Update cookies preferences
Promotic

ValueZoomMode - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Sposób ustawiania zakresu osi wartości.
Zakres zawsze określają właściwości trendu ValueMin oraz ValueMax. W niektórych trybach ale dochodzi do automatycznej zmiany wartości właściwości ValueMin lub ValueMax według wartości rzeczywiście wyświetlonych punktów.
Składnia:
Long ValueZoomMode
Wartości:
1 (domyślnie) - Właściwość ValueMin oraz ValueMax nie są ustawiane automatycznie. To znaczy, że:
- Właściwość ValueMin zostanie ustawiona według konfiguratora "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Minimum".
- Właściwość ValueMax zostanie ustawiona według konfiguratora "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Maksymum".
2 - Właściwość ValueMin jest ustawiana automatycznie jako minimum wartości wyświetlonych punktów tego trendu. Właściwość ValueMax nie jest ustawiana automatycznie.
3 - Właściwość ValueMin nie jest ustawiana automatycznie. Właściwość ValueMax jest ustawiana automatycznie jako maksymum wartości wyświetlonych punktów tego trendu.
4 - Właściwość ValueMin oraz ValueMax są ustawiane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlanych punktów tego trendu.
5 - Właściwość ValueMin jest ustawiana automatycznie jako minimum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMin jest zgodna dla wszystkich trendów). Właściwość ValueMax nie jest ustawiana automatycznie.
6 - Właściwość ValueMin nie jest ustawiana automatycznie. Właściwość ValueMax jest ustawiana automatycznie jako maksymum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMax jest zgodna dla wszystkich trendów).
7 - Właściwość ValueMin oraz ValueMax są ustawiane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMin oraz ValueMax są zgodne dla wszystkich trendów).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres osi wartości" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
W celu uwidocznienia zmian przy zapisie jest konieczne wywołać metodę Draw.

Odczytem z ValueMin lub ValueMax zostaną pozyskane aktualnie ważne wartości (automatycznie obliczone lub wprowadzone).

Zakres wyświetlonej podziałki wartości jest zawsze określony osią wartości (aktualnymi wartościami właściwości ValueMin oraz ValueMax) aktywnego trendu (patrz właściwość PmgTrendViewer.TrendActive).
Patrz również:
- tvTrend.ValueZoomMode (właściwość)
- PmgTrendViewer.TrendActive (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nValueZoomMode = oTView.ValueZoomMode;   // Odczyt z właściwości
oTView.ValueZoomMode = 4;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.