Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaReport (Raport)

Opis:
Patrz: PmaReport - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do wytwarzania raportów na podstawie szablonów HTML, XML lub TXT.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt można wytworzyć jako pusty z oferty Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa" lub jako wstępnie ustawiony Konfiguracje wstępne w grupie "Raport (PmaReport)".

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
MakeReport Wytworzy raport końcowy (ręczny sposób)
RemoveAllKeyValues Usunie wszystkich słów kluczowych
SaveToFile Zapisanie raportu końcowego do pliku
SaveToString Zapisanie raportu końcowego do łańcucha
SetKeyValue Ustawia wartośc słowa kluczowego
SourceFile Ścieżka oraz nazwa pliku źródłowego z wzorem raportu
Title Nazwa okna
Zdarzenia:
onReportRequest Jest wywołane przy wymogu uzyskania raportu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Raport Ustawienia podstawowe obiektu PmaReport
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmReport -> PmaReport
Pm7.05.02: Usunięty błąd: Nie działało ustawianie parametru pEvent.Pars w zdarzeniu onReportRequest podczas zapytania z Web klienta.
Pm7.05.01: Usunięty błąd: Nie działały przekazane parametrysParams w metodach SaveToString oraz SaveToFile.
Pm7.05.00: Przeglądarkę tego obiektu (patrz metoda Pm.CreateView) można teraz otworzyć z parametrem. Patrz również parametr pEvent.Pars w zdarzeniu onReportRequest.
Pm7.04.00: Obiekt jest przeznaczony do ogólnego oraz przejrzystego tworzenia np. grupy obiektów przeznaczonych do wyświetlenia w obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace), zestawienia do druku na drukarku, do zapisu do pliku HTML/XML/TXT, itd.. W niektórych przypadkach to może być alternetywa do obiektu PmaPanel.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice