Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaObject (Objekt)

Popis:
Objekt je předkem všech Pma objektů, což znamená, že všechny Pma objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.

Objekt PmaObject obsahuje obecné vlastnosti a metody využitelné u všech ostatních objektů. Je abstraktním Pma objektem, to znamená, že jej nelze vytvořit ve stromu Pma objektů. Je to tedy pouze formální objekt, ve kterém jsou podchyceny všechny obecné charakteristiky všech Pma objektů.
Vlastnosti a metody:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Data Seznam definovaných proměnných. Karta je společná pro více objektů. Společný popis je v objektu PmaObject.
DDE Definice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
Metody Definice metody projektanta objektu
Oprávnění Tato karta je společná více Pma objektům (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) a proto společný popis konfigurace je uveden v kartě "Oprávnění" objektu PmaObject. Ale Seznam oprávnění je uveden pro příslušný objekt samostatně v jeho popisu této karty
Související objekty:
PmUser(Uživatel) Objekt představuje přihlášeného uživatele
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmObject -> PmaObject
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice