Update cookies preferences
Promotic

Obiekt ExtWriteAction

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do przetestowania oraz korektę zapisywanej wartości.
Właściwości i metody:
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
MaxSubstQualityJakość zastępcza
MaxSubstQualityEnabledZapisz wartość zastępczą
MaxSubstValueWartość zastępcza
MaxSubstValueEnabledZapisz wartość zastępczą
MaxTestEnabledTestowanie maksymalnej dozwolonej wartości zmiennej
MaxValueMaksymalna wartość zmiennej
MinSubstQualityJakość zastępcza
MinSubstQualityEnabledZapisz wartość zastępczą
MinSubstValueWartość zastępcza
MinSubstValueEnabledZapisz wartość zastępczą
MinTestEnabledTestowanie minimalnej dozwolonej wartości zmiennej
MinValueMinimalna wartość zmiennej
QualitySubstValueWartość zastępcza podczas niepoprawnej jakości
QualityTestEnabledTest poprawnej jakości wartości
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtWriteActionKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Uwaga: To rozszerzenie jest przeznaczone do rozszerzonej konfiguracji funkcjonalności obiektu PmVar połączone z zapisem nowej wartości. Na wskutek takiego rozszerzenia nie powstaje połączenie obiektu PmVar z innymi komponentami systemu (np. alarmy, eventy, trendy, komunikacje itd.). Z tego powodu takie rozszerzenie w ramach obiektu PmVar można wytworzyć tylko jedno (albo rozszerzona funkcjonalność istnieje lub nie).
 
Kolejność opracowania zapisywanej wartości jest następująca:
- wywołanie zdarzenia onItemBeforeWrite
- zaokrąglenie oraz zamiana zapisywanej wartości na wymagany typ danych
- przetestowanie zapisywanej wartości pod względem jakości
- przetestowanie zapisywanej wartości pod względem wartości minimalnej
- przetestowanie zapisywanej wartości pod względem wartości maksymalnej
- wywołanie zdarzenia onItemAfterWrite
 
Jeżeli jest zezwolone wywołanie zdarzenia onItemBeforeWrite, wtedy to zdarzenie zostanie wywołane dla danej zmiennej zawsze bezpośrednio przed zapisem lub przed zmianą wartości zmiennej. Nierozważne zezwolenie zdarzenia dla wszystkich pozycji może spowodować zbędne obciążenie czasowe procesora. Na przykład jeżeli obiekt zawiera 1000 zmiennych i każda m adozwolone wywołanie, wtedy zapis nowych wartości do wszystkich zmiennych obiektu może spowodować, że zostanie 1000 razy wywołane zdarzenie onItemBeforeWrite (za każdym razem z innym parametrem pEvent.Item). Jest również bardziej korzystne (jeżeli istnieje konieczność reagowania na zapis lub zmianę zmiennej) zezwolić zdarzenie onItemAfterWrite zamiast onItemBeforeWrite. Zezwolić onItemBeforeWrite jest zatem stosowne tylko jeżeli zachodzi konieczność testowania zapisywanej zmiennej i w przypadku konieczności jej zmiana (filtrowanie). Właściwość pEvent.NewVal jest w zdarzeniu onItemBeforeWrite przeznaczona zarówno do odczytu i zapisu i dlatego w zdarzeniu można wmusić inną wartość, niż jest rzeczywiście zapisywana.
Jeżeli jest zezwolone wywołanie zdarzenia onItemAfterWrite, wtedy to zdarzenie zostanie wywołane dla danej zmiennej zawsze po zapisie lub po zmianie wartości zmiennej. Dla zezwolenia tego zdarzenia odnoszą się podobne notatki jak w przypadku zezwolenia onItemBeforeWrite. Zezwolenie onItemAfterWrite jest stosowne w przypadku zmiennych, które zbyt często nie zmieniają swej wartości i w tym przypadku jest korzystne zezwolenie wywołania 'po zmianie'.
Uwaga: Zdarzenie onItemBeforeWrite i zdarzenie onItemAfterWrite nie zostanie wywołane, jeżeli zapis do zmiennej nie jest wykonywany bezpośrednio, tzn. jeżeli zmienna jest połączona powiązaniem danych z inną wartością.

Format zapisu zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisu zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={WriteAction; BeforeWrite; AfterWrite; QualityTestEnabled; QualitySubstValue; MinTestEnabled; MinValue; MinSubstValueEnabled; MinSubstValue; MinSubstQualityEnabled; MinSubstQuality; MaxTestEnabled; MaxValue; MaxSubstValueEnabled; MaxSubstValue; MaxSubstQualityEnabled; MaxSubstQuality}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- BeforeWrite: patrz konfigurator "Zdarzenie "onItemBeforeWrite""
- AfterWrite: patrz konfigurator "Zdarzenie "onItemAfterWrite""
- QualityTestEnabled: patrz konfigurator "Test poprawnej jakości wartości"
- QualitySubstValue: patrz konfigurator "Zastosuj wartość zastępczą"
- MinTestEnabled: patrz konfigurator "Test wartości minimalnej"
- MinValue: patrz konfigurator "Minimum"
- MinSubstValueEnabled: patrz konfigurator "Zastosuj wartość zastępczą"
- MinSubstValue: patrz konfigurator "Zastosuj wartość zastępczą"
- MinSubstQualityEnabled: patrz konfigurator "Zastosuj jakość zastępczą"
- MinSubstQuality: patrz konfigurator "Zastosuj jakość zastępczą"
- MaxTestEnabled: patrz konfigurator "Test wartości maksymalnej"
- MaxValue: patrz konfigurator "Maksymum"
- MaxSubstValueEnabled: patrz konfigurator "Zastosuj wartość zastępczą"
- MaxSubstValue: patrz konfigurator "Zastosuj wartość zastępczą"
- MaxSubstQualityEnabled: patrz konfigurator "Zastosuj jakość zastępczą"
- MaxSubstQuality: patrz konfigurator "Zastosuj jakość zastępczą"

Historia:
Pm9.00.13: Dodano testowanie zapisywanej wartości pod względem jakości, minimum oraz maksymum.
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.