Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaReport (Raport)

Opis:
Patrz: PmaReport - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do wytwarzania raportów na podstawie szablonów HTML, XML lub TXT.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt można wytworzyć jako pusty z oferty Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa" lub jako wstępnie ustawiony Konfiguracje wstępne w grupie "Raport (PmaReport)".
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości oraz metody tego obiektu:
MakeReport Wytworzy raport końcowy (ręczny sposób)
RemoveAllKeyValues Usunie wszystkich słów kluczowych
SaveToFile Zapis raportu końcowego do pliku
SaveToString Zapis raportu końcowego do łańcucha
SetKeyValue Ustawia wartośc słowa kluczowego
SourceFile Ścieżka oraz nazwa pliku źródłowego z wzorem raportu
Title Nazwa okna
Właściwości oraz metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onReportRequest Jest wywołane przy wymogu uzyskania raportu
Zdarzenia odzidziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Raport Ustawienia podstawowe obiektu PmaReport
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmReport -> PmaReport
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice