Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datové typy JavaScript

String Textový řetězec o maximální délce 2 bilióny znaků ve znakové sadě Unicode.
 
Znaky jsou v řetězci uzavřeny v uvozovkách nebo apostrofech (" nebo ').
Uvozovky mohou být v řetězci, který je uzavřen apostrofy
a apostrofy mohou být v řetězci, který je uzavřen uvozovkami.
 
Řetězec musí být zapsán na jednom řádku; nelze jej rozdělit na dva řádky.
Pokud je potřeba do řetězce vložit znak nového řádku, pak lze použít escape sekvenci \n, která je popsána dále.

Příklady zápisu textového řetězce:
- "" // Prázdný řetězec, který má 0 znaků
- 'Teplota'
- "3.14"
- 'Název = "Tlak"'
- "Tento řetězec má dva řádky."
- "π je Ludolfovo číslo"
- "Teplota je " + nTemperature + " °C" // Řetězec lze sčítat (spojovat) s proměnnou např. typu číslo.

Escape sekvence při zápisu řetezce:
Znak zpětného lomítka (\) má v řetězci JavaScriptu speciální účel. Pomocí tohoto lomítka a dalšího znaku lze zadat znak, který by jinak zadat nešel.
Sekvence Představovaný znak
\t Tabulátor (\u0009)
\n Nový řádek (\u000A)
\r Návrat kurzoru (\u000D)
\' Apostrof (\u0027)
\" Uvozovky (\u0022)
\\ Zpětné lomítko (\u005C)
\uXXXX Unicode znak zadaný 4 šestnáctkovými číslicemi XXXX


Viz také Pm metody s textem (string).
Numeric JavaScript nedělá rozdíl mezi celočíselnou hodnotou a hodnotou s pohyblivou desetinnou tečkou.
Všechna čísla v JavaScriptu jsou reprezentována jako hodnoty s pohyblivou tečkou pomocí 64-bitového formátu, který je definován standardem UEEE754 (formát typu double). Mantisa má 52 bitů, exponent má bitů bitů, poslední bit je znaménko.
Dokáže reprezentovat velká čísla do +-1.8x10e308 a malá čísla do +-5x10e-324.

Pokud proměnnou typu Number chceme používat na přesné počítání s celými čísly, pak maximální hodnota, se kterou můžeme počítat je 9 007 199 254 740 992 (přibližně 9 biliard). K této hodnotě se už nedá přičíst jednička. Nejmenší rozdíl mezi dvěma čísly je 2. Od 18 biliard výše už to bude 4 a tak dále. Pokud přičteme jedničku, pak hodnota proměnné zůstane stejná, protože číslo o jedničku vyšší nelze zakódovat a výsledek se tedy zaokrouhlí dolů.

Zápis konstanty čísla:
- Desítkové celé číslo se zapisuje běžným zápisem, například 0, 3, -10003.
- Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu 0x před číslem. Například 0x10 hexadecimálně představuje 16 decimálně.
- Reálné číslo se zapisuje běžným zápisem s desetinnou tečkou, například 3.14. Lze jej také zapsat v exponenciálním tvaru: za reálným číslem následuje písmeno e, pak volitelné znaménko plus nebo minus a celočíselný exponent, například 7.12e+32, 2.458268e-12.


Viz také metody: Pm.ToNumber, Pm.IsInt, Pm.Round ...
Boolean Logická hodnota:
true (pravda, číselná hodnota je "nenula", většinou -1) nebo
false (nepravda, číselná hodnota je 0)


Object Obecný, blíže neurčený objekt.

null Příznak že hodnota neobsahuje platná data.

Viz také metody: Pm.IsValid.
undefined Příznak že hodnota nebyla nastavena.

Viz také metody: Pm.IsValid.
Viz také:

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice