Update cookies preferences
Promotic

Objekty systému PROMOTIC

Obecný popis objektů

Systém PROMOTIC je objektově orientovaným systémem, to znamená, že plně využívá výhod spojených s používáním objektů.
Objekt je struktura dat, s jejíž pomocí lze provádět různé operace (např. čtení, zápis, spouštění algoritmů, uchování hodnoty, atd.).
Každý objekt má svou specifickou funkčnost, např. objekt PmaTimer (Časovač) slouží k pravidelnému opakování algoritmu definovaného projektantem. Aby mohla být funkčnost objektu využita, musí být objekt vložen v aplikaci.

Objekt má vlastnosti, metody a události které také může dědit po svých rodičovských objektech.
- Vlastnosti objektu jsou data, která objekt obsahuje a se kterými pracuje. Mezi vlastnosti objektů patří například titul obrazu, indikace aktivního stavu, hodnota (číselná nebo textová) nebo datový typ proměnné.
Například objekt PmaTimer má vlastnost Period pomocí které přečíst nebo nastavit periodu tikání časovače.
- Metody objektu jsou funkce, které jsou v rámci objektu vykonávány. Mezi metody patří například uložení hodnot na disk, tisk obrazu na tiskárnu, atd. Vlastnosti a metody objektů mohou být libovolně využívány v algoritmech, ve kterých se také k nim přistupuje.
Například objekt PmaTimer má metodu Emulate pomocí které lze předčasně vyvolat emulované tiknutí časovače.
- Události objektu slouží k tomu aby objekt sdělil, že se mu "něco stalo".
Například objekt PmaTimer má událost onTick, pomocí které objekt sděluje, že právě "tikl". Do každé události objektu lze vložit algoritmus.
- Dědičnost objektů určuje vazby na jiné (rodičovské) objekty. Pokud objekt je zděděn z jiného objektu, pak to znamená, že vlastní jeho vlastnosti, metody a události.
Například objekt PmaTimer je zděděn z objektu PmaObject, která má vlastnosti, metody a události společné všem Pma objektům.


Seznam objektů:
PmGlobální objekt Pm
Pma objektyPma objekty
Pmg objektyPmg objekty
PmForm(Formulář) Objekt představuje formulář pro zadání hodnot
Jiné objekty v systému PROMOTICJiné objekty v systému PROMOTIC
Jiné externí objektyExterní objekty které nejsou vytvořené v systému PROMOTIC


Metody přístupu k objektům

Aby bylo možno volat metody nebo zapisovat (číst) do vlastností objektů, je nutno vědět, jak k těmto objektům v algoritmu (ve skriptu) přistupovat (jak na ně získávat referenci).

1. Přístup k Pma objektům a k jejich podobjektům

K Pma objektům a k jejich podobjektům lze ve skriptu standardně přistupovat následovně:
- metodou PmaObject.Pm.
- pomocí parametrů události objektu (např. pMe).


Cesta popisuje umístění objektu ve stromu Pma objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /.
- Na vnořený Pma objekt se odkazuje jeho názvem.
- Na nadřízený Pma objekt se odkazuje znaky ...
- Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmaObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars).
To znamená, že # adresace opouští strom Pma objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty Pma objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".

2. Přístup k Pmg objektům

K Pmg objektům lze ve skriptu standardně přistupovat následovně:
- metodou PmgObject.Items.
- pomocí parametrů události objektu (např. pMe).

3. Přístup k objektu Pm

Reference na objekt Pm je uložena v proměnné Pm, která je proměnnou systému PROMOTIC (není tedy projektantem definována). Z tohoto důvodu se k vlastnostem a metodám tohoto objektu ve skriptu přistupuje zapsáním Pm.vlastnost.
Příklad:
Následující zápis způsobí zápis textu "Promotic" do položky Debug INFO systému
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Promotic");

4. Přístup k ActiveX objektům

K negrafickému ActiveX objektu umístěném v editoru Pma objektů (objekt PmaActiveX) se přistupuje pomocí vlastnosti PmaActiveX.Acx.
Ke grafickému ActiveX objektu umístěném v editoru grafiky (objekt PmgActiveX) se přistupuje pomocí vlastnosti PmgActiveX.Acx.
© MICROSYS, spol. s r.o.