Update cookies preferences
Promotic

PmaTrendGroup - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmaTrendGroup.

Szczegółowy opis wytworzenia trendów patrz "PROMOTIC wideo kurs 2 - Trendy".

Trendować (tzn. zapisywać na dysk i do pamięci) można dowolną ilość zmiennych. Te zmienne są zapisywane w formie rekordów z następującymi informacjami: czas zapisu, atrybut systemowy, wartość 1. danej, wartość 2. danej, itd. W przypadku zatrzymania i ponownego uruchomienia aplikacji zapisywanie będzie kontynuowane do już istniejącego pliku (w bazie danych, w pliku binarnym) w miejscu ostatnio zapisanego rekordu.

Zapisywane dane można oferować do Internetu/Intranetu przy pomocy ustawienia karty "Web serwer". Do udostępnienia jest konieczne stosowanie obiektu PmaWeb. Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmWebClient.

Dane (przechowywane za pomocą tego obiektu) można uzyskać przy pomocy metod GetData oraz GetValueByTime. Metoda GetData umożliwia również filtrowanie danych według ich wartości oraz oferuje podstawowe funkcje statystyczne (średnia, minimum, maksymum, suma, ilość), które mogą być przeprowadzane nad wszystkimi lub tylko nad filtrowanymi danymi.
Przechowywane dane można zwrotnie edytować (przepisywać pierwotnie zapisane wartości) przy pomocy metody SetValueByTime.

Obiekt PmaTrendGroup może dynamicznie zmieniać ulokowanie właściwego pliku zapasowego na dysku lub podłąćzać się do już istniejącego zapasowego pliku danych przy pomocy metod Open oraz Close.

Obiekt PmaTrendGroup nie musi wytwarzać trendy. Może być zastosowany w trybie "tylko do odczytu" i oferować trendy w plikach wytworzonych przez inne systemy. Patrz: Obiekt PmaTrendGroup w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)".

Identyfikator #vars:
W obiekcie PmaTrendGroup są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne (typu PmVar) zdefiniowane w karcie "Dane". Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych "PP - Właściwość Pma obiektu". Na przykład metoda pMe.Pm("trend1/#vars/aaa") zwraca zmienną aaa z obiektu o nazwie "trend1", który jest typu PmaTrendGroup.
Patrz również:
- PmgTrendViewer (obiekt)
- PmVar (obiekt)
- ExtTrend (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.