Promotic

PROMOTIC 8.0 - Novinky

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.

Verze 8.0.13 (od 19.09.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaSequencer objekt:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
- PmaWeb objekt: Další menší opravy chyb týkající se objektu.
- PmgButton objekt: Další menší opravy chyb týkající se objektu.

Verze 8.0.12 (od 25.05.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmUpgrade10: Tato obchodní položka (prodloužení doby pro upgrade na dalších 10 let) se špatně testovala pokud byla dodána v podobě rozšíření ke stávajícímu HW klíči (rozšíření v podobě swk souboru).
- PmaTrendGroup.SaveToFile metoda: Metoda pro DBF formát vrací hodnotu true při úspěchu.
- PmgTrendViewer.LoadCfg metoda: vrací hodnotu true i při volbě "http:".
- PmAlarmItem.AckerId vlastnost: Během kvitace alarmů na Webu se do vlastnosti AckerId dostal lokální uživatel, nikoli uživatel který na Webu kvitoval.
- Pm.SelectionDialog metoda: Ve Web obrazu v InternetExplorer 9 se zobrazovalo špatně výběrové okno.
- PmaWorkspace objekt: Opravená chyba: Okno pracovní plochy se otevře vycentrovaně (pokud není zadána pozice v konfigurátoru "Výchozí hodnota sFramePars").

Verze 8.0.11 (od 07.04.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Někdy se špatně vyhodnocovaly reálné hodnoty s desetinnou tečkou, pokud prostředí (kde běžela aplikace) mělo nastavenu desetinnou tečku jako čárku.
- Někdy špatně vyhodnotila datová vazba "LN - Datová vazba na výpočet podle lineární funkce"
- Systém alarmů a Eventů: Na OS Windows XP při otevírání okna prohlížeče se někdy zobrazily nepřekreslené šedé plochy.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Opravená chyba: Pokud PLC automat odpověděl záporně, pak se zastavil přenos dat.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: Špatně se uchovávaly hodnoty konfiguračního okna parametrů protokolu.
- PmaWorkspace objekt: Zlepšeno otevírání vnořených pracovních ploch (tzn. pokud v objektu PmaWorkspace se zobrazoval jiný objekt PmaWorkspace)
- PmaData.ReadFromWeb metoda: Pokud aplikace četla Web stránky sama ze sebe (např. metodou PmaData.ReadFromWeb když URL adresa je adresa této aplikace), pak se data špatně načetly.

Verze 8.0.10 (od 04.02.2011) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Tisk nyní funguje i v módech "select" (výběr tiskárny) a "preview" (náhled před tiskem).
- Systém alarmů a Eventů: pro Web prohlížení historie zlepšeno ovládání scrollbaru.

Verze 8.0.9 (od 11.12.2010) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaComm objekt: Opravená chyba: Někdy se komunikace zastavila a pro znovuobnovení se buď musela volat metoda OpenPort nebo restarovat aplikaci!
- PmgTrendViewer objekt: Opravená chyba: na Webu nešlo ručně přidávat nové trendy.
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: španělsky (es).
- PmaRoot objekt: Zobecněny konfigurátory PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime a PmaRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky - do těchto konfigurátorů lze zadat nyní nejen všechny jazyky které podporuje systém PROMOTIC (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC) ale i mnoho jiných jazyků, pro které sice systém PROMOTIC zatím překlad nemá ale uživatel může vytvořit vlastní překlady svých uživatelských textů (viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC).
- Pm.IsDaylight metoda: Opravená chyba: v hodině přechodu z "zimní čas" na "zimní čas" vracela metoda špatný příznak.
- PmaDataTable.SaveToFile metoda: Zobecnění:
- umožňuje ukládání do dBase (DBF) souboru, viz "filetype:dbf;".
- umožňuje určení, zda desetinný oddělovač reálného čísla má být tečka nebo čárka, viz parametr "real.dsep:xxx;".
- umožňuje určení formátu pro datum a čas, viz parametr "date.fmt:xxx;".
- umožňuje určení ukládané délky textu, viz parametr "string.len:nnn;".
- PmMBus komunikační ovladač: Zobecnění o získávání údaje s uživatelskou hodnotou VIF (používá měřič ACTARIS).
- PmIEC8705 komunikační ovladač: (pro normu 101) Zobecnění Master zprávy typu Zaslání dat o nový konfigurátor "Mód vyslání" (umožňuje vyslat vyžádáná data).

Verze 8.0.8 (od 22.10.2010) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- ExtOpcDa objekt: Opravená chyba: toto datové rozšíření nebylo funkční (chyba od verze Pm8.0.7).
- PmgTrendViewer.SaveToHtm metoda: Opravená chyba: Tato metoda se používá pro tisk trendů a v některých případech se nevytiskly trendy se správným nastavením barev, mezí, atd.
- PmaPrototype objekt: po spuštění aplikace zrychleno kopírování podobjektů z PmaPrototype do PmaInstance.
- PmaSequencer.Running vlastnost: Umožňuje zjistit, zda je zrovna spuštěna událost onStep.
- Karta "Události" objektu PmaObject: Byly zrušeny tlačítka "Test" (pro syntaktickou kontrolu správnosti skriptu) a "Edit" (pro zvětšení editoru skriptu na celou obrazovku). Tyto funkčnosti byly přesunuty do lokálního menu v editoru skriptu.

Verze 8.0.7 (od 07.10.2010) - stabilní verze

Od této verze je Promotic8.0 stabilní. Dále budou do ní přidávány pouze nezbytné opravy chyb a novinky, které nemají vliv na stabilitu systému.

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Parametry Pma objektu: Nyní lze vytvořit i v objektech PmaFolder a PmaRoot.
- Makro výraz: lze zadat v dalších konfigurátorech, například:
- v konfigurátoru "PmVar > Proměnná > Poznámka".
- PmaAlarmGroup objekt:
- nové konfigurátory: Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy) a 2 = Skrýt jen nové neinicializované umožňují nastavit prohlížení aktivních alarmů tak, že alarmy ve stavu neaktivní kvitovaný (zelený) budou v prohlížeči stavů alarmů zobrazeny pouze pro po zadanou dobu - například po dobu 10 hodin aby i následující pracovní směna viděla co se dělo.
- události onStateChange a onUserItemAction obsahují nový parametr pEvent.Context který umožňuje identifikovat například síťového uživatele, který kvitoval alarm.
- PmMBus komunikační ovladač: Zobecnění ať lze přijímat údaje s proměnnou délkou (pro měřiče Actaris a Sensus).
- PmIEC8705 komunikační ovladač:
- Zobecnění o příjem celkových součtů (ASDU 15/16/37).
- Opravená chyba: objekt PmaCommGroup špatně přijímal data ze zprávy obsahující více datových položek.
- PmaCommMsg objekt: Nové konfigurátory Automaticky přenášet a Perioda přenosu [ms]. Pro komunikaci tímto objektem teď pro běžné případy není potřeba v časovači volat metodu Run.
- Web obrazy: Opravená chyba: Nefungovaly některé konfigurátory nastavené pomocí Makro výraz $.par.
- PmgButton objekt: Zprovozněno zarovnání ikony s textem. Pokud například konfigurátor "Zobrazit obrázek" je nastaven na "vlevo od textu" a text je přitom zarovnán vlevo, pak se ikona spolu s textem zarovná vlevo (dříve se nezávisle na nastavení centrovalo). Toto je funkční i pro Web obrazy.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Opravená chyba: Náhled (preview) se někdy zobrazoval mimo viditelnou část obrazovky.
- Jak používat aplikaci PROMOTIC se dvěma nebo více monitory: Zlepšena podpora pro aplikaci s více monitory (viz Jak používat aplikaci PROMOTIC se dvěma nebo více monitory):
- Některá okna se zobrazila vždy jen na hlavním monitoru, i když otevření bylo voláno z vedlejšího monitoru.
- PmaWorkspace.SetActive nová metoda umožňuje nastavit aktivní objekt PmaWorkspace a tím ovlivnit, kde bude otevřeno nové samostatné okno.

Verze 8.0.6 (od 30.07.2010) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Prototypy a instance: Vytvořeny nové objekty PmaPrototype a PmaInstance.
Tyto objekty umožňují vytváření prototypů (vzorů) a jejich instancí a mohou velmi ulehčit vytváření a údržbu aplikace v případech že je v aplikaci více podobných podstromů objektů (např. pokud v kotelně je více kotlů obsahující stejná data).
V jednom prototypu (objekt PmaPrototype představující například kotel) se vytvoří celá struktura objektů (vytvoří se podobjekty) a objekty PmaInstance budou představovat konkrétní použití prototypu (tzn. budou představovat například Kotel, Kotel2, ...).
- Pm objekt:
- Pm.GetSystemInfo nová metoda pro zjištění rozměrů obrazovky. Je funkční i pro Web obrazy.
- Pm.CpuUsage nová vlastnost pro zjištění vytížení procesoru.
- Pm.GetActiveWorkspace nová metoda pro zjištění aktivní pracovní plochy (objektu PmaWorkspace). Lze použít například při použití více monitorů.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Opravená chyba: nefungoval tisk v OS Windows 7.
- Pm.PlaySound metoda: Opravená chyba: Zprovozněno pro Web obrazy.
- PmaAlarmGroup objekt: Zobecnění: Konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)" má novou volbu "2 = Skrýt jen nové neinicializované".
- Web obrazy: Opravená chyba:
- Zprovozněny další metody/vlastnosti/události Pmg objektů a nyni je u všech popsáno, zda je nebo není funkční ve Web obrazech.
- Metody OpenView a OpenViewModal: zprovozněno otevírání oken na zadané pozici a zadané velikosti (tzn. v parametru sOptions se bere v úvahu nastavení pos:xx; a size:xx;).
- Menu a nástrojová lišta editoru grafiky: Opravená chyba: Nefungoval import celého obrazu (při výběru v menu "Aktivní Pmg objekt / Import do objektu").
- PmgPipe objekt: Opravená chyba: v OS Windows 7 nefungovalo tečení ve svislém směru.
- PmKoyo komunikační ovladač: Opravená chyba: V editoru aplikace nešly editovat parametry zprávy.

Verze 8.0.5 (od 27.04.2010) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaTrendGroup objekt: Opravená chyba: Při ukládání do Database dBase backups lze ukládat s přesností až na tisiciny sekundy. Při čtení se však zaokrouhlovalo na sekundy.
- PmgRasterImage objekt: má nové vlastnosti ColorItem (barva světla) a ColorBg (Barva pozadí).
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: Při nastavení konfigurátoru "Velikost adresy informačního objektu ASDU" na hodnotu 3 nebylo možno adresovat registry na vyšších adresách.
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- do objektu PmaCommGroup přidán nový konfigurátor "Přednastavená adresa zařízení". Pro některé případy usnadňuje zadávání a správu adres.
- Opravená chyba: někdy nefungovalo správně zasílání hodnot v objektu PmaCommGroup.

Verze 8.0.4 (od 09.04.2010) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaTrendGroup objekt:
- Periodu ukládání hodnot lze nyní nastavit přímo v objektu - viz konfigurátor "Perioda automatického ukládání [s]". Nemusí se pak již volat metoda Run.
- Je nové datové rozšíření ExtTrend. Nyní se již nemusí data pro trendování konfigurovat v objektu PmaTrendGroup ale lze trendování nakonfigurovat přímo v proměnné v objektu PmaData.
- PmMBus komunikační ovladač: Zobecnění o možnost použít objekt PmaCommGroup a datové rozšíření ExtComm. Toto zobecnění umožňuje získávat základní data z měřičů bez ohledu na typ měřiče. Ovladač v přijaté zprávě sám najde požadovaná data, která jsou definovaná v objektu PmaCommGroup nebo v datovém rozšíření ExtComm.
- Komunikace přes rozhraní OPC DA: Zlepšen přístup k OPC-DA serverům na jiném počítači: již se nemusí instalovat vzdálený OPC server i na počítači s aplikací PROMOTIC. Viz Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC-DA server.

Verze 8.0.3 (od 22.02.2010) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Základní ovládání editoru skriptu: Zdokonalen o funkčnost PmAutocomplete. Při vytváření skriptů nyní systém nabízí seznam metod a vlastností a zjednodušuje tak psaní skriptů. Tato funkčnost bude v dalších verzích dále zdokonalována.
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- Zobecnění o Modbus datový typ: R2 = Float type 2 (4Byte - IEEE 754)
- Opravená chyba: objekt PmaCommGroup někdy špatně přijímal bitové hodnoty.
- PmMelsecQA komunikační ovladač: Zobecnění:
- o protokoly pro PLC automaty řady Q
- o možnost použití objektů PmaCommGroup
- Uživatelé a oprávnění:
- Pm.GetUserInfo metoda: má novou volbu "what:loguserarray;" která vrací pole objektů PmUser (tzn. objekty typu přihlášený uživatel - lokální/síťový).
- vytvořeni noví systémoví uživatelé $NOUSER_LOCAL a $NOUSER_NET pro lepší nastavení aplikace, když není přihlášen žádný uživatel.
- Nový konfigurátor "PmaRoot > Uživatelé > Po startu automaticky přihlásit lokálního uživatele" pro snadnější přestavení "aplikace s nutností přihlašování" na "aplikaci bez nutnosti přihlašování".
- Nový konfigurátor "PmaWeb > Web > Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" pro lepší správu a optimalizaci přihlašování síťových uživatelů ve Web prohlížečích.
- viz kapitola Příklady použití.
- Předkonfigurace Runtimová správa uživatelů: Vytvořeno
- PmaSequencer objekt: Metoda Add má nový další parametr Params, který určuje, zda má přidávaný požadavek běžet v základním nebo v pracovním threadu.
- HW klíč: Nový ovladač HW klíče s lepší podporou OS Windows 7 a OS Windows Server 2008.
- PmaTrendGroup.GetValueByTime metoda: Opravená chyba: nefungovala správně pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na jeden z typů "cyclic".

Verze 8.0.2 (od 19.11.2009) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Pro Web zprovozněno volání metod: Pm.Logoff, Pm.WndLogoff a Pm.WndLogon.
- Změněn způsob zobrazení objektu PmgVideo v HTML stránce. Starý způsob nebyl funkční v InternetExplorer8.
- PmaWorkspace objekt: v objektu PmgFrame lze nyní otevřít i jiný objekt PmaWorkspace.
- Karta "Objekt" objektu PmaObject: V každém Pma objektu je nyní uchováván čas změny tohoto objektu. Tento čas lze zjistit v konfigurátoru "Čas poslední editace" tohoto objektu.
Lze také zjistit všechny objekty změněné od zadaného času: ve stromu Pma objektů pravým tlačítkem myši otevřete lokální menu a vyberte položku "Najít objekt podle času editace ...".
- Karta "Vzhled" objektu PmaRoot: Konfigurátor "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace": Nedocházelo k zvětšování velikosti rámů objektu PmaWorkspace a ke zvětšování písma v obrazech.
- PmMBus komunikační ovladač: Zrychleno zasílání a příjem dat přes Ethernet bez čekání na timeout.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: kontrolní součet se v některých případech počítala špatně
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: V objektu PmaCommGroup nešly číst/zapisovat 4-bajt hodnoty (Long, Single).
- PmSBUS komunikační ovladač: Opravená chyba: objektem PmaCommGroup nešly zapisovat real registry a číst flagy.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: Objekt PmaCommGroup nebyl funkční
- Pm.TransformValue metoda: Nová volba (nType=50) pro transpozici matice (výměna řádků a sloupců).
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: V určitých případech se zobrazovaná čísla chybně zaokrouhlovaly na 2 desetinná místa.

Verze 8.0.1 (od 14.10.2009) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaCommMsg objekt: Nový konfigurátor "Automaticky přenášet" a nová událost onBeginOfTransfer umožňuje zjednodušit spouštění periodických Master zpráv.
- PmFree: Byl zvýšen počet povolených PmWebClient z jednoho na dva.
- Runtime licence PROMOTIC: Opravená chyba: s runtime licencí při ukončování aplikace se zbytečně otevíralo okno s hlášením (chyba od verze Pm8.0.0).
- Menu a nástrojová lišta editoru grafiky: Opravená chyba: Oprava funkce (Undo = Zpět) po rychlých posunech Pmg objektů.

Verze 8.0.0 (od 14.09.2009) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmFree: Systém PROMOTIC lze pro aplikace do 30 proměnných používat zcela zdarma jako freeware, a vývojové prostředí je zdarma do 100 proměnných.
- Ceník systému PROMOTIC: Nová položka PmUpgrade10, kterou se omezuje možnost zdarma upgrade systému PROMOTIC na 10 let. Aplikaci systému PROMOTIC lze provozovat nekonečně dlouho s danou verzí PROMOTIC, pokud se však aplikace starší 10 let má upgradovat na novou verzi PROMOTIC, pak je nutno zakoupit tuto novou položku.
- PmaCommGroup nový objekt: Výrazně zjednodušuje práci se zabudovanými komunikačními ovladači. V tomto objektu se definují proměnné s identifikátorem ze kterého systém pozná jak má požadovanou hodnotu získat. Systém pak automaticky a optimalizovaně provádí různé komunikační přenosy o které se projektant již nemusí starat.
- PmaOpcDaClientGroup objekt:
- Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem přidání více OPC proměnných současně do karty "Data". Postup: v tlačítku vyberte volbu "Import z OPC serveru" a pak v okně "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru" označte více položek najednou.
- lepší zabezpečení přiřazování hodnot když byl objekt nastaven pro čtení i zápis (tzn. pokud byl nastaven konfigurátor "Obnovit ze serveru při změně na serveru" i "Automaticky zasílat na server při zápisu do položky").
- Trendy: Prohlížení v režimu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" zprovozněno i pro formáty ukládání Promotic binary file cyclic a Database dBase backups.
- Konfigurační okno "Logické skupiny": Umožňuje definovat skupiny objektů. Každý Pma objekt se pak může zaregistrovat do vybraných skupin (v kartě "Objekt" v konfigurátoru "Člen logických skupin"). Tato koncepce skupin objektů se bude v budoucnu rozšiřovat, zatím však slouží k jedinému účelu: vytvořit skupiny objektů určených pro prohlížení (skupiny objektů PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, atd.) které se pak budou nabízet ve výše zmíněné metodě Pm.FindViewers.
- #pragma: Při tvorbě skriptů lze nyní používat tzv. #pragma direktiva skriptu. Slouží pro jednodušší vytvoření pomocné proměnné nebo pro speciální příznaky pro interpretaci skriptu.
- Karta "Metody" objektu PmaObject: Globální metody aplikace (tzn. metody definované v kartě "Metody" objektu PmaRoot) již standardně nelze ve skriptech volat přímo pouze názvem, ale volají se pomocí vlastnosti Pm.Methods. Důvodem jsou omezení, které má přímé volání - například není funkční pro Web obrazy. Starý způsob volání (tzn. volání přímo názvem metody) lze pořád používat, ale musí se ve skriptu použít direktiva skriptu #pragma option OldGlobalMethodCall s hodnotou 1 (je to příznak pro staré volání metody). Ve stávajících aplikacích při přechodu na verzi PROMOTIC 8 dojde ke konverzi: do všech globálních metod je tato direktiva skriptu vložena a aplikace je tedy funkční.
- PmMBus komunikační ovladač: Zobecnění pro příjem 64-bitových float hodnot.
- Pm.FileCsvRead metoda: Umožňuje zadat jakýkoli typ oddělovače ("delimiter:xxx;").
- PmaPanel objekt: Zrušen konfigurátor "Otevřít při spuštění aplikace". Obraz, který se má otevřít při spuštění aplikace, se určuje v objektu PmaWorkspace v konfigurátoru "Prohlížeč komponenty". Pro staré aplikace se provede konverze tak, aby se okno, které se má otevřít při spuštění aplikace, do konfigurátoru nastavilo.
© MICROSYS, spol. s r.o.