Promotic

Dane - karta obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Definicja danych grupy OPC. Wygląd tej karty jest wspólny dla większej ilości Pma obiektów i dlatego jest wspólny opis przedstawiony w opisie karty "PmaObject > Dane". W tym miejscu są opisane konfiguratory tylko jednej zmiennej, które są specyficzne tylko dla tej karty tego obiektu.
Przyciski:
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna (pusta) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
Nowa zmienna (kopia wybranej) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Wielokrotne dodawanie zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
Usunie wybrane zmienne.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Otworzy listę wyboru następnych możliwości.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcDaClientGroup. Otworzy okno konfiguracyjne "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl lub Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej karty.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej według nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Konfiguratory zmiennej - podstawowe:
NazwaNazwa zmiennej.
Maksymalna długość nazwy wynosi 80 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
ŚcieżkaCała ścieżka do zmiennej PmVar.
Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.
Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Powiązanie danych obiektu PmVar.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością.
Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).
Patrz również Pm.Round.
DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w aplikacji, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Konfiguratory zmiennej - rozszerzone rozszerzeniem danych ExtOpcDa:
ItemIDAdres tekstowy/identyfikator zmiennej w OPC serwerze. Adres można wprowadzić lub ręcznie lub można go wybrać z okna "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera", które można otworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie konfiguratora. Okno wyboru można wywołać tylko jeżeli OPC-DA serwer jest zainstalowany i wspiera wybór.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ItemId.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
AccessPathŚcieżka dostępu do zmiennej w OPC serwerze. Wartość zazwyczaj może być pusta.
Ścieżkę można wprowadzić lub ręcznie lub można ją wybrać z okna wyboru, które można otworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie konfiguratora. Okno wyboru można wywołać tylko jeżeli OPC-DA serwer jest zainstalowany i wspiera wybór.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AccessPath.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Przeliczenie wartościJeżeli jest zaznaczone, wtedy odebrana i wysłana wartość będą przeliczane według wyrażenia PmValue = k/d * CommValue + q, gdzie PmValue jest wartość w systemie PROMOTIC, CommValue jest wartość z komunikacji, k,d,q są stałymi przeliczania wprowadzonymi w konfiguratorze.
 
Przeliczenie zostanie wykonane także przy nadawaniu wartości. Zostanie wtedy wykonane odwrotne przeliczenie według wyrażenia CommValue = d/k * (PmValue - q).
Uwaga: Podczas nadawania wartości z przeliczeniem logicznie może dojść do utraty dokładności i dlatego przesłana wartość PmValue nie musi odpowiadać następnie odebranej wartości PmValue. Na przykład podczas przeliczania PmValue = 1000 * CommValue oraz jeżeli CommValue jest wartością 1B (Zakres 0-255) wtedy przy nadawaniu wartości PmValue=2008 zostanie nadana wartość CommValue=2. Jeżeli następnie zostanie odebrana wartość CommValue=2, wtedy zostanie ona przeliczona na wartość PmValue=2000.
 
Przeliczenie można zastosować w przypadku wartości liczbowej ale również w przypadku wartości typu Boolean. Na przykład negację wartości Boolean można wykonać ustawieniem stałych k/d/q = -1/1/1 (podczas obliczenia false posiada wartość 0 a true posiada wartość 1).
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Notatka:
Skryptowy dostęp do zmiennej w tej karcie jest możliwy:
- przy pomocy metody Item lub
- przy pomocy metody Pm z zastosowaniem identyfikatora #vars


Jeżeli jest stosowane ExtOpcDa, wtedy w tej karcie nie trzeba definiować danych.
© MICROSYS, spol. s r. o.