Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaReport (Sestava)

Popis:
Viz: PmaReport - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k vytváření sestav z HTML, XML nebo TXT vzorových souborů.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Objekt lze vytvořit jako prázdný z nabídky Předkonfigurace ve skupině "Základní" nebo jako předkonfigurovaný Předkonfigurace ve skupině "Sestava (PmaReport)".
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
MakeReport Vytvoří výslednou sestavu (ruční způsob)
RemoveAllKeyValues Smaže všechny klíčová slova
SaveToFile Uložení výsledné sestavy do souboru
SaveToString Uložení výsledné sestavy do řetězce
SetKeyValue Nastaví hodnotu klíčového slova
SourceFile Cesta a název zdrojového souboru se vzorem sestavy
Title Titul okna
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onReportRequest Vyvolá se při požadavku získání sestavy
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Report Základní nastavení objektu PmaReport
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmReport -> PmaReport
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice