Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datové typy JavaScript

String Textový řetězec o maximální délce 2 bilióny znaků ve znakové sadě Unicode.
 
Viz také Pm metody s textem (string).
Numeric JavaScript nedělá rozdíl mezi celočíselnou hodnotou a hodnotou s pohyblivou desetinnou tečkou.

Všechna čísla v JavaScriptu jsou reprezentována jako hodnoty s pohyblivou tečkou pomocí 64-bitového formátu, který je definován standardem UEEE754 (formát typu double). Mantisa má 52 bitů, exponent má bitů bitů, poslední bit je znaménko.

Dokáže reprezentovat velká čísla do +-1.8x10e308 a malá čísla do +-5x10e-324.

 
Pokud proměnnou typu Number chceme používat na přesné počítání s celými čísly, pak maximální hodnota, se kterou můžeme počítat je 9 007 199 254 740 992 (přibližně 9 biliard). K této hodnotě se už nedá přičíst jednička. Nejmenší rozdíl mezi dvěma čísly je 2. Od 18 biliard výše už to bude 4 a tak dále. Pokud přičteme jedničku, pak hodnota proměnné zůstane stejná, protože číslo o jedničku vyšší nelze zakódovat a výsledek se tedy zaokrouhlí dolů.
 
Zápis konstanty čísla:
- Desítkové celé číslo se zapisuje běžným zápisem, například 0, 3, -10003.
- Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu 0x před číslem. Například 0x10 v hexadecimální notaci představuje 16 v desítkové soustavě.
- Reálné číslo se zapisuje běžným zápisem s desetinnou tečkou, například 3.14. Lze jej také zapsat v exponenciálním tvaru: za reálným číslem následuje písmeno e, pak volitelné znaménko plus nebo minus a celočíselný exponent, například 7.12e+32, 2.458268e-12.
 
Viz také metody: Pm.ToNumber, Pm.IsInt, Pm.Round ...
Boolean Logická hodnota:
true (pravda, číselná hodnota je "nenula", většinou -1) nebo
false (nepravda, číselná hodnota je 0)
 
Object Obecný, blíže neurčený objekt.
 
null Příznak že hodnota neobsahuje platná data.
 
Viz také metody: Pm.IsValid.
undefined Příznak že hodnota nebyla nastavena.
 
Viz také metody: Pm.IsValid.
 
Viz také:

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice