Promotic

CSV - tekstowy format wymiany danych

CSV (Comma-separated values, wartości oddzielony przecinkami) to prosty format plikowy przeznaczony do wymiany danych tabelkowych.
Plik w formacie CSV składa się z wierszy, w których pojedyńcze pozycje są oddzielone znakiem przecinek (,). Wartości pozycji mogą być zawarte w cudzysłowiu ("), co umożliwia zawartość przecinka w pozycji. Jeżeli tekst pozycji zawiera cudzysłowy, wtedy jest on podwójny.

Ponieważ w niektórych jązykach znak przecinek stosowany jest jako separator miejsc dziesiętnych, istnieją przypadki, w których jako separator stosuje się inny znak, najczęściej średnik (;) lub tabulator.
Przykład:
Tabelka danych:
kociol1 89.5 Włączone, Działające
kociol2 77.8 Włączone, Działające
kociol3 21.9 Błąd, Niedziałające
 
Powyższą tabelkę można w CSV zapisać w następujący sposób:
kociol1,89.5,"Włączone, Działające"
kociol2,77.8,"Włączone, Działające"
kociol3,21.9,"Błąd, Niedziałające"


Wsparcie CSV w systemie PROMOTIC

Skryptowe metody dla runtime:
- Pm.FileCsvRead: Odczyt z pliku CSV
- Pm.FileCsvWrite: Zapis do pliku CSV
- PmaDataTable.LoadFromFile(.., "filetype:csv;"): Wczytanie danych dla tego obiektu z pliku
- PmaDataTable.SaveToFile(.., "filetype:csv;"): Zapis danych tego obiektu do pliku
- PmaTrendGroup.SaveToFile(.., "filetype:csv;"): Zapis danych tego obiektu do pliku


Wsparcie w środowisku deweloperskim:
- Eksport oraz import zmiennych w obiektach zawierających kartę Dane.
- Eksport lokalizowanych tekstów.

Historia:
Pm8.02.00:
- Eksport-Import zmiennych obiektu PmaData: obecnie można zapisywać i odczytywać ustawienia rozszerzeń danych. Wszystkie rozszerzenia danych są w tym przypadku zapisane do jednego systemowego tekstu.
- Pm.FileCsvWrite nowa metoda: do zapisu do pliku CSV. Jest odwrotną metodą do uprzednio istniejącej metody Pm.FileCsvRead.
© MICROSYS, spol. s r.o.