Update cookies preferences
Promotic

Filtr wierszy - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do tworzenia, usuwania, wyboru i edycji filtrów wierszy. Okno składa się z dwóch części.
Lewa część wyświetla listę filtrów wierszy.
Prawa część służy do edycji właściwości aktualnie zaznaczonego filtra.

Lista filtrów zawiera dwa systemowe filtry wierszy $current i $all, których nie można usunąć, zmienić nazwy ani przenieść na inną pozycję. Filtr systemowy $current reprezentuje aktualnie wyświetlane wiersze w tabeli zmiennych. Filtr ten jest automatycznie aktywowany np. po wyświetleniu tylko zaznaczonych wierszy przy pomocy opcji w menu "Menu kontekstowe wiersza/komórki > Wyświetl tylko wybrane wiersze". Filtr systemowy $all wyświetla wszystkie wiersze w tabeli zmiennych. Wszystkie filtry wierszy utworzone przez projektanta są zapisywane w pliku INI aplikacji i mogą być wykorzystywane w tabelach zmiennych innych obiektów Pma.

Każdy filtr wierszy zawiera warunek filtrujący w postaci wyrażenia JavaScript, które określa, które wiersze zostaną wyświetlone. Przy ocenie warunku jest wykonywane porównanie wyszukanego tekstu z wartością właściwości zmiennej lub właściwości rozszerzenia danych. Jeżeli szukany tekst zostanie znaleziony dla danego typu porównania, wtedy warunek jest spełniony i wiersz zostanie wyświetlony w tabeli zmiennych. Teksty są porównywane przy pomocy metody Pm.StringCmp. Wstawiając operatory logiczne AND lub OR pomiędzy każdy warunek filtra, warunek wynikowy może składać się z dowolnej liczby warunków cząstkowych, aby przetestować kilka właściwości zmiennej jednocześnie.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku "" lub w menu "Menu kontekstowe wiersza/komórki > Filtr wierszy ..." w edytorze obiektów Pma w karcie "PmaObject > Dane".
Przyciski listy filtrów:
Otworzy okno konfiguracyjne "Nowy filtr wierszy". Po wprowadzeniu nazwy i ustawieniu parametrów filtra nowy filtr zostanie dodany do listy za aktualnie zaznaczony filtr.
Usunie zaznaczony filtr wierszy z listy filtrów. Filtry systemowe wierszy $current i $all nie mogą być usunięte.
Przesunie zaznaczony filtr wierszy w liście filtrów w górę. Filtry systemowe wierszy $current i $all nie mogą być przesuwane.
Przesunie zaznaczony filtr wierszy w liście filtrów w dół. Filtry systemowe wierszy $current i $all nie mogą być przesuwane.
Konfiguratory filtra wierszy:
Nazwa filtraNazwa filtra wierszy.
Warunek filtraWarunek filtra wierszy w formie wyrażenia JavaScript.
Dodanie nowego warunku filtra wierszy.
Dodaj warunek filtra - Otworzy okno konfiguracyjne "Nowy warunek filtra". Po ustawieniu parametrów warunku tekst nowego warunku zostanie dodany na koniec bieżącego wyrażenia JavaScript.
Dodaj wybrane wiersze jako warunek filtra - Warunek zostanie dodany na koniec bieżącego wyrażenia JavaScript, który testuje, czy nazwa zmiennej jest równa nazwie jednej z aktualnie wybranych zmiennych. To umożliwia utworzenie filtra, który wyświetla tylko aktualnie wybrane wiersze.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.