Update cookies preferences
Promotic

Unit - właściwość obiektu PmVar

Opis:
Fizyczna jednostka zmiennej.
Ta właściwość jest do dyspozycji tylko dla zmiennych obiektu: PmaData oraz PmaTrendGroup.
Składnia:
String Unit
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Jednostka" tego obiektu.
 
Właściwość jest tylko do odczytu, ale jeżeli jest pusta, wtedy można do niej skryptem raz zapisać wartość początkową. Następnie wartość tą nie można zmienić (dopiero po ponownym uruchomieniu aplikacji).

Notatka dla obiektu PmaTrendGroup:
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.Unit.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var sUnit = oData.Item(2).Unit;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.10: Właściwość jest teraz do zapisu tylko raz
© MICROSYS, spol. s r.o.