Promotic

FindTrend - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vyhledá trend (objekt typu tvTrend) podle zadaných parametrů, například na zadané pozici.
Syntaxe:
Long FindTrend(Long nType, Variant vPar1, Variant vPar2)
Parametry:
nType(Long) Způsob vyhledání trendu
10 - je vyhledán průběh trendu (tzn. objekt typu tvTrend) nejbližší zadané pozici X, Y, pozice se zadává relativně k levému hornímu rohu plochy trendů (tuto plochu ohraničují stupnice)
vPar1(Variant) parametr vyhledání. Pokud nType je nastaveno na 10, pak se zde zadává X-ová souřadnice uvnitř plochy grafů relativně k levému hornímu rohu plochy grafů (ohraničené stupnicemi)
vPar2(Variant) parametr vyhledání. Pokud nType je nastaveno na 10, pak se zde zadává Y-ová souřadnice uvnitř plochy grafů relativně k levému hornímu rohu plochy grafů (ohraničené stupnicemi)
Vrácená hodnota:
Pokud byl trend nalezen, pak vrací pořadí (index) trendu v seznamu trendů (viz Trends, první trend v seznamu má index 0).
Pokud nebyl nalezen, pak vrací -1.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTrend = oTView.FindTrend(10, 230, 110);
Příklad2:
Užitečné je použití v události onMouseArea, kdy jde kliknutím myši na průběh trendu tento trend aktivovat, viz Příklad2 této události.
© MICROSYS, spol. s r.o.