Update cookies preferences
Promotic

SaveToHtm - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Metoda odczyta szablon HTML określony w parametrze sSrcHtm, zapisze do niego własne dane wyeksportowane do łańcucha tekstowego i w rezultacie wytworzy stronę HTML, którą zapisze według ustawienia parametru sDstHtm.
W ten sposób wytworzona strona HTML może mieć wygląd wykresu lub tabelkowy i można ją wykorzystać na przykład do druku (patrz Przykład1).
Składnia:
Variant SaveToHtm(String sSrcHtm, String sDstHtm, String sParams, [String sParText])
Parametry:
sSrcHtm(String) Wprowadzając pusty łańcuch "" szablon zostanie wygenerowany przez system PROMOTIC.
sDstHtm(String) Miejsce do zapisania strony HTML. Może być:
- łańcuch w zmiennej (String) - W tym przypadku parametr jest wejściowo/wyjściowy (wejściem jest "string:") i następnie po wywołaniu tej metody zawiera właściwą zawartość pliku HTML.
- łańcuch w zmiennej (String) - gdzie słowo kluczowe jest "return:" wtedy metoda zwraca samą zawartość strony HTML. (Metoda z takim parametrem działa również w panelach JavaScript.)

Do wprowadzenia nie można zastosować bezpośrednio makro wyrażenia, lecz można wywołać metodę EvalMacro.
sParams(String) Dodatkowe parametry określająca sposób wytworzenia pliku docelowego. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "mode:graph;view:dlg;".
"mode:xxx;" (opcjonalne) - Określa, która strona zostanie wykorzystana do wyświetlenia danych przeglądarki trendów
table (domyślnie) - strona w tabelkowej formie
graph - strona w formie graficznej z wykresem 2-wymiarowym
"graphcfg:xxx;" (opcjonalne) - Określa, jakie ustawienie zostanie zastosowane dla przeglądarki trendów w formie graficznej (obiekt PmgTrendViewer) w zapisanej stronie HTML.
default (domyślnie) - Wszystkie ustawienia przeglądarki w zapisanej stronie HTML będą domyślne (z wyjątkiem czasu od-do).
copy - Wszystkie ustawienia przeglądarki w zapisanej stronie HTML zostanie przejęte z przeglądarki, w której została wywołana metoda SaveToHtm.
"view:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy i jak ma zostać wyświetlona wytworzona strona
no (domyślnie) - nie jest wyświetlana
dlg - wytworzona strona zostanie wyświetlona w oknie o wstępnie ustawionej wielkości
"text_xxx:yyy;" (opcjonalne) - Szablon (określony w parametrze sSrcHtm) zawiera kilka wstępnie ustawionych słów kluczowych, które umożliwiają wprowadzenie tekstu przez projektanta, który następnie zostanie wyświetlony w wytworzonym pliku (określonym w parametrze sDstHtm) zamiast tych słów kluczowych, patrz opis wartości.
text_title - Wartość słowa kluczowego title w szablonie (sSrcHtm) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy.
Przykład: text_title:Kotlownia 5;
text_note1 - Wartość słowa kluczowego note1 w szablonie (sSrcHst) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy.
text_note2 - Wartość słowa kluczowego note2 w szablonie (sSrcHst) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy.
text_codeinit - Wartość słowa kluczowego codeinit w szablonie (sSrcHst) zostanie zastąpiona przez łańcuch yyy.
Łańcuch yyy jest kodem inicjalizującym w języku JavaScript, który zostanie wykonany przy wczytaniu strony.
Jeżeli w łańcuchu yyy występuje znak ; (średnik), wtedy jest konieczne ustawić text_codeinit:$Par:0; a właściwy kod inicjalizacyjny wprowadzić w parametrze sParText, patrz Przykład3. W przykładzie zastosowane odniesienie oT jest odniesieniem do przeglądarki trendów PmgTrendViewer i jej nazwa musi być dotrzymana.
text_userYY - Oprócz wstępnie przygotowanych słów kluczowych można zedytować kopię szablonu (skopiowaną z oryginalnego szablonu z foldera PROMOTIC Web, patrz opis parametru sSrcHst) i uzupełnić do niego następne słowa kluczowe i w parametrze zdefiniować łańcuch do zastąpienia. Na przykład jeżeli w szablonie HTML występuje słowo kluczowe userkey, wtedy parametr jest:
text_userkey:tekst do wyświetlenia;
sParText[opcjonalne] (String) Tekst do zastąpienia słowa kluczowego codeinit w szablonie. Patrz opis parametru sParams, wartości codeinit.
Wartość zwrotna:
true - zapis przebiegł pomyślnie (nieważne jeżeli parametr sDstHtm = "return:")
false - W innym przypadku (nieważne jeżeli parametr sDstHtm = "return:")
HTMLstring - Zwraca zawartość strony html jeżeli parametr sDstHtm jest ustawiony na "return:"
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
Wytworzy graficzną stronę HTML do druku w pamięci. Wytworzona strona HTML następnie zostanie wydrukowana na domyślnej drukarce SO Windows z określeniem wielkości strony.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sHtml = oTView.SaveToHtm("", "return;", "mode:graph;");
if (sHtml != "")
{
Pm.PrintHtmlPage(sHtml, "sourcetype:textstring;printer:default;width:700px;height:930px;");
}
Przykład2:
Wytworzy graficzną stronę HTML do druku. Słowa kluczowe title, note1 oraz note2 są kolejno zastąpione łańcuchami "Osiedle Wysockiego", "Stacja 12" oraz "Stronę wytworzył Jan Kowalski". Wytworzona strona HTML następnie zostanie wyświetlona w przeglądarce internetowej i jest gotowa na przykład do druku.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sHtml = oTView.SaveToHtm("", "return;", "mode:graph;text_title:Osiedle Wysockiego;text_note1:Stacja 12;text_note2:Stronę wytworzył Jan Kowalski;");
if (sHtml != "")
{
Pm.PrintHtmlPage(sHtml, "sourcetype:textstring;printer:default;width:700px;height:930px;");
}
Przykład3:
Wytworzy graficzną stronę HTML do druku. Słowo kluczowe codeinit z szablonu HTML jest zastąpione łańcuchem "oT.ScaleValue.MinorTicksNum=4; oT.Draw();". To spowoduje zmianę ilości wskazów pozostałych pomiędzy dwoma działkami głównymi na podziałki wartości. Wytworzona strona HTML następnie zostanie wyświetlona w przeglądarce internetowej i jest gotowa na przykład do druku.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sParCode = "oT.ScaleValue.MinorTicksNum=4; oT.Draw();";
oTView.SaveToHtm("", "return;", "mode:graph;view:dlg;text_codeinit:$Par:0;", sParCode);

Historia:
Pm9.00.00: Usunięto wartości w sSrcHtm i jest stosowany tylko wzór TrPrintGraph2.htm
Pm8.00.09: sSrcHtm="ver:1" wprowadzono wersjowanie wzorów druku (TrPrintGraph2.htm)
Pm9.00.09: sDstHtm usunięto parametr file:
Pm8.01.02: Metoda nie działała poprawnie jeżeli trend był wypełniany przy pomocy metody AddPoints. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
Pm8.00.08: Usunięty błąd: Metoda ta jest stosowana do druku trendów a w niektórych przypadkach trendy zostały wyrdukowane z niepoprawnym ustawieniem kolorów, zakresów, itd.
© MICROSYS, spol. s r.o.