Promotic

Obiekt PmVar (Zmienna)

Opis:
Obiekt PmVar przedstawia jedną zmienną użytkownika Pma obiektu.
Taka zmienna posiada w sobie więcej informacji (wartość, nazwa, indeks, itd.) i dlatego jest reprezentowana przez obiekt. Obiekt ten zawiera takie informacje jako swoje właściwości.
obiekt PmVar można wytworzyć w obiektach: PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaCommGroup, PmaTrendGroup, PmaCommMsg.
Właściwości i metody:
Extension()Udostępnienie rozszerzenia danych
GetBit()Zwraca bit w wartości zmiennej
ChangedOnLastWriteZnacznik, czy przy ostatnim zapisie została zmieniona wartość
IndexIndeks zmiennej w obiekcie
NameNazwa zmiennej
NoteNotatka zmiennej
OwnerZwraca odniesienie do właściciela obiektu PmVar w drzewie Pma obiektów
QualityJakość wartości zmiennej
SetBit()Ustawia bit w wartości zmiennej
SetValue()Zapis wartości, jakości oraz czasu źródła równocześnie
TimeChangeCzas ostatniego zapisu do zmiennej, który zmienił wartość
TimeSourceCzas powstania wartości w źródle wartości
TimeWriteCzas ostatniego zapisu do zmiennej
UnitFizyczna jednostka zmiennej (tylko dla PmaData oraz PmaTrendGroup)
ValueWartość zmiennej
ValueBeforeChangeWartość przeszła, przed zmianą na bieżącą wartość
Przestarzałe właściwości i metody:
BitWartość jednego bitu zmiennej
Okna konfiguracyjne:
ZmiennaUstawienie właściwości jednej zmiennej
Powiązanie danych obiektu PmVarDefinicja powiązania danych zmiennej z inną wartością
Wielokrotne dodawanie zmiennychDefinicja większej ilości nowych zmiennych
Powiązane podobiekty:
Rozszerzenia danychRozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) PmVar.
Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmaComm, trendowanie wartości, itd.).
Notatka:
W skrypcie można uzyskać pozycje danych PmVar następującymi sposobami:
 
Przykład1:
Dla obiektów PmaData, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup: Te obiekty mają zmienne ulokowane w karcie "Dane".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// przy pomocy metody Item tych obiektów, na przykład
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data").Item("Temperatura2");

// lub bezpośrednio przy pomocy metody Pm za pośrednictwem identyfikatora #vars, na przykład
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data/#vars/Temperatura2");


Przykład2:
Dla obiekt PmaCommMsg: Obiekt ten zawiera dwie grupy zmiennych ulokowanych w kartach Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// przy pomocy metod WriteVars oraz ReadVars, na przykład
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").WriteVars("Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").ReadVars("Rcv4");

// lub bezpośrednio przy pomocy metody Pm za pośrednictwem identyfikatorów #sndvars oraz #rcvvars, na przykład
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#sndvars/Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#rcvvars/Rcv4");


Rozszerzenia danych:
Obiekt PmVar bezpośrednio zawiera tylko podstawową funkcjonalność (najważniejsze wspólne właściwości).
Podstawowe właściwości PmVar można dalej rozszerzyć za pomocą jednego lub więcej rozszerzeń danych.
Wtedy każde rozszerzenie danych jest zawarte w obiekcie PmVar w formie podobiektu (np. ExtAlarmAnalog, ExtComm, ...), dostępnego przy pomocy metody PmVar.Extension lub przy pomocy identyfikatora #ext.
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.13: (Zmienna) Nowy konfigurator "Zaokrąglenie".
© MICROSYS, spol. s r. o.