Promotic

Obiekt PmaReport (Raport)

Opis:
Patrz: PmaReport - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do wytwarzania raportów na podstawie szablonów HTML, XML lub TXT.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt można wytworzyć jako pusty z oferty Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa" lub jako wstępnie ustawiony Konfiguracje wstępne w grupie "Raporty".
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
MakeReport()Wytworzy raport końcowy (ręczny sposób)
RemoveAllKeyValues()Usunie wszystkich słów kluczowych
SaveToFile()Zapis raportu do pliku
SaveToString()Zapis raportu końcowego do łańcucha tekstowego
SetKeyValue()Ustawi wartość słowa kluczowego
SourceFileŚcieżka oraz nazwa pliku źródłowego z wzorem raportu
TitleNazwa okna
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onReportRequestJest wywołane przy wymogu uzyskania raportu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
RaportUstawienia podstawowe obiektu PmaReport
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmReport -> PmaReport
© MICROSYS, spol. s r.o.