Promotic

Dane - karta obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Definicja danych grupy trendów Wygląd tej karty jest wspólny dla większej ilości Pma obiektów i dlatego jest wspólny opis przedstawiony w opisie karty "PmaObject > Dane". W tym miejscu są opisane konfiguratory tylko jednej zmiennej, które są specyficzne tylko dla tej karty tego obiektu.
 
Jeżeli obiekt PmaTrendGroup zapewnia zapisywanie danych na dysk komputera i aplikacja już przez jakiś czas zapisywała dane na dysku komputera i zajdzie konieczność zmiany struktury danych (na przykład dodać wartość w karcie "Dane"), wtedy jest konieczne dodanie tej wartości w trybie deweloperskim. Po następnym uruchomieniu aplikacji w trybie runtime obiekt PmaTrendGroup dokona zmiany struktury danych na dysku i doda nową wartość.
 
Jeżeli obiekt PmaTrendGroup jest ustawiony do trybu "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" (patrz konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"), wtedy nie jest tu zdefiniowana lista trendowanych zmiennych i karta może być nawet pusta. Jednak lista zmiennych (nie musi być pełna) może być tutaj zdafiniowana, patrz Obiekt PmaTrendGroup w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)".
Przyciski:
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna (pusta) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
Nowa zmienna (kopia wybranej) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Wielokrotne dodawanie zmiennych", w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
Usunie wybrane zmienne.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Otworzy listę wyboru następnych możliwości.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcDaClientGroup. Otworzy okno konfiguracyjne "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl lub Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej karty.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej według nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno konfiguracyjne "Lista rozszerzeń danych", w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (zdefiniowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w odpowiednim rozszerzeniu danych).
Konfiguratory zmiennej - podstawowe:
Patrz okno konfiguracyjne "Zmienna"
NazwaNazwa zmiennej.
Maksymalna długość nazwy wynosi 80 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
ŚcieżkaCała ścieżka do zmiennej PmVar.
Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.
Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Powiązanie danych obiektu PmVar.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością.
Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).
Patrz również Pm.Round.
DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w aplikacji, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Konfiguratory zmiennej - rozszerzone rozszerzeniem danych ExtTrend:
Patrz Rozszerzenie danych ExtTrend
MinimumZakres dolny zmiennej (minimum).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta można określić we właściwości: tvTrend.ValueMin
MaksymumZakres górny zmiennej (maksymum).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta można określić we właściwości: tvTrend.ValueMax
NiewrażliwośćPasmo niewrażliwości wartości. Jest ważne tylko jeżeli jest włączona optymalizacja zapisu wartości (patrz Włącz zmianowy zapis zmiennych).
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta można określić we właściwości: tvTrend.Unit
KolorKolor zmiennej do wyświetlenia w przeglądarce trendów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta można określić we właściwości: tvGraph.Color
Wyświetlana nazwa trenduTekst, który może być wyświetlany jako nazwa pozycji w przeglądarce trendów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DisplayName.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta można określić we właściwości: tvTrend.Name
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dotyczące zapisu trendowanej zmiennej. Umożliwiają określić bazodanowy typ danych lub nazwą kolumny w tabeli.
dbdt (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny. Konkretne bazodanowe typy danych patrz konfigurator "Typ zapisu", na przykład "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (opcjonalne) - (tylko dla Database dBase backups) Określa nazwę kolumny. Jeżeli nie zostanie ustawiona, wtedy zostanie użyta nazwa zmiennejPmVar lub nazwa w obiekcie ExtTrend.
Notatka:
Skryptowy dostęp do zmiennej typu PmVar w tej karcie jest możliwy:
- przy pomocy metody Item lub
- przy pomocy metody Pm z wykorzystaniem identyfikatora #vars
Patrz również:
- PmVar (obiekt)
- ExtTrend (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.