraca zawartość strony html jeżeli parametr sDstHtm jest ustawiony na "return:"
"" - pusty łańcuch ("") oznacza awarię metody (tylko jeżeli parametr sDstHtm jest ustawiony na "return:")
Patrz również:
Przykład1:
Wytworzy graficzną stronę HTML do wydruku w pamięci. Wytworzona strona HTML następnie zostanie wydrukowana na domyślnej drukarce SO Windows z określeniem wielkości strony.
 
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var sHtml = oTView.SaveToHtm("", "return;", "mode:graph;");
if (sHtml != "")
Pm.PrintHtmlPage(sHtml, "sourcetype:textstring;printer:default;width:700px;height:930px;");
Przykład2:
Wytworzy graficzną stronę HTML do wydruku. Wytworzona strona HTML następnie zostanie wyświetlona w przeglądarce i jest gotowa na przykład do wydruku.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.SaveToHtm "", "file:trendprint.htm", "mode:graph;"
Pm.ShellExecute "open", "#app:trendprint.htm", "", "#app:", 1
Przykład3:
Wyświetli strony HTML w oknie
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.SaveToHtm "", "file:trendprint.htm", "mode:graph;view:dlg;"
Przykład4:
Wytworzy graficzną stronę HTML do wyrduku. Słowa kluczowe title, note1 oraz note2 w szablonie HTML są kolejno zastąpione łańcuchami "Osiedle Wysockiego", "Stacja 12" oraz "Stronę wytworzył Jan Kowalski". Wytworzona strona HTML następnie zostanie wyświetlona w przeglądarce i jest gotowa na przykład do wydruku.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.SaveToHtm "", "file:trendprint.htm", "mode:graph;view:dlg;text_title:Osiedle Wysockiego;text_note1:Stacja 12;text_note2:Stronę wytworzył Jan Kowalski;"
Przykład5:
Wytworzy graficzną stronę HTML do wydruku. Słowo kluczowe codeinit z szablonu HTML jest zastąpione łańcuchem "oTView.TrendArea.Dx=540", który spowoduje zmianę wielkości obszaru obiektu przy wczytaniu strony. Wytworzona strona HTML następnie zostanie wyświetlona w przeglądarce i jest gotowa na przykład do wydruku.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sParCode
sParCode = "oTView.TrendArea.Dx = 540;"
oTView.SaveToHtm "", "file:trendprint.htm", "mode:graph;view:dlg;text_codeinit:$Par:0;", sParCode

Historia:
Pm9.00.00: Usunięto wartości w sSrcHtm i jest stosowany tylko wzór TrPrintGraph2.htm
Pm8.00.09: sSrcHtm="ver:1" wprowadzono wersjowanie wzorów druku (TrPrintGraph2.htm)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice