Promotic

Objekt PmaTrendGroup (Skupina trendů)

Popis:
Viz: PmaTrendGroup - Podrobný popis objektu

Objekt zajišťuje uchovávání časového průběhu proměnných definovaných v kartě "Data" v paměti a na pevný disk počítače. Uchovávání je prováděno ve volitelných intervalech pomocí metod Run, RunTime. Pro prohlížení archivovaných dat lze použít objekt PmgTrendViewer, a to buď v obrazu klientské aplikace PROMOTIC nebo ve Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddFilter()Přidá hodnotový filtr
BackupCreate()Vytvoří novou zálohu
BackupInfo()Vrací informace o uložených trendovaných datech na disku
ClearHistory()Smazaní dat z archivu trendů
Close()Zavření archivu trendů
CountPočet proměnných v objektu
CreateFilter()Vytvoří hodnoty filtru rozsahu pro další metody
GetData()Vrací uchovaná dat
GetGroupTitle()Vrací uživatelský název skupiny trendů
GetPersistInfo()Vrací informace o způsobu ukládání na disk
GetTime()Vrací žádaný čas
GetValueByTime()Vrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
GetVarExtensions()Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
GroupIdIdentifikátor skupiny
Item()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx()Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
Open()Otevření archivu trendů
Run()Uchování aktuálních hodnot s aktuálním časem
RunTime()Uložení aktuálních hodnot se zadaným časem
SaveToFile()Uložení dat tohoto objektu do souboru
SetValueByTime()Zápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onAddRecordVyvolá se při požadavku na uložení hodnot proměnných
onBackupCreateVyvolá se při požadavku na vytvoření nové zálohy
onErrorVyvolá se při vzniku chyby v objektu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DataDefinice dat skupiny trendů
TrendZákladní nastavení skupiny trendů
UloženíKonfigurace ukládání dat skupiny trendů
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtTrendDatové rozšíření pro napojení na objekt PmaTrendGroup
Viz také:
- PmgTrendViewer (objekt)
- PmVar (objekt)
- ExtTrend (objekt)

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava čtení záznamů pomocí metod GetValueByTime a GetData. Porovnávání názvů bylo omylem case sensitive.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmTrend -> PmaTrendGroup
Pm8.03.09:
- Metoda GetValueByTime neuměla vrátit jednu hodnotu pro typ uložení Database dBase backups.
- Při typu uložení Database Access backups (zastaralé) vznikala nová záloha po spuštění aplikace.
Pm8.03.01: Nový konfigurátor "Dodatečné parametry".
Pm8.02.16: Opravená chyba: Pro typ uložení "Database Oracle cyclic" nefungovalo mazání starých záznamů.
Pm8.02.07: V konfigurátorech Jednotka a Zobrazovaný název trendu lze nyní zadávat Makro výraz $.text.
Pm8.02.06: V proměnné trendu v konfigurátoru "Dodatečné parametry"" je nová položka Dodatečné parametry, která umožňuje zadat jiný název sloupce v databázi.
Pm8.02.00: Textová hodnota konfigurátoru "Zobrazovaný název trendu" je nyní lokalizovaná na Webu i při přepnutí lokální aplikace do jiného jazyka.
Pm8.01.05: Pokud byl zapnut konfigurátor "Automatické ukládání po startu povoleno", pak při zatížené aplikaci mohlo docházet k pokusu zapsat záznamy se stejným časem.
Pm8.01.04: Zrychleno načítání většího množství DBF souborů při spuštění aplikace.
Pm8.00.05: Opravená chyba: Při ukládání do Database dBase backups lze ukládat s přesností až na tisiciny sekundy. Při čtení se však zaokrouhlovalo na sekundy.
Pm8.00.04:
- Periodu ukládání hodnot lze nyní nastavit přímo v objektu - viz konfigurátor "Perioda automatického ukládání [s]". Nemusí se pak již volat metoda Run.
- Je nové datové rozšíření ExtTrend. Nyní se již nemusí data pro trendování konfigurovat v objektu PmaTrendGroup ale lze trendování nakonfigurovat přímo v proměnné v objektu PmaData.
© MICROSYS, spol. s r.o.