Promotic

onReportRequest - událost objektu PmaReport

Popis:
Událost je vyvolána při požadavku získání reportu (tzn. pokud se má report zobrazit v lokálním nebo Web okně, pokud se volá metoda SaveToFile nebo SaveToString). Událost slouží k případné aktualizaci reportu (viz automatický způsob aktualizace popsaný v objektu PmaReport).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaReport objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Context - (Object) [pro čtení] Obsahuje referenci na objekt s dodatečnými informacemi o kontextu volání (např. uživatel).
pEvent.Context.User - (Object) vlastnost s referencí na objekt PmUser, ve kterém jsou podrobnější informace o uživateli (lokálním nebo síťovém), který metodu zavolal. Lze použít například:
- ke chránění metody na konkrétního přihlášeného uživatele nebo skupinu uživatelů.
- pro ukládání a čtení stavových privátních dat uživatele pomocí metod SetPrivateData a GetPrivateData.

Upozornění! Aby v podobjektu User byla věrohodná hodnota, je nutno, aby v příslušném oprávnění WebRead nebyly pseudo skupiny $ANY a $ANY_NET (tzn. aby při otevření Web stránky musel být přihlášen uživatel).
pEvent.Context.Language - (String) vrací informaci o požadovaném národním jazyce, ve kterém jsou požadovány případné textové výstupy metody (vhodné zejména při volání metody z Web obrazů). Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
pEvent.Pars - (Object) [pro čtení] Obsahuje referenci na objekt s dodatečnými parametry reportu, dodaných při otevření prohlížeče (viz Výchozí hodnota sViewPars nebo Otevření prohlížeče objektu PmaReport). Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem (název) a hodnotou. Těmito parametry lze parametrizovat obsah reportu (aktualizace) při otevření prohlížeče. Jednak lze na základě těchto parametrů parametrizovat načítaná data v události onReportRequest a také lze hodnoty těchto parametrů předávat přímo do reportu v podobě klíčových slov.
K jednotlivým parametrům lze přistupovat pomocí následujících metod tohoto objektu:
pEvent.Pars.GetValueAt - Syntaxe: String GetValueAt(String sId). Metoda umožňuje získat hodnotu jednoho parametru podle jeho identifikátoru (jména).
Pokud daný parametr neexistuje, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
pEvent.Modify - (Long) [pro čtení i zápis] Výstupní hodnota indikující, zda došlo k aktualizaci klíčových hodnot nebo souboru se vzorem a zda má být report znovu vytvořen (viz metoda MakeReport).
0 - Nedošlo ke změně, výsledný report se nebude znovu vytvářet (použije se report z cache objektu PmaReport).
1 - Došlo ke změně, výsledný report se musí znovu vytvořit.
Příklad:
Příklad na vyčtení dvou pojmenovaných parametrů (par1 a par2) dodaných při otevření prohlížeče a jejich předání do aktualizace reportu (transformace vzoru) v podobě klíčových slov.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pEvent.Modify = 1;
pMe.SetKeyValue("kPar1", pEvent.Pars.GetValueAt("par1"));
pMe.SetKeyValue("kPar2", pEvent.Pars.GetValueAt("par2"));
© MICROSYS, spol. s r.o.