Promotic

Obiekt PmaWeb (Web serwer)

Opis:
Obiekt, który z aplikacji PROMOTIC wytworzy Web serwer, tzn. umożliwia, żeby aplikacja oferował na przykład strony HTML lub XML.

W obiekcie PmaWeb można założyć obiekty PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaWebDir oraz PmaWebInfo.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
PortNumer portu TCP/IP
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onNewRequest(przestarzałe) Jest wywołane dla żądania o każdą nową stronę Web
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebUstawienie parametrów TCP/IP PROMOTIC Web-u
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Notatka:
Obiekt, który z aplikacji PROMOTIC wytworzy Web serwer, tzn. umożliwia, żeby aplikacja oferowała na przykład strony HTML lub XML. Patrz Podsumowanie technologii Web w systemie PROMOTIC oraz HTTPS - zabezpieczony protokół HTTP.

Poza bezpośrednio włożonymi obiektami można do tego obiektu także zarejestrować obiekty (Web komponenty) umieszczone w innym miejscu w drzewie Pma obiektów. (np. obiekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, itd.). Te obiekty są rejestrowane do tego obiektu w karcie "Web serwer" w konfiguratorze "PmaWeb obiekt". Wszystkie te obiekty następnie będą Web elementem podrzędnym tego obiektu, tzn. Adres URL tych elementów podrzędnych będzie się rozpoczynać adresem URL tego obiektu.

Informacje w trybie runtime o stanie komunikacji Web serwera PROMOTIC z klientami (statystyka transmisji HTTP, zawartość kilku ostatnich transmisji, itd.) można obserwować w pozycji "/COMM/WebServer" INFO systemu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWeb -> PmaWeb
Pm8.02.16: Usunięty błąd: Podczas większych obciążeń przestał działać Web serwer (przede wszystkim w przypadku ustawienia typu usługa http).
Pm8.02.00: "Typ Web serwera=wewnętrzny http" obecnie wspiera połączenie trwałe według HTTP/1.1. To znaczy, że po każdym zapytaniu połączenie NIE jest zakańczane i dlatego komunikacja jest szybsza.
Pm8.01.09: Został udoskonalony Web serwer - obecnie wspiera trwałe połączenie (standard dla HTTP/1.1), tzn. połączenie z Web przeglądarką nie jest zamykane po każdej transmisji. W ten sposób zwiększa się szybkość transmisji i równocześnie zmniejsza się obciążenie komunikacji.
Pm8.01.00: Przy pomocy nowego konfiguratora "Typ Web serwera" można wybrać nową implementację Web serwera typu "usługa HTTP(S)". Ten typ serwera jest bardziej wydajny i umożliwia również komunikację przy pomocy zabezpieczonego protokołu HTTPS.
Pm8.00.13: Następne mniejsze korekty błędów dotyczące obiekta.
© MICROSYS, spol. s r.o.