Update cookies preferences
Promotic

onReportRequest - zdarzenie obiektu PmaReport

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy wymogu uzyskania raportu (tzn. jeżeli raport ma zostać wyświetlony lokalnie lub w Web panelu), jeżeli jest wywoływana metoda SaveToFile lub SaveToString). Zdarzenie służy do ewentualnej aktualizacji raportu (patrz automatyczny sposób aktualizacji opisany w obiekcie PmaReport).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaReport obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Context - (Object) [do odczytu] Zawiera odniesienie do obiektu z dodatkowymi parametrami dotyczącymi kontekstu wywołania (np. użytkownik).
pEvent.Context.User - (Object) właściwość z odniesieniem do obiektu PmUser, w którym znajdują się szczegółowe informacje o użytkownikowi (lokalnym lub sieciowym), który wywołał metodę. Można zastosować na przykład:
- do zabezpieczenia metody dla konkretnego zalogowanego użytkownika lub dla grupy użytkowników.
- do zapisu i odczytu prywatnych danych użytkownika przy pomocy metod SetPrivateData oraz GetPrivateData.

Uwaga! Żeby w podobiekcie User znalazła się wiarygodna wartość jest konieczne, żeby w odpowiednim uprawnieniu WebRead nie bzůo pseudo grup $ANY oraz $ANY_NET (tzn. żeby przy otworzeniu strony Webowej użytkownik musiał być zalogowany).
pEvent.Context.Language - (String) zwraca informację owymaganym języku narodowym, w którym są wymagane ewentualne wyjścia tekstowe metody (odpowiednie zwłaszcza przy wywołaniu metody z Web paneli). Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
pEvent.Pars - (Object) [do odczytu] zawiera odniesienie do obiektu z dodatkowymi parametrami raportu, dostarczonymi przy otwarciu przeglądarki (patrz Wartość domyślna sViewPars lub Otwarcie przeglądarki obiektu PmaReport). Każdy poszczególny parametr jest tworzony przez identyfikator (nazwa) i przez wartość. Przy pomocy tych parametrów można wpływać na zawartość raportu (aktualizacja) podczas otwarcia przeglądarki. Na podstawie tych parametrów można określać dane wczytane w zdarzeniu onReportRequest poza tym można wartości tych parametrów przekazywać bezpośrednio do raportu w formie słów kluczowych.
Z poszczególnymi parametrami można pracować przy pomocy następujących metod tego obiektu:
pEvent.Pars.GetValueAt - Składnia: String GetValueAt(String sId). Metoda umożliwia uzyskanie wartości jednego parametru według jego identyfikatora (nazwy).
Jeżeli dany parametr nie istnieje, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
pEvent.Modify - (Long) [do odczytu i zapisu] Wyjściowa wartość, wskazująca, czy doszło do aktualizacji kluczowych wartości lub pliku z szablonem i czy raport ma zostać ponownie wytworzony (patrz metoda MakeReport).
0 - Nie doszło do zmiany, raport końcowy nie będzie ponownie wytwarzany (zostanie zastosowany raport z cache obiektu PmaReport).
1 - Doszło do zmiany, końcowy raport trzeba ponownie wytworzyć.
Przykład:
Przykład wczytania dwu nazwanych parametrów (par1 oraz par2) dodanych przy otwarciu przeglądarki oraz ich przekazanie do aktualizacji raportu (transformacja szablonu) w formie słów kluczowych.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pEvent.Modify = 1;
pMe.SetKeyValue("kPar1", pEvent.Pars.GetValueAt("par1"));
pMe.SetKeyValue("kPar2", pEvent.Pars.GetValueAt("par2"));
© MICROSYS, spol. s r.o.