Promotic

onReportRequest - zdarzenie obiektu PmaReport

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy wymogu uzyskania raportu (tzn. jeżeli raport ma zostać wyświetlony lokalnie lub w Web panelu), jeżeli jest wywoływana metoda SaveToFile lub SaveToString). Zdarzenie służy do ewentualnej aktualizacji raportu (patrz automatyczny sposób aktualizacji opisany w obiekcie PmaReport).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaReport obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Context - (Object) [do odczytu] Zawiera odniesienie do obiektu z dodatkowymi parametrami dotyczącymi kontekstu wywołania (np. użytkownik).
pEvent.Context.User - (Object) właściwość z odniesieniem do obiektu PmUser, w którym znajdują się szczegółowe informacje o użytkownikowi (lokalnym lub sieciowym), który wywołał metodę. Można zastosować na przykład:
- do zabezpieczenia metody dla konkretnego zalogowanego użytkownika lub dla grupy użytkowników.
- do przechowania i odczytu prywatnych danych użytkownika przy pomocy metod SetPrivateData oraz GetPrivateData.

Uwaga! Żeby w podobiekcie User znalazła się wiarygodna wartość jest konieczne, żeby w odpowiednim uprawnieniu WebRead nie bzůo pseudo grup $ANY oraz $ANY_NET (tzn. żeby przy otworzeniu strony Webowej użytkownik musiał być zalogowany).
pEvent.Context.Language - (String) zwraca informację owymaganym języku narodowym, w którym są wymagane ewentualne wyjścia tekstowe metody (odpowiednie zwłaszcza przy wywołaniu metody z Web paneli). Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
pEvent.Pars - (Object) [do odczytu] zawiera odniesienie do obiektu z dodatkowymi parametrami raportu, dostarczonymi przy otwarciu przeglądarki (patrz Wartość domyślna sViewPars lub Otwarcie przeglądarki obiektu PmaReport). Każdy poszczególny parametr jest tworzony przez identyfikator (nazwa) i przez wartość. Przy pomocy tych parametrów można wpływać na zawartość raportu (aktualizacja) podczas otwarcia przeglądarki. Na podstawie tych parametrów można określać dane wczytane we właściwym zdarzeniu onReportRequest poza tym można wartości tych parametrów przekazywać bezpośrednio do raportu w formie słów kluczowych.
Z poszczególnymi parametrami można pracować przy pomocy następujących metod tego obiektu:
pEvent.Pars.GetValueAt - Składnia: String GetValueAt(String sId). Metoda umożliwia uzyskanie wartości jednego parametru według jego identyfikatora (nazwy).
Jeżeli dany parametr nie istnieje, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
pEvent.Modify - (Long) [do odczytu i zapisu] Wyjściowa metoda, wskazująca, czy doszło do aktualizacji kluczowych wartości lub pliku z szablonem i czy raport ma zostać ponownie wytworzony (patrz metoda MakeReport).
0 - Nie doszło do zmiany, raport końcowy nie będzie ponownie wytwarzany (zostanie zastosowany raport z cache obiektu PmaReport).
1 - Doszło do zmiany, końcowy raport trzeba ponownie wytworzyć.
Przykład:
Przykład wczytania dwu nazwanych parametrów (par1 oraz par2) dodanych przy otwarciu przeglądarki oraz ich przekazanie do aktualizacji raportu (transformacja szablonu) w formie słów kluczowych.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pEvent.Modify = 1;
pMe.SetKeyValue("kPar1", pEvent.Pars.GetValueAt("par1"));
pMe.SetKeyValue("kPar2", pEvent.Pars.GetValueAt("par2"));
© MICROSYS, spol. s r. o.