Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Novinky systému PROMOTIC 8.0.

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.
 

Verze 8.0.13 (od 19.09.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech v objektu PmSequencer. Oprava dána i do verze Pm8.1.2.
- TrendsView.SaveToHtm: metoda nefungovala správně pokud byl trend naplněn pomocí metody AddPoints. Oprava dána i do verze Pm8.1.2.
- Další menší opravy týkající se objektů: PmWeb, PmiButton.

Verze 8.0.12 (od 25.05.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmUpgrade10: tato obchodní položka (prodloužení doby pro upgrade na dalších 10 let) se špatně testovala pokud byla dodána v podobě rozšíření ke stávajícímu HW klíči (rozšíření v podobě swk souboru).
- PmTrend.SaveToFile a PmDataTable.SaveToFile metoda pro DBF formát vrací hodnotu true v případě úspěchu.
- TrendsView.LoadCfg metoda vrací hodnotu true i při volbě "http:".
- Při kvitaci alarmů z Webu se do vlastnosti AckerId dostal lokální uživatel, nikoli uživatel který na Webu kvitoval.
- Pm.SelectionDialog metoda: volaná ve Web obraze v InternetExplorer 9 zobrazovala špatně výběrové okno.
- PmWorkspace objekt: okno pracovní plochy se otevře vycentrovaně (pokud není zadána pozice v konfigurátoru Výchozí hodnota sOptions).

Verze 8.0.11 (od 07.04.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- někdy se špatně vyhodnocovaly reálné hodnoty s desetinnou tečkou, pokud prostředí (kde běžela aplikace) mělo nastavenu desetinnou tečku jako čárku.
- Alarmy a Eventy: na OS Windows XP při otevírání okna prohlížeče se někdy zobrazily nepřekreslené šedé plochy.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: pokud automat odpověděl záporně, pak se zastavil přenos dat.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: špatně se uchovávaly hodnoty konfiguračního okna parametrů protokolu.
- Zlepšeno otevírání vnořených pracovních ploch (tzn. pokud v objektu PmWorkspace se zobrazoval jiný objekt PmWorkspace)
- Pokud aplikace četla Web stránky sama ze sebe (např. metodou PmData.ReadFromWeb když URL adresa je adresa této aplikace), pak se data špatně načetly.

Verze 8.0.10 (od 04.02.2011) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.PrintHtmlPage metoda: tisk nyní funguje i v módech "select" (výběr tiskárny) a "preview" (náhled před tiskem).
- Alarmy a Eventy:
- nefungovaly alarmy zastaralými přístupy pomocí objektu PmNumberLim.
- pro Web prohlížení historie zlepšeno ovládání scrollbaru.

Verze 8.0.9 (od 11.12.2010) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmComm objekt: Opravená chyba: někdy se komunikace zastavila a pro znovuobnovení se buď musela volat metoda OpenPort nebo restarovat aplikaci !
- Prohlížeč trendů TrendsView: Opravená chyba: na Webu nešlo ručně přidávat nové trendy.
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: španělsky. Zároveň byly zobecněny konfigurátory PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime a PmRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky - do těchto konfigurátorů lze nyní zadat nejen všechny jazyky přímo podporované systémem PROMOTIC (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC) ale i mnoho jiných jazyků, pro které sice PROMOTIC zatím překlad nemá ale uživatel může vytvořit vlastní překlady svých uživatelských textů (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC).
- Pm.IsDaylight metoda: Opravená chyba: v hodině přechodu z "zimní čas" na "zimní čas" vracela metoda špatný příznak.
- PmDataTable.SaveToFile a PmTrend.SaveToFile metoda: zobecněny o:
- možnost ukládání do dBase (DBF) souboru, viz "filetype:dbf;".
- možnost určení zda desetinný oddělovač reálného čísla má být tečka nebo čárka, viz "real.dsep:xxx;".
- možnost určení formátu pro datum a čas, viz "date.fmt:xxx;".
- možnost určení ukládané délky textu, viz "string.len:nnn;".
- PmMBus komunikační ovladač: zobecněn o získávání údaje s uživatelskou hodnotou VIF (používá měřič ACTARIS).
- PmIEC8705 komunikační ovladač: (pro normu 101) zobecnění Master zprávy typu Zaslání dat o nový konfigurátor Mód vyslání (umožňuje vyslat vyžádáná data).

Verze 8.0.8 (od 22.10.2010) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- ExtOpcClient: Opravená chyba: toto datové rozšíření nebylo funkční (chyba od verze Pm8.0.7).
- TrendsView.SaveToHtm metoda: Opravená chyba: tato metoda se používá pro tisk trendů a v některých případech se nevytiskly trendy se správným nastavením barev, mezí, atd.
- PmPrototype objekt: při spuštění runtime zrychleno kopírování podobjektů z PmPrototype do PmInstance.
- PmSequencer.Running nová metoda umožňuje zjistit zda je zrovna spuštěna událost onStep.
- v záložce Události a Metody byly zrušeny tlačítka "Test" (pro syntaktickou kontrolu správnosti skriptu) a "Edit" (pro zvětšení editoru skriptu na celou obrazovku). Tyto funkčnosti byly přesunuty do lokálního menu v editoru skriptu (viz Základní ovládání editoru skriptů).

Verze 8.0.7 (od 07.10.2010) - stabilní verze

Od této verze je verze Promotic8.0 stabilní a budou do ni v budoucnu přidávány pouze jen nezbytné opravy. Další vývoj bude prováděn do nové verze Promotic8.1.

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.

 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Parametry PROMOTIC objektu lze nyní vytvořit i v objektu PmFolder a PmRoot.
- Makro výraz lze zadávat v dalších konfigurátorech, např:
- v konfigurátoru Var > Proměnná > Poznámka.
- PmAlarmEvent objekt:
- nové konfigurátory: Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy) a 2 = Skrýt jen nové neinicializované neaktivní kvitované (zelené) umožňují nastavit prohlížení aktivních alarmů tak, že alarmy ve stavu neaktivní kvitovaný (zelený) budou v prohlížeči zobrazeny jen po zadanou dobu - např. po dobu 10 hodin aby i následující pracovní směna viděla co se dělo.
- události onStateChange a onUserItemAction obsahují nový parametr pEvent.Context umožňující identifikovat např. síťového uživatele, který kvitoval alarm.
- PmMBus komunikační ovladač: zobecnění ať lze přijímat údaje s proměnnou délkou (pro měřiče Actaris a Sensus).
- PmIEC8705 komunikační ovladač:
- zobecnění o příjem celkových součtů (ASDU 15/16/37).
- Opravená chyba: do objektu PmCommData se špatně přijímaly data ze zprávy obsahující více datových položek.
- PmCommMsg objekt: nové konfigurátory Automaticky přenášet a Perioda přenosu [ms]. Pro komunikaci tímto objektem teď pro běžné případy není potřeba volat v časovači metodu Run.
- Web obrazy:
- Opravená chyba: nefungovaly některé konfigurátory nastavené pomocí Makro výraz $.par.
- PmiWEdit: Opravená chyba: nefungovalo když nebyl zatržen konfigurátor Zapsat dato při ztrátě fokusu.
- PmiButton a PmiButtonTwo grafický prvek:
- Zprovozněno zarovnání ikony s textem. Pokud je např. nastaven konfigurátor Zobrazit obrázek na "vlevo od textu" a text je přitom zarovnán vlevo, pak se ikona spolu s textem zarovná vlevo (dříve se bez ohledu na nastavení centrovalo). Toto je funkční i pro Web obrazy.
- Opravená chyba: pro Web obrazy nebyly někdy průhledné ikony v tlačítku.
- Pm.PrintHtmlPage: Opravená chyba: náhled (preview) se někdy zobrazoval mimo viditelnou část obrazovky.
- Zlepšena podpora pro aplikaci s více monitory: (viz Jak používat PROMOTIC aplikaci se dvěma nebo více monitory)
- Některá okna se zobrazila vždy jen na hlavním monitoru, i kdyz otevření bylo voláno z vedlejšího monitoru.
- PmWorkspace.SetActive nová metoda umožňuje nastavit aktivní objekt PmWorkspace a tím ovlivnit, kde bude otevřeno nové nezávislé okno.

Verze 8.0.6 (od 30.07.2010) - vývojová verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nové objekty PmPrototype a PmInstance: Tyto objekty umožňují vytváření prototypů (vzorů) a jejich instancí a mohou velmi ulehčit vytváření a údržbu aplikace v případech že je v aplikaci více podobných podstromů objektů (např. když v kotelně je více kotlů obsahující stejná data). V jednom prototypu (objekt PmPrototype představující např. kotel) se vytvoří celá struktura (vytvoří se podobjekty) a objekty PmInstance pak budou představovat konkrétní použití prototypu (tzn. budou představovat např. Kotel, Kotel2, ...). Popis této koncepce viz popis objektu PmPrototype.
- Pm objekt:
- Pm.GetSystemInfo nová metoda pro zjištění rozměrů obrazovky. Je funkční i pro Web obrazy.
- Pm.CpuUsage nová vlastnost pro zjištění vytížení procesoru.
- Pm.GetActiveWorkspace nová metoda pro zjištění aktivní pracovní plochy (objektu PmWorkspace). Lze použít např. při použití více monitorů.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Opravená chyba: nefungoval tisk v OS Windows 7.
- Pm.PlaySound metoda: Opravená chyba: nefungoval při použití ve Web obrazech.
- PmAlarmEvent objekt: zobecněn konfigurátor Skrýt neaktivní kvitované (zelené) o novou volbu "2 = Skrýt jen nové neinicializované neaktivní kvitované (zelené)".
- Web obrazy:
- zprovozněny další metody/vlastnosti/události graf.prvků a nyni je u všech popsáno, zda je nebo není funkční pro Web obraz.
- metody OpenView a OpenViewModal: zprovozněno otevírání oken na zadané pozici a zadané velikosti (tzn. v parametru sOptions se bere v úvahu nastavení pos:xx; a size:xx;).
- Editor obrazů:
- Opravená chyba: nefungoval import celého obrazu (při výběru v menu Editace / Import / obraz(y) do editoru).
- PmiPipe grafický prvek: Opravená chyba: v OS Windows 7 nefungovalo tečení ve svislém směru.
- PmKoyo komunikační ovladač: Opravená chyba: v editoru aplikace nešly editovat parametry zprávy.
- Editor scriptů:
- při stisknutí klávesy ENTER (při vytvoření nového řádku) je text automaticky odsazen dle předchozího řádku.
- při ponechání ukazatele myši nad textem s názvem metody/vlastnosti se otevře tooltip s popisem.

Verze 8.0.5 (od 27.04.2010) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmTrend objekt: Opravená chyba:
- při ukládání do Database dBase backups lze ukládat s přesností až na tisiciny sekundy. Při čtení se však zaokrouhlovalo na sekundy.
- ve verzi Promotic8.0.4 byl zaveden nový konfigurátor Perioda automatického ukládání [s]. Při konverzi starších aplikací se však do tohoto konfigurátoru dosadila nepovolená hodnota 0 - nyní se dosazuje povolená hodnota 60.
- PmiRasterImage grafický prvek: má nové vlastnosti ColorItem (barva světla) a ColorBg (Barva pozadí).
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: při nastavení konfigurátoru Velikost adresy informačního objektu ASDU na hodnotu 3 nebylo možno adresovat registry na vyšších adresách.
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- do objektu PmCommData přidán nový konfigurátor Přednastavená adresa PLC. Pro některé případy usnadňuje zadávání a správu adres.
- Opravená chyba: někdy nefungovalo správně zasílání hodnot v objektu PmCommData.

Verze 8.0.4 (od 09.04.2010) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmTrend objekt:
- periodu ukládání hodnot lze nyní nastavit přímo v objektu - viz konfigurátor "Perioda automatického ukládání [s]". Nemusí se pak již volat metoda Run.
- je nové datové rozšíření ExtTrend. Nyní se již nemusí data pro trendování konfigurovat v objektu PmTrend ale lze trendování nakonfigurovat přímo v proměnné v objektu PmData.
- PmMBus komunikační ovladač: zobecněn o možnost použití objektů PmCommData a datového rozšíření ExtComm. Toto zobecnění přináší i možnost získávat základní data z měřičů bez ohledu na typ měřiče. Ovladač v přijaté zprávě sám najde požadovaná data, která jsou definovaná v objektu PmCommData nebo v datovém rozšíření ExtComm.
- OPC DA komunikace: Zlepšen přístup k OPC serverům na jiném PC: již se nemusí instalovat vzdálený OPC server i na PC kde je spuštěna aplikace PROMOTIC. Viz Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC server.

Verze 8.0.3 (od 22.02.2010) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Editor skriptů: zdokonalen o funkčnost PmAutocomplete. Při vytváření skriptů nyní systém nabízí seznam metod nebo vlastností a zjednodušuje tak psaní skriptů. Tato funkčnost bude v dalších verzích dále zdokonalována.
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- zavaden další typ real hodnoty (R2) s uspořádáním bytů 4321.
- Opravená chyba: do objektu PmCommData se někdy špatně přijímaly bitové hodnoty.
- PmMelsecQA komunikační ovladač:
- zobecněn o protokoly pro PLC serie Q
- zobecněn o možnost použití objektů PmCommData
- změna v ceníku: Pro PLC Mitsubishi jsou v systému PROMOTIC dva komunikační ovladače: PmMelsecQA a PmMelsecFXS a každý z nich měl svou vlastní licenční položku v ceníku. Nyní jsou oba ovladače vázány pouze na jednu licenční položku: PmMelsec.
- Uživatelé a oprávnění:
- Pm.GetUserInfo metoda: má novou volbu "what:loguserarray;" která vrací pole referencí na objekty User (tzn. objekty typu přihlášený - lokální/síťový - uživatel).
- vytvořeni noví systémoví uživatelé $NOUSER_LOCAL a $NOUSER_NET pro lepší nastavení aplikace, když není přihlášen žádný uživatel.
- nový konfigurátor PmRoot > Uživatelé > Po startu automaticky přihlásit lokálního uživatele pro snadnější přestavení "aplikace s nutností přihlašování" na "aplikaci bez nutnosti přihlašování".
- nový konfigurátor PmWeb > Web > Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo pro lepší správu a optimalizaci přihlašování síťových uživatelů ve Web prohlížečích.
- viz kapitola Příklady použití.
- Editor obrazů: Opravená chyba: nenačetly se správně uživatelské barvy (tzn. barvy typu "defcolor").
- PmSequencer objekt: metoda Add má nový další parametr "Params", který umožňuje určit, zda má přidávaný požadavek bežet v základním nebo v pracovním threadu.
- Je nový ovladač HW klíče s lepší podporou OS Windows 7 a OS Windows Server 2008.
- Opravená chyba: metoda PmTrend.GetValueByTime nefungovala správně pokud konfigurátor "Typ uložení" byl nastaven na jeden z typů "cyclic".

Verze 8.0.2 (od 19.11.2009) - vývojová verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- pro Web zprovozněno volání metod Pm.Logoff, Pm.WndLogoff a Pm.WndLogon.
- změněn způsob zobrazení objektu PmiWAnimate v HTML stránce. Starý způsob nebyl funkční v Internet Explorer 8.
- V objektu PmWorkspace a v grafickém prvku PmiWFrame lze nyní otevřít i jiný objekt PmWorkspace, viz Otevření prohlížeče objektu.
- V každém PROMOTIC objektu je nyní uchováván čas změny tohoto objektu. Tento čas lze zjistit v konfigurátoru Čas poslední editace tohoto objektu.

Lze také zjistit všechny objekty změněné od zadaného času: ve stromu objektů klikněte pravým tlačítkem myši, otevřte lokální menu a vyberte položku "Najít objekt podle času editace".

- Konfigurátor Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace: nedocházelo k zvětšování velikosti rámců objektu PmWorkspace a ke zvětšování písma v obrazech.
- PmMBus komunikační ovladač: zrychleno zasílání a příjem dat přes Ethernet bez čekání na timeout.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: kontrolní suma se v některých případech počítala špatně.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: pomocí objektu PmCommData nešly číst/zapisovat 4-bajtové hodnoty (Long, Single).
- PmSBUS komunikační ovladač: Opravená chyba: pomocí objektu PmCommData nešly zapisovat real registry a číst flagy.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: objekt PmCommData nebyl funkční.
- Pm.TransformValue metoda: přidána nová volba (nType=50) pro transpozici matice (výmena řádků a sloupců).
- PmPanel objekt: Opravená chyba: v určitých případech se zobrazovaná čísla chybně zaokrouhlovaly na 2 desetinná místa.

Verze 8.0.1 (od 14.10.2009) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmCommMsg objekt: Nový konfigurátor Automaticky přenášet a nová událost onBeginOfTransfer umožňuje zjednodušit spouštění periodických Master zpráv.
- PmFree licence: byl zvýšen počet povolených PmWebClient z jednoho na dva.
- Opravená chyba: s runtime klíčem při ukončování aplikace se zbytečně otevíralo okno s hlášením (chyba od verze Pm8.0.0).
- Editor obrazů: Oprava funkce (Undo = Zpět) po rychlých posunech prvků.

Verze 8.0.0 (od 14.09.2009) - vývojová verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nová licence PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC. Systém PROMOTIC tak lze pro aplikace do 30 proměnných používat zcela zdarma jako freeware, a vývojové prostředí je zdarma do 100 proměnných.
- V ceníku je nová položka PmUpgrade10, kterou se omezuje možnost zdarma upgrade systému PROMOTIC na 10 let. Aplikaci systému PROMOTIC je možno provozovat nekonečně dlouho s danou verzí PROMOTIC, pokud se však aplikace starší 10 let má upgradovat na novou verzi PROMOTIC, pak je potřeba zakoupit tuto novou položku.
- Nový objekt PmCommData: výrazně zjednodušuje práci se zabudovanými komunikačními ovladači. V tomto objektu se definují proměnné s identifikátorem ze kterého systém pozná jak má požadovanou hodnotu získat. Systém pak automatiky a optimalizovaně provádí různé komunikační přenosy o které se projektant již nemusí starat. Tento objekt je zatím zprovozněn jen pro ovladače PmModbusMr, PmSBUS, PmTeco a PmIEC8705.
- PmOpcClientData objekt:
- Umožněno přidání více OPC proměnných najednou do záložky Data. Postup: v tlačítku Import vyberte volbu "Výběr z OPC serveru" a pak v okně "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru" označte více položek najednou.
- lepší zabezpečení přiřazování hodnot když byl objekt nastaven pro čtení i zápis (tzn. když byl nastaven konfigurátor "Obnovit ze serveru při změně na serveru" i "Automaticky zasílat na server při zápisu do položky").
- Trendy: Prohlížení v režimu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" zprovozněno i pro formáty ukládání Promotic binary file cyclic a Database dBase backups.
- Nové metody Pm.FindViewers a Pm.SelectionDialog: umožňují velmi obecné nabídky pro výběr prohlížečů. Tyto metody jsou funkční i pro Web obrazy a výběr a otevření prohlížeču je proto funkční i na Webu (viz Příklad1).
- Nová záložka PmRoot > Logické skupiny umožňuje definovat skupiny objektů. Každý PROMOTIC objekt se pak může zaregistrovat do vybraných skupin (v záložce Objekt v novém konfigurátoru Člen logických skupin). Tato koncepce skupin objektů se bude v budoucnu rozšiřovat, zatím však slouží k jedinému účelu: vytvořit skupiny objektů určených k prohlížení (skupiny objektů PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, atd.) které se pak budou nabízet ve výše zmíněné metodě Pm.FindViewers.
- Při tvorbě skriptů lze nyní používat tzv. #pragma direktiva skriptu. Slouží pro jednodušší vytvoření pomocné proměnné nebo pro speciální příznaky pro interpretaci skriptu.
- Globální metody aplikace (tzn. metody definované v záložce Metody objektu PmRoot) již standardně nelze ve skriptech volat přímo pouze názvem, ale volají se pomocí metody Pm.Methods. Důvodem jsou omezení, které má přímé volání - např. nefunguje pro Web obrazy. Starý způsob volání (tzn. volání přímo názvem metody) lze pořád používat, ale musí se ve skriptu použít direktiva skriptu #pragma option OldGlobalMethodCall s hodnotou 1 (je to příznak pro staré volání metody). Ve stávajících aplikacích při přechodu na verzi PROMOTIC 8 dojde ke konverzi: do všech globálních metod je tato direktiva skriptu vložena a aplikace je tedy funkční.
- PmMBus komunikační ovladač: zobecněn pro příjem 64-bitových float hodnot.
- FileCsvRead metoda zobecněna: možnost zadat jakýkoli typ oddělovače ("delimiter:xxx;").
- PmPanel objekt: zrušen konfigurátor "Otevřít při startu aplikace". Obraz, který se má otevřít při startu aplikace, se určuje v objektu PmWorkspace v konfigurátoru Prohlížeč komponenty. Pro staré aplikace se provede konverze tak, aby se okno, které se má otevřít při startu, do konfigurátoru nastavilo.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice