Promotic

GetCfg - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací aktuální hodnoty konfiguračních dat prohlížeče a zobrazovaných trendů.
Syntaxe:
String GetCfg(String sFilter, String sCfgTitle)
Parametry:
sFilter(String) Určuje, které z vlastností prohlížeče budou uloženy do konfiguračních dat.
Jednotlivé hodnoty lze řetězit. Příklad: "View;Trends;TimeMinMax;".
"View;" - Uložit vzhled prohlížeče mimo objektů tvTrend a mimo časů levého a pravého okraje prohlížeče.
"Trends;" - Uložit pouze konfiguraci objektů tvTrend bez datových bodů
"TrendsNoConnect;" - Uložit pouze konfiguraci objektů tvTrend bez datových bodů a bez parametrů připojení. Parametry připojení udávají vlastnosti ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup a ConnectionItem objektu tvTrend. Tato volba je vhodná pro použití při generování konfiguračního souboru pro tisk. Poznámka! Pokud některá vlastnost trendu, (například tvTrend.Name, tvTrend.Unit, tvTrend.ValueMin, tvTrend.ValueMax nebo tvGraph.Color), obsahuje příznak $default (indikující vyčtení hodnoty ze serveru), pak bude tento příznak nahrazen skutečnou vyčtenou hodnotou (bez připojení není odkud vyčíst).
"TrendsData;" - Uložit jen aktuálně prohlížečem načtené datové body objektu tvTrend bez konfigurace tohoto objektu. Tato volba je vhodná pro použití při generování konfiguračního souboru pro tisk.
"TimeMinMax;" - Uložit levý a pravý čas okraje prohlížeče.
"TimeZoom;" - Uložit jen délku časové osy prohlížeče.
sCfgTitle(String) Uživatelský název konfigurace. Uloží se do vyčtených dat (tag <cfgtitle>). Pokud bude konfigurace později zobrazena v seznamu konfigurací (metodou LoadCfg), pak bude v seznamu zobrazen i tento uživatelský název konfigurace. Prázdný řetězec ("") znamená, že konfigurace nemá uživatelský název.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací String, ve kterém je uložena celá požadovaná konfigurace. Konfigurační data jsou uložena ve formátu XML. Lze je upravovat libovolnými textovými editory a zpětně načitat do prohlížeče metodou LoadCfg.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Příklad na uložení konfigurace trendů z prohlížeče trendů na server. Prohlížeč trendů může běžet na lokální aplikaci (na serveru) nebo na klientovi typu Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) ale vždy konfiguraci uloží na server (na rozdíl od metody SaveCfg, která ukládá data lokálně).
Příklad je rozdělen:
- na skript (JavaScript nebo VBScript), který je spouštěn v obrazu z nějakého Pmg objektu (např. PmgButton)
- na skript na serveru v metodě projektanta obrazu s názvem "SaveTrendCfg"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../AxTrendsView");
var sCfg = oTView.GetCfg("Trends;TimeZoom;", "");
if (Pm.IsValid(sCfg))
{
if (pMe.PmPanel.Methods.SaveTrendCfg("SaveCfg.tg", sCfg))
{
Pm.MessageBox("Message OK", "Configuration file saved");
}
else
{
Pm.MessageBox("Message Error", "Configuration file NOT saved");
}
}
A skript v metodě projektanta obrazu "SaveTrendCfg" s parametry sFile a sCfg (syntaxe VBScript). Test uživatele na $ADMIN je zabezpečení, které povoli jen administrátoru aplikace ukládat konfigurace na server.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pContext.User.TestInGroup("$ADMIN") Then
pResult = Pm.FileTextWrite("#cfg:" & sFile, sCfg, "mode:new;charset:utf-8;")
Else
pResult = false
End If

Historie:
Pm8.02.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.