Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmaWebInfo (Web INFO system)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia informacji w INFO systemie przy pomocy przeglądarki internetowej.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaWebInfo można wytworzyć w obiektach: PmaWeb oraz PmaWebFolder. W tych obiektach nie powinien się znajdować więcej niż jeden obiekt PmaWebInfo.
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
WebInfoUstawienie parametrów do wyświetlenia stron HTML INFO systemu
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Notatka:
Z punktu widzenia Web klienta INFO system jest dostępny pod adresem URL:
http://NazwaKomputera/IdElementu/default.htm

Na tej stronie znajdują się następnie odniesienia kolejno do wszystkich informacji, jakie można w INFO systemie wyświetlić.
Strony są wytwarzane automatycznie. Projektant musi tylko włożyć obiekt PmaWebInfo do swej aplikacji.

Obiekt PmaWebInfo służy do przeglądania INFO systemu w przeglądarce internetowej - patrz Otwarcie przeglądarki INFO systemu (/#glob/infosystem).

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWebInfo -> PmaWebInfo
© MICROSYS, spol. s r.o.