Promotic

Obiekt PmMenu

Opis:
Menu lokalne Pmg obiektu lub menu systemowe aplikacji.
Właściwości i metody:
AddMenu()Dodanie jednej pozycji do menu
Notatka:
Obiekt ten działa również w Web panelach.

Jeżeli użytkownik wywoła menu lokalne Pmg obiektu, wtedy dojdzie do wywołania zdarzenia PmgObject.onMenuFill. W tym zdarzeniu można wczytać obiekt PmMenu (dostępny w parametrze pEvent.Menu).
Następnie zostanie otwarte menu lokalne z uzupełnioną zawartością.
Po wybraniu przez użytkownika pozycji, menu zamknie się oraz zostanie wywołane zdarzenie PmgObject.onMenuSelect. W tym zdarzeniu można stwierdzić jaka pozycja została wybrana a na podstawie tego wykonać odpowiednią czynność.
 
Sposoby wywołania menu lokalnego Pmg obiektu:
- Jeżeli użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem.
- Jeżeli konfigurator "Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszki" jest ustawiony, wtedy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki lub naciśnięciem klawisza spacja.
- Skryptowo przy pomocy metody ShowMenu (w specjalnych przypadkach).


Menu systemowe aplikacji działa w podobny sposób. W aplikacji zostanie wywołane przy pomocy klawiszy Alt-spacja lub kliknięciem myszki na ikonę aplikacji.
Następnie zostaną wywołane zdarzenia PmaRoot.onSystemMenuFill oraz PmaRoot.onSystemMenuSelect.

Przez to, że menu lokalne Pmg obiektu jest wytwarzane skryptowo w chwili wywołania menu oznacza, że menu lokalne może mieć przy każdym wywołaniu inną zawartość.

Uwaga: Obiekt PmMenu jest ważny tylko podczas opracowywania własnego zdarzenia onMenuFill. Nie jest dozwolone przechowywanie odniesienia do tego obiektu w celu późniejszego zastosowania.

Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu

Historia:
Pm8.03.24: Teraz można tworzyć menu wielopoziomowe: można teraz dodać podmenu przy pomocy metody AddMenu("id", "text", "type:menu;")
© MICROSYS, spol. s r.o.