Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaObject (Objekt)

Popis:
Objekt je předkem všech Pma objektů, což znamená, že všechny Pma objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.
 
Objekt PmaObject obsahuje obecné vlastnosti a metody využitelné u všech ostatních objektů. Je abstraktním Pma objektem, tzn. že jej nelze vytvořit ve stromu Pma objektů. Je to tedy pouze formální objekt, ve kterém jsou podchyceny všechny obecné charakteristiky všech Pma objektů.
Vlastnosti a metody:
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Data Seznam definovaných proměnných. Záložka je společná pro více objektů. Společný popis je v objektu PmaObject.
DDE Definování podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Metody Definování metody projektanta objektu
Oprávnění Tato záložka je společná více Pma objektům (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) a proto je společný popis konfigurace uveden v Popis záložky Oprávnění objektu PmaObject. Ale Seznam oprávnění je uveden pro příslušný objekt samostatně v jeho popisu této záložky
Související objekty:
PmUser(Uživatel) Objekt představuje přihlášeného uživatele
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmObject -> PmaObject
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice