Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWebInfo (Web INFO system)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia informacji w INFO systemie przy pomocy przeglądarki internetowej.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaWebInfo można wytworzyć w obiektach: PmaWeb oraz PmaWebFolder. W tych obiektach nie powinien się znajdować więcej niż jeden obiekt PmaWebInfo.
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości oraz metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odzidziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebInfo Ustawienie parametrów do wyświetlenia stron HTML INFO systemu
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Notatka:
Z punktu widzenia Web klienta INFO system jest dostępny pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/default.htm

Na tej stronie znajdują się następnie odniesienia kolejno do wszystkich informacji, jakie można w INFO systemie wyświetlić.
Strony są wytwarzane automatycznie. Projektant musi tylko włożyć obiekt PmaWebInfo do swej aplikacji.

Obiekt PmaWebInfo służy do przeglądania INFO systemu w przeglądarce internetowej - patrz Otwarcie przeglądarki INFO systemu (/#glob/infosystem).

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebInfo -> PmaWebInfo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice