Update cookies preferences
Promotic

AddMenu - metoda obiektu PmMenu

Opis:
Dodanie jednej pozycji do menu.
Składnia:
Empty AddMenu(String sId, String sText, [String sOptions])
Parametry:
sId(String) Identyfikator pozycji menu.
Przy pomocy tego identyfikatora można w zdarzeniu onMenuSelect stwierdzić, która pozycja menu została wybrana.
Można wprowadzić pusty łańcuch (""), jeżeli ta pozycja nie została zastosowana w zdarzeniu onMenuSelect (np. separator lub tekst, który nie jest przeznaczony do wyboru).
Do pozycji w podmenu odwołuje się złożonym identyfikatorem. Identyfikator składa się z identyfikatora podmenu, separatora ukośnik (/) oraz własnego identyfikatora pozycji. Pozycje, które nie są zawarte w podmenu, posiadają prosty identyfikator bez ukośnika.
sText(String) Wyświetlany tekst pozycji menu. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy wywołaniu metody).
sOptions[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry dodawanej pozycji. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "type:text;enabled:1;text2:Ctrl+I;".
"type:sss;" (opcjonalne) - Określa typ dodawanej pozycji.
type:text; (domyślnie) - Dodawana pozycja jest tekst.
type:checkedtext; - Dodawana pozycja jest tekst i pole wyboru po lewej tekstu.
type:separator; - Dodawana pozycja to separator, tzn. zostanie stworzona linia pozioma. Parametr sText nie ma znaczenia.
type:menu; - Dodawana pozycja znajduje się w podmenu, tzn. jest wytworzony tekst oraz znak dla podmenu.
Podmenu posiada swój identyfikator oraz pozycje w nim posiadają również swoje identyfikatory. Powstaje złożony identyfikator z separatorem ukośnik (/).
"enabled:n;" (opcjonalne) - Określa, czy dodawana pozycja jest zezwolona lub zakazana.
enabled:1; (domyślnie) - zezwolone
enabled:0; - zakazane
"text2:sss;" (opcjonalne) - Dla pozycji typu tekst umożliwia zapisać drugi tekst do prawej kolumny menu (zazwyczaj skrót klawiaturowy np. Ctrl+I).
Notatka:
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.onMenuFill (zdarzenie)
Przykład:
Skrypt - zdarzenie onMenuFill: Wytworzy menu z 4 pozycjami pierwszego poziomu (START, STOP, PAUSE, Help) a podmenu z 2 pozycjami (Index, About).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pEvent.Menu.AddMenu("start", "START");
pEvent.Menu.AddMenu("stop", "STOP");
pEvent.Menu.AddMenu("pause", "PAUSE");
pEvent.Menu.AddMenu("", "", "type:separator;");
pEvent.Menu.AddMenu("help", "Help", "type:menu;");
pEvent.Menu.AddMenu("help/index", "Index");
pEvent.Menu.AddMenu("help/about", "About");
Skrypt - zdarzenie onMenuSelect: Wykonanie odpowiedniej akcji po wyborze pozycji menu przez użytkownika.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

switch (pEvent.Name)
{
case "start":
pMe.PmPanel.Methods.Start();
break;
case "stop":
pMe.PmPanel.Methods.Stop(1);
break;
case "pause":
pMe.PmPanel.Methods.Stop(0);
break;
case "help/index":
pMe.PmPanel.Methods.ShowHelpIndex();
break;
case "help/about":
pMe.PmPanel.Methods.ShowAboutDlg();
break;
}

Historia:
Pm9.00.16: Nowy parametr "text2:sss;" umożliwia zapisać tekst do drugiej kolumny w menu.
Pm9.00.14: Parametr type:checkedtext; usprawniony również dla Web paneli.
Pm8.03.24: Nowy parametr type:menu; umożliwia wytwarzanie wielopoziomowych menu.
© MICROSYS, spol. s r.o.