Update cookies preferences
Promotic

Data - karta objektu PmaOpcDaClientGroup

Popis:
Definice dat OPC skupiny. Tvar této karty je společný více Pma objektům a proto je společný popis uveden v popisu karty "PmaObject > Data". Zde jsou popsány pouze konfigurátory jedné proměnné, které jsou specifické pouze pro tuto kartu tohoto objektu.
Tlačítka:
Otevře Menu seznamu proměnných.
Zapnout buňkový režim - Přepne tabulku seznamu proměnných z řádkového do buňkového režimu. V buňkovém režimu lze vybrat a editovat jednotlivé buňky tabulky. Více informací o řádkovém a buňkovém režimu viz Základní ovládání seznamu proměnných. Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v řádkovém režimu.
Vypnout buňkový režim - Přepne tabulku seznamu proměnných z buňkového do řádkového režimu. V řádkovém režimu lze vybrat pouze celé řádky tabulky. Více informací o řádkovém a buňkovém režimu viz Základní ovládání seznamu proměnných. Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.
Export do souboru XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
Export do souboru CSV - viz Export dat do textového CSV souboru
Import ze souboru XML - viz Import dat z textového XML souboru
Import ze souboru CSV - viz Import dat z textového CSV souboru
Import z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcDaClientGroup. Otevře konfigurační okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (pomocí kláves Ctrl nebo Shift), které se pak přidají do této karty.
Maximalizovat kartu - Maximalizuje kartu seznamu proměnných na celou plochu vývojového prostředí. V maximalizovaném stavu není zobrazen strom Pma objektů ani ostatní karty aktivního Pma objektu. Tato volba menu je viditelná pouze pokud karta seznamu proměnných není v maximalizovaném stavu.
Zrušit maximalizaci karty - Zruší maximalizaci karty seznamu proměnných a zobrazí strom Pma objektů a ostatní karty aktivního Pma objektu. Tato volba menu je viditelná pouze pokud karta seznamu proměnných je v maximalizovaném stavu.
Setřídit - Setřídí proměnné abecedně podle názvu proměnných. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (podle pořadí).
Datová rozšíření - Otevře konfigurační okno "Seznam datových rozšíření", které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).
Přidání jedné nebo více nových proměnných.
Nová proměnná (prázdná) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou prázdné.
Nová proměnná (kopie vybrané) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou zkopírovány z aktuálně vybrané proměnné.
Více nových proměnných - Otevře konfigurační okno "Vícenásobné přidání proměnných", ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
Otevře Kontextové menu řádku/buňky.
Editace buňky - Přepne aktivní buňku do editačního módu, ve kterém lze přímo zadávat text buňky.
Ukončit editační mód s potvrzením zadaného textu lze stisknutím klávesy Enter nebo Tab.
Ukončit editační mód bez potvrzení zadaného textu lze stisknutím klávesy Esc.
Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.
Editace proměnné ... - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze editovat vybranou proměnnou.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak vybranou proměnnou určuje řádek na kterém se nachází aktivní buňka.
Vyjmout - Pokud tabulka je v řádkovém režimu, pak vyjme vybrané proměnné ze seznamu proměnných a uloží data proměnných do schránky Windows ve formátu XML.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak vyjme text vybraných buňek a uloží data do schránky ve formátu CSV (výchozí oddělovač hodnot je znak tabulátor).
Kopírovat - Pokud tabulka je v řádkovém režimu, pak zkopíruje vybrané proměnné ze seznamu proměnných do schránky Windows ve formátu XML.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak zkopíruje text vybraných buňek do schránky Windows ve formátu CSV (výchozí oddělovač hodnot je znak tabulátor).
Vložit - Pokud tabulka je v řádkovém nebo buňkovém režimu a schránka obsahuje úplná data proměnných ve formátu XML nebo CSV, pak vloží proměnné ze schránky Windows do seznamu proměnných za aktivní proměnnou.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu a schránka obsahuje data ve formátu CSV, pak vloží data ze schránky Windows do buněk tabulky seznamu proměnných.
Smazat - Pokud tabulka je v řádkovém režimu, pak smaže všechny vybrané proměnné ze seznamu proměnných.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak smaže texty všech vybraných buňek.
Smazat řádky - Smaže všechny vybrané řádky ze seznamu proměnných.
Tuto volbu lze použít pokud je potřeba smazat celé řádky místo smazání textu v buňkách vybraných řádků. Tato volba menu je viditelná pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.
Kopírovat jako ... - Otevře konfigurační okno "Kopírovat jako". Po nastavení formátu dat a dalších parametrů jsou vybraná data zkopírována do schránky Windows.
Vložit jako ... - Otevře konfigurační okno "Vložit jako", ve kterém lze nastavit oddělovač hodnot, pozici a další parametry pro vložení dat. Poté vloží data ze schránky Windows do seznamu proměnných.
Najít ... - Otevře okno pro hledání textu.
Nahradit ... - Otevře okno pro nahrazení textu. Tato volba menu je povolena pouze pokud tabulka je v buňkovém režimu.
Přesunout - Otevře menu s nabídkou možností posunutí vybraných řádků. Posunout lze pouze jeden vybraný řádek nebo souvislý rozsah vybraných řádků.
Vybrat - Otevře menu s nabídkou možností výběru řádku nebo sloupce.
Zobrazit pouze vybrané řádky - Zobrazí pouze aktuálně vybrané řádky v tabulce proměnných.
Ostatní řádky budou skryty.
Filtr řádků se automaticky nastaví na systémový filtr $current.
Skrýt vybrané řádky - Skryje aktuálně vybrané řádky v tabulce proměnných.
Zbývající řádky zůstanou zobrazeny.
Filtr řádků se automaticky nastaví na systémový filtr $current.
Zobrazit všechny řádky - Zobrazí všechny řádky v tabulce proměnných.
Filtr řádků se automaticky nastaví na systémový filtr $all.
Filtr řádků ... - Otevře konfigurační okno "Filtr řádků", ve kterém lze vybírat, přidávat, mazat nebo editovat filtry řádků. Po vybrání požadovaného filtru se v tabulce proměnných zobrazí pouze řádky splňující podmínku daného filtru.
Pokud tabulka je v řádkovém režimu, pak smaže všechny vybrané proměnné ze seznamu proměnných.
Pokud tabulka je v buňkovém režimu, pak smaže texty všech vybraných buňek.
Přesune vybranou proměnnou v seznamu nahoru.
Přesune vybranou proměnnou v seznamu dolů.
Přepíná mezi řádkovým a buňkovým režimem tabulky proměnných. Více informací o řádkovém a buňkovém režimu viz Základní ovládání seznamu proměnných.
Otevře okno pro hledání textu.
Maximalizuje/zruší maximalizaci karty seznamu proměnných. V maximalizovaném stavu není zobrazen strom Pma objektů ani ostatní karty aktivního Pma objektu.
Otevře konfigurační okno "Filtr řádků", ve kterém lze vybírat, přidávat, mazat nebo editovat filtry řádků. Po vybrání požadovaného filtru se v tabulce proměnných zobrazí pouze řádky splňující podmínku daného filtru.
Otevře konfigurační okno "Konfigurace sloupců", ve kterém lze vybírat, přidávat, mazat nebo editovat konfigurace sloupců. Po vybrání požadované konfigurace se v tabulce proměnných zobrazí sloupce definové v seznamu sloupců dané konfigurace.
Konfigurátory proměnné - základní:
NázevNázev proměnné.
Maximální délka názvu je 80 znaků. Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
CestaCelá cesta k proměnné PmVar.
Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.
Výjímkou je datový typ Variant - znamená, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).
HodnotaZde se definuje
- buď hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace
- nebo datová vazba na jinou hodnotu.

Viz vlastnost Value a viz Datová vazba objektu PmVar.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
ZaokrouhleníPokud je zatrženo, pak hodnota v proměnné při každém zápisu bude zaokrouhlena na požadovanou přesnost.
Je funkční pouze pro numerické datové typy (Double, Single, Long, Short, Byte).
Viz také Pm.Round.
PřesnostKladné číslo určující přesnost (počet desetinných míst nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v aplikaci, využitelná přes skriptovací rozhraní i ve spuštěné aplikaci.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Note.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Konfigurátory proměnné - rozšířené datovým rozšířením ExtOpcDa:
ItemIdTextová adresa/identifikátor proměnné v OPC serveru. Adresu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z okna "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru", které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele. Výběrové okno však lze otevřít pouze pokud je OPC-DA server nainstalován a podporuje výběr.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ItemId.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
AccessPathPřístupová cesta k proměnné v OPC serveru. Hodnota obvykle může být prázdná.
Cestu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z výběrového okna, které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele. Výběrové okno však lze otevřít pouze pokud je OPC-DA server nainstalován a podporuje výběr.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AccessPath.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Přepočet hodnotyPokud je zatrženo, pak se bude přijatá i vyslaná hodnota přepočítávat podle vztahu PmValue = k/d * CommValue + q, kde PmValue je hodnota v systému PROMOTIC, CommValue je hodnota z komunikace, k,d,q jsou přepočítávací konstanty zadané v konfigurátoru.
 
Přepočet se aplikuje i při zasílání hodnoty. Provede se pak inverzní přepočet podle vztahu CommValue = d/k * (PmValue - q).
Upozornění: Při zasílání hodnoty s přepočtem logicky může dojít ke ztrátě přesnosti a proto zasílaná hodnota PmValue nemusí odpovídat následně přijaté hodnotě PmValue. Například při přepočtu PmValue = 1000 * CommValue a pokud CommValue je hodnota na 1B (Rozsah 0-255) pak při zaslání hodnoty PmValue=2008 se zašle hodnota CommValue=2. Pokud se pak následně přijme hodnota CommValue=2, pak bude PmValue=2000.
 
Přepočet lze použít pro hodnotu číselnou ale i pro hodnotu typu Boolean. Například negovat Boolean hodnotu lze nastavením konstant k/d/q = -1/1/1 (při výpočtu false má hodnotu 0 a true má hodnotu 1).
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poznámka:
Skriptový přístup k proměnné v této kartě je umožněn:
- metodou Item nebo
- metodou Pm s použitím identifikátoru #vars


Pokud se využívá ExtOpcDa, pak se v této kartě nemusí data definovat.
© MICROSYS, spol. s r.o.