Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmVar (Zmienna)

Opis:
Obiekt PmVar przedstawia jedną zmienną użytkownika Pma obiektu.

Taka zmienna posiada w sobie więcej informacji (wartość, nazwa, indeks, itd.) i z tego powodu jest reprezentowana przez obiekt. Obiekt ten zawiera takie informacje jako swoje właściwości.

obiekt PmVar można wytwarzać w obiektach: PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaCommGroup, PmaTrendGroup, PmaCommMsg.

Właściwości i metody:
Owner Zwraca odniesienie do właściciela obiektu PmVar w drzewie Pma obiektów
Extension Udostępnienie rozszerzenia danych
GetBit Zwraca bit w wartości zmiennej
ChangedOnLastWrite Znacznik, czy przy ostatnim zapisie została zmieniona wartość
Index Indeks zmiennej w obiekcie
Name Nazwa zmiennej
Note Notatka zmiennej
Quality Jakość wartości zmiennej
SetBit Ustawia bit w wartości zmiennej
TimeChange Czas ostatniego zapisu do zmiennej, który zmienił wartość
TimeSource Czas powstania wartości w źródle wartości
TimeWrite Czas ostatniego zapisu do zmiennej
Unit Fizyczna jednostka zmiennej (tylko dla PmaData oraz PmaTrendGroup)
Value Wartość zmiennej
ValueBeforeChange Wartość przeszła, przed zmianą na bieżącą wartość
Przestarzałe właściwości i metody:
Bit Wartość jednego bitu zmiennej
Okna konfiguracyjne:
Zmienna Ustawianie właściwości jednej zmiennej
Powiązanie danych obiektu PmVar Definicja powiązania danych zmiennej z inną wartością
Wielokrotne dodawanie zmiennych Definicja większej ilości nowych zmiennych
Powiązane podobiekty:
Rozszerzenia danych Rozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) PmVar. Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmaComm, trendowanie wartości, itd.).
Notatka:
 
W skrypcie można uzyskać pozycje danych PmVar następującymi sposobami:
 
Przykład1:
Dla obiektów PmaData, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup: Obiekty te mają zmienne ulokowane w karcie "Dane".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

//przy pomocy metody Item tych obiektów, na przykład
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data").Item("Temperatura2");

//lub bezpośrednio przy pomocy metody Pm za pośrednictwem identyfikatora #vars, na przykład
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data/#vars/Temperatura2");
 
Przykład2:
Dla obiekt PmaCommMsg: Obiekt ten zawiera dwie grupy zmiennych ulokowanych w kartach Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

//przy pomocy właściwości WriteVars oraz ReadVars, na przykład
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").WriteVars("Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").ReadVars("Rcv4");

//lub bezpośrednio przy pomocy metody Pm za pośrednictwem identyfikatorów #sndvars oraz #rcvvars, na przykład
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#sndvars/Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#rcvvars/Rcv4");
 
Rozszerzenia danych:

Obiekt PmVar bezpośrednio zawiera tylko podstawową funkcjonalność (najważniejsze wspólne właściwości). Podstawowe właściwości PmVar można dalej rozszerzyć za pomocą jednego lub więcej powiązań danych.

Wtedy każde rozszerzenie danych jest zawarte w obiekcie PmVar w formie podobiektu (np. ExtAlarmAnalog, ExtComm, ...), dostępnego przy pomocy metody PmVar.Extension lub przy pomocy identyfikatora #ext.

Patrz również:

Historia:
Pm8.03.13: (Zmienna) posiada nowy konfigurator "Zaokrąglenie".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice