Promotic

GetCfg - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca bieżące wartości danych konfiguracyjnych przeglądarki a wyświetlanych trendów.
Składnia:
String GetCfg(String sFilter, String sCfgTitle)
Parametry:
sFilter(String) Określa, które z właściwości przeglądarki zostaną zapisane do danych konfiguracyjnych.
Poszczególne wartości można łączyć. Przykład: "View;Trends;TimeMinMax;".
"View;" - Zapisz wygląd przeglądarki poza obiektami tvTrend i poza czasami lewej i prawej krawędzi czasu przeglądarki.
"Trends;" - Zapisz tylko konfigurację obiektów tvTrend bez punktów danych
"TrendsNoConnect;" - Zapisz tylko konfigurację obiektów tvTrend bez punktów danych i bez parametrów połączenia. Parametry podłączenia określają właściwości ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup oraz ConnectionItem obiektu tvTrend. Opcja ta jest odpowiednia do wytwarzania pliku konfiguracyjnego do druku. Notatka! Jeżeli niektóra właściwość trendu, (na przykład tvTrend.Name, tvTrend.Unit, tvTrend.ValueMin, tvTrend.ValueMax lub tvGraph.Color), zawiera znacznik $default (oznaczający odczytanie wartości z serwera), wtedy znacznik ten zostanie zastąpiony przez rzeczywiście odczytaną wartość (bez podłączenia nie można jej odczytać).
"TrendsData;" - Zapisz tylko punkty danych obiektu tvTrend w bieżącej chwili wczytane przez przeglądarkę bez konfiguracji tego obiektu. Opcja ta jest odpowiednia do wytwarzania pliku konfiguracyjnego do druku.
"TimeMinMax;" - Zapisz czas lewej i prawej krawędzi przeglądarki.
"TimeZoom;" - Zapisz tylko długość osi czasu przeglądarki.
sCfgTitle(String) Użytkownikiem okeślona nazwa konfiguracji. Zostanie zapisana do danych odczytu (tag <cfgtitle>). Jeżeli konfiguracja zostanie później wyświetlona w liście konfiguracji (przy pomocy metody LoadCfg), wtedy w liście zostanie wyświetlona również ta nazwa użytkownika konfiguracji. Pusty łańcuch ("") oznacza, że konfiguracja nie posiada nazwy użytkownika.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca String, w którym jest zapisana cała wymagana konfiguracja. Dane konfiguracyjne zostaną zapisane w formacie XML. Można je edytować w dowolnych edytorach tekstu i ponownie wczytywać do przeglądarki przy pomocy metody LoadCfg.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Przykład zapisu konfiguracji trendów z przeglądarki trendów na serwer. Przeglądarka trendów może być uruchomiona w lokalnej aplikacji (na serwerze) lub u klienta typu przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) ale zawsze zapisze konfigurację do serwera (w odróżnieniu od metody SaveCfg, która zapisuje dane lokalnie).
Przykład jest podzielony:
- na skrypt (JavaScript lub VBScript), który jest uruchomiony w panelu przy pomocy dowolnego Pmg obiektu (np. PmgButton)
- na skrypt na serwerze w metodzie projektanta panela o nazwie "SaveTrendCfg"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../AxTrendsView");
var sCfg = oTView.GetCfg("Trends;TimeZoom;", "");
if (Pm.IsValid(sCfg))
{
if (pMe.PmPanel.Methods.SaveTrendCfg("SaveCfg.tg", sCfg))
{
Pm.MessageBox("Message OK", "Configuration file saved");
}
else
{
Pm.MessageBox("Message Error", "Configuration file NOT saved");
}
}
A skrypt w metodzie projektanta panela "SaveTrendCfg" z parametrami sFile oraz sCfg (składnia VBScript). Test użytkownika na $ADMIN to zabezpieczenie, które pozwoli tylko administratorowi aplikacji zapisywać konfiguracje do serwera.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If pContext.User.TestInGroup("$ADMIN") Then
pResult = Pm.FileTextWrite("#cfg:" & sFile, sCfg, "mode:new;charset:utf-8;")
Else
pResult = false
End If

Historia:
Pm8.02.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.