Update cookies preferences
Promotic

Dane - karta obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Definicja danych grupy trendów Wygląd tej karty jest wspólny dla większej ilości Pma obiektów i dlatego jest wspólny opis przedstawiony w opisie karty "PmaObject > Dane". W tym miejscu są opisane konfiguratory tylko jednej zmiennej, które są specyficzne tylko dla tej karty tego obiektu.
 
Jeżeli obiekt PmaTrendGroup zapewnia zapisywanie danych na dysk komputera i aplikacja już przez jakiś czas zapisywała dane na dysku komputera i zajdzie konieczność zmiany struktury danych (na przykład dodać wartość w karcie "Dane"), wtedy jest konieczne dodanie tej wartości w środowisku deweloperskim. Po następnym uruchomieniu aplikacji w runtime obiekt PmaTrendGroup dokona zmiany struktury danych na dysku i doda nową wartość.
 
Jeżeli obiekt PmaTrendGroup jest ustawiony do trybu "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" (patrz konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"), wtedy nie jest tu zdefiniowana lista trendowanych zmiennych i karta może być nawet pusta. Jednak lista zmiennych (nie musi być pełna) może być tutaj zdafiniowana, patrz Obiekt PmaTrendGroup w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)".
Przyciski:
Otworzy Menu listy zmiennych.
Włącz tryb komórek - Przełączy tabelę listy zmiennych z trybu wiersza na tryb komórki. W trybie komórki można wybrać i edytować poszczególne komórki tabeli. Więcej informacji o trybie wiersza i komórki patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych. Opcja ta menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie wiersza.
Wyłącz tryb komórek - Przełączy tabelę listy zmiennych z trybu komórek na tryb wierszy. W trybie wierszy można wybrać tylko całe wiersze tabeli. Więcej informacji na temat trybu wierszy i komórek patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcDaClientGroup. Otworzy okno konfiguracyjne "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl lub Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej karty.
Maksymalizuj kartę - Zmaksymalizuje kartę listy zmiennych na cały pulpit środowiska deweloperskiego. W stanie maksymalnym nie jest wyświetlane ani drzewo Pma obiektów, ani inne karty aktywnego Pma obiektu. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli karta listy zmiennych nie jest w stanie zmaksymalizowanym.
Przywróć w dół kartę - Przywróci w dół kartę listy zmiennych i wyświetli drzewo Pma obiektów oraz inne karty aktywnego Pma obiektu. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli karta listy zmiennych jest w stanie zmaksymalizowanym.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej według nazwy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (według kolejności).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna (pusta) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
Nowa zmienna (kopia wybranej) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Wielokrotne dodawanie zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy Menu kontekstowe wiersza/komórki.
Edycja komórki - Przełączy aktywną komórkę do trybu edycji, w którym można bezpośrednio wprowadzić tekst komórki.
Aby wyjść z trybu edycji z potwierdzeniem wprowadzonego tekstu, naciśnij Enter lub Tab.
Aby wyjść z trybu edycji bez potwierdzenia wprowadzonego tekstu, naciśnij Esc.
Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Edycja zmiennej ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować wybraną zmienną.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy wybrana zmienna określa wiersz, w którym znajduje się aktywna komórka.
Wytnij - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy wytnie wybrane zmienne z listy zmiennych i zapisze dane zmiennych do schowka Windows w formacie XML.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy wytnie tekst wybranych komórek i zapisze dane do schowka w formacie CSV (domyślnym separatorem wartości jest znak tabulator).
Kopiuj - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy zaznaczone zmienne z listy zmiennych w formacie XML skopiuje do schowka Windows.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy tekst zaznaczonych komórek w formacie CSV (domyślnym separatorem wartości jest znak tabulator) skopiuje do schowka Windows.
Wklej - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza lub komórki, a schowek zawiera kompletne dane zmiennych w formacie XML lub CSV, wtedy wstawi zmienne ze schowka Windows do listy zmiennych po aktywnej zmiennej.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki a schowek zawiera dane w formacie CSV, wtedy dane wstawi ze schowka Windows do komórek tabeli listy zmiennych.
Usuń - Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy usunie wszystkie zaznaczone zmienne z listy zmiennych.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy usunie teksty wszystkich zaznaczonych komórek.
Usuń wiersze - Usunie wszystkie wybrane wiersze z listy zmiennych.
Opcji tej można zastosować, jeżeli trzeba usunąć całe wiersze, zamiast usuwać tekst w komórkach zaznaczonych wierszy. Ta opcja menu jest widoczna tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Kopiuj specjalnie ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj specjalnie". Po ustawieniu formatu daty oraz dalszych parametrów zaznaczone dane zostaną skopiowane do schowka Windows.
Wklej specjalnie ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Wklej specjalnie", w którym można ustawić separator wartości, pozycję i inne parametry wklejania danych. Następnie wkleji dane ze schowka Windows do listy zmiennych.
Znajdź ... - Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Zamień ... - Otworzy okno do zamiany tekstu. Ta opcja menu jest włączona tylko jeżeli tabela jest w trybie komórki.
Przesuń - Otworzy menu opcji przesuwania zaznaczonych wierszy. Można przesuwać tylko jeden wybrany wiersz lub ciągły zakres zaznaczonych wierszy.
Wybierz - Otworzy menu opcji wyboru wiersza lub kolumny.
Wyświetl tylko wybrane wiersze - Wyświetli tylko aktualnie wybrane wiersze w tabeli zmiennych.
Pozostałe wiersze zostaną ukryte.
Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiony na systemowy filtr $current.
Ukryj wybrane wiersze - Ukryje aktualnie wybrane wiersze w tabeli zmiennych.
Pozostałe wiersze pozostaną wyświetlone.
Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiony na systemowy filtr $current.
Wyświetl wszystkie wiersze - Wyświetli wszystkie wiersze w tabeli zmiennych.
Filtr wierszy zostanie automatycznie ustawiany na systemowy filtr $all.
Filtr wierszy ... - Otworzy okno konfiguracyjne "Filtr wierszy", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować filtry wierszy. Po wybraniu żądanego filtra w tabeli zmiennych wyświetlane są tylko wiersze spełniające warunek filtra.
Jeżeli tabela jest w trybie wiersza, wtedy usunie wszystkie zaznaczone zmienne z listy zmiennych.
Jeżeli tabela jest w trybie komórki, wtedy usunie teksty wszystkich zaznaczonych komórek.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Przełączanie pomiędzy trybem wiersza i komórki tabeli zmiennych. Więcej informacji na temat trybu wiersza i komórki patrz Podstawowa obsługa listy zmiennych.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Maksymalizuje/odmaksymalizuje karty listy zmiennych. W stanie zmaksymalizowanym nie jest wyświetlane ani drzewo Pma obiektów, ani inne karty aktywnego Pma obiektu.
Otworzy okno konfiguracyjne "Filtr wierszy", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować filtry wierszy. Po wybraniu żądanego filtra w tabeli zmiennych wyświetlane są tylko wiersze spełniające warunek filtra.
Otworzy okno konfiguracyjne "Konfiguracja kolumn", w którym można zaznaczać, dodawać, usuwać lub edytować konfigurację kolumn. Po zaznaczeniu wymaganej konfiguracji w tabeli zmiennych zostaną wyświetlone kolumny zdefiniowane w liście kolumn określonej konfiguracji.
Konfiguratory zmiennej - podstawowe:
Patrz okno konfiguracyjne "Zmienna"
NazwaNazwa zmiennej.
Maksymalna długość nazwy wynosi 80 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
ŚcieżkaCała ścieżka do zmiennej PmVar.
Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.
Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- albo wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji
- lub powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Powiązanie danych obiektu PmVar.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością.
Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).
Patrz również Pm.Round.
PrecyzjaLiczba dodatnia określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w aplikacji, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Konfiguratory zmiennej - rozszerzone rozszerzeniem danych ExtTrend:
Patrz Rozszerzenie danych ExtTrend
MinimumZakres dolny zmiennej (minimum).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.ValueMin
MaksymumZakres górny zmiennej (maksymum).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.ValueMax
NiewrażliwośćPasmo niewrażliwości zmiennej. Jest ważne tylko jeżeli jest włączona optymalizacja zapisu wartości (patrz Włącz zmianowy zapis zmiennych).
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.Unit
KolorKolor zmiennej do wyświetlenia w przeglądarce trendów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvGraph.Color
Wyświetlana nazwa trenduTekst, który może być wyświetlany jako nazwa pozycji w przeglądarce trendów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DisplayName.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.Name
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dotyczące zapisu trendowanej zmiennej. Umożliwiają określić bazodanowy typ danych lub nazwą kolumny w tabeli.
dbdt (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny. Konkretne bazodanowe typy danych patrz konfigurator "Typ zapisu", na przykład "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (opcjonalne) - (Tylko dla Database dBase backups) Określa nazwę kolumny. Maksymalna długość nazwy wynosi 11 znaków. Jeżeli nie zostanie ustawiona, wtedy zostanie użyta nazwa zmiennej PmVar lub nazwa w obiekcie ExtTrend.
Notatka:
Skryptowy dostęp do zmiennej typu PmVar w tej karcie jest możliwy:
- przy pomocy metody Item lub
- przy pomocy metody Pm z wykorzystaniem identyfikatora #vars
© MICROSYS, spol. s r.o.