Promotic

Objekt - karta objektu PmaObject

Popis:
Obecné informace o daném Pma objektu. Karta je společná pro více objektů. Společný popis je v objektu PmaObject.
Konfigurátory:
Zakázat objekt při spuštění aplikacePokud je zatrženo, pak nebude editovaný objekt (včetně jeho podřazených objektů) zařazen do spuštěné aplikace.
Seznam všech zakázaných Pma objektů lze vidět v položce "/System/DisabledObjects" INFO systému.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění! Tato vlastnost ovlivňuje ostatní objekty v runtime (mohou se na tento podmíněně zakázaný objekt odkazovat). Vyhodnocuje při spuštění aplikace dříve než ostatní, ale lze v něm použít i Makro výraz $.par. Vhodné je také použít například Makro výraz $.cfgfile a tak z konfiguračního souboru ovlivňovat, které objekty se skutečně v aplikaci spustí.
Název objektuNázev (identifikátor) Pma objektu. Slouží pro získání reference na tento object metodou PmaObject.Pm.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ objektuTyp objektu.
Čas poslední editaceZapamatovaný čas poslední editace objektu. Hodnota se automaticky nastaví na aktuální čas při uložení editovaného Pma objektu. Naopak hromadné ukládání celé větve nebo celého projektu současně ezpůsobí změnu času editace v ukládaných objektech.
Tento pamatovaný čas editace se využívá také při volbě "Najít objekt podle času editace ..." v lokálním menu objektu.
Cesta k objektuNázev objektu včetně celé cesty ve stromu Pma objektů. Tento text lze vložit jako první parametr metody PmaObject.Pm. Viz metoda GetPathName.
Textová editace objektuOtevře konfigurační okno "Textová editace objektu", ve kterém lze editovat nebo prohlížet obsah objektu v textové podobě.
Velikost a licence objektuZobrazí okno s rozšířenými informacemi o Pma objektu. Počet proměnných, počet obrazů a použité licence v označeném objektu a jeho podobjektech. Počet proměnných je počítán do výpočtu velikosti aplikace.
Proměnné, které se počítají do výpočtu velikosti aplikace, jsou proměnné v objektech PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg, v zastaralých objektech PmaNumber a PmaString a v datovém rozšíření ExtSubVar.
Počet proměnných aplikace vyjadřuje rozsah a složitost aplikace. Celkový počet je součtem všech proměnných aplikace. Podle počtu proměnných aplikace je potom stanovena cena licence. Viz Základní runtime licence a Ceník.
Informace o aktuální velikosti aplikace je k dispozici v editoru Pma objektů v kořenovém objektu (v objektu PmaRoot) v konfigurátoru "Velikost a licence objektu".
Skriptovací jazyk objektuNastavení skriptovacího jazyk vybraného Pma objektu.
0 - vbscript
1 - javascript
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Zpřístupnit objekt v proměnnéZaložení globální proměnné (jen pro čtení) s referencí na tento objekt (ve skriptech se lze na objekt odkazovat přes tuto globální proměnnou). Tento konfigurátor je zastaralý a proto je skryt v nových aplikacích a v aplikacích, které ho nepoužívaly.
Ne
Ano, z názvu objektu
Ano, ručně zadaný název
NázevNázev vytvořené globální proměnné (pokud je povoleno), kde název může být složen z prefixu pmo a názvu objektu nebo lze zadat ručně. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Parametry Pma objektuUmožňuje zadat parametry Pma objektu pro daný objekt (a systémem tzv. "bublání" přístupné také všem jeho podobjektům). Viz Parametry Pma objektu.
Je to text ve formátu KeyVal.
Upozornění pro prototypy a instance: Pro objekt PmaInstance platí, že přejímá pouze parametry příslušného objektu PmaPrototype, kterým může (ale nemusí) zadat změněné hodnoty. To znamená, že instance může pouze měnit hodnoty existujících parametrů příslušného prototypu. Instance, ale ani rodiče instance, nesmí přidávat parametry nové. Instance (prototyp) má přístupné pouze parametry definované v prototypu, nemá přístup k parametrům rodiče instance. Tím je zajištěno, že všechny instance téhož prototypu mají stejnou sadu parametrů i když s různými hodnotami. Objekt PmaInstance je tedy vyjímečný z hlediska hledání parametrů (bublání), protože v tomto objektu hledání parametrů končí a nepokračuje k rodiči objektu PmaInstance. Z hlediska parametrů je tedy instance prototypu izolována od parametrů zbytku aplikace. Pokud je nutno získat hodnotu parametru pro prototyp z rodičů instance, pak je nutno založit tento parametr v objektu PmaPrototype (se stejným nebo jiným názvem) a na parametr rodiče instance se odkázat buď zde nebo v objektu PmaInstance. Reference na parametr rodiče se provede jako Makro výraz $.par v hodnotě parametru instance nebo prototypu.
Například v prototypu založíme nový parametr boiler, jehož hodnotu nastavíme na hodnotu parametru boiler rodiče instance: boiler:$.par("boiler");
Uživatelský popisUživatelský popis Pma objektu. Umožňuje projektantovi zapsat své poznámky nebo dokumentaci přímo do Pma objektu. Tato forma popisu usňadňuje následnou údržbu a orientaci v aplikaci, zejména pro jiné projektanty. Uživatelský popis je v podobě formátovaného textu, může obsahovat zvýraznění, nové řádky nebo odkazy na jiné Pma objekty.
Tlačítko Odkazy umožňuje snadný pohyb mezi Pma objekty s vyplněným uživatelským popisem. Zobrazí se okno se stromem objektů, kde objekty s vyplněným uživatelským popisem jsou zvýrazněny tučným písmem.
Zdrojová podoba: Uživatelský popis se edituje v podobě XML zápisu, kde formátovaní se zapisuje speciálními značkami. Tlačítko Editace umožňuje editaci. Zobrazí se konfigurační okno "Okno "Uživatelský popis"".
Zobrazená podoba: Uživatelský popis je pro prohlížení zobrazen ve výsledné naformátované podobě.

Historie:
Pm9.00.14: V konfigurátoru "Parametry Pma objektu" lze použít i Makro výraz $.par.
Pm8.02.00: Nový konfigurátor "Uživatelský popis".
Pm8.00.02: V každém Pma objektu je nyní uchováván čas změny tohoto objektu. Tento čas lze zjistit v konfigurátoru "Čas poslední editace" tohoto objektu.
Lze také zjistit všechny objekty změněné od zadaného času: ve stromu Pma objektů pravým tlačítkem myši otevřete lokální menu a vyberte položku "Najít objekt podle času editace ...".
© MICROSYS, spol. s r.o.