Promotic

Obiekt PmaReport (Raport)

Opis:
Patrz: PmaReport - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do wytwarzania raportów na podstawie szablonów HTML, XML lub TXT.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt można wytworzyć jako pusty z oferty Konfiguracje wstępne w grupie "Podstawowa" lub jako wstępnie ustawiony Konfiguracje wstępne w grupie "Raport".
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
MakeReportWytworzy raport końcowy (ręczny sposób)
RemoveAllKeyValuesUsunie wszystkich słów kluczowych
SaveToFileZapis raportu do pliku
SaveToStringZapis raportu końcowego do łańcucha
SetKeyValueUstawia wartość słowa kluczowego
SourceFileŚcieżka oraz nazwa pliku źródłowego z wzorem raportu
TitleNazwa okna
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onReportRequestJest wywołane przy wymogu uzyskania raportu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
RaportUstawienia podstawowe obiektu PmaReport
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmReport -> PmaReport
© MICROSYS, spol. s r. o.