Promotic

Zálohové ukládání dat do databáze dBase (Database dBase backups) - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do databáze dBase. Touto technologií jsou data ukládána do tabulek (dBase souborů *.dbf) s názvem začínajícím prefixem definovaným v konfigurátoru "Prefix (předpona) názvu zálohy (dBase souboru)".
Je definována velikost jedné tabulky a jejich maximální počet. Pokud je jedna tabulka (záloha) v databázi naplněna (velikost dat v tabulce přesáhne definovanou hodnotu), pak se vytvoří nová tabulka, do které se od tohoto okamžiku zapisuje. Tento postup se neustále opakuje.
Poznámka:Velikost jedné zálohy (souboru *.dbf) lze nastavit na neomezenou a nové zálohy vytvářet voláním metody BackupCreate.
Upozornění: Dva různé objekty PmaTrendGroup by neměly být nastaveny tak, aby ukládaly data do jedné složky na disku. V jiném případě by se musel lišit počátek názvů zálohy, ale vznikalo by velké množství souborů ve složce se zálohami, což by velmi zvyšovalo režii práce se zálohami.
Název proměnné v kartě "Data" může mít délku maximálně 11 znaků (délka názvu sloupce v dBase tabulce je omezena).
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Textový řetězec pro napojení na datový zdroj pomocí technologie PROMOTIC, nikoliv ADO. Pro zjednodušení se používá stejná syntaxe zápisu.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Například $.join("Data Source=",$.path("data","Trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),"/;")
Data Source - Složka na disku, v němž budou vznikat dBase soubory s daty (*.dbf). Pokud v aplikaci je více objektů PmaTrendGroup, pak každý musí ukládat data do samostatné složky na disku nebo se musí lišit počátek názvů zálohy. Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Umožňuje určit názvy a databázové datové typy systémových sloupců, databázové typy podle datového typu trendované proměnné. V následujícím příkladě jsou uvedeny povolené parametry a jejich přednastavené hodnoty pro vybraný typ uložení (plugin). Tyto hodnoty není nutno uvádět pouze pokud se požadují hodnoty jiné. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.f64:NUMERIC(12,4);dbdt.f32:NUMERIC(8,2);dbdt.i32:NUMERIC(10,0);dbdt.i16:NUMERIC(5,0);dbdt.u8:NUMERIC(3,0);dbdt.b:NUMERIC(3,0);".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
coltimename (nepovinné) - Název sloupce s časem záznamu.
Přednastaveno "coltimename:pm_time;".
colattrname (nepovinné) - Název sloupce s atributy záznamu.
Přednastaveno "colattrname:pm_attr;".
dbdt.f64 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float64 (Double).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f64:NUMERIC(12,4);".
dbdt.f32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float32 (Single).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f32:NUMERIC(8,2);".
dbdt.i32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int32 (Long).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i32:NUMERIC(10,0);".
dbdt.i16 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int16 (Integer).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i16:NUMERIC(5,0);".
dbdt.u8 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Uint8 (Byte).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.u8:NUMERIC(3,0);".
dbdt.b (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Bool (Boolean).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.b:NUMERIC(3,0);".
pm8mode - Zajištění plné kompatability se staršími verzemi PROMOTIC (verze 8.3 a starší), kdy při čtení hodnot trendů se nezjišťuje sloupec v dBASE souboru podle jména, ale pouze podle pořadí zaregistrovaných ExtTrend v objektu PmaTrendGroup. Díky tomu se zobrazovaly i trendy, jejichž název sloupce byl delší než 10 znaků, ale zase nešlo přidávat a odebírat trendy uprostřed. To znamená, že název trendu a název sloupce v dBASE se lišil. Pokud stará aplikace nepřekračovala délku názvů sloupců 10 znaků, pak tento kompatabilní režim není potřeba aktivovat. Od PROMOTIC 9 se hledá sloupec v každé záloze zvlášť podle jména, takže může docházet ke změně pořadí uložení sloupců a navíc lze nyní využít plnou délku názvu sloupce, tzn. 11 znaků. Upozornění: Při konverzi aplikace verze 8.3 a starší na verzi 9, je tento příznak, zajišťující plnou kompatabilitu dodán automaticky.
Prefix (předpona) názvu zálohy (dBase souboru)Počátek názvu zálohy (dBase souboru). Celý název je pak tvořen tímto prefixem a řetězcem vytvořeným z času, kdy byla záloha vytvořena, například trend2007-01-15_18-45-43.dbf.
Způsob pojmenování záloh lze změnit v události onBackupCreate a zadávat takto vlastní názvy zálohám.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poznámka! Pokud je trend v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" (viz konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)"), pak zde může být odkaz na jeden konkrétní soubor *.dbf zadáním celé cesty a názvu souboru (např. pomocí #data:). V tom případě se konfigurátor "Datový zdroj (ConnectionString)" nevyplňuje. Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Vznik zálohy je určen počtem záznamůPokud je zatrženo, pak zálohovaní (vytvoření nového souboru) bude provedeno při dosažení definovaného počtu záznamů. Pokud není zatrženo, pak velikost zálohy není omezena počtem záznamů.
Počet záznamůVelikost jedné zálohy (tzn. tabulky) je zadána počtem záznamů.
Pokud při zápisu nového záznamu aktuální velikost zálohy překročí zde definovanou velikost jedné zálohy, pak se vytvoří nová prázdná tabulka, do které je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.
Vznik zálohy je určen časovým rozpětímPokud je zatrženo, pak zálohovaní (vytvoření nového souboru) bude prováděno periodicky s definovanou periodou (ročně, měsíčně, týdně, denně, každou hodinu, minutu). Pokud není zatrženo, pak velikost zálohy není omezena časově.
Časové rozpětíVelikost jedné zálohy (tzn. tabulky) je zadána časovým rozpětím.
Pokud při zápisu nového záznamu časový rozsah dat v tabulce překročí zde definovanou časovou velikost jedné tabulky, pak se vytvoří nová prázdná tabulka (*.dbf soubor), do které je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.
1 rok
1 měsíc
1 týden
1 den
1 hodina
1 minuta
Celkový počet záloh je omezenPokud je zatrženo, pak maximální počet záložních souborů je omezen. Pokud je tohoto počtu souborů dosaženo, pak je nejstarší soubor záloh nahrazen nejnovějším. Pokud není zatrženo, pak počet záloh není omezen.
Maximální počet zálohMaximální počet záložních souborů. Neustálým zápisem nových záznamů vznikají nové tabulky (zálohy). Jejich maximální počet je definován tímto konfigurátorem. Pokud je například definován maximální počet záloh na 10 a vznikne 11.tá záloha, pak je záloha s nejstaršími daty smazána a počet záloh je nadále jen 10.

Historie:
Pm9.00.11: Nová volba pm8mode v konfigurátoru "Dodatečné parametry", zajišťuje plnou kompatabilu s aplikacemi verze 8.3 a staršími.
© MICROSYS, spol. s r.o.