Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Operátory JavaScript a popis syntaxe

Výraz jazyka JavaScript se podobá výrazu jazyka VBScript, má však více operátorů a proto je obecnější a pružnější (viz Seznam operátorů jazyka VBScript). Systém PROMOTIC proto na některých místech raději využívá výraz jazyka JavaScript.
 
Porovnání:
- Výraz sčítání, odčítání, násobení, dělení .. má stejný tvar v JavaScript i VBScript jazyce, např.
(4 * x + 1) / 3
- Výraz pro logické operace typu "a zároveň", "nebo" .. se již liší, např.
pro JavaScript: (b1 && b2) || b3
pro VBScript: (b1 And b2) Or b3.
- Velmi užitečný podmíněný JavaScript výraz (např. b ? 1 : 2) nelze ve VBScript vůbec zapsat.
 
JavaScript výraz se v systému PROMOTIC používá:
- v grafických prvcích v datové vazbě E - Vazba na obecný výraz.
- v parametrech příkazů zdrojového souboru pro objekt PmReport - viz Popis zdrojového souboru objektu PmReport.
 
Seznam operátorů JavaScript výrazu:
 
Aritmetické operátory:
operátor Popis
v1 + v2 Sčítání nebo spojení řetězců
v1 - v2 Odčítání
v1 * v2 Násobení
v1 / v2 Dělení
v1 % v2 Modulo (zbytek po dělení v1/v2)
v1 ? v2 : v3 Pokud hodnota v1 je true, pak se vrací hodnota v2, v jiném případě se vrací hodnota v3
v1++ Inkrement - přičítání hodnoty 1 (v1=v1+1)
v1-- Dekrement - odečítání hodnoty 1 (v1=v1-1)
 
Logické operátory:
operátor Popis
v1 == v2 Vrací true pokud v1 a v2 jsou stejné
v1 != v2 Vrací true pokud v1 a v2 jsou různé
v1 >= v2 Vrací true pokud v1 je větší nebo rovno v2
v1 > v2 Vrací true pokud v1 je větší než v2
v1 <= v2 Vrací true pokud v1 je menší nebo rovno v2
v1 < v2 Vrací true pokud v1 je menší než v2
v1 && v2 Logické AND (vrací true pokud v1 a v2 je true)
v1 || v2 Logické OR (vrací true pokud v1 nebo v2 je true)
!v1 Logické NOT (vrací true pokud v1 je false)
 
Bitové operátory:
operátor Popis
v1 & v2 Bitové AND (každý bit vrácené hodnoty je výsledkem operace AND příslušných bitů ve v1 a v2)
v1 | v2 Bitové OR (každý bit vrácené hodnoty je výsledkem operace OR příslušných bitů ve v1 a v2)
v1 ^ v2 Bitové XOR (každý bit vrácené hodnoty je výsledkem operace XOR příslušných bitů ve v1 a v2)
~v1 Bitové NOT (každý bit vrácené hodnoty je výsledkem operace NOT příslušného bitu ve v1). V systému PROMOTIC zatím není implementováno.
v1 << v2 Bitový posun vlevo (hodnoty bitů ve v1 se posunou o v2 bitů doleva). Například v1<<2 vrací dvojnásobek hodnoty v1.
v1 >> v2 Bitový posun vpravo (hodnoty bitů ve v1 se posunou o v2 bitů doprava). Například v1>>2 vrací celočíselný podíl v1/2.
Bitové operátory v jazyce JavaScript vyžadují celočíselné hodnoty (4-bajt celé číslo).

Pokud hodnota není celočíselná, pak operátor nejdřív tuto hodnotu na celé číslo převede.

Pokud nelze hodnotu převést, pak operátor vrací hodnotu NaN.

:
Příklad:
Viz příklady v popisu datové vazby E - Vazba na obecný výraz.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice