Promotic

Objekt PmaTrendGroup (Skupina trendů)

Popis:
Viz: PmaTrendGroup - Podrobný popis objektu

Objekt zajišťuje uchovávání časového průběhu proměnných definovaných v kartě "Data" v paměti a na pevný disk počítače. Uchovávání je prováděno ve volitelných intervalech metodami Run, RunTime. K prohlížení archivovaných dat lze použít objekt PmgTrendViewer, a to buď v obrazu klientské aplikace PROMOTIC nebo ve Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddFilter Přidá hodnotový filtr
BackupCreate Vytvoří novou zálohu
BackupInfo Vrací informace o uložených trendovaných datech na disku
ClearHistory Smazaní dat z archivu trendů
Close Uzavření archivu trendů
Count Počet proměnných v objektu
CreateFilter Vytvoří hodnoty filtru rozsahu pro další metody
GetData Vrací uchovaná dat
GetGroupTitle Vrací uživatelský název skupiny trendů
GetPersistInfo Vrací informace o způsobu ukládání na disk
GetTime Vrací žádaný čas
GetValueByTime Vrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
GroupId Identifikátor skupiny
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
Open Otevření archivu trendů
Run Uchování aktuálních hodnot s aktuálním časem
RunTime Uložení aktuálních hodnot se zadaným časem
SaveToFile Uložení dat tohoto objektu do souboru
SetValueByTime Zápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onAddRecord Vyvolá se při požadavku na uložení hodnot proměnných
onBackupCreate Vyvolá se při požadavku na vytvoření nové zálohy
onError Vyvolá se při vzniku chyby v objektu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Data Definice dat skupiny trendů
Trend Základní nastavení skupiny trendů
Uložení Konfigurace ukládání dat skupiny trendů
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtTrend Rozšíření o napojení na objekt PmaTrendGroup
Viz také:
- PmgTrendViewer (objekt)
- PmVar (objekt)
- ExtTrend (objekt)

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava čtení vět pomocí metod GetValueByTime a GetData. Porovnávání názvů bylo omylem case sensitive.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmTrend -> PmaTrendGroup
Pm8.03.09:
- Metoda GetValueByTime neuměla vrátit jednu hodnotu pro typ uložení Database dBase backups.
- Při typu uložení Database Access backups (zastaralé) vznikala nová záloha po spuštění aplikace.
Pm8.03.01: Nový konfigurátor "Dodatečné parametry".
Pm8.02.16: Opravená chyba: Pro typ uložení "Database Oracle cyclic" nefungovalo mazání starých vět.
Pm8.02.07: V konfigurátorech Jednotka a Název pro zobrazení lze nyní zadávat Makro výraz $.text.
Pm8.02.06: V proměnné trendu v konfigurátoru "Dodatečné parametry"" je nová položka Dodatečné parametry, která umožňuje zadat jiný název sloupce v databázi.
Pm8.02.00: Textová hodnota konfigurátoru "Název pro zobrazení" je nyní lokalizovaná na Webu i při přepnutí lokální aplikace do jiného jazyka.
Pm8.01.05: Pokud byl zapnut konfigurátor "Automatické ukládání po startu povoleno", pak při zatížené aplikaci mohlo docházet k pokusu zapsat věty se stejným časem.
Pm8.01.04: Zrychleno načítání většího množství DBF souborů při startu aplikace.
Pm8.00.05: Opravená chyba: Při ukládání do Database dBase backups lze ukládat s přesností až na tisiciny sekundy. Při čtení se však zaokrouhlovalo na sekundy.
Pm8.00.04:
- Periodu ukládání hodnot lze nyní nastavit přímo v objektu - viz konfigurátor "Perioda automatického ukládání [s]". Nemusí se pak již volat metoda Run.
- Je nové datové rozšíření ExtTrend. Nyní se již nemusí data pro trendování konfigurovat v objektu PmaTrendGroup ale lze trendování nakonfigurovat přímo v proměnné v objektu PmaData.
© MICROSYS, spol. s r. o.