Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dane - karta obiektu PmaData

Opis:
Definicja danych. Wygląd tej karty jest wspólny dla większej ilości Pma obiektów i z tego powodu jest wspólny opis przedstawiony w opisie karty "PmaObject > Dane". W tym miejscu są opisane pozycje konfiguracji tylko jednej zmiennej, które są specyficzne tylko dla tej karty tego obiektu.
Przyciski:
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Wielokrotne dodawanie zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
Usunie wybrane zmienne.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Otworzy listę wyboru następnych możliwości.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcDaClientGroup. Otworzy okno konfiguracyjne "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl, ewentualnie Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej karty.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej wg. nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Pozycje konfiguracji zmienne - podstawowe:
Patrz Zmienna
NazwaNazwa zmiennej.

Maksymalna długość nazwy wynosi 80 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.

Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).

WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Powiązanie danych obiektu PmVar.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością.

Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).

Patrz również Pm.Round.

DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Pozycje konfiguracji zmienne - rozszerzone:
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Rozszerzenia danychW tym miejscu można ustawiać następne Rozszerzenia danych dla alarmy, trendów, komunikację, itd.
Notatka:
Dostęp w skrypcie do zmiennej typu PmVar w tej karcie jest możliwy:
- przy pomocy metody Item lub
- przy pomocy metody Pm z wykorzystaniem identyfikatora #vars
Patrz również:

Historia:
Pm8.02.00: ExtWriteAction: Nowe rozszerzenie danych, które określa, kiedy zostaną wywołane zdarzenia onItemBeforeWrite i onItemAfterWrite. Poprzednio te ustawienia znajdowały się bezpośrednio w konfiguratorach zmiennej, obecnie to ustawienie jest automatycznie konwertowane do rozszerzenia danych.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice